Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 5/13"

See other formats


In de prijzen 


& 


im 


10 oktober 1980. 


burgs 


a 


k 


r $mij. Limburgs Dagblad b.v., postbus 14, Heerlen, tel. 045-739911 - 


62e jaargang no. 239. 


Hoofdredactie: Ben Romijn en Winus de Rouw. Abonnement: kwartaal ƒ 46,20, maand ƒ 15,49, per exemplaar ƒ 0,65. 


jÊ *N DE HOOFDREDACTEUR 


meer ziet in het 
krijgt wetenschap- 
oren van niemand 
K*? de Wageningse hoog- 
J J. Hautvast. Hij, die 
j^aliseerd heeft in de 
j voeding ziet liever 
oogpunt een stijging 
■H van ^ e bTOodcon- 
^ tv ast sprak ter gele¬ 
ld de dag van het 
u 9i steren voor de vijfde 
^.Nederland gehouden 

ihv^ ers in ^ iee ^ ^ et l an d 
* mee geweest. Hout¬ 
ig Meteen de sympthatie 
voor dag en dauw 
2 yn om af te slanken, 
iq ^der ons die vanwege 
Voortdurend vasten tot 
Merkelijke bezigheid 
^jpaakt. Want Hautvast 
i^^.geen dikmaker. Twee 
jjQ tl jden per dag leveren 
Hjj Calorieën op. Een war- 
lo^d daarentegen haalt 

*0 d 71 ' * s er een ver - 
ög ’]°niinbrood is in op- 

[jjj patste dertig jaren bij- 
het aandeel van _ 
fS hij de maaltijd ver-' 
^ et aandeel van witte- 
r pitegen is in die zelde 
alveerd. Nu is in de 
‘idpm Van Hautvast een 
ll jk. Hij is bang dat de 
’ die het brood zouden 
a Qn vervangen bij de 
JUet per se beter zijn 
lij j^ndheid. ,f$ij een stij- 
t ^ broodgebruik weten 
% hebben. Bij een ver- 
lojjj, ls het nog maar de 
yjp produkten dan ge- 
I iT^den”. Het is opmerke- 
^ 1 eten steeds meer een 
0( *°etenschaps beoefening 
iJT^elen, die de calorieën, 
[j^aten en de vitaminen 
Tphoudkundig tijdens 
eetpartij op een 
p}: Goede Morgen, we- 
is het nu dikke mik 

*°od. 


weer 

^bewolkt met enkele 
H ^temperatuur rond 
'thio a tiff e wind tussen 
. 9l d\vest. 

'AtJ: 

tl ; 6.54 onder: 17.55 
7.58 onder: 18.56 

. • 6.56 onder: 17.53 
9.02 onder: 19.19 


>ek 


\ Nadat de burgerre- 

\ Sering van Peru on¬ 

langs een gebaar 
Ik heeft gemaakt naar 

Ij haar mannelijke 

Bf ambtenaren, heeft 

I zij nu ook voor de 

ï dames-ambtenaren 

e en aardigheidje ge- 
h v e r egeld. Mannen, die 
GrJ^Plicht waren om op 
stropdas te dragen, 
N|i *jtaan zonder werken. 
Hlfc Jbe voorheen niet in 
Werkuren mochten 
kunnen nu ook in 
ter zijde staan, 
i'h o ** ee h de Peruaanse 
y er heidspersoneel de 
de regering toege- 


plW at hieruit blijkt dat 
^id meegaat. Of dat 

S I *** wij niet, temeer 
d® de dames al lang 
Pw°Ken dragen en ons 
HhU* nog steeds de das 


f|5 er 9cle politie 
1 9een geweld 
v ^bruiken 

hM 


Gunstige perspectieven uitgroei van luchthaven 


DEN HAAG - De perspec¬ 
tieven voor de uitgroei 
van de Luchthaven Zuid- 
Limburg tot een lucht- 
vrachtcentrum van Eure- 
gionale betekenis zijn 
sinds gisteren aanzienlijk 
gunstiger geworden. De 
delegatie van het provin¬ 
ciaal bestuur vond giste¬ 
ren in Den Haag bij de re¬ 


gering in de persoon van 
staatssecretaris mevr. 
Neelie Smit-Kroes veel be¬ 
grip voor haar zienswijze, 
dat deze uitgroei tot een 
luchtvrachtcentrum niet 
strijdig hoeft te zijn met 
het Structuurschema Bur- 
gerluchtvaartterreinen. 

Ook erkende de staatsse¬ 


cretaris de grote waarde 
van de luchthaven als 
werkgelegenheidsobject. 

Zij stond eveneens posi¬ 
tief tegenover de aanleg 
van een oost-west baan 
nieuwe stijl. De nodige re¬ 
serves legde zij nog aan de 
dag voor het toestaan van 
nachtvluchten. 


De delegatie kon in elk ge¬ 
val reeds met de gerust¬ 
stellende gedachte naar 
huis gaan, dat belangstel¬ 
lende industrieën of be¬ 
drijven die zich op of rond 
de luchthaven willen ves¬ 
tigen, de geplande ontwik¬ 
keling in het vooruitzicht 
kan worden gesteld en dat 
eraan wordt meegewerkt 


om de interimperiode van 
10 tot 15 jaar, die er ligt 
tussen nu en realisering 
van de plannen, zo goed 
mogelijk te overbruggen. 


Lees verder pag. 19 
UITGROEI LUCHTHAVEN 
POSITIEF ONTVANGEN 


Braziliaanse club Fla¬ 
mingo wil gigantisch 
bedrag betalen voor Jo- 
han Cruijff. 

SVN en EHC voor com¬ 
missie Mertens. 

Wim Meyers vrijwel 
rond met DS’79. 

Roda JC wil Johan 
Hoofs van Helmond 
Sport. 

Blessure velt Mare Al- 
bert. 


Broederlijk 

vereend 

• Samen met een montere 
oppositieleider Den Uyl be¬ 
trad de weer helemaal van 
zijn buikloop herstelde pre¬ 
mier Van Agt gisteren de 
Tweede Kamer. Minister en 
WD-lljsttrekker Wiegel lijkt 
voor alle zekerheid een 
oogje in het zeil te houden. Belastingverlaging in plaats van prijscompensatie 

Kabinet positief over 

matigingsplannen CDA Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Het kabinet staat zeer positief tegenover het 
CDA-plan om de prijscompensatie op 1 januari niet door te 
laten gaan en te vervangen door een algemene belastingver¬ 
laging. Minister Van der Stee (Financiën) zei gisteren tijdens 
de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer dat deze 
gedachte het kabinet „bijzonder aansprak”. 


Maar even positief liet hij zich uit over 
de voorstellen van de WD om de lo¬ 
nen volgend jaar te matigen. De WD 
wil onder meer het vakantiegeld hal¬ 
veren (Van der Stee: „een sympathie¬ 
ke gedachte”). De plannen van de op¬ 
positie werden echter allemaal door de 
regering naar de prullenmand verwe- 


Het kabinet weigert in dit stadium 
echter zich aan een van de voorstellen 
van CDA of WD te binden. Het wil de 
voorstellen als „bouwstenen” roeene- 
men r: het )ou«ovc-rk e . .r.Ci werkge¬ 
vers en werknemers. Dat overleg 
moet, zo benadrukte premier Van Agt, 
een open overleg kunnen zijn. De 
wens van werkgevers en werknemers, 
dat het tijdens de algemene beschou¬ 
wingen tot duidelijke standpunten 
komt over het voor 1981 te voeren 
loonbeleid, kan dus alleen worden in¬ 
gewilligd als de Tweede Kamer zelf 
moties terzake aanneemt. 


Gevolgen 


Over de manier waarop de gevolgen 
van het CDA-voorstel moeten worden 
opgevangen (kosten volgens Van der 
Stee 2,5 tot 3 miljard gulden) bleek hij 
minder positief. CDA-leider Lubbers 


AS. MOEDERS 

Baby-discount nodigt u uit. Niet alleen 
om de geweldige kollektie te bekijken, 
maar vooral om de prijzen te vergelijken 
van kinderwagens, ledikantjes, boxen 
enz. 

Alles wordt verkocht tegen uitzonderlijk 
lage prijzen. Baby-discount garandeert: 
elders goedkoper? Geld terug! 

Niet goed?.geld terug! 

Tot ziens op de Benzenraderweg 14a, 
Heerlen, tel. 712161 (bij Brandweer). 
Openingstijden: 

maandag gesloten, dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 1-5 uur; donderdag van 
5-9 uur en zaterdag van 11 -5 uur. 


FNV schort 
acties bij 
Philips op 

EINDHOVEN - De industriebond 
FNV heeft gistermiddag besloten de 
aangekondigde acties bij de fabriek 
professionele buizen van Philips in 
Eindhoven op te schorten. Het con¬ 
cern heeft de bonden per brief uitge¬ 
nodigd voor een gesprek op dinsdag. | 


Volvo Car hoeft zich niets 
van regering aan te trekken 

Aidfël Contracten zijn 

BOUTlipUE J 

NET IETS • 1 • 1 „ 

öTs met waterdicht 


ALFA - wijnkopers 


alleen al om het feit, dat excellente wijnen bij alfa stukken 
voordeliger zijn, zou hier de naam „alfa wijnkopers" helemaal niet 
misstaan. Kom daarom vrijblijvend eens kijken! 

Het „alfa wijnkopers”-devies: goede wijn tegen betaalbare prijs. 

Meer dan 200 soorten. - 


ALFA 
Schlnnan, Thull 15; Galeen, Markt 35; Slttard, Past. Jacobsstraat 16; 
Heerlen, Eikenderweg 88; Nieuwenhagen, Kerkstraat 41; Brunssum. 
Rumpenerstraat 15; Maasnlel, Wilhelminalaan 41; Heel, Dorpsstraat 88- 
90; Heer, Raadhuisstraat 12; Steln, Smeetsstraat 16; Tegelen. Gast¬ 
huisstraat 21; Echt, Nieuwe Markt 3; Hoensbroek, Kouvenderstraat 165. 


MORGEN OPENING VAN ONZE NIEUWE SHOWROOM WAAR WIJ U GRAAG 
VRIJBLIJVEND HET INTERLAND PROGRAMMA TONEN. RAMEN EN DEUREN IN 
HARDHOUT EN KUNSTSTOF TRAPPEN - BINNENDEUREN - HOUTSKELETBOUW 

H.T.B.H. B.V. H0MMERTERWEG 35 HOENSBROEK 

Tel. 045-213928 - Postbus 167 

Openingstijden: Dinsdag - vrijdag 9-12.30 en 13.30-18.00 uur 
zaterdag 9-17.00 uur 


166 banen in gevaar r 


heeft voorgesteld het financieringste¬ 
kort met 1 miljard te vergoten en de 
rest te betalen uit de invoering van een 
luxe-tarief in de btw. 

Van der Stee zag daar veel proble¬ 
men opdoemen, alleen al omdat erg 
moeilijk zal zijn vast te stellen wat 
luxe-goederen zijn en wat niet. Bo¬ 
vendien vreest hij voor met name het 
midden- en kleinbedrijf nadelige ge¬ 
volgen van de prijsverhogingen door 
de hogere btw. Ook voorspelde hij 
dat de invoering van He: roee btw- 
var’cf niet up J junuai ' ~ , „x „al 
zijn. 

De WD-wens om 1,3 miljard gulden 
extra te bezuinigen op de sociale uit¬ 
keringen werd door de bewindsman 
als niet haalbaar afgedaan. Wel is hij 
bereid om alle voorstellen die de WD 
terzake gedaan heeft (zoals het zelf be¬ 
talen van de eerste ziektedag, het ver¬ 
scherpen van de controle op misbruik, 
toepassing van het profijtbeginsel) in 
een adviesaanvrage aan de SER voor 
te leggen. 


i Vervolg zie pag. 3 
PvdA-PLAN 
AFGEWEZEN 


Surséance 

voor 

bouwfirma 


ROERMOND - Het Roermondse 
Bouwbedrijf Fick BV heeft surséance 
van betaling gekregen. „Oorzaak er¬ 
van is”, zegt curator mr. H. van der 
Bruggen, „het stagneren van de 
bouwmarkt en de leegstand van wo¬ 
ningen. De voorlopige surséance is 
donderdag door de rechtbank in 
Roermond verleend. Vooralsnog val¬ 
len in het Bouwbedrijf Fick bv met 
166 werknemers, geen ontslagen. 
„Ons eerste werk is te kijken of de 
werkgelegenheid behouden kan wor¬ 
den”, aldus mr. Van der Bruggen in 
Roermond. 


Tapijtenhandel dicht: 

Veertien 

ontsla g en 

HEERLEN - Het Brabants 
Tapijten- en Meubelhuis aan 
de Industriestraat te Kerkra- 
de heeft gisteren bij het Ge¬ 
westelijk Arbeidsbureau te 
Heerlen ontslag aangevraagd 
voor het totale personeelsbe¬ 
stand, zijnde veertien werk¬ 
nemers. 


Reden voor deze ontslagaanvraag is 
volgens de directeur van het arbeids¬ 
bureau, de heer Gouverne de slechte 
economische situatie, waarin de firma 
is geraakt. De directeur van het bedrijf 
was gisteren niet voor commentaar be¬ 
reikbaar. Voor het personeel kwam de 
aanvraag als een donderslag bij helde¬ 
re hemel. UITLATEN 
BANDEN 
VARTA ACCU’S EURENDERWEG 50, HEERLEN. 

________ Zie pag. 14 

Politie zwijgzaam 
in zaak van P. 

Brunssumse 
overgebracht 
naar Heerlen 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - Met een Neder¬ 
landse ambulance is Lieke van 
P., de 33-jarige Brunssumse, die 
zaterdagnacht in Parijs ernstig 
gewond werd bij een bomaan¬ 
slag, gistermorgen overgebracht 
naar Nederland. Zij werd opge¬ 
nomen in het Heerlense zieken¬ 
huis De Wever, waar zij mede ge¬ 
zien haar ernstige toestand, in 
strikte afzondering wordt gehou¬ 
den. 

Zij heeft zelfs nog geen bezoek ont¬ 
vangen van haar kinderen of haar ou¬ 
ders. De Parrjse rechercheurs, die van¬ 
af maandag in Brunssum by het on¬ 
derzoek naar de rol van echtgenoot 
Rob van P. in deze bomaanslag be¬ 
trokken zijn geweest, zijn gisteren in 
de loop van de dag weer naar Parijs 
vertrokken. 

Uit politiekringen werden gisteren 
geen nieuwe feiten vernomen, die een 
licht kunnen werpen op het motief of 
de achtergronden rond deze nog altijd 
met veel vraagtekens omgeven aan¬ 
slag. Rob van P. is nog steeds ingeslo¬ 
ten in de Santé-gevangenis in Parijs. 
De Brunssumse politie houdt de wo¬ 
ning van het gezin van P. meer dan ge¬ 
bruikelijk in het oog. 

• Zie verder pag 3 
OOGGETUIGEN 
VERTELLEN 


HEERLEN - „Het contract 
tussen Volvo Car BV en de re¬ 
gering is niet waterdicht. Ge¬ 
bleken is, dat het ministerie 
van economische zaken op ge¬ 
nerlei wijze invloed kan uit¬ 
oefenen op zaken van wezen¬ 
lijke importantie, zoals de 
omvang, de samenstelling en 
de taakverdeling van de 
hoofddirectie van Volvo Car 
BV”. 


Dit zijn de woorden van Henk van 
Rees, districtsbestuurder van de Indu¬ 
striebond FNV. Hij baseert zijn con¬ 
clusie op een brief die de Industrie¬ 
bond via een omweg heeft ontvangen 
van minister Van Aardenne van Eco¬ 
nomische Zaken De brief is een ant¬ 
woord op een eerder schrijven van de 
vakbonden waarin deze Van Aarden¬ 
ne verzochten invloed uit te oefenen 
op de voorgenomen reorganisatieplan¬ 
nen van de topstructuur bij Volvo Car 
BV, waarmee de genoemde vakbon¬ 
den het niet eens zijn omdat niet vol¬ 
daan wordt aan de belofte van een vijf- 
hoofdige leiding. 

Ondanks het teleurstellende ant¬ 
woord van de minister blijven beide 
vakbonden streven naar een vijfhoof- 
dige leiding bij Volvo. „Dit is in het 
belang van het bedrijf en zijn werk¬ 
nemers”, aldus de heer Van Rees. 


• Zie verder pag. 19 

VOLVO BAAS IN 
EIGEN TOP 


3e Oude kunst & Antiekbeurs 
KASTEEL HOENSBROEK 

Vr. 10 okt. 12-21 u; za. 11 okt. 12-18 u; zo. 12 okt. 11-18 u; ma. 13 oki. 12-18 
u. met vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse antiquairs + verkoop 
antieke automobielen. 

Org. Antiek Expo 070-631057 

bar 

dancing 


’t piepke 


Willemstraat 19, Heerlen 

LEX NELISSEN 

presenteert vanavond, zaterdag 
en zondag 

kermis 
in Heerlen 

maandag met orkest 

Peanuts 


dancing 

ouwe stomp ^ Emmastraat 8 
Heerlen 

tel.: 045-712466/711637 


vanavond, zaterdag, zondag, 
maandag en dinsdag 

kermis 
in Heerlen 


met D.J. 
ERIC BECX 


Ons bruin café is dagelijks 
vanaf 11 uur geopend 
Vrijdag 10 oktober 1980 


( mensen, in gesprek, strips, recept 


limburgs dagl 


Drug- en heroïne- 
poorten staan 
wagenwijd open! 


IN GESPREK EXT 
EXTRA IN GESPREI 
IN GESPREK EXT 


Toen ik tien jaar oud was, verkocht mijn vader me een flinke 
dreun omdat ik tegen mijn broer verteld had wat mijn moe¬ 
der gekookt had. Daarbij zei hij - en daar heb ik me ook 
voortdurend aan gehouden - „Horen, zien en zwijgen". Maar 
nu kan ik het niet meer opbrengen om zijn gulden regel te 
eerbiedigen... 


Laat ik beginnen met te schrijven dat 
ik de vader ben van één van de jon¬ 
gens die verleden week maandag door 
de Heeriense politie werden aange¬ 
houden op verdenking van handel in 
heroïne. De zogenaamde „grote straat- 
deaiers”, zoals de Heeriense commis¬ 
saris van politie zo mooi wist te vertel¬ 
len. 

Ik ben met mijn gezin in 1973 naar Ne¬ 
derland gekomen vanuit Suriname. 
Mijn zoon kreeg een plaats op de Ma¬ 
vo. Langzaam maar zeker begonnen 
de problemen met hem. Spijbelen 
werd dagelijkse kost, al wisten we dat 
in het begin niet. Ondanks het geven 
van een zakcentje, in de hoop dat hij 
dan wel zou gaan, vertikte hij het om 
nog onderwijs te volgen. 

Omdat we inzagen dat wij hem niet 
konden helpen, richtten we ons tot de 
kinderbescherming, een vergeefse po¬ 
ging echter. Deze zag geen termen 
aanwezig om hem in een internaat te 
plaatsen. Maar wij verloren steeds 
meer greep op hem. Waar hij de hele 
dag uithing wisten we niet meer. Ver¬ 
moedelijk bij vrienden. Vrienden van 
Nederlandse origine, want in die tijd 
moest je de Surinamers in dit land met 
een lamp zoeken. 

In 1976 kreeg hij van de sociale dienst 
een uitkering omdat hij geen baan kon 
krijgen, ondanks mijn grote inzet. 
Rooskleurig was de situatie toen niet, 
maar op dat moment wisten we nog 
niet dat hij verslaafd was. Na verloop 
van tijd begon hij zijn inkomstenbrief¬ 
je slechts sporadisch in te leveren om 
het tenslotte helemaal niet meer te 
doen. Met het gevolg dat de sociale 
dienst weigerde hem verder geld uit te 
keren. 

En daarmee begon de ellende, hoewel 
ik steeds probeerde hem op het rechte 
pad te houden. Maar omdat hij over 
geen geld meer beschikte, moest hij 
gaan stelen. Met een gestolen auto 
verd hij betrapt en vervolgens veroor¬ 


deeld. Vanaf dat moment wisten wij 
dat hij verslaafd was. 

Ik zei tegen hem: „Wat moeten we met 
jou beginnen?” Zijn antwoord was: 
„Laat me teruggaan naar Suriname; na 
één of twee jaar ben ik afgekickt”. Om¬ 
dat ik erin geloofde, beloofde ik hem 
het geld te geven zodat hij in decem¬ 
ber van dit jaar kon vertrekken. Door 
zijn arrestatie gaat die vlieger echter 
niet meer op. 

Om hem van de verdovende middelen 
af te helpen, ben ik zelfs een keer naar 
een officier van justitie gegaan met de 
mededeling: „Pak mijn zoon op en 
zorg ervoor dat hij voorlopig niet vrij 
komt”. Hij was echter van mening dat 
de jongen zichzelf moest aangeven en 
er zélf voor zorgen dat hij heroïnevrij 
werd. 

Maar zolang de kraan van de voort¬ 
durende heroïnestroom naar Neder¬ 
land niet wordt dichtgedraaid, zal er 
geen einde komen aan de heroïne-el- 
lende. Want door een aantal verslaaf¬ 
den op te pakken, die af en toe hande¬ 
len om in hun eigen behoefte te voor¬ 
zien, los je het probleem niet op. En 
dat is de kern van de zaak. De fout 
ligt bij de overheid! Deze laat de he- 
roïnepoorten wagenwijd openstaan. 
De grenzen staan volledig open voor 
de heroïne. Laat de douane liever de 
goederen die ons land binnenkomen, 
nauwkeurig controleren, want ge¬ 
smokkeld wordt er voldoende. On¬ 
derzoek wijst tenslotte uit dat de 
„consumptie”-heroïne niet uit Neder¬ 
land afkomstig is. 

En laat de politie wat meer aandacht 
besteden aan de echte, grote hande¬ 
laars, want die doen het voor het geld, 
en niet vanwege de verslaving. Daarbij 
komt: Geeft de politie zelf niet gele¬ 
genheid? Via de advocaat van mijn 
zoon heb ik vernomen dat politieamb¬ 
tenaar verschillende malen gezien ‘In deze rubriek neemt de redactie graag ingezonden brieven van lezers op - uiteraardjf 
haar verantwoordelijkheid. Inzendingen kunnen slechts worden geplaatst met 
adres. Zij dienen kort en zakelijk te zijn geformuleerd. Brieven die te lang zijn zullen* 
ingekort of geretourneerd. 


hebben hoe mijn zoon heroïne verhan¬ 
delde. Waarom hebben ze toén niet in¬ 
gegrepen? Waarom moesten ze zo no¬ 
dig wachten? Dat is toch gewoon ie¬ 
mand gelegenheid geven tot het ple¬ 
gen van criminele handelingen! 

Maak ook de jeugd niet al te mondig 
op 16-jarige leeftijd. Dat is verkeerd; 
dan lopen ze te veel gevaar. Houdt ze 
liever wat langer onder de duim, want 
als ik kinderen van 14 jaar zie die reeds 
verslaafd zijn, jeuken me de handen 
om ze een klap te geven, al is dat mijn 
veranfvuordelijkheid niet. Maar het 
doet me heel wat, als ik dat zie. Zeker 


als je zelf een zoon hebt die verslaafd 
is. 

HEERLEN B.V. 


# Politieacties... een loos 
gebaar naar het publiek? 


1 Geen bezuinigingen op \ 
I de gezinsverzorging I 


De voorgenomen bezui¬ 
nigingen van 63 miljoen 
gulden op de gezinsver¬ 
zorging voor het jaar1981 
heeft bij velen ernstige 
verontrusting doen ont¬ 
staan. Naar aanleiding 
hiervan vragen wij uw 
aandacht voor het vol¬ 
gende: 

In de achterliggende ja- 
ren is een intensieve dis¬ 
cussie gevoerd over de 
samenhang van de ver¬ 
schillende voorzieningen. 
In de Tweede Nota Be¬ 
jaardenbeleid (1975) is als 
prioriteit „hulp aan huis” 
vastgelegd. Het is onbe¬ 
grijpelijk dat juist de ge¬ 
zinsverzorging zo zwaar 
moet inleveren (40% van 
de totale CRM-bezuini- 
ging). De filosofie om be¬ 
jaarden (ongeveer 70% 
van de gezinsverzorging) 
zo lang mogelijk in hun 
eigen omgeving te laten 
verblijven wordt hiermee 


totaal ondermijnd. Op dit 
moment vallen al vele al¬ 
leenstaanden, ouderen, 
invaliden en gezinnen 
tussen wal en schip... 
Vermindering van het 
aantal bedden in zieken¬ 
en verpleeghuizen, ver¬ 
mindering van het aantal 
plaatsen in bejaardente¬ 
huizen leveren schrijnen¬ 
de toestanden op als deze 
niet gepaard gaan met 
een sterke uitbreiding 
van de thuishulp (le lijn). 
De voorgenomen bezui¬ 
nigingen vormen een ern¬ 
stige taakverzwaring 

waardoor de kwaliteit 
van het werk aangetast 
wordt. Bezuinigingen op 
de hoognodige vorming 
en scholing van hulpen, 
aantasting van de reis¬ 
kostenvergoeding (de be¬ 
taling van hulpen is al 
slecht, minimumloon 
zonder groeimogelijkhe¬ 
den) maken het beroep 


„gezinshulp” minder aan¬ 
trekkelijk. Bezuinigingen 
in de administratieve 
sfeer betekenen minder 
tijd voor de leiding, en 
minder tijd voor begelei¬ 
ding van hulpen en kliën- 
ten. De verplichte invoe¬ 
ring van de Alpha-hulp 
betekent dat alleen de 
zeer urgente hulpvragen-, 
den bij de traditionele 
hulp terechtkunnen. 
Daarbij is de Alpha-hulp 
een ernstige aantasting 
van de rechtspositie van 
de werkenden (voorna¬ 
melijk vrouwen!!). 

By de bezuinigingen in 
de gezinsverzorging ko¬ 
men nog meer zaken in 
de knel, zoals samenwer¬ 
king, avond- en weekend- 
hulp, etc. Op dit moment 
willen wij volstaan met 
een beroep op u te doen, 
om zoals zovele anderen 
(zie bijgaande lijst) een 
weg in te slaan die per- 


spektieven biedt. Naar £ 
onze mening zullen alle §j 
betrokkenen in de ver- = 
schillende sektoren van = 
het welzijnswerk en de = 
gezondheidszorg al het E 
mogelijke dienen te doen £ 
om te bereiken ^dat de be- E 
zuinigingen op de gezins- = 
verzorging niet worden jj§ 
doorgevoerd. 5 

Ondersteuning van dit E 
initiatief, in de vorm van = 
adhesieverklaringen of E 
een aktieve bijdrage kunt = 
u richten aan J. Gale- £ 
sloot, Pr. Bisschopsingel E 
16, Maastricht, tel.: 50762 E 
(bij voorkeur tussen 19.00 = 
en 20.00 uur). Financiële = 
steun kunt u storten op £ 
gironummer: 3482148 E 

Haspenngouw 5 te Maas- Ë 
tricht, o.v.v. „Gezinsver- E 
zorging”. ~ 

MAASTRICHT | 

namens initiatiefgroep: = 

J. Galesloot. E 


?filllllllllllllllltllllilltlllillllllltlll!llllllllllillltlllllllllllllltllllllillllllllllllllilllillilllllltllllllllllllilllllillllilltllllllllllllllilllllllllllllllllllltlilllllllllllllttuillllilllllllllllli 


DE NIEUWE AVONTUREN 


(ADVERTENTIE) 


Wegens annulering order hotelaccommodatie 
voor minder dan de halve prijs. 

vloerbedekking 

(Uat taniit Sc niai vavcnarlan \ 


(Het tapijt is niet versneden.) 

Slee p y Moquette filmsterrentapijt, prachtige 
uni-tinten, 400cm breed, nu 

Intertest zuiver scheerwol tapijt voor zwaar 
intensief gebruik, 400 cm breed, in berber/beige 
gem., van ƒ 219,-, nu per strekkende meter 

Keizer Bonaparte zuiver wollen zwaar bouclé 
tapijt, 400cm breed, van ƒ 279,-, nu per 
strekkende rrteter 

Enkele kamers zuiver wol gebloemd tapijt, 

400 cm breed, van ƒ 349,-, nu per strekkende 
meter 

Cotton Look zwaar katoenen tapijt in 6 kleuren 
o.a.: wit, camel en bruin, op dubbele jute rug, 
400 cm breed, van ƒ 249,-, nu per strekkende 
meter 

Bergos zwaar grof wollen noppentapijt op 
dubbele jute rug, in de nieuwste projekttinten, 
400 cm breed, van ƒ 375,-, nu per strekkende 
meter 

Desso zuiver scheerwol tapijt, 2 cm hoge pool, 
4ÓÓcm breed, in berber/linde gem. en licht 
beige, van ƒ 425,-, nu per strekkende meter 


ƒ 

ƒ 


55,- 

85,- 


ƒ 125,- 
ƒ 145,- 

ƒ 150,- 

ƒ160,- 
ƒ 198,- 

jnlichtin e en en stalen: 

zaterdag tl oktober 
van 11 tot ISuur 

Motel HEERLEN 

Ter Worm 10, Heerlen J 


Geluid 


Zoals iedereen heeft kunnen lezen, 
ben ik reeds vanaf februari aan het 
protesteren tegen de overlast van ge¬ 
luid, veroorzaakt door de vrachtwa¬ 
gens beladen met mijnsteen, die over 
de brug aan de Schelsberg rijden. Het 
enige wat ik bereikt heb is dat er 
chauffeurs zijn, die zich aan mijn voor¬ 
stel van 15 kilometer per uur houden. 
Deze snelheidsbeperking is een nood¬ 
oplossing geweest totdat er een oplos¬ 
sing zal zijn om de stalen platen uit de 
brug te verwijderen en te vervangen 
door geluiddempend materiaal. Deze 
oplossing is tot op heden niet gevon¬ 
den, naar ’t schijnt. Wel wordt er door 
de heer Van Beek van ’t ingenieursbu¬ 
reau Hoefnagels gezegd, dat ik ge¬ 
woon pech heb omdat ik naast een 
brug woon waar 1,2 miljoen kubieke 
meters mijnsteen overheen moeten en 
dat ik de dupe ben van die overlast. 

Daarmee is de kous af. Uit! Ook 
schijnt het dat het gemeentebestuur 
niets voor ons kan doen. Ik kreeg wel 
bericht, dat er niet harder dan 15 kilo¬ 
meter per uur gereden mocht worden 
over de bruggen en dat aan de steenaf¬ 
graving in overweging wordt gegeven 
de stalen platen uit de brug te halen en 
er onder te bevestigen. Maar de over¬ 
last aan geluid blijft, zoals ze was, 40 
decibel te veel, ook mét de bordjes van 
15 kilometer, die op de brug zijn be¬ 
vestigd. Maar nu lees ik in de krant, 
dat de gemeente Heerlen aan vereni¬ 
gingen nog maar een vergunning voor 
het plaatsen van feesttenten geeft voor 
drie dagen, omdat de omwonenden te 
veel overlast van geluid hebben. Heb¬ 
ben deze mensen dan niet gewoon 
pech, zoals wij? De verenigingen ko¬ 
men niet aan winst toe in deze drie da¬ 
gen. Daarvoor zijn de onkosten te 
hoog. De omwonenden van zo’n feest¬ 
tent kunnen geen vier of vijf dagen of 
avonden dit overlastje aan geluid ver¬ 
dragen. Maar wij hier wel en nog wel 
een heel jaar lang, vijf dagen per week 
van morgens 7.30 tot ’s avonds 16.30 
uur, een overlast van 40 decibel zoals 
de heer Hansen van het bureau Milieu¬ 
bescherming van de gemeente Heer¬ 
len gemeten heeft. Misschien wonen 
er andere mensen in de buurt van de 
feesttenten, misschien zelfs wel raads¬ 
leden of wethouders of directeuren 
van de steenafgraving Die kunnen al¬ 
lemaal geen overlast aan geluid ver¬ 


dragen. Dus die vereniging 
opvang voor jonge mensen- 
tent meer, geen inkomst^ 
feesttenten. Zie maar hoe) 
stand kunnen houden °P< 
gebied. Maar jullie maken tf, 
soverlast meer. Krijg ik o 
folder van de gemeente 
brievenbus gegooid, waan® j 
er door de gemeentelijk 6 , 
een boekje over milieubes^ j 
uitgegeven. Hierin staat o 6 
kei over geluidsoverlast. * i 
moet ik toch eens zien te & 

n 


HEERLEN 
IN GESPREK - „ 
EXTRA INGE» 
IN GESPREK £3 In 0 «m tubnak nMiM ik 
Kur —"i~~T~n-lTli)kh«aT E 

■nqgkor U w«oun«»*Td 


• De Wever- 
ziekenhuis 


Ik zou graag het volgende & 
over al die klachten ten % 
het De Weverziekenhuis- b 


de mensen toch zo te . . 

wel zeggen dat ik een abon-L* 
op het ziekenhuis en heb 
afdelingen gelegen, maar 
nooit te klagen gehad- 
moesten zelf maar niet Z°, 
Als het bijvoorbeeld eten! 
men zo nodig op de pafj 
men even tevoren gevraaf 
toen niemand reageerde- 
plegend personeel dan °t 
het voor etenstijd gevraag 0 
ze al te veel gezegd. 

Menigeen zou zelf eens in dj| 
van het verplegend perso^^J 
staan, dan zou men derê^l 
ten in dagbladen wel acn™ 
ten. 

Ik heb twee operaties on' 
ben steeds goed verzorgd. 
Ik spreek echt uit ervark’** 
roddelpraatjes toch achten^ 
daar klopt toch niets van- 

KLIMMEN ^ e ' 


hoofd¬ 

stuk 


platvis 


ppen wand¬ 
k aste 


werk - 
ruimte 


schil- 

ders- 

gerei 


keg 


onheils- 

godin 


aanstoot ^ 
geven ^ 


oorlogs¬ 

god 


deel v.d. 
voet 


hond 


^4 


Ged. 

Staten 
groente 


ramp- 

spoed 


gebit 


heerlijk 


L 


r 


stekelig 
dier SUSKE * WISKE 


Panda en de Meester-inwikkelaar 


Oplossing 

gistel 


r lh ?... Daarop . Nog in geen ) 
l honden ! jaar - 
r IH maak me X H let, hetgaat tocti.tiél) 
x belachelijk! { fijn pluimen staan l 
-^ mooi naast die van jou '| 


\ 


-ft. 


:/ 
(On 


Oe tijd drin$t, lambik! We mogen met talmen .. 

Wij xulten vel lopen! Ga jij maar r — N af 
'mop ^metje leger! i Vooruit dan maar Iedereen te paardJiev, 
\te gans Ltieem je katapulten mee! 

WAT EEN T ONZE aeSCHAVING! 
HERRIE... \ DE NIEUWSTE HlT 
POPMUZIEK! VAN PE" DEC! BE1-S”!! 

Kip met prei 

Braad een kip even aan in vier eetle¬ 
pels olie en ruim 50 g boter. Neem de 
kip uit de pan. Snyd 100 g ontbijtspek 
in kleine, smalle reepjes en laat die 
even in het braadvocht kleuren. Voeg 
twee grofgesneden preien toe (ook het 
lichtgroene gedeelte gebruiken!) en 


laat die twee minuten fruiten, boven 
laag vuur. Leg de kip op het laagje prei 
en voeg zout en peper toe, een eetlepel 
citroensap en een flinke kop heet wa¬ 
ter. Leg een deksel op de pan en laat 
de kip boven laag vuur drie kwartier 
sudderen. Leg de kip op een warme 
schaal en roer door de preimassa enke¬ 
le lepels voorverwarmde room. 


Recept: Wina Born 


Uitgeversmaats 

Limburgs 

Direkteur: n s 

J.J.M.H. Drehrn3° 
Hoofdredakted ref1 
B.P M. Romijn 
G.A.M de Rou* 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 3' 
6411 RS Heerlen 
Postbus 14 
6400 AA Heerlen 

AbonnementeneLi 

telefoon 045-73 y . 

Advertentieafd® 1 ^ 

telefoon 045-73 y 
giro: 1035t00 
bank: Paribas. 


Vrijdag 10 oktober 


men- en buitenland 


Umburgs dagblad 


van en Irak sturen gezanten naar bevriende landen 

Parti j en zoeken naar 
di plomatieke openin g 


# Mexicaanse politie¬ 
mannen kijken naar een 
aantal slachtoffers van 
een milieuramp in een 
buitenwijk van Mexico- 
stad. Daar ontsnapte 
een wolk dodelijk amo- 
niakgas, doordat bij het 
overladen de slang van 
een tankwagon slecht 
was bevestigd. Bij de 
ramp kwamen negen 
mensen om het leven en 
moesten zeker zes per¬ 
sonen, door het gas be¬ 
vangen, naar het zieken¬ 
huis worden overge¬ 
bracht. 


0vi N/BAGDAD/BEIROET/ 

[ b en/washington 

jj^Jfliet tussen Irak en Iran 
^ , r en politiek zo vast ko- 
jhtten, dat beide partijen 
Lj diplomatieke offensie- 
j^onnen. Nieuwe vredesac- 
iJt herenigde Naties, veilig- 
( jd of Islamitische confe- 
schenen vooralsnog doel- 
ito en de onverzoenlijke 
j'dlten van Bagdad en Te- 


"^el papagay® 

Ara zegt: Zoek je 
mini mode? 
Wi] hebben 
ze 


Pantalons nu ook maat 42 


heran en zitten er voorlopig ook 
niet in. 

Irak, dat gisteren via ambassadeurs 
boodschappen richtte tot 29 Europese, 
Afrikaanse en Aziatische landen, wil 
bemiddeling, die Iran afwijst en stelt 
dan ook Teheran verantwoordelijk 
voor de escalatie van de oorlog, die op 
22 september begon. In zijn pogingen 
om militair verder door te drukken 
zette het gisteren op de negentiende 
dag van de strijd een nieuw wapen in, 
volgens Iran „reuzenraketten” van 
twee meter, met een grote nuttige la¬ 
ding en een bereik van 60 kilometer. 
Zij richtten volgens Iran vernietigen¬ 
de verwoestingen aan in het belangrij¬ 
ke Iraanse olieknooppunt Dezful, 
waar zeker 110 burgers zouden zijn ge¬ 
dood en vele tientallen gewond ge¬ 
raakt. De raketten troffen ook de 
plaatsen Andimeshk en Ahwaz, de 
hoofdstad van de Iraanse olieprovin- 
cie Choezestan. 


Olie 


,(J?at 3, Heerlen. 
° 45 -7l7297. 


De Iraanse luchtmacht bombardeerde 
opnieuw Iraakse steden. Irak vroeg 
gisteren via zijn ambassadeurs initia¬ 
tieven in het conflict van landen zoals 
India en Turkije. Het eerste, dat sterk 
afhankelijk is van Iraanse zowel als 


Bond Zonder Naam hangt 
faillissement boven het hoofd 

Naastenliefde in de 

hel door geldgebrek 

L Van onze correspondent 

- De Bond Zonder Naam, die volgens haar statuten de daad- 
naastenliefde predikt, moet wegens ernstige financiële pro- 
Sj'; a f*ien van een omvangrijk hoteiproject in Zandvoort. De fïnan- 
ILf^aatschappij Finlea uit Aerdenhout die de gelden voor de 
^ °ouw bijeen zou brengen, hangt een faillissement boven het 
•tq ei> zelf heeft de Bond Zonder Naam geen geld om het te bouwen 
l^oor bejaarden en gehandicapten zoals dat op papier stond, te 


Iraakse olie, zei via premier Gandhi, 
dat er voor zo een initiatief eerst wel 
overeenstemming tussen beide partij¬ 
en zou moeten zijn. Turkije is een mos- 
lemland, dat grenst aan beide oorlog¬ 
voerende landen. 

Iran wil zelfs niet aan een bestand 
denken, zolang zich Iraakse troepen 
op zijn grondgebied bevinden en 
heeft al drie vredesmissies afgewe¬ 
zen, die van de Islamitische landen, 
de beweging van niet-gebonden lan¬ 
den en de Palestijnse bevrijdingsor¬ 
ganisatie. Zijn premier Rajai ver¬ 
klaarde gisteren volgens radio Tehe¬ 
ran dat hij een zware delegatie naar 
„revolutionaire en moslemlanden” 
stuurt om het Iraanse standpunt uit¬ 
een te zetten. 

„Een nieuwe krankzinnige actie” van 
de Iraakse leider Saddam Hoessein, zo 
noemde hij het afschieten van raket¬ 
ten op Dezful. „Hoessein is een nog 
groter misdadiger dan de Sjah”, zo zei 
de Iraanse geestelijke leider Chomeini 
gisteren, die na overleg met Rgjai en 
president Bani-Sadr bezwoer dat „Iran 
zich met alle middelen zal verdedigen 
tegen deze misdadigers, die in dienst 
staan van de supermogendheden.” 
„Irak zal deze oorlog verliezen”, ook al 
wordt het gesteund door de Verenigde 
Staten en de Sovjetunie, zo zei Cho¬ 
meini. Volgens Bani-Sadr was de mili¬ 
taire situatie gisteren „beter dan eer¬ 
gisteren en zijn wij de laatste fasen van 
de oorlog ingegaan.” 

De vraag is, waar, als zelfs Islamiti¬ 
sche bemiddelingspogingen falen, 
een vredesinitiatief met kans van sla¬ 
gen vandaan zou moeten komen. 

Het semi-officiële blad Al-Ittihad van 
de Verenigde Arabische Emiraten 
schreef gisteren „dat het felle conflict 
zich zou kunnen uitbreiden tenzij de 
Arabieren op de kortstmogelijke ter¬ 
mijn stappen nemen om een einde te 
maken aan de oorlog. Maar tot dusver¬ 
re wijst er slechts weinig op, dat de an¬ 
dere landen in het gebied van de Golf, 
hoe zeer zij de stabiliteit in het gebied 
ook willen bevorderen om de vrije 
stroom van olie veilig te stellen, den¬ 
ken over vredesinitiatieven. De rege¬ 
ringen van de Golfstaten, zich welbe¬ 
wust van ue verdeling tussen Arabie¬ 
ren en Perzen, zouden liever willen dat 
bemiddeling komt van de zijde van de 
Islamitische conferentie. 
mm 

Wmm 
Eerst nog uitgebreid seismisch onderzoek 

NAM beslist volgend 
jaar over gasboring 


Werd een bestaand hotel in 
S|jo ° 0r t door de Bond voor 2,1 
^ gulden aangekocht. Plan- 
'bi 6r ° 0r nieuwbouw werden op 
V 8eze t. maar het project dat 
*1, ^, er 4,5 miljoen zou gaan kos- 
voor de Bond Zonder 

S^duur. 

ln ^ ea werd vervolgens een 
^l(j } gesloten waarin werd be- 
^eze maatschappij voor 
^ z 0l ! n S van de bouwplannen 
n ' Na gereedkoming van 
k He k° uw zou de Bond het ho- 
fcN an Van finlea gaan huren, 
bj Vhr Us * us werd het oude aan- 
Sw te hotel gesloopt, maar 
tNse ° Uvv ' bleef uit. De Aerden- 
«i 6r l h aa tschappij bleek de fi- 
niet rond te kunnen 
P°gmgen om dat via een 
^Maatschappij te doen, mis- 
^ Dat was voor een van 

v tuursleden van de Bond 


Nobelprijs 
literatuur 
te!°or Pool 

j br j - De Nobelprijs voor li- 
J*bo;' l ° e gekend aan de in Litou- 
u* Aa»? n Poolse dichter Czeslaw 
li^'Onn P r iJ s is een geldbedrag 
>v«A Zwe edse kronen (430.000 

i%jV bonden - 

1 bVd ' ’ dichter en essayist Mi- 
IvMj j^h 1911 in Litouwen gebo- 
iii Urn hoogleraar aan de Ameri- 
5pVö ersiteit van Berkeley. 

raaide dat de prijs werd ver- 

V 6 s Ch OSZ ^ ie ” me t een compro- 
(v^Merpzinnigheid de aard van 
' aan e en wereld van scher- 
is overgeleverd vertolk- 

verdachte 

'hit moord 
^igehuudeu 

¥^ ~ De Rijkspolitie in 
Iwj' , ee ft de 29-jarige monteur 
Na'* 1 , fjjMet Belgische Eeklo aange¬ 
spt v v olgens de politie wordt 
Pl^Vfrfh de moord op de Belgi- 
°Uw L. Deras (48) uit Blan- 


Zonder Naam reden de hulp van 
een advocaat in te roepen. Deze an¬ 
nuleerde het contract van de Bond 
Zonder Naam met Finlea wat mo¬ 
gelijk was, omdat de werkelijke 
overdracht van het eigendom pas 
zou plaatshebben als de nieuw¬ 
bouw gereed zou zijn. 

Na de sloop van het oude gebouw 
heeft de Bond nu enkel nog de 
grond in eigendom waardoor de 
waarde van het Zandvoortse bezit 
aanzienlijk is verminderd. Namens 
de Bond Zonder Naam zal morgen 
de advocaat met het gemeentebe¬ 
stuur van Zandvoort gaan onder¬ 
handelen over een overname van 
de grond. De raadsman heeft al la¬ 
ten weten dat de bond blij zal zijn 
als zij voor het stuk grond 
ƒ 750.000,- krijgt. Een geschat ver¬ 
lies voor de Bond Zonder Naam 
dus van 1,3 miljoen gulden. 


ASSEN - Een woordvoerder 
van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, de NAM te As¬ 
sen, heeft gisteren desge¬ 
vraagd verklaard dat de NAM 
ten aanzien van een mogelijke 
proefboring naar' gasvoorko¬ 
mens in Limburg pas begin 
volgend jaar een beslissing zal 
nemen. Momenteel is de NAM 
in Zuid-Limburg bezig met 
een zogenaamd seismisch on¬ 
derzoek van de diepere lagen 
van de Zuidlimburgse bodem, 
waarbij via trillingen diepten 
bereikt worden van circa 8000 
meter. STII.MOBF.1.HALS ^ 

il.WARRINGS J 

Aachen, Büchcl 51-53 ^ 

(am Parkhaus) 

. Tel. (0241) 35542 
Eenheid in 
bestraffing 
winkeldieven 

Van onze correspondent 

DEN HAAG - Om meer eenheid te 
krijgen in het bestraffen van winkel¬ 
diefstallen is men op het ministerie 
van justitie druk doende om hiervoor 
landelijke richtlijnen op te stellen. 

Deze richtlijnen zijn volgens een 
woordvoerster van het ministerie 
noodzakelijk omdat er per arrondis¬ 
sement nog grote verschillen bestaan 
tussen de straffen voor winkeldief- 

stalIen Voorwaardelijke 

Volgens de woordvoerster komen ook , o 

bij andere, kleine misdrijven verschil- SlFclI VOOF 

len per arrondissement voor. Het op- ,. . j 

stellen van de landelijke richtlijnen is dlSSlCtCIlt 

volgens haar nog in het beginstadium. 

Factoren als wat men steelt en in wel- MOSKOU - De religieuze dissident 
ke winkel men het steelt zullen zeker Victor Kapitantsjoek, die woensdag 
een rol spelen bij de nieuwe richtlij- voor een rechtbank in Moskou toegaf 
nen. schuldig te zijn aan Anti-Sovjet-propa- 

„Het is nu al zo dat er bij kleine mis- ganda en agitatie, heeft gisteren een 
drijven veel zaken worden gesepo- voorwaardelijke gevangenisstraf van 
neerd. Dan krijgen de mensen een be- vijf jaar gekregen. Hij is nog dezelfde 
risping.” Als hetzelfde misdrijf voor dag op vrije voeten gesteld, zo meldde 
een tweede maal gepleegd wordt zal het Russiche persbureau Tass. 
dit volgens de woordvoerster niet ge- De rechtbank achtte hem schuldig aan 
beuren. „De processen verbaal wor- het belasteren van de Sovjetunie, een 
den allemaal bewaard en er wordt al- vergrijp waarvoor de maximum straf 


Het onderzoek van de NAM volgt een 
andere methode dan het zogenaamde 
gravimetrisch onderzoek, dat door de 
Rijks Geologische Dienst te Heerlen 
in samenwerking met de geologische 
diensten van België en West-Duits- 
Iand werd verricht. Via trillingen kan 
men veel dieper sonderen en vaststel- 


proefboring in 
gaat. 

Rusland 


Zuid-Limburg 


Gisteren werd bekend dat volgende 
week woensdag een missie uit de Sov- 


len in hoeverre een ondergrondse laag jetunie op bezoek in Nederland komt. 


poreus is of niet. Gas en olie komen 
uitgerekend in poreuze lagen voor. Op 
basis van de eerste twee fasen van het 
seismisch onderzoek - aldus de NAM- 
woordvoerder - is men nog niet al te 
positief. Vandaar dat een derde fase 
wordt ingelast, die waarschijnlijk tot 
aan het eind van dit jaar zal duren. 

Daarna wordt op basis van de dan ver¬ 
kregen gegevens de beslissing geno¬ 
men of de NAM inderdaad tot een 


Met minister Van Aardenne van Eco¬ 
nomische Zaken zullen de Russen een 
oriënterende bespreking hebben over 
de mogelijkheid van aankoop door 
Nederland van Russisch aardgas. 


PvdA-plan 
afgewezen 

Vervolg van pag. 1 

Eerder al had premier Van Agt ge¬ 
zegd de voorstellen van de diverse 
fracties met „open geest” tegemoet te 
treden, maar ook hij onthield zich 
van een duidelijk oordeel. Ondanks 
zijn twijfels of ze wel per 1 januari te 
voeren zijn, vond de premier wel dat 
er zo snel mogelijk duidelijkheid 
moet komen. 

Het PvdA-plan om volgend jaar drie 
miljard gulden uit te trekken voor 
het scheppen van 35.000 arbeids¬ 
plaatsen, kwam er bij het kabinet 
niet genadig af. Van der Stee zei dat 
het een „overtrokken beeld” geeft 
van de mogelijkheden die er zijn. 

De vergroting van het financieringste¬ 
kort van de overheid met 1 miljard is 
slechts mogelijk als er een loonmati¬ 
ging van 2 procent tegenover staat, al¬ 
dus Van der Stee. Maar daarvan blijkt 
in het PvdA-plan niets. Bovendien zal 
het PvdA-plan eerder tot een extra te¬ 
kort van 3 miljard leiden. 

Ook het voorstel van D’66 voor een be¬ 
lastingverlaging op 1 januari wees de 
minister af. D’66 wil dat behalve door 
vergroting van het financieringstekort 
betalen door de basisinvesteringspre- 
mie van de WIR af te schaffen, maar 
dat wil het kabinet met. Bovendien 
kost de belastingverlaging in die op¬ 
tiek geen 2 maar 3 miljard, zei Van der 
Stee. 

Van Agt benadrukt nog eens dat het 
kabinet de inkomensmatiging liever 
door loonmatiging ziet plaatsvinden 
dan via de (indirecte) belastingen. De 
wens van de oppositie om de inko¬ 
mens verder te nivelleren stuitte ook 
op kritiek van de premier. 

Hij wees erop dat er enkele j aren gele¬ 
den al naar gestreefd werd de verhou¬ 
ding tussen minimum-inkomen en 
viermaal modaal (ƒ 130.000,-) onge¬ 
veer 1 op 5 te laten zijn. Nu is dat bruto 
weliswaar 1 op 6, maar netto al 1 op 
3,5. Daarmee is Nederland, waar 95 
procent van de mensen minder dan 
ƒ 65.000- verdient, van alle industrie¬ 
landen het land met de meest gelijk¬ 
matige inkomensverdeling, zei hij. 

FNV tegen 
CDA-plannen 

UTRECHT - De FNV ziet - zeker met 
met dit kabinetsbeleid - geen heil in 
het plan van CDA-fractievoorzitter 
Lubbers om de prijscompensatie af te 
schaffen en te vervangen door een be¬ 
lastingverlaging om de koopkracht bij 
te spijkeren. Volgens FNV-loondes- 
kundige Frans Drabbe is er meer no¬ 
dig dan de door Lubbers becijferde 
twee miljard gulden en bovendien 
zouden de effecten van de loonmati¬ 
ging in de verkeerde zakken terecht 
kunnen komen. 

Als de prijscompensatie verdwijnt, 
dan zou een heel stuk van de ver¬ 
wachtte prijsstijgingen ook achterwe- 
ge moeten blijven. Er zou een heel 
zware machtigingswet nodig zijn om 
dat van de ondernemingen af te dwin¬ 
gen en dan nog blijft de kans op ont¬ 
duiking bestaan. Bovendien vreest 
Drabbe dat zelfstandigen en vrije be¬ 
roepsbeoefenaren gemakkelijk de ma- 
tigingsdans kunnen ontspringen. De 
kans is groot dat ze enerzijds wel de 
belastingverlaging meepikken, maar 
de inkomstenverlaging die de werkne¬ 
mers wel opgelegd krijgen, kunnen 
omzeilen. 


Menten wil om gezondheidsredenen vrij 

Kort geding 
tegen staat 


een tweede maal gepleegd wordt zal 
dit volgens de woordvoerster niet ge¬ 
beuren. „De processen verbaal wor- nei Derasteren van ae sovjetunie, een 
den allemaal bewaard en er wordt al- vergrijp waarvoor de maximum straf 
tijd gekeken of iemand een straflijst zeven jaar kamp is, gevolgd door vijf 

U—i__ t _• 


heeft. 


jaar verbanning. 


Suzuki ST 90 laiiaa. 

de ruime 5-deurs. compacte, vlotte 
deur-tot-oeur besteller (2 schuif¬ 
deuren, grote achterklep; met zuinige 
4-cilinder motor grote vlakke laad¬ 
vloer (i.72m x 1 25m.' en vee! extra s 
t 7950 - excl. BTW (f 9381 - 
mcl BTW) 12 maanden garantie 

rij suzuki 


BRUNSSUM, ALCARS, 

Haefland 15 / Postbus 25. 045-2522 44. 


9 Ik kan me niet voorstellen 
dat Van P. bom zelf legde 9 


werd het ontzielde en 
Schaam van de vrouw 
^ode gevonden in de 
% ivr - Draaf Jansdijk in Sint- 
! lfci ?o’r(c^ en (Zeeuws-Vlaande- 
,~, V Ühonderd meter van de 
^L Se cuI eriS- De vrouw is, zo blijkt 
het gerechtelijk la- 
* br °hi- °° r wur fi* n £ om het le- 


wurging om het le- 


Vervolg van pag. 1 

PARIJS - Twee Groningers, 
de kunstenaar Folkert 
Reitsma en zijn vriend 
Henk Dijkhuizen, zijn zater¬ 
dagnacht kort na de bom¬ 
aanslag op mevrouw Lies 
van P.-Verberne in het Pa- 
rijse Saint-Germain des 
Prés te hulp geschoten. 
Toen zij vernamen dat het 
een Nederlands slachtoffer 
betrof, boden zij direct aan 
als tolk te willen fungeren. 
De Franse politie maakte 
daarvan meteen gebruik. 
Daarbij heeft het tweetal 
ook uitvoerig met verdach¬ 
te R. van P. gesproken. 

„Ik kan me - gezien de feiten 
ter plaatse - eigenlijk niet 
voorstellen dat Van P. zelf 
de bom in zijn auto heeft ge¬ 
legd. Je moet dan wel een 


erg luguber figuur zijn en die 
indruk maakte hij aller¬ 
minst. Hij zag er niet uit als 
een bomexpert. Bovendien, 
als je je per se van je vrouw 
wilt ontdoen, zijn er wel 
minder opvallende midde¬ 
len te bedenken. Dit was ge¬ 
woon de moeüijkste oplos¬ 
sing”, zegt Reitsma. 

„Dat mevrouw Van P.-Ver¬ 
berne de aanslag heeft over¬ 
leefd, is mij nog een raad¬ 
sel”, aldus de Groninger, die 
verbijsterd was over de 
kracht van de explosie. De 
auto was totaal vernield en 
meters „weggegooid”. Parij- 
se politiefunctionarissen na¬ 
men Reitsma mee naar een 
districtsbureau, waar hij in 
contact werd gebracht met 
Van P. 

„Deze stond toen nog niet 


onder verdenking, dat kon 
ook nog niet, want hij zou 
pas de volgende morgen om 
negen uur worden gehoord. 
Hij zei wel steeds naar zijn 
vrouw toe te willen en maak¬ 
te zich zorgen over zijn kin¬ 
deren, die in het hotel slie¬ 
pen. Ik heb toen contact ge¬ 
zocht met een hoofdinspec¬ 
teur. Daarna kon ik Van P. 
vertellen, dat voor zijn kin¬ 
deren zou worden gezorgd, 
maar dat hij vooralsnog niet 
naar zijn vrouw toe kon.” 
Tot zeker een uur of vier in 
de nacht bleef Reitsma bij de 
man uit Brunssum. Van P. 
vertelde Reitsma ook de toe¬ 
dracht van het gebeuren en 
de laatste constateert nu wel 
een verschil in feiten zoals 
die hem zijn verteld en zoals 
hij ze in de kranten heeft ge¬ 
lezen. Geschreven werd na¬ 


melijk dat de man nog even¬ 
tjes wilde stappen en zijn 
vrouw met de kinderen naar 
het hotel zou gaan. „Aan mij 
vertelde hij echter, dat hij te¬ 
gen zijn vrouw gezegd had 
hem bij de bocht op te pik¬ 
ken. Achteraf zeg ik nu wel: 
toch wel gek, want waarom 
liep hij dat eindje niet met 
zijn vrouw mee en stapte ge¬ 
lijk met haar in?” 


Onlogisch 


Folkert Reitsma vindt nog 
iets onlogisch, namelijk de 
korte tijd waarin de bom ge¬ 
plaatst moet zijn. Van de 
heer Van P. hoorde hij dat de 
auto niet langer dan een uur 
op deze plaats heeft gestaan. 
„En deze periode lijkt voor 
het compleet installeren van 
een bom wat kort, ook voor 


iemand die er verstand van 
heeft. Bovendien - als Van 
P. het gedaan zou hebben - 
heeft hij de bom uit Neder¬ 
land mee moeten nemen en 
dat lijkt mij toch wel risico- 
vol”. 

Achteraf - „maar ik zeg uit¬ 
drukkelijk achteraf’ - staat 
de Groninger kunstenaar 
wel verbaasd over de reactie 
van de man wiens vrouw 
zwaar gewond naar het zie¬ 
kenhuis was gebracht. „Hij 
keek lange tijd stil uit het 
raam, was erg rustig, maar 
zo’n reactie kan natuurlijk 
ook in zijn karakter liggen 
opgesloten. Van de andere 
kant: hij maakte niet één 
keer een opmerking in de 
sfeer van: wie legt er nu een 
bom onder mijn auto? Dat 
had ik zelf erg logisch gevon¬ 
den”. 


Van onze correspondent 

DEN HAAG - De wegens oorlogsmis¬ 
daden tot tien jaar gevangenisstraf 
veroordeelde Blaricumse miljonair 
Pieter Menten (81) heeft een kort ge¬ 
ding aangespannen tegen de Neder¬ 
landse staat. In het kort geding, dat 
volgende week woensdag voor de 
Haagse rechtbank dient, eist de Bla- 
ricummer dat hij op vrije voeten 
wordt gesteld. 

Abortusontwerp 
licht gewijzigd 

DEN HAAG - De beraadtermijn die 
een arts heeft, als hij rechtstreeks 
, door een vrouw wordt benaderd voor 
een door hem te verrichten abortus, 
is in het abortus-wetsontwerp van de 
regering teruggebracht van acht 
naar vijf dagen. De arts die de vrouw 
voor een abortus moet verwijzen, 
moet haar binnen drie dagen uitsluit¬ 
sel geven. 

Dit staat in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag van de bijzondere 
kamercommissie, die de parlementai¬ 
re behandeling van het ontwerp van 
de „wet afbreking zwangerschap” 
heeft voorbereid. De betrokken minis¬ 
ters Ginjaar (Volksgezondheid) en De 
Ruiter (Justitie) hebben de nota giste¬ 
ren aan de Tweede Kamer gezonden. 
Het komt er dus op neer dat een vrouw 
die rechtstreeks naar een arts stapt die 
haar kan aborteren, binnen vijf dagen 
weet waar zij aan toe is. Als zij zich 
eerst laat verwijzen is de termijn maxi¬ 
maal vijf plus drie dagen. De ingreep 
kan na bereikte overeenstemming tus¬ 
sen vrouw en arts na deze vijf of acht 
dagen meteen plaatsvinden. 

Een ander punt dat de bewindslieden 
in hun ontwerp hebben gewijzigd is de 
kwaliteit van de verwijzend arts. Oor¬ 
spronkelijk mocht dit alleen de eigen 
huisarts van de vrouw zijn. In de prak¬ 
tijk echter krijgen de abortusklinieken 
in ons land veel vrouwen doorverwe¬ 
zen door artsen uit het buitenland, art¬ 
sen van hulpverleningsinstellingen 
e.a., met name de WD had gevraagd 
om een ruimere definitie. 


De Haagse advocaat mr. L. van Hey- 
ningen zal Menten bij staan in het kort 
geding. Van Heijningen was ook in het 
Amsterdamse en Haagse proces raads¬ 
man van Menten. Na het Haagse pro¬ 
ces trok de advocaat zich terug uit pro¬ 
test tegen het huisarrest dat Menten 
toen was opgelegd. Volgens mr. Van 
Heijningen zou er „geen grondslag 
voor gevangenneming” van Menten 
zijn. „Daarbij komt dat hij in een 
slechte gezondheidstoestand verkeert. 
De man is duidelijk aan het aftakelen”. 
De bejaarde miljonair die onder meei 
aan suikerziekte lijdt, wordt op hel 
ogenblik verpleegd in het gevangenis¬ 
ziekenhuis in Scheveningen. Volgens 
mr. Van Heijningen is het Scheve- 
ningse ziekenhuis „niet geoutilleerd 
voor ouden van dagen. Vroeger was 
het ook een vuistregel dat mensen van 
boven de zeventig jaar, ongeacht hun 
straf, naar huis werden gestuurd. 
Sinds dit geval is die regel veranderd”, 
aldus Mentens advocaat. 

Het kort geding dat Menten heeft aan¬ 
gespannen staat los van de behande 
ling van Mentens strafzaak in hogei 
beroep. Dit beroep dient op 27 oktobei 
voor de Hoge Raad. 

Promotie 

uitgesteld 

LEIDEN - De Eindhovense neuroloog 
J.N. Berendes weigert elk commen 
taar op het niet doorgaan van zijn pro 
motie volgende week woensdag aar 
de Leidse universiteit. De in het Ca 
tharinaziekenhuis in Eindhoven werk 
zame neuroloog wordt ervan beschul 
digd dat hij het onderzoek waarove: 
zijn proefschrift handelt heeft ver 
valst. Hij heeft in zijn proefschrift eer 
fataal medisch experiment bij een jon 
gen verzwegen. De rector-magnifïcu: 
van de Leidse universiteit, prof. dr 
A.A.H. Kassenaar, en het bestuur vai 
de medische faculteit hebben daaron 
in overleg met de promotor prof. di 
H.A.C. Kamphuysen de op volgend 
week woensdag geplande promoti 
uitgesteld. j. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 
nvt w a 


als u niet wilt bezuinigen op uw auto 
maar wel op de kosten ervan 


AANHANGWAGENS te koop 
vanaf ƒ 400,-. Tevens ook te 
huur. Handelsweg 2, Susteren, 
tel. 04499-1615. 


Eiken DEKENKISTEN 

ƒ 100,- ex. btw zolang de voor¬ 
raad strekt. Past. Greijmanstr. 
49, Schinveld. M. t/m vr. van 
9.00-17.00 uur. 


GRASZODEN v.a. 5 m 2 , gratis 
thuisbezorgd. Fa. Steine Rijks¬ 
weg centrum 28, Geleen, tel. 
44215. 


SLAAPKAMER-PARKET. 
Orig. ROWI zwevend parket te 
koop v.a. ƒ 44,90 per m 2 . Ge¬ 
makkelijk zelf te leggen en 
met water te reinigen. Parket- 
markt, Constructieweg 5, 
Nieuwegein-Zuid. Tel. 03402- 
39944. Alleen zaterdags tussen 
10.00 en 16.00 uur. Informatie: 
Past. Heymenstr. 16, Maas¬ 
tricht. Tel. 043-613862. Diepen- 
daalstraat 23, Stein, tel. 04495- 
1577. 16 filialen. Zie Gouden 
Gids. 


Ca. 1000 nieuwe FIETSEN di- 
rekt van importeur, o.a. kleu- 
terfiets ƒ 79,-; kinderfiets v.a. 
ƒ119,-; dames- en herenfiets 
v.a. ƒ 189,-; met 3 versn. ƒ 249,-; 
racefiets met 10 versn ƒ 269,-; 
oma- en opafiets ƒ 299,-; trom- 
melremfiets met 3 versn. 
ƒ429,-; lichtgewicht racefiets 
10 kg met Campagnolo derail- 
leur ƒ 499,- Rijwiel Cash & Car- 
ry. Akerstraat 182 Hoens- 
broek, tel. 045-217687. Ma. ge¬ 
sloten, koopavond geopend. 


Te k. aangeb. OPENHAARD- 
HOUT, gekloofd, gezaagd, 
ƒ50,- m 3 . Na 18.00 uur, tel. 
04492-2810. 

Mazda 626 Hardtop 


Doordachte, allesomvattende 
luxe uitrusting en sublieme 
techniek. 

De nieuwe Mazda 626 is ongelooflijk 
luxueus uitgevoerd en voorzien van 
een uitrusting, die qua kompleetheid 
nauwelijks kan worden overtroffen: 
stofbeklede, verstelbare, anatomisch 
gevormde stoelen met eveneens 
verstelbare hoofdsteunen, ergo¬ 
nomisch korrekte plaatsing van de 
bedieningshandels, instrumenten¬ 
en waarschuwingslichten, getint 
glas rondom, voorruit- èn zijruit- 
ontwaseming, staalgordelradiaal- 
banden op sportieve stalen velgen, 
elektrische achterruitverwarming, 
twee-snelheden ruitewissers met 
intervalschaketing, elektrisch 
kofferruimteslot, voorruit van 
gelaagd veiligheidsglas, in twee 
delen neerklapbare achterbank voor 


Natuurlijk hoort u ook bij degenen die al nuchter redenerend van een auto zeggen: 

"Kijk, als hij mij nu maar altijd zonder mankeren brengt waar ik zijn moeten ik verder geen 
trammelant heb, wat wil je dan nog meer”. 

lik. En omdat u daar nuchter gezien natuurlijk het grootste gelijk van de wereld in heeft 

en u het vanzelfsprekend vindt dat die auto "klasse” uitstraalt, ruim en veilig is 
!Ü . gebouwd en luxueus komfortabel is uitgevoerd, hoort u waarschijnlijk 

* ook bij degenen die zeggen: 

"■■•S ^ ”Als je een auto aanschaft is het verdraaid belangrijk je te reali- 

seren hoevéél auto je krijgt voorde prijs die je ervoor betaalt. 
Maar nog belangrijker is hoevéél die auto je nu werkelijk kost 

.. - En dat die kosten bij Mazda uitermate laag zijn, bewijst de 

Mazda 626 elke dag weer opnieuw, jaar in jaar uit, tot en 
• • met het moment van inruil, waar de hoge inruilwaarde van deze 
buitengewoon fraaie Mazda 626 zijn klasse nogmaals onderstreept. 


een lange, ‘' Over zuinigheid gesproken... Het 626 programma in ’t kort 

vlakke laad- Benzineverbruik 90km/u coc icnnc.^» 

ruimte tot Mazda6261600cm 3 1:13,9 ^H Zda6 * 6 J 600 ^ 6 ^?,? ....... . 

achter in de auto (vervoer van grote Mazda626 2000 cm 3 1 : 13,3 4-deurs, handgeschake de 4-versnelhngsbak of automaat 

voorwerpen öf lange voorwerpen motorvermogen 55,12 kW (75DINpk). v.a.f15.995 

plus een derde passagier). 200 MAZDA DEALERS IN NEDERLAND ^ da626 . 1600 Hardtop 

De motor van de nieuwe Mazda 626 LPG-inbouw mogelijk. 2-deurs, handgeschakelde 5-versnelli 

(1,6 of 2-liter) is fel maar soepel. HET GEZ1CHT VAN OE j AREN bo motorvermogen 55,12 kW (75 DIN pk). 

De technisch ”up-to-date” wiel- - 

ophanging zorgt ervoor, dat u tegen Mazda 626 - 2000 Sedan 

elke verkeerssituatie bent opgewas- 4-deurs, handgeschakelde 5-versnelli 

sen. Kortom; de vooruitstrevende V-.. motorvermogen 66,15 kW (90 DIN pk). 

techniek, de exklusieve styling en de MliÉjëlBü - 

kompleetheid van toebehoren maken Mazda 626 - 2000 Hardtop 

zonder meer duidelijk, dat de nieuwe U ÜX 2-deurs. handgeschakelde 5-versnelli 

Mazda 626 hètautosucces van motorvermogen 66,15 kW (90 DIN pk). 

IMPORTEUR; AUTO PALACE-DE BINCKHORST B.V.. BINCKHORSTLAAN 312 -322. POSTBUS 148, 2501 CC DEN HAAG. TEL. 070-855100/1 

uw Mazda dealer, 

vertrouwde zekerheid ook tang na de koop. 


Over zuinigheid gesproken... 

Benzineverbruik 90km/u 

Mazda6261600 cm 3 1:13,9 
Mazda626 2000cm 3 1:13,3 

200 MAZDA DEALERS IN NEDERLAND 


LPG-inbouw mogelijk. 

HET GEZICHT VAN DE JAREN'80 


Mazda 626 -1600 Hardtop 

2-deurs, handgeschakelde 5-versnel!ingsbak, 
motorvermogen 55,12 kW (75 DIN pk). 


f16.995 
Mazda 626 - 2000 Sedan 

4-deurs, handgeschakelde 5-versnellingsbak of automaat, 
motorvermogen66,15 kW (90DINpk). v.a.f17.795 

Mazda 626 - 2000 Hardtop 

2-deurs, handgeschakelde 5-versnellingsbak of automaat, 
motorvermogen66,15 kW (90DINpk). v.a.f18.395 


Prijzen inkl. BTW. Prijswijzigingen 
voorbehouden. Afleveringskosten 
f325,- inkl. BTW. (Transport, 
kentekenplaten, NL-transfer. rijklaar 
maken en leges). 


BEEK, AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN, MAASTRICHTERLAAN 22-24 • BRUNSSUM, AUTOMOBIELBEDRIJF GEBR. GIJSEN B.V., 
HOEFNAGELSHOF 27, SERVICESTATION GEBR. GIJSEN B.V., DORPSTRAAT 12A • HEERLEN, LOVEN HEERLEN B.V., 
PALEMIGERBOORD 401 • KERKRADE, AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V., LANGHECKWEG 2 • LIMBRICHT, AUTOBEDRIJF 
LEYMBORGH B.V., BORNERWEG 8 • MAASTRICHT, RADREMA AUTO’S, GALJOENWEG 73 (BEATRIXHAVEN) • MEERSSEN, 
AUTOMOBIELBEDRIJF VAN LIJF C.V., KLINKENBERG 138 • NIEUWSTADT, AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V., KRUISWEIDE 3 


MAZDA BLIJF JE RIJDEN! 


Aangeb. betrekkingen 


Byr-dancmg ’t Piepke vraag 
met spoed BARMEISJE of 
barkeeper voor 3 of 5 dagen 
p.wk.. tel. na 12.00 uur 045- 
712466. 

Irik BV vraagt: bitumineuze 
DAKDEKKERS, ervaring ver¬ 
eist. goede soc voorz., kleding 
en schoeisel worden door ons 
verstrekt. Melden bij dhr. V.d. 
Oever. Terweyerweg 11, Heer-j 
len, tel. 045-221222. i 

FRITUURHULP gevr. 

Schaesberg, Moltweg 46a, tel. 
045-320678. 

Leuke BARMEISJES gevr. 
goede verdiensten, intern 
rnog. Min. 21 jr., Evebar, Maas- 
mechelen, Rijksweg 271, Bel¬ 
gië. Aanmelden na 14.00 uur. 

Parttime COLPORTEURS 
gevr. Geïnteresseerden schrij¬ 
ven naar Postbus 5107, 6401 
GC Heerlen. 

FLAMINGO BAR vraagt bar- 
meisjes, vrij vervoer, intem 
nog. Tel. 045-455074. 

Nette BARDAME gevr. v. mid- 
iag en of avond. Matahan-bar. 
J r. Hendriklaan 68 Brunssum. 
Tel. .045-270207 of 258509. 

3auunternehmung Franssen 
JMBH vraagt voor haar 
verken in Dld. BETONTIM- 
JERLIEDEN. tel. 045-216241, 
145-419467, 04493-2684. 

ïevr. ervaren ORGANIST tel. 
4494-41605. 

350,- a ƒ 450,- p. wk. BI JVER- 
MENSTE. echtparen i.b.v. au- 
o min. 15 u. p. wk., tel. 045- 
57078 (tus. 19 en 20 uur.) 

'' Iharmante jonge DAMES 
I evr. voor onze privéhuizen, 

. leslist goede verdiensten, er- 
! aring niet vereist. Aanm. 

' ’.hop Privé Statïonstr. 31, Sit- 
' ard, 04490-12526. 

I r oor direct gevr. sous-chef de 
uisine en le REST.KOK. 
lest. Den Bloasbalg Wahlwil- 
.*r. Tel. 04451 1364 b.g.g. 
4458-1452. 

; Iet spoed gevraagt colonne 
■ • etontimmerlieden en IJZER- 
j ! "LECHTERS. tel. 045-217431. 

'chtendblad De Telegraaf 
nekt AGENT-BEZORGER 
. oor Eygelshoven. Ruime ver- 
! oeding, gratis spaarregeling. 

I el. afspr. rond 18 uur 045- 
>2513. 


Voor direkt gevr. leuk uitzien¬ 
de BARDAMES, goede voorz., 
intern mog.. met eigen keu¬ 
ken, bad, wc. Bar „Ma Cherie”, 
Hellebroek 61, Nuth, tel. 
04447-1829. 

Team hairdresser Meens 
zoekt: leerling HERENKAP¬ 
STER, raax. 19 jr., verkoop- 
ster-cassière (liefst ex-kap- 
ster), inl. hairdresser Meens, 
Maastrichterlaan 13, Ubach 
over Worms, tel. 045-312474, 
tussen 8.30-18.00 uur. 

Zelfstandige HULP in de huis¬ 
houding, 3 maal per week, van 
9 tot 12 uur. Molenberglaan 
102, Heerlen, alleen voormid- 
dags. 

VALKE ZONEN BV, Dorp- 
straat 8, Jabeek, vraagt grond¬ 
werkers voor kabelwerken in 
Limburg. Pers. melden tussen 
14 en 17 uur op bovengenoemd 
adres. 

Gevr. VOEGERS, melden na 
18 u. Voegersbedrijf Hoogen- 
berg, Seringenstr. 7, Heerlen, 
tel. 210750. 

Gevr. leuke JUFFROUW, die 
niet bang is om vuile handen te 
krijgen voor enige hulp aan de 
pomp. Garage Vitesse, Bruns- 
summenvg. 112, Nieuwenha- 
gen. 

MEISJE gevr. voor goed pri- 
véadres, Tamara, Tongerseweg 
498-499, tel. 043-31440. 

MEISJE gevr. in goed privé- 
huis, hoge verdienste. Concor- 
diastr. 4, Maastricht, of in 
drukke privéclub. Inl. tel. 043- 
51040 b.g.g. 043-624278. 

Gevr. part-time CHAUF¬ 
FEURS, kunnen ook evt. aan¬ 
geleerd worden. J. Hoppenen 
Reeweg 58, Ubach over 
Worms. 

Ochtendblad de Telegraaf 
zoekt BEZORGERS voor 
Hoensbroek. Ruime vergoe¬ 
ding, gratis spaarregeling. Tel. 
afspraak rond 18.00 uur. Tel. 
045-452513. 

Gevraagd HULP in de huis¬ 
houding. Tel. afspr. tussen 
18.00 en 20.00 uur, 045-255254. 

Gevr. v. Duitsland METSE¬ 
LAARS colonnemetselaars. 
Inl. tel. 045-454185 na 18 uur. 

Restaurant vr. U. KELNERS 
plm. 19 jr., enige erv. gew. 
Weekend en een of twee halve 
dag. p.w. aanm. 10-12 uur. Sta- 
tionstr. 19 Heerlen. 


BETONTIMMERLIEDEN 
gevr. voor Duitsland, werk 
bruggenbouw, hoog loon, 
zond. vakkennis onnodig te re¬ 
flecteren. Tel. 045-312554 b.g.g. 
313043. 

Gevr. voor Valkenburg voor 
landelijk ochtendblad, 

AGENT-BEZORGER, tel. 045- 
213705, na 18.00 uur. 

Bar La Chandelle vr. MEISJE. 
Hoge verdiensten, prettig 
werk. tel. 045-214453. 

Gevr. METSELAARS voor 
Duitsland, ook colonnes, tel. 
045-316784 of 723571. 

Bau-untemehmen, Lothe- 
ringstrasse 88, Aken, vraagt 
METSELAARS. Kan zich mel¬ 
den 043-645164 tussen 14-18 
uur. 

KINDEROPPAS gevr. voor 
halve dagen, tel. 043-72538. 

WERKSTER gevr. voor halve 
dagen. tel. 043-72538. 

Voor direct gevr. C.V.-MON- 
TEURS, loodgieters A + E 
pij plassers en plaaatwerkiso- 
leerders. (Omg. grensstreek 
Dld.), tel. 045-219721. 

Welke oudere man of VROUW 
wil in de middaguren helpen 
in de kennel, liefst uit Sittard. 
Tilly Busch, Putstr. 50, Sittard. 

Gevr. ADMINISTRATIEF on- 
derlegd persoon, vrouwelijk, 
voor privéboekhouding te ver¬ 
zorgen, kunnende typen en 
zelfstandig correspondentie 
voeren. Werkzaamheden zul¬ 
len bestaan uit administratief 
werk dat men thuis kan doen 
en 1 a 2 keer per maand enige 
uren werk in privékantoor aan 
huis. Wij denken aan iemand 
die reeds in de boekhouding is 
werkzaam geweest en thans 
graag enige bijverdiensten wil 
hebben. Liefst in bezit van tel. 
en wonende in de streek Heer- 
len-Sittard. Br.ond.nr. S 977 
LD Sittard. 


Hotel-café-restaurant MO¬ 
LENBRON BV, Molenstraat 
12, Limbricht, tel. 04490-15639, 
vraagt met spoed demi Chef de 
Rang CHEF-DE-RANG. 5- 
daagse werkw., jaarbetr. Solli¬ 
citaties na telefonische afspr. 


Gevr. vakbekwame brood- en i 
of BANKETBAKKER. Gelie¬ 
ve tel. afspr. te maken, tel. 045- 
316197. Bakkerij Verbeek, 
Hoofdstr. 53, Schaesberg. 

Bömerwald Blaaskapel Schin- 
nen zoekt ZANGER, trompet¬ 
tist en/of bugle, reakties tel. 
04493-2081. 

Gevr. voor Duitsland ervaren 
IJZERVLECHTERS, hoog 
loon en goede soc. voorzienin¬ 
gen. Melden tussen 10-12 uur. 
04494-46472. 

Gevr. HULP i.d huish. v. 2 
morgens i.d. week v. 9.30 tot 
12.30 u. Persoonl. meld. tus. 17 
en 18.00 uur. F.E. Riemslag- 
Vroom, Oud-Erensteinerweg 
12 (Bij Kasteel Oud-Erenstein) 
Kerkrade. 

LUCHTKANALENMON- 
TEURS gevraagd. Isolatie 
Coerver B.V. O.L. Vrouwe- 
straat 103 Kerkrade, tel. 045- 
452387. 


Gevr. betrekkingen 


ïeeruers. (umg. grensstreeK __ _ , üïpttstt 

Dld.), tel. 045-219721. New Look GE\ ELREINI- 

- - - GING B.V. Vuile gevels? Geen 

Welke oudere man of VROUW probleem. Reinigen door wa- 
wil in de middaguren helpen ter onder hoge druk of door 
in de kennel, liefst uit Sittard. gritstralen. Alle voorkomende 
Tilly Busch, Putstr. 50, Sittard. voegwerkzaamheden. Inl. 

AnmrTVTCTP atti?!, 1 Baanstraat 67, Schaesberg, tel. 
Gevr. ADMINISTRATIEF on- 045-312154 - 312709. 

derlegd persoon, vrouwelijk, _ _ 

voor privéboekhouding te ver- Voor al uw DAKWERK- 
zorgen, kunnende typen en ZAAMHEDEN Dakdekkers- 
zelfstandig correspondentie bedrijf Het Zuiden, raparaties- 
voeren. Werkzaamheden zul- platte daken - singledaken, 
len bestaan uit administratief zinkwerken - dakgoten. Schrif- 
werk dat men thuis kan doen telijke garantie, vrijblijvende 
en 1 a 2 keer per maand enige offerte. Tel. 045-216151 b.g.g 
uren werk in privékantoor aan 045-217896 tot 20.00 uur. 

huis. Wij denken aan iemand ttt-. -„ „ , T n 

die reeds in de boekhouding is rn ^, r *^ 1 n 

werkzaam geweest en thans COMOTIEVEN, meestal bin- 
graag enige bijverdiensten wil nen 2 dagen. Panda Speel- 
hebben. Liefst in bezit van tel. goe ^’ Geleenstr. 18 - Heerlen. 
en wonende in de streek Heer- Let op! Erkend DAKDEK- 
len-Sittard. Br.ond.nr. S 977 KERSBEDRIJF Peters. Wij 
LD Sittard. vernieuwen alle daken en 

zinkwerk. Maastrichterlaan 42, 
Ubach over Worms, tel. 045- 
312817. 


OPGELET! Uw dak is ons vak. 
Dakdekkersbedrijf Peters, 
Wolfsweg 5, Eygelshoven, tel. 
045-352861. 


Nette vrouwehjke BUFFET- Voor al uw behang-en SCHIL- 
HULP gevr. voor de zaterdag, DERWERK 045-714924 en 045- 
tel. 043-641839._ 415348. 


ISOLEERDERS gevraagd, , . . .. RR . 

Isolatie Coerver BV O.L. Vrou- J astinC AANGirTEl 
westraat 103, Kerkrade, tel. ’ 


10% WINTERKORTING vanaf 
15-11-80 t/m 15-3-81. Zet nu uw 
datum vast! Dakdekkersbe¬ 
drijf gebr. Markgraaf. Schoor¬ 
steen en dakkapellenbouw. 
Met de langste schriftelijke 
garantie voor al uw shingle. lei, 
pannen en platte daken, isola¬ 
tie, zink en gootwerken. Wij 
werken door geheel Limburg 
Bel voor vrijblijvende offerte, 
tel. 045-222621. 


CIRCA 1000 
NIEUWE 
FIETSEN 

Direkt v. importeur, 

o.a. 

kleuterflets 

v.a. ƒ 79,- 

kinderflets 

v.a. ƒ 119,- 

dames/berenfiets 

v.a. ƒ 189,- 
met 3 versn. ƒ 249,- 

racefiets 

met 10 versn. ƒ 269,- 
oma/opafiets 
v.a. ƒ 299,- 
trommelremfiets 

met 3 versn. ƒ 429,- 

lichtgewictit 

racefiets 10 kg 
met Campagnolo- 
derailleur ƒ 499,- 

RIJWIEL 
CASH & 
CARRY 

Akerstraat 182, 
Hoensbroek 
Tel. 045-217687. 

Ma. gesloten. 
Koopavond geopend. 


045-452387. 


04447-1511. 


Alles in één hand! Bel dan 
Hans Lips B.V., tel. 045-453818 
voor al uw timmer- en DAK¬ 
WERK, spanten, dakkapellen, 
dakisolatieplaten, boeiboor- 
den, buitenbetimmering, pla¬ 
fonds, wanden, vloeren, kozij¬ 
nen, mterieurbetimmering van 
winkel, café enz. Alle soorten 
pannedaken nieuwbouw of re¬ 
novatie. 


Jan Borgans DAKDEKKERS¬ 
BEDRIJF, voor alle daken, 
timmerwerk, boeiboorden, 
dakgoten, dakkapellen, isola- 
tiedakelementen en alle onder¬ 
houdswerken, tel. 045-457961. 


Dakdekkersbedrijf M. HEAS 
het vertrouwde adres voor alle 
vernieuwingen en reparaties 
van alle soorten, daken, goten 
en schoorstenen, dakkapellen, 
dakbeschot en dakisolatiepla¬ 
ten. Vraag vrijblijvend advies 
en offerte. Tel. 045-455922. 

Dakdekkersbedrijf De NOK, 
het advies voor al uw daken: 
pannen, platte, isolatiedaken, 
shingle daken, reparaties en al 
, uw zinkwerk, hang- en bak- 
goot, met de langste schriftelij¬ 
ke garantie, bel voor vrijblij¬ 
vende offerte: Heerlen 045- 
224459, of Hoensbroek 045- 
215005. 

LOODGIETER kan weer 
nieuwbouw aann., gas, water, 
sanitair en centrale verwar¬ 
ming. Bel voor gratis offerte 
04405-2404. 


GEVELVERZORGING Lim¬ 
burg, gevelreiniging, steen¬ 
goed. Gritstralen, nat-zand- 
stralen, ook antiek e.d., vocht¬ 
en vuilwering, verf verwijde¬ 
ren, mosbehandeling. Hoppe¬ 
rank 15, Brurissum, tel. 045- 
251467. 


Wij REPAREREN of onder¬ 
houden grondverzetmachines, 
trilplaten, walsen etc. Hollan¬ 
ders BV, Nijverheidsstr. 20, 
Hoensbroek, tel. 045-214192 of 
418532. Langs de Hey 20, Sit¬ 
tard, tel. 04490-23030. 


Voor OPRITTEN, terras in 
klinker of sierbestrating, tel. 
045-220703. 


ANTENNEPROBLEMEN. 
Antennebouw Kochen, tel. 
045-441693. 


Gedipl. BEJ.VERZORGSTER 
met wijkaantekening zoekt 
werk in de regio Heerlen, 
event. genegen te particuleren. 
Br. o. nr. HO 291 LD H’broek. 


; Gespecialiseerde OPEN- 
HAARDBOUWERS kunnen 
nog werk aannemen event. 
ook kl. verbouwingen. 
Br.on.nr. SH 014 LD Heerlen. 

Voor TUINAANLEG spitten, 
snoeien, of veranderen, ook 
oprit, terras, metselwerk, riool 
(enz) bel tijdig 045-216722. 

Welk reisburo heeft werk voor 
mij als REISLEIDSTER. Voor 
zomer en winter en/of admini¬ 
stratie. Br. o. nr. MA 129 LS 
M'str. 6221 BN. 

Kleine AANNEMER, kan nog 
opdrachten aannemen, ook 
kleine klusjes, tel. 04494-43098. 


_ _n 

spijkerbroeken, werkhand- 
schoenen, petjes, koppels, sok¬ 
ken, hemden, truien, werk¬ 
schoenen en laarzen ook met 
stalen neus. Regenkleding enz. 
enz. Bij K. Stienstra Wagen- 
schutsweg 21, Palemig-Heer- 
len. Tel. 045-722334. 

Te k. KOELKAST Philips 170 
ltr., Zonstr. 48. 2e etage, Chè- 
vremont, tel. 457109. 

Te k. PERZIKEN, appels en 

a arH Hr»i 11 f _ 


Te k. STENCILMACHINE 
ƒ 150,-, Moto Guzzi 750 m zij¬ 
span ƒ 2800,-, Kloosterlaan 24, 
Schinveld. 


ped. gitstand., micr.stand, 
banjo. J. Jansenrenfiets, 
z.g.a.n., 10 versnellingen, tel. 
045-419372. 


OPRITTEN en terrassen in 
klinkers of sierbestrating met 
of zonder grondwerk, met 
garantie. Tel. 045-216147. 

Voor al uw schilder-, stuc- en 
TEGELWERKEN, Handelson- 
dem. Smeijsters S.A. Schels- 
berg 80, Heerlen, tel. 045- 
720226 en 723576. 

Jonge VROUW zoekt v. 3 è 4 
ochtenden in de wk. huish. of 
winkelwerk. Br.o.nr. B 1030, 
L.D. Brunssum. 

Met spoed THUISWERK 
gevr., geen naaiwerk, tel. 045- 
310584. _ 

REPAREREN van rieten en 
biezen stoelen, tel. 04490- 
20021. 


Erkend DAKDEKKERSBE¬ 
DRIJF zoekt alle voorkomen¬ 
de werkzaamheden. Vrijblij¬ 
vende offerte en garantie. U 
belt, wij zijn zo bij u. Tel. 045- 
213605 b.g.g. 045-414317. 


Voor al uw aansl. en REPARA¬ 
TIES aan gas- en watertoest., 
incl. c.v. en sanitair. Tel. 045- 
213605. 


VERWARMINGSMONTEUR 
zkt. werk, 045-460270 of 
258631. 


I Te koop aangeboden I 


UITLATEN, schokbrekers 
trekhaken, gratis montage. 
Autobanden tot 50% korting- 
Automaterialen en accessoires 
30% korting. Garage Ettema 
Spekhouwerstr. 10 A Voeren- 
daal. _ 

FIETSEN-FIETSEN! Gazelle, 
Batavus, Peugeot, Rivel enz. in 
tour, «port, trim en race. Alle 
soorten kinderfietsen en ho¬ 
metrainers met vakhandelser- 
vice en garantie. Fa. Plas, Tree- 
beek en Stein. 

GRINDTEGELS, boomschor- 
stegels, marmersplittegels, 
keitegels, oprittegeis, trottoir- 
tegels, rondetegels, zeskantte- 
gels, klinkers, opsluitbandjes, 
bloembakken, regentonnen, 
betonplaten, betonpalen, pa- 
tioblokken, bielsen 
betonwaren-fabriek Gebr. 

Creugers, Economiestr. 46, 
Hoensbroek. 045-213877. 


Te k. aangeb. NED. MUNTEN, 
alle jaart., zilv. munt., zilveren 
tientjes, tev. muntalb. Juliana- 
alb. muntbl. etc. dag. va. 10.30 
uur. Groenstraat 109, Geleen. 


Goed idee... Voor bont eerst 
kijken bij de Bontkoningü 
Enorme sortering korte en lan¬ 
ge bontmantels, nu nog lage 
prijzen! Met garantie. Desgew. 
zeer soepele kredietservice. 
DE BONTKONING, Hoog- 
huisstr. 3, Eindhoven-C., tel. 
040-447039. Bij koop reisgeld 
binnen geh. Nederland v. 2 
pers. terug. Koopavond tot 21 
uur geopend. 

Speciale aanbieding WASAU¬ 
TOMAAT Miele v. ƒ 2095,- nu 
ƒ 1545,-; Indesit v. ƒ 795,- nu 
ƒ 445,-; HB 800 toeren v. 
ƒ1195,- nu ƒ795,-, Zoppas v. 
ƒ 925,- nu ƒ 695,-; Philips v. 
ƒ 1095,- nu ƒ 695,-; Zanker v. 
ƒ 1595,- nu ƒ1195,-; droogau- 
tomaat Zanker, Philips, Miele, 
Zoppas, nu 30% korting. Gas¬ 
fornuizen, Etna, Pelgrim. Indi- 
sit, Dordrecht m. 40% korting 
v.a. ƒ 498,-. Koelkasten en 
diepvriezen 30% korting. Huis¬ 
houdbeurs, Kerkstraat 111, 
Brunssum, tel. 252956. 


FABRIEKSVERKOOP, leren 
en suede dames-, heren- en 
kindeijassen vanaf ƒ 98,-. Lan¬ 
ge leren en suede jassen vanaf 
ƒ 198,-. Ook extra grote maten, 
nieuw Elvis jack’s, leren broe¬ 
ken en motorkleding. Dankers 
Hurksestraat 21, Helmond, tel. 
04920-22923 + 34374. 


Te k. zwaar massief eiken 
EETHOEK, 6 stoelen en lange 
tafel, 1.80. Tev. eiken bankstel 
beide 3 mnd. oud voor minder 
dan de helft per stuk, ƒ 1900- 
en 8-hoekige salontafel voor 
ƒ 550,-. 04490-21882. 


Te k. BOSGROND met vijver 
en kampeerwagen in België, 8 
km van Maaseik ong. gr. 1 HA, 
pr. ƒ 60.000,-, ook in stukken te 
k. 04490-21882. 

Te k. 50.000 extra dikke TROT- 
TOIRTEGELS (6 cm). Bouw- 
bergstr. 100, Brunssum. Tel. 
045-251964. 

KLEERKASTEN, 1-, 2-, 3- en 
4-deurs, ledikanten, toiletta¬ 
fels, nachtk., matrassen. Koek, 
Kampstr. 62, Lindenheuvel- 
Geleen, tel. 43412. 

BANKSTELLEN: grote voor- 
raad, direct of fabriek, beslist 
goedkoop, inruil en financ. 
Koek, Kampstraat 62, Linden- 
heuvel-Geleen, tel. 43412. 

Te k. ANTIEK Lodewijk XV 
bankstel, compleet, Lindelaan 
27, Kerkrade, na 18.00 uur. 

PIANO stemmen en reparatie. 
Bok, Nieuwstr. 86, Hoens¬ 
broek, tel. 045-211549. 

IJZER en staal verkoop van: 
alle soorten stafstaal, ronde 
buizen, vierkante buizen, 
rechthoekige buizen, betonij¬ 
zer, bouwstaalmatten, balken 
en platen, ook verkopen wij 
alum. koper en messing. Alles 
is op maat leverbaar. Felix Phi¬ 
lips, ijzer en staal. Industrie¬ 
park Nuth, tel. 04447-1422, t.o. 
Makro. 


TREINEN-SPECIAALZAAK. 
Alle bekende merken, treinen- 
onderdelen, reparatie, ook in¬ 
ruil. Kerkplein 15, Schin op 
Geul, 2 minuten vanaf station, 
tel. 04459-1261. 

Bespaar honderden guldens 
°P uw gas °f olierekening 
CENTRALE VERWARMING 
op kolen of hout, eenv. om¬ 
bouw bij bestaande c.v.-instal- 
latie. Pr. c.v.-ketel plus moe- 
derhaard ƒ 1750,—. Levering uit 
voorrad. Hand. Ond. Wilmsen. 
Tel. 04405-2404. 


1 
MEUBELEN: 
v.d. groothandel, 
lektie, inruil en Ö 

Te k. zware eikehouten SA- lopende lening ê j 
LONTAFEL en eethoektafel U wordt vrijbl. op» 
ook met plavuizenblad, halve nu 045-254449, oo__ 
prijs. Tel. 045-213563. 


Te k. 1 BABYBEDJE m. he¬ 
mel en commode ƒ 150,-, 1 
2800 T-centrifuge ƒ 75,-, 1 

Braun keukenmixer ƒ 25,-. 1 
quarts badk.verw. ƒ 35,-, 1 
dimplex electr. plaatradiator 
ƒ 75,-. Nederlandlaan 65, Hrl. 
na 18.00 uur. 
AUTOMAATBOEKJES + 
combinaties nu comb. compl. 
ƒ 1650,- Inl.: V.d. Graaf, Post¬ 
bus 26, Nieuwkuijk. 

1 donkerblauwe COMBI-KIN- 
DERWAGEN. Pr. ƒ100,- + 
vier autobanden v. aanh. wa¬ 
gen ƒ 25,- p.st. Heiweg 160, Bo- 
choltz. 

± 25 houten BARKRUKKEN 
te koop. Op de Heugden 70, 
Schaesberg. 

VOETBALTAFEL te k. ƒ 500,- 
. Op de Heugden 70, Schaes¬ 
berg. 

AKAI ZW videoapparatuur, 
camera, 2 recorders en moni¬ 
tor, compl. Weinig gebruikt, 
tel. 045-458211. 


Te k. Chinees KARPET 123- 
xl87 cm ƒ 850,- en Annathol 
karpet 126x56 cm ƒ 225,-, tel. 
045-351243. 


Te k. AANBOUWKEUKEN 
met inb. app. (koelkast + gas¬ 
stel + afz.kap) z.g.a.n. Na 18 u. 
045-212193. 

Te k. kl.TV, Philips gr. beeld, 
smalle kast, ƒ 250,-, BLAU- 
PUNKT tiptronic, 8 zenders 
ƒ 400,-, Erres voltranssistor 
ƒ 350,-. Alle zeer goed spelend. 
Tel. 045-223234. 

BOXEN: ITT met regelaar 80 
W, ƒ 115,-; 50 W, ƒ98,-; 100 W 
ƒ175,-; PU Dual, ƒ50,-. Ver¬ 
sterker 2 x 50 W, ƒ 255,-; Cas- 
settedeck (metaalband) ƒ 298,-; 
PU Direct Drive, ƒ 298,-; 3 in¬ 
een, 60 W, ƒ 425,-; PU verster¬ 
ker, ƒ 99,-, ƒ 125,-. Kleurentele¬ 
visie Philips 12 kanalen, 
ƒ 1498,-; Videorec., Betamax 
ƒ 1698,-; Kleurentelev. gebr. 
Telefunken ƒ 198,-; Philips 
ƒ 350,-; Blaupunkt ƒ 400,-, 
ƒ 450,-, ƒ 250,-; Nord-Mende 
ƒ 398,-, Autoradio-cass. ƒ 169,-. 
F. Meyer, Heerlerbaan 170. Het 
vertrouwde adres ook voor al 
uw reparaties, tel. 045-416699. 

V. part. oosterse en perz. TA¬ 
PIJTEN, div. soorten en ma¬ 
ten. Zeer voordelig o.a. herez 
200x300 ƒ990,-; Tabriz 134- 
x200, ƒ 695,-; Perz. Beloutsch’s 
70x90 ƒ 149,-, Raadhuisstr. 27a, 
Hulsberg, 04405-2213. 

Te k. POSTZEGELS, postfris, 
t.o.v. part., o.a. Belg., W.-Dld., 
Berlijn, Vaticaan, Polen. Voor 
helft cat. waarde, tel. 04493- 
1797. 

Te k. AARDAPPELEN, klei 
bintjens 23 ct. p. kg. Zeeuwse 
bintjens 25 vt. p. kg. Gratis ge¬ 
poederd en thuisbezorgd. W. 
Raeven, Hoofdstr. 65, Amsten- 
rade, tel. 04492-1859, na 15.00 


Te k. JONGENSTRIMFIETS, 
met 5 versn. + minifiets, 
i.z.g.st. Prov.weg-Zd. 143, Oirs- 
beek. 


ERVERHUURBEDR1JF 
oop, nadere inlichtingen, 
.no. Ho 294 LD H.broek, 
HB. 


MISTLAMPEN, 
jalouzieën, spo 
ders, metten en 
pevachten, hoori 1 ' 
enz. enz. SAS A ü 
belstraat 61, H 1 
712113. Parkeren' 


Grote collectie i 
WANDMEUBEL 
wandmeubel notêp 
eethoek, salontaf^ 
kenwand, ledikan , 
slaapkamer, min 3 
maat, koelkast, 
gashaard, gasfodj, 
lamp, TV-club. ** 
voor lage prijzen. 
Akerstr. 22, centrtj^j 

Te k. KLEURËy 
beeld, teg. red. b 0< 5 
19, Voerendaal. 
1740. 1- + 2-pers. BED 
tafel, stoelen, 
Kouvenderstr. ** 
broek, ’s zaterdag 5 
4 uur. _^ 

Te k. DOKA 
zwat-wit en dia’ 5 v 

met t.b. RodenstoC 
1:4 50 mm met ve r ' 
schaal. Walnes 
met trafo. Scha 
140, Heerlen, na I 
045-722271. Te k. 2-pers. DlVA^ 
derledikant m. hO - 
zw/wit TV. Te 
12, Treebeek, te lj!>j 

Te k. Duitse staan^ 
Mechelse kast. 

26, Schaesberg -Kj^j 

Te k. BRUIDSJp^f 
bevr. tel. 045-31(H >^ 

Te k. aangeb. 


Komt u naar Nieuwenhagen? 
Breng dan eens een bezoek 
aan ons ROTANHUIS, rotan 
en manoumeubelen, tafels, 
mandwerken enz. tegen cash 
en carryprijzen. Kijk en verge¬ 
lijk in Ekharts Riethuis sinds 
1890, Wilhelrninastraat 39-41, 
Nieuwenhagen, tel. 045- 
311039, ruime parkeergelegen¬ 
heid. 


Te k. Golf bilj. topper MU- 
ZIEKBOX Gonzul 160d, Flip¬ 
per starpool. Te bevr. café ’t 
Ströpke, St.-Barbarastr. 115, 
Heerlen. 

KLEURENTELEVISIES gr. 
sort. prima spelend met garan¬ 
tie., Philips grootb. 245-275- 
345-375, Grundig 195-270-398- 
545, Philips wit 66 cm grootb., 
575, Nord-Mende prestige II 66 
cm grootb., zeer smal 550, zw.- 
wit TV v.a. ƒ 75,—, Fa. Curvers, 
Dr. Calsstr. 23 (station), 
Schaesberg, tel. 045-312091. 


Te k. weg. omst. prachtig leren 
BANKSTEL, bjjzetfautteuille 
en enkele Perzische tapijten, 
tel. 04750-18902. 


Te k. gesl. AANHANGER zeer 
gesch. voor orkest. Indu- 
striestr. 39 Kerkrade-West. 


Te k. WANDMEUBEL t.e.a.b. 
Spoorstraat 57 Treebeek-Heer- 
len. 


SLAAPKAMER, filmcamera 
compl. 2 tuindeur. 6-arms her- 
tegeweilamp, radio-pick-up, 
grill, salontafeltje, ijskast, 
Julianastr. 17 Eygelshoven. 


Te k. 4 pits GASSTEL, pr. 
ƒ 75,-, z.g.a.n. Spechtstr. 18, 
Kerkrade-Hopel. 

Te k. 2 HiFi BOXEN, i.z.g.st., 1 
mnd. oud, type HD 440 Ma- 
rantz 60W, cont. Vr.pr. ƒ 500,-. 
Te'bevr. Gulperstr. 39, Kerkra¬ 
de, 045-460337. 

Te k. eiken WANDMEUBEL 
2.60 br., 1.90 hoog, z.g.a.n. 
Zwanenstr. 24, Heksenberg- 
Heerlen. 


2 bronzen kande !3 ji 
groot bronzen & j' 
koopjes, alles pe rI J 

Bom, Maastrich* 

Vaals. 

Te k. RACEFIETS ^ 
no 600 ex serie ‘ 
Kochstr. 17 S’be r5 ' 
318689. _ A 

Kl. t.v. Blaupun^ 0 il 
ƒ 575,- zw.w. tv. 3Jf t 
DROOGKAP ƒ 2“’* 

met chroomvoet 3 i 

ger compleet ƒ 
Ruyterstr. 4 Sch a 
045-414030. 

Tek. WANDMEüS 

passende eetho^ jjf 
Kennedystr. 70 
1.314518. 


BOUWGROND 
Haanrade met te* ^ 
gunning. Tel. 

Te k. Mechelse 
pr. ƒ 650,- tel. 

Te k. 1500 VELP 0 ^ 
NEN. Hobbelra dg 

Te k. oma REEKS 
kleerkast. Nieu''r 
destr- 57, Ubaeh J^j 

OOSTENRIJKE^ l 
Stachl, als rlieU ,h0 l 3 
bergstr. 38, Scha^ y 


Grote partijen 
VLOERBEDEKJ^ t 
koop, kom 
nooit meer. Nog 
sietapijt, nu 39,-. * e fi 
nog 5 rollen 
44,95. 2 mtr. bree° - 
4 rollen bloem 
nu 79,-, ja de l£ 
len berber, 4 
Doe meer met Fj i 
kom kijken, dari-grt 
deel. Grote P aI je^ 
door ons gratis ê e ^i[ 
en wij komen de 
C.V. Kleba te 
252739, Kerksi 
meubelbeurs, 
Hoensbroek. 

;rw. „ 
i beddi 

Kli® 1 

teLOj 

DH Crf; 

vordt 

-2236J* 
- T ï 

ge J 

Bru^ 

ÏFWÏ 

or W 

e,/5fr 


tergrond en commentaar 


limburgs dagblad 


Wat doen Assad nü en Hoessein straks in Moskou? 

Vrees voor escalatie 
an oorlog neemt toe 


"kJ _ Nu de Iran-Iraakse oorlog zich voortsleept, 
, en *n de Arabische wereld steeds ongeruster en ner- 

sN e°. Ver 

3 ml 'anden in de regio. Men vreest dat zowel Irak als Iran 
1 Is jJ )r °beren anderen bij het conflict te betrekken, omdat 
fJd^j^Sdad noch Teheran in staat blijken de tegenstander 

dag; 

ivvinjj! 


lr te verslaan of tot onderhandelen te dwingen. 


ok 

t 
ie 


Van onze correspondent 
RIENKO WILTON 


1 iflfcsto 

A^pith A ra bische landen zijn te- 
?n frJjL •’siding van het conflict, 
)pdT: el «k uit angst dat dan de 

of Israël 
worden 


rtjiiir^ogendheden en-c 
kans geboden zal 
'e A^terveniëren. Terwijl pro- 
landen zoals Sy- 
40^| en de PLO, steeds weer 
pjy de mogelijkheid dat Israël voor 

3-3^ <Ch kunnen maken van de 1 

—j ® situatie in het Midden-Oos- 
m 1 meer conservatieve lan- 
“Aiwdi'Arabië voorop, op het ge- 


hülitaire interventie van 


Aö^ ' , an 

lt a “lunaire 

Rusland in de Golf onder 
k „ n dsel om de „olieroutes 

D bellen”. het tussen de twee supermogendhe¬ 
den nooit tot een werkelijke botsing 
komen, omdat hun politiek ten op¬ 
zichte van elkaar uiteindelijk bepaald 
wordt door de wens tot ontspanning”, 
voegt de Koeweitse krant Al Rai Al 
Aam hieraan toe. Met name in de Ara¬ 
bische Golflanden is men als de dood 
militaire interventie door de 
„Yankees” of „Iwans”. Probleem is dat 
bepaalde Golflanden - bedreigd als zij 
zich voelen door de Iraanse marine - 
een beroep doen op een der grote mo¬ 
genheden en daarbij hun neutraliteit 
in het Iraaks-Iraanse conflict in op¬ 
spraak brengen. 

Maar zelfverdediging moet niet ver¬ 
ward worden met partij kiezen, menen 
met name de Saoedi’s: volgens het 
Beiroetse blad As Safir heeft Saoedi- 
Arabië zijn luchtverdediging in de 
. _ ö olierijke oostprovincie aanmerkelijk 

2 Uj^dische en Koeweitse pers versterkt nadat Iraanse jagers vorige 
’fin* iseh ^ eze redenering terug: Het week hoog over Ras Tannura, de be- 
eeu da £klad Okaz stelt dat „de langrijkste Saoedische overslagplaats 
W Va Van iedere oorlog afhanke- voor olie aan de Golf waren gevlogen. 
oVJbw 1 een continue stroom van Dit incident zou de belangrijkste over- 
munitie en onder- weging geweest zijn voor Riad om de 
drie kunnen alleen Amerikanen te vragen de AWACS 
vliegende radarstations naar Saoedi- 
Arabië te sturen. De Saoedi’s zouden 
Teheran gewaarschuwd hebben Iraan¬ 
se jagers voortaan neer te schieten als 
zij het Saoedische luchtruim weer zou- 

,_ den schenden. Dat wordt dan menens, 

openlijke beschuldigin- want „honderden” stuks luchtdoelge- 
Weer zijn Amerika en de schut en luchtdoelraketten staan nu 
j. le het allang eens geworden bij Ras Tannura en bij Dhahran-air- 
-lA^raaks-Iraanse conflict uit te nrnroc+oM” mplrft As Safir 

zodoende hun eigen belan- 

'el L- 

nt,® 

In de Arabische wereld doen zich op 
dit moment twee ontwikkelingen voor 
die niet zijn te verenigen met de angst¬ 
vallige pogingen van de Arabieren om 
neutraal te blijven in het Iraaks-Iraan¬ 
se conflict, of om zich niet te binden 
met een der supermogendheden. Deze 
ontwikkelingen zijn de toenemende 
Jordaanse steun aan Irak en het be- 


•flSi 


^f|^at P s e te S c 

v ^rd worden door Amerika 
JlU / e tUnie, die in naam neutraal 
'AL** Iraaks-Iraanse conflict, 
staat zijn de oorlog te be- 
ho^ty^verlengen naar gelang hun 


zoek van de Syrische president Assad 
aan de Sovjetunie. 

Over de Jordaanse steun aan Bagdad 
wordt druk gespeculeerd. De Jordaan¬ 
se koning Hoessein heeft vanaf het be¬ 
gin van de Iraaks-Iraanse oorlog zijn 
onvoorwaardelijke steun aan Irak toe¬ 
gezegd. Daadwerkelijke hulp is nog 
steeds in een beginstadium en omvat 
voedsel, medicamenten en ander niet- 
militair materieel. Wel komen er sche¬ 
pen met militaire goederen, bestemd 
voor Irak, in de Jordaanse havenplaats 
Akaba aan. 

Uit de vordering drie dagen geleden, 
door de Jordaanse overheid van alle 
vrachtwagens in het land met hun 
chauffeurs, werd meteen de conclusie 
getrokken dat Jordanië deze goederen 
over land door wilde transporteren 
naar Irak. Harde bewijzen hiervoor 
ontbreken nog. Uitspraken van Israë¬ 
lische leiders over enorme wapenle- 
veranties via Jordanië naar Irak, wor¬ 
den in de Beiroetse pers dan ook als 
„overdreven” en „ophitserig” om¬ 
schreven. 

Wat niet wegneemt dat de Arabische 
pers zelf druk meedoet aan het specu¬ 
leren: het Koeweitse dagblad Al Qabas 
meldde gisteren dat 40.000 Jordaanse 
militairen al aan de grens met Irak 
staan, klaar om Bagdad te hulp te ko¬ 
men. Volgens het Beiroetse dagblad 
As Safir vechten de Jordaniërs al mee, 
zij aan zij met de Irakanezen, aan het 
front bij Chorramsjar en Abadan. 

In de Arabische wereld constateert 
men in dit verband grote Russische di¬ 
plomatieke activiteit in de regio. De¬ 
zelfde koning Hoessein van Jordanië 
wordt volgende week in Moskou ver¬ 
wacht, waar op dit moment de Syri¬ 
sche leider Assad op bezoek is. 


Pact 


aldus Okaz. 
zyn 

ppnc trpmnrripn hij Ras Tannurr 

port opgesteld”, meldt As Safir. 

re gio te dienen. Hierbij zal 


Urkse politici 
I'öor rechter 

,d tJ \ 

V H Twee hoge politici van de 
staatsgreep van vorige 
ili ^Óih naar Ankara overge- 
SfcT te Worden berecht. 

K Vr aslan Türkes, leider van 
1 rechtse Nationalistische 
*** e *i Necmettin Erbakan, 
A % al . Van de Mohammedaanse 
U. H^^hstische partij voor Natio- 


Wm 

6vb 


tei ere ’ de afgezette oud-pre- 
iMï* j^hian Demirel en de leider 
fr° c iaal-democratische partij, 
^Pckjteyit zullen dit weekeinde 
ik worden vrijgelaten. Zij 
*- Worden vervolgd. jfcs Q bVERTENTIE) 

jssiekerk 

een nieuwe 

0, hst 

« ^^Qpen op een nieuwe 
,'lSl ^ Zeker in gebieden waar 
^tioJ^^tbering en bittere 
jjffW e Qeleden wordt, 
v&ru. 11 ^aar onvrijheid het 
. bot waar onrecht tot 
.M ^., 0rc * t verheven. De Kerk is 

iWr, Dat weten de mensen 

k' nc * en aan c * en *'ï ve ^ oe 
dagelijks. 
aji 

j V g^ten ze dat de Kerk 
t Si,* 1 dan alleen menselijke 

« kf9ang. 

j XJ bodschap wordt 
') \ h '9d. Christus wordt 
1 nUm* Waar Hij nog onbekend 
jj \ ligt de toekomst van 
f « ns open, daar én hier! 

'j het vele werk van de 
'Vs houdt de deur naar een 
to okomst open. 

^ dmissiemaand 
GIROf045000 

^^sidmmlbermond 

:IN| CENTRUM VAN HET BISDOM 


ichten 
U v er de 
borging 
zaterdag 


® e l dan alleen 
tjet hoofdkantoor 
°45 - 739911 
^ u ssen 9 en 12 uur 


Syrië is zo’n beetje het enige Arabi¬ 
sche land dat Iran diplomatiek steunt 
in de Iraakse-Iraanse crisis. President 
Assad heeft een „vriendschaps- en sa¬ 
menwerkingsverdrag” met de Russen 
afgesloten. Volgens de meeste waarne¬ 
mers in de Arabische wereld zal een 
Russisch-Syrisch pact complicerend 
en polariserend werken in het Mid- 
den-Oosten, omdat het de Arabische 
onderlinge tegenstellingen zal aan¬ 
scherpen, de rivaliteit tussen de twee 
supermogendheden in de regio zal 
doen toenemen en Israël wellicht een 
excuus zal bieden tot militaire avontu¬ 
ren tegen de Syriërs en de Palestijnen 
in Libanon. Jaromir Wagner, een Westduitse stuntman, vliegt - staande 
op de romp van zijn tweemotorig propellervliegtuigje - met een 
snelheid van circa 225 kilometer over New York. Op de achter¬ 
grond de imposante skyline van Manhattan. New York was voor 
Wagner het einde van een acrobatische vlucht over de Atlanti¬ 
sche Oceaan, die in Frankfurt was begonnen. De reis van Jaro¬ 
mir ging via Schotland, Ijsland, Groenland, New Foundland en 
V^rmont. 


(ADVERTENTIE) Jt MAINTlENOWAl 


STAAT DER NEDERLANDEN 

% LENING i9SO 


bedrag 

koers 


open bedrag 

de koers wordt na de inschrijving op 14 oktober 1980 
vastgesteld volgens het tendersysteem 


rente jaarlijks op 15 november 


aflossing 

inschrijving 

storting 

prospectus 


in 4 jaarlijkse termijnen van 15 november 1984 af 
vervroegde aflossing is niet toegestaan 

14 oktober a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 

17 november 1980 

kosteloos bij banken en commissionairs 


Veel ambtenaren 
in de Bondsdag 

BONN — In de op 5 oktober gekozen 
Bondsdag zitten veel ambtenaren - 40 
procent van de nieuwgekozen leden 
van de Westduitse Tweede Kamer 
zijn (ex-)ambtenaren. Daarentegen 
zijn de vrouwen ondervertegenwoor¬ 
digd: van de 519 parlementsleden 
zijn er maar 44 van het vrouwelijk 
geslacht. 

In de fractie van de CDU-CSU zitten 
veel leden met een juridische achter¬ 
grond: van de 228 christen-democra- 
ten hebben er 84 rechten gestudeerd. 
De fractie van de sociaal-democrati- 
sche partij (SPD) telt 34 juristen en de 
liberale FDP 17. De SPD-fractie be¬ 
staat uit 218 afgevaardigden, die van 
de FDP uit 53. 

Slechts drie leden van de Bondsdag 
hebben een militaire achtergrond. Wa¬ 
ren in de vorige Bondsdag 38 leden 
van adel, in haar nieuwe samenstelling 
heeft het Westduitse parlement 44 le¬ 
den met blauw bloed. Proefboring 


De mogelijkheid dat er gas in 
de Zuidlimburgse bodem zit 
heeft een zeer grote waar¬ 
schijnlijkheid gekregen sinds 
de recente onderzoekingen 
van de samenwerkende geo¬ 
logische bureaus van Neder¬ 
lands, West-Duitsland en 
België. Immers de conclusie 
van dit zogenaamde gravi- 
metrisch onderzoek was dat 
er zich op grote diepte zoutlagen bevonden, die in andere gebieden 
van de wereld een deksel vormden op een aardgasreservoir. De 
geologen hebben toen gedacht: „Als wij zulke lagen zout ook in het 
Brabants Massief vinden (een geologische eenheid waartoe ook 
Limburg behoort) dan is er een grote mogelijkheid dat ook hier gas 
aanwezig is, zoals onder dezelfde omstandigheden elders reeds is 
aangetoond.” 

Nu minister van Aardenne kennelijk dit eerste oriënterende weten¬ 
schappelijk onderzoek van de geologen een grote waarde toekent, is 
hij bereid een boorvergunning te verlenen. De N.A.M. de Nederland¬ 
se Aardolie Maatschappij, wordt daarbij genoemd. 

Het is vanzelfsprekend dat deze lange prik in de aardkorst een veel 
direkter bewijs moet gaan leveren dan het tot nu toe gevoerde indi- 
rekte onderzoek naar zoutlagen als afdekking van gas. 

Deze proefboring is voor de toekomst van veel grotere betekenis 
dan alleen maar regionaal. Want in feite wordt een wetenschappelij¬ 
ke theorie getoetst van een aantal geologen, die nu al jaren hiermee 
bezig is. Men kan stellen dat door het gravimetrisch onderzoek deze 
theorie over de aanwezigheid van gas versterkt is. De boring zelf zal 
dienen uit te maken of de theorie klopt. En als die theorie klopt dan is 
het niet uitgesloten dat tot nu toe niet geëxploreerde bronnen kun¬ 
nen worden aangeboord, die in de toekomst meer betekenis voor 
onze energievoorziening kunnen krijgen dan op dit moment wordt 
gedacht. Dat gaat dan ver boven de regionale betekenis uit. Vandaar 
dat de prik in de aardkorst van Limburg prikkelend kan zijn voor een 
groot gebied in de grensstreken van Nederland, West-duitsland en 
Belgie. 

B.R. 


Gezondheidstoestand 
van minstbedeelden 
is het slechtst 


DEN HAAG - De artsen kunnen wei¬ 
nig doen aan de toestand van onge¬ 
lijkheid in de gezondheidszorg, waar¬ 
bij juist degenen die de meeste be¬ 
hoeften hebben, het minst worden ge¬ 
holpen. Dit concludeerde gisteren dr. 
E.J.C. Lubbers, voorzitter van de art¬ 
senorganisatie KNMG, ter inleiding 
van het ledencongres, dat in het the¬ 
ma staat van „Gezondheidszorg in de 
grote stad.” De problemen op dit ge¬ 
bied van de hoofdstad staan hierbij 
centraal. 

Uit cijfers over het gebruik van ge¬ 
zondheidszorgvoorzieningen is be¬ 
kend dat er opvallende verschillen zijn 
in „consumptie” tussen de zieken¬ 
fonds- en de particulier verzekerden. 
Wellicht, veronderstelde Lubbers, is 
er bij de ziekenfondspatiënten sprake 
van „onderconsumptie”, bij de parti¬ 
culieren van „overconsumptie”. De 
gezondheidstoestand van de minstbe¬ 
deelden is het slechtst. 

De voorzitter van de KNMG wees erop 
dat voor hoger geschoolden het con¬ 
tact met de geneeskunde zoveel ge¬ 
makkelijker is dan voor lager opgelei¬ 
den, die de „taal van de arts” niet spre¬ 
ken. Dit betekent een drempel voor 
mensen met minder vaardigheden, die 
daardoor minder gebruik zullen ma¬ 
ken van de bestaande mogelijkheden. 
Uit cijfers blijkt dat dit voor de laagste 
sociale klassen ook opgaat. Dit heeft 
weer gevolgen voor de gezondheids¬ 
zorg, omdat de basis voor de gezond¬ 
heid in de toekomst wordt gelegd in 
de leefgewoonten van nu. De eigen 
houding ten opzichte van die leefge¬ 
woonten heeft weer nauw te maken 
met de graad van scholing die de mate 
van vaardigheid in het benaderen van 
eigen gezondheidstoestand mede be¬ 
paalt. 

Belemmerend is ook het feit dat „onze 
instituten van gezondheidszorg zijn 
geworden tot grote apparaten met vele 
ingangen, lange gangen en talloze lo¬ 
ketten, waarvoor men een zekere so¬ 
ciale handigheid moet hebben om er 
niet in te verdwalen”, aldus Lubbers. 
Verder telt de mate waarin sommige 
groepen zware lichamelijke arbeid 


verrichten ook mee bij de „ongelijke 
bedeling”. 

Een ander betekent volgens de voor¬ 
zitter van de KNMG dat de minstbe¬ 
deelden onder ons een veel grotere be¬ 
hoefte aan zorg hebben dan uit de ge¬ 
bleken vraag naar voren komt. ..Deze 
grotere behoefte wordt veroorzaakt 
door de omstandigheden waaronder 
deze mensen zijn groot gebracht en 
waaronder zij moeten leven.” 
„Tegelijkertijd zijn het dezelfde om¬ 
standigheden die maken dat deze 
mensen ook niet in staat zijn hun be¬ 
hoefte op doelmatige manier in vraag 
om te zetten, een vraag aan een appa¬ 
raat dat er in wezen wel is.” In het ver¬ 
lengde hiervan concludeerde Lubbers 
dat ons stelsel van voorzieningen aan 
de oplossing van deze problemen 
„slechts een marginale bijdrage kan 
leveren. 

Artsen moeten zich ervan bewust zijn 
dat hun kennis, kunde en gedrag tege¬ 
lijkertijd veroorzaken dat zij voor deze 
groep mensen moeilijk benaderbaar - 
in de zin van „naast hen staan” - zijn. 
Wellicht kan worden getracht de oor¬ 
zaken, gelegen in de levensmanier en 
de levensopvattingen, via het welzijns¬ 
werk te benaderen, meende dr. Lub¬ 
bers. 

In dit verband zei hij het triest te vin¬ 
den dat er nu aanwijzingen zijn dat 
ook met het welzijnswerk dit doel met 
kan worden bereikt. Daar tekenen 
zich dezelfde problemen af als in de 
gezondheidszorg, omdat de voorzie¬ 
ning „passief is: de diensten w’orden 
aangeboden en men wacht af of er ge¬ 
bruik van wordt gemaakt. Maar in het 
welzijnswerk is wel sterker de neiging 
te bespeuren om de mensen te gaan 
opzoeken en hen te activeren. 

Hierbij past dan weer de waarschu¬ 
wing dat door uitbreiding van het wel¬ 
zijnswerk dat apparaat zich „langzaam 
maar zeker over ons allen als een ver¬ 
stikkende deken zal spreiden. Het 
doel van het werk - de mensen te hel¬ 
pen tot zelfontplooiing te komen - ver¬ 
keert dan in zijn tegendeel. Men ver¬ 
groot bovendien de afhankelijkheid 
van de betrokkenen. Het dilemma lijkt 
onoplosbaar”, aldus Lubbers. 


IIIIIIIUIIllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllIllIlflIlllllllllllllllllllIlllllllllilliiilililllIlllllllIlllllllllllllllllllllljllllllllllllltlllflllllMIMItltlIllllllllMIIIIN 

WASHINGTON - Jimmy Car¬ 
ter zit in de problemen en als 
de jongste opiniepeilingen ge¬ 
loofwaardig zijn, is de kans 
groot dat het bij een eenmali¬ 
ge ambtstermijn als presi¬ 
dent blijft. Korter dan een 
maand voordat de Amerika¬ 
nen op 4 november ter stem¬ 
bus tijgen, ligt Ronald Rea- 
gan duidelijk voor in de race 
naar het Witte Huis, zo bleek 
de afgelopen dagen uit vier 
onderzoeken op grote schaal. 


De 69-jarige republikeinse kandidaat 
zou in alle delen van de Verenigde Sta¬ 
ten winnen, met uitzondering van het 
zuiden, als de kiezers op dit moment 
hun stem zouden moeten uitbrengen. 
Deskundigen op het gebied van 
opinieonderzoek wijzen er echter op 
dat in belangrijke delen van de V.S. 
een groot aantal kiezers zijn keuze nog 
niet heeft bepaald. 

Toch geeft onder anderen Robert 
Strauss, de leider van de campagne 
van de president, toe dat Carter duide¬ 
lijk achterligt en dat hij zijn best zal 
moeten doen om in de resterende we¬ 
ken nog terug te komen. Een pro¬ 
bleem voor de huidige president is dat 
hij nog steeds op twee fronten vecht: 
tegen Reagan ter rechter- en tegen de 
onafhankelijke kandidaat John An- 
derson ter linkerzijde. 

De aanhang van Anderson mag dan - 
landelijk gezien - sterk zijn teruggelo¬ 
pen, in bepaalde sleutelstaten blijft 
zijn positie sterk. De peilingen geven 
ook aan dat het congreslid uit Illinois 
veel meer stemmen weg zou kapen 
van Carter dan van Reagan. 

In dit vergevorderde stadium van de 
campagne richten de politieke strate¬ 
gen van de drie kandidaten hun aan- 


In laatste weken zijn nog grote verschuivingen mogelijk 

Jimmy Carter zit moeilijk 
tussen Reagan en Anderson 


dacht vooral op de peilingen die in elk 
van de 50 staten worden verricht. De 
presidentsverkiezingen in de V.S. zijn 
- het is niet anders - 50 verkiezingen 
in de afzonderlijke staten. De kandi¬ 
daat die de meeste stemmen haalt in 
een staat, verwerft alle stemmen van 
die staat in het kiescollege, dat bestaat 
uit 535 kiesmannen. Deze kiesmannen 
bepalen wie er president wordt. 

Populair vote 

Voor het presidentschap heeft Carter, 
Reagan of Anderson een meerderheid 
van de stemmen in het kiescollege - 
270 - nodig, hetgeen niet noodzakelijk 
een meerderheid is in het land (de zo¬ 
genaamde „popular vote” tegenover 
de „electoral vote”). Uit de laatste 
reeks peilingen is enigszins de kracht 
van de kandidaten in het kiescollege 
af te leiden. De uitkomsten van die 
peilingen: (New York Times) - Reagan 
ligt voor in 29 staten met 314 kiesman¬ 
nen, en Carter in 12 staten alsmede het 
district Columbia (Washington) met 


136 kiesmannen. In negen staten met 
88 kiesmannen lagen zij te dicht bij el¬ 
kaar om te zeggen wie daar zou win¬ 
nen. (Washington Post) - Reagan ligt 
voor in 28 staten met 283 kiesmannen, 
Carter in 14 en district Columbia met 
151 kiesmannen. Acht staten onbe¬ 
slist. (Newsweek) - Reagan leidt in 30 
staten met 321 kiesmannen, Carter in 
12 en het district Columbia met 142 
kiesmannen. Acht staten onbeslist. - 
Deze drie peilingen zijn van het afgelo¬ 
pen weekeinde. Enkele dagen eerder 
gaf „The Washington Star” Reagan de 
meeste aanhang in 28 staten met 287 
kiesmannen en de president in 14 als¬ 
mede het district Columbia met 167 
kiesmannen. Acht staten onbeslist. 
Hoe beperkt zulke op steekproeven 
gebaseerde peilingen zijn, blijkt uit 
het feit dat de uitkomst steeds ver¬ 
schilt. De voorspelde meerderheid van 
Reagan varieerde van 51 „electoral vo- 
tes” tot maar 13. Wat ze wel gemeen 
hebben is, dat het lijkt alsof Carter 
maar 12 tot 14 staten op zijn naam 
heeft staan. Verder zijn de voorspelde 
resultaten in sleutelstaten ronduit ge¬ 


vaarlijk voor de president. 

In alle vier de peilingen komt naar vo¬ 
ren dat de huidige bewoner van het 
Witte Huis in maar een van de negen 
grootste staten wint en wel in New 
York. De andere acht - Californië, Te¬ 
xas, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Il¬ 
linois, Florida en New Jersey - neig¬ 
den naar Reagan op het moment van 
de peilingen pf lagen te dicht bij elkaar 
om een winnaar aan te wijzen. 

De negen grote staten, en een paar an¬ 
dere in het zuiden en noordoosten zijn 
de gebieden waaraan Carter en Rea¬ 
gan in de tot 4 november resterende 
tijd hun meeste aandacht zullen beste¬ 
den. Deze staten bevatten de grote be¬ 
volkingscentra, waar de vakbondsle¬ 
den die een voorkeur hebben voor de 
democratische kandidaat, en de jood¬ 
se en Hispano-Amerikaanse kiezers 
geconcentreerd zijn. Reagan vleit deze 
groepen zoveel hij kan terwijl er aan¬ 
wijzingen zijn dat hij vooral aan steun 
wint onder de arbeiders. 

De adviseurs van de oud-gouverneur 
var Californië waren verrukt door de 
jongste peilingen, maar ze erkenden 


tegelijk dat er nog heel wat fout kan 
gaan in de periode tussen nu en de ver¬ 
kiezingsdag. Enkele strategen in Rea- 
gans campagne zijn bang dat Carter 
met een „oktoberverrassing” komt, 
waarmee hij stemmen aan kan trek¬ 
ken. Zoiets zou bijvoorbeeld de mede¬ 
deling kunnen zijn, dat Iran beloofd 
heeft de 52 Amerikaanse gijzelaars, die 
4 november vorig jaar in feitelijke ge¬ 
vangenschap geraakten, in Teheran 
vrij te laten. 

Maar veel waarnemers zijn van me¬ 
ning dat de republikeinse kandidaat 
meer redenen heeft om zich bezorgd te 
maken: 

# De peilingen tonen aan dat de posi¬ 
tie van de nationale economie veruit 
het belangrijkste verkiezingsthema 
voor de doorsnee-Amerikaan is, en dat 
de ontwikkelingen op dit punt gunstig 
zijn voor de president. Zo is het jaarcij¬ 
fer van de inflatie in zes maanden ge¬ 
daald van 18 naar 8.6 procent, daalt de 
werkloosheid en zijn er tekenen dat de 
recessie afneemt. 

• Carter kan snel bepaalde sleutelsta¬ 
ten die nu in gevaar schijnen, voor 


zich winnen als senator Kennedy een¬ 
maal voluit campagne gaat voeren 
voor de president, wat hij beloofd 
heeft te zullen doen. 

# Deze twee factoren samen kunnen 
de aanhang van John Anderson verder 
doen teruglopen in de staten waar hij 
schade berokkent aan de president, 
waaronder Kennedy’s eigen staat Mas- 
sachusetts. Verder moet Anderson 
nog maar afwachten of de banken hem 
de miljoenen dollars willen blijven le¬ 
nen die hij nodig heeft voor de finan¬ 
ciering van de rest van zijn campagne. 

# Als fungerend president heeft Car¬ 
ter enorme voordelen om kiezers, die 
het nog niet weten, naar zich toe te 
trekken. Niet alleen komt hij regelma¬ 
tig (gratis) in nieuwsuitzendingen voor 
de televisie, maar ook kan hij zijn 
voordeel doen met de politieke patro¬ 
nage waarover de Amerikaanse presi¬ 
denten wettelijk en naar traditie be¬ 
schikken. Een duidelijk voorbeeld is 
de onlangs gevoteerde federale hulp 
aan de stad Chicago ter waarde van 
bijna 200 miljoen gulden, in welke me- j 
tropool de president door dik en dun ! 
de steun heeft van burgemeester Jane j 
Byrne, die tot voor kort Kennedy, 
steunde. 

# De steun aan Reagan kan, zo menen j 
velen, een vaag protest tegen Carter 
zijn, dat op de verkiezingsdag verdwe¬ 
nen is. Zo komt zijn steun in staten als 
Michigan en Ohio vooral van arbeiders 
in de staal- en autoïndustrie, die zwaar 
te lijden hebben van de economische 
tegenwind. 

Maar bijna alle leiders van vakbonder 
hebben zich voor Carter uitgesproken 
Zij proberen nu hun leden aan de ba 
sis ervan te overtuigen dat ze een grote 
fout zouden maken door op Reagan te 
stemmen, en ze hebben nog tijd ge 
noeg om hun achterban om te turnen 
Soortgelijke acties ten gunste van de 
president lopen onder de Amerikaan 
se joden, van wie velen zich afvrager . 
of Carter wel voldoende pro-Israël is. 


llllllllllllllilllllllllllllillllllllllMllllllllllllilIlilillllilIflIlflIllllllllllflIlllllMllllllllltlIlllllltlIllllIllllllfltllllHIlllltlIllllllllllllltlIllHIlinililllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimitlIlllllilllllflIlllllin 

imburgs Dagblad H '\ 


Vrijdag 10 oktober 1980 


AACHEN 

i AdalbertstraBe 
Ganz schön star 


•3t energie gesparend 
am in kunststof 

Het meest gekochte 

kunsistofraarn 

Mei dubbele beglazing 

■ 100% tochtvrii 

geen onderhoud meer 

■ Alü-kunststol systeem 

■ in 10 verschillende 
kleuren 

• 30% subsidie op beglazing 

wem 

enster-Systeme 

KRINGS 


ROERMOND 

Zwartbroekstr. 5 
Tel 04750-12777 


HOENSBROEK 

Akerstraat Nrd. 128 
Tel, 045-224581 

Open maand, t m vrijd 
van 13 tot 18 uur 
zaterdags 9-15 uur 
itermediair 
Ë iets Money 
shops ; y 

tr. 210 a, Hdfewi 

*045^21821^ 
Qe^achtelieden Johanna Hu- 
bertus Starmans en Leonard 
Maria Johannes Kohnen, te 

zamen wonende te Ubachs- 
bêtg^ gemeente Voeren daal, 
atto. de Kerkstraat no. 6, heb- 
bfta. de arrondissementsrecht¬ 
bank te Maastricht verzocht 
hun huwelijksvoorwaarden te 
mpgen wijzigen volgens een 
ter griffie van die rechtbank 
terinzage liggend ontwerp. 
Hun eventuele schuldeisers 
worden hierdoor opgeroepen 
om te verschijnen op donder¬ 
dag "30 oktober 1980 ort 9.30 
uur in raadkamer van genoem¬ 
de ..rechtbank, Minderbroe- 
d^rsbfrg na 4 te Maastricht, 
teneinde op dit verzoek te wor¬ 
den gehoord. 

’ Mr. R.C.C.M. Nadaud, 
procureur, 

Hertogsingel no. 66, 

-^'Maastricht 


1 *.'%■% - 

IV * Markim LOCOMOTLE- 
ytfë’t tel- 712124. _ 

Ttf' Hoop, wegens verbouwing 
«negstof GORDIJNEN, be- 
.ste*j«ife uit 3 delen, die samen 
.^^matui^van 6.50x2.60 meter 
kunnen sieren, 4 jr. oud, kleur 
Vriart/Wit/gryS. Zien er goed 
•iit Nieuwprijs ƒ 975,- (zonder 
'-aaaWoon), u kimt ze kopen 
voor maar ƒ 250,- (uiterste 
Prijs). Op gen Steen 26, 
pchaesberg, tel. 045-310263, na 


^'ierun^fen 


E ?:V' < v'5 ’M&M 

a /. fémm 


Éü 
t t , 


4 * „ «i*, „ 

- ( ' •* 


■ ® 

iJ~,x'P^ierfa 


WaZ^^ b V n ' Co ' 
rrn Winti* Verarb > 


e "*uT g nÖpf °» MSd 

5 g ïgSïft. 


- >« ’ *1 


'tin 

4Q90 


n ' tr eo- 

5990 

lifln 
4 rrSuper" o 

190 
<■ - • - f „ 


j 1 1 * 

Y ' j 
'* ; 


R W - <- 4 

'ji, . 'j 

v<* % ||. M $ 

llllll 

iftitiil 
Uil iiif 

.' r. •; tê 

'j*v. < 


5 V; 


' ^ * <■ 


: ■: sy<- 

j <‘ r - t, ■ ; 

Illli llllll 


KwKWvM'IvX'ivl 

I' 


IZ 90 Wehmeyer in Aachen, Köln, Hürth, Weiden-Lövenich, Chorweiler, Leverkusen, Marl, Koblenz, Neuss, Düren.Duii 


Wilt u uw RIJBEWIJS op kor¬ 
te termijn? Bij ons extra voor¬ 
deel, wi) lessen in BMW. Auto¬ 
rijschool Billa Pauii, Coelgroe- 
venstr. 22» Eygelshoven, tel. 
045-351632. , Speciale aanbieding: 
f -(.' .d: 


TE KOOP: 


AMSTENRADE: vrijst. LANDHUIS, bir. 1958 met 1031 
1 “ 1 Tt 2 grond. Ind.: hal, woortc., woonkeuken, serré, bacUc, 
kelder, 2 slaapk., stud.kamer, garage en berging, 
koopprijs ƒ 225.000,- k.k. * . . 

* nCERLEN-WELTEN: mooi APPARTEMENT op beg» 

, tflforKi met tuin achterzijde, kid : entree, woor*., keuken, 
ri ^Slaapk., bapk. en berging. Vraagprijs ƒ 127BW>,"r:k.k. 

EERLEN-ZUIO: in het Aarvetd, grote HOEKWONING 
f met 333 m2 grond. Ind.: hal, woonk.-eetk. 4S m2, 
‘’.HlóorrieiAen, 3 keWera, garage, 4 sfeiapk., badk., div: 
jyljlpsten, zeer luxe en frasrf aügêwBrkt. ( . v . 

. i SCHAESBERG: prachtig gelegen vrijst LANDHUIS 
tegenover bos, grondopp. 706 m2. kid.: hal, 3 slaapk., 
;/,.ated.ltamer, 2 badk., waskeuken, pKWufente, woonk. 
<n ». 40 m 2 , keuken, groot dakterras engarage. Het pand 
0 ^juxa afgewerkt en ^)ed oikterhouden. Vra^pdje 
/45o.oot,-k.k. . t:- .■ 

J^DHAESBERG: riante BUNGALOW gelegen in bds 
, f.TOmgalowpark) met ca. 2100 mfi grond, overdekt ’ 
j -^itembad en sauna, ind.: hal, woonk. go m 2 , keuken, 3 
,, ^rtaapk. eventueel 4 slaapk., garage voor 2 auto’s, 

1 4 hobbyruimte, c.v.- en wasrukrite. berging. Vraagprijs 
ƒ 550.000,- k.k. 

.Oir’ . 

‘ 0RAUBEEK: onder WOONHUIS meto.a. ca 150 m2 
‘#rend, woonk. 25 m2 ,3 slaapk. art keuken. Prijs n.o.tk. 
‘-tejbewoonbaar, kan ethter mooi verbouwd worden en Is 
v * ééngebouwd aai mooi VAKWERKHU 1 S met ca. ,1850 
.Pȕh 2 grond. Is bewoonbaar, kan echter mooi verbouwd 
Voteerden. Prijs n.o,tJt. > 

V^teder bieden wij nog in geheel Zuid-Umburg (fivérse 
, panden te koop. 


op het broek 6 

telefoon W493-1996, 3 zaterdags ran 9 lot 1130 uur, tel, W5-417116 


Mooie gemengde chrysanten 

ta ï- - 

Kaapsevkx){tjes. *• 


van ƒ 3,50 voor J f2,50 

vanaf ƒ 2|— 

(in diverse kleuren) 


* Grote sortering snijbloemen en vaste planten 

★ Uw adres vóór het beter verzorgde bruidswerk 
en grafwerk. 


BLOEMENMAGAZIJN 
CVM.. A e tt EMMASTRAAT 10, NIEUWÉNHAGEN, 
TEL 045-312430/316932 
HGOFDSTRAAT 126, SCHAESBERG 
(naast Albrecht, ruime parkeergelegenheid) 
w#C- 

WÈm ts 
mm 


Een Mercedes-Benz 
is nipt zpinaai: een auto. 
Wij zijn tr als officiële 
Mercedés-Beriz dealer 
dan ook trots op om deze 
' auto’s volgens de strertgé 
regels van Mercedes-Benz 
te kunnen afleveren, 
onderhouden en repareren. 

Dat stelt eisen aan ons personeel en onze 
apparatuur. En aan die eisen wordt voortdurend 
beantwoord, efficiënt, kostenbewust en met 
gevoel voor service. Dag en nacht zijn we voor 
u bereikbaar. 


Wanneer u een officiële Mercedes-Benz dë 
zoekt voor een nieuwe of gebruikte auto, 
voor onderhoud of reparatie, dan bent u bij 
ons dus aan het goede adres. We maken 
jgraag ^en afspraak met u, U bent welkom. 

Mercedes-Benz laat niets te wen 

/ 


’ Handelsondememing vraagt 
met spoed voor de maanden 
november en december: 

ISO - 200 m* 

V. v \ • .. . 

e 


i *mtv imii ui 


Brieven onder nummer KE 4557 
LD Kericrade Nieuwenhofstraat 3, 6211 KG Maastricht. 
Telefoon (043) 16655. 

Heerlerbaan 233,6418 CE Heerlen. 
Telefoon (045) 414646. 

Rijksweg C 87,6161ED Geleen. f„ 
Telefoon (04494) 46565. 


--U..-.. f) .. ..... • : y . 3SS.. ‘•yi'-m '■■%& 

Y ' ■#% 
io en televisie, programma’s 


Vrijdag 10 oktober 19S(f«rpagma i 


Umburgs dagblad , Eindredactie 


3 


Harrie Cremers 

telefoon 045-739273 / 739274 


eadline':nieuwe TV-serie 
et verhalend amusement (Abba komt met 


van onze radio- en tv-redactie 

ftSUM - De AVRO gaat vanavond met een nieuwe dra- 
e van start. 'Deadline' is een zesdelige reeks, waarin 
fialist de hoofdrol speelt en de meest bloedstollende 
en beleeft. De AVRO zelf noemt de serie, geschreven 
e Eindhovense journalist Ruud Groen, „wederom een 
s tot verhalend amusement.” 


moet er natuurlijk vanuit gaan dat ik houden. Zo zit cr in het tweede deel 
geen dramaturg ben en niet weet wat een schietpartij die ik er eigenlijk niet 
op welk moment moet komen om het zo had geschreven. Regisseur Rob 
verhaal op de televisie spannend te Herzet wilde het echter voor de span¬ 
na ;g, : . 

; : V ï 3 : ,. ' 

SS?:- . ; •:>. : ÖENNY GEURTS 
fjde zaterdagavond in' 
fier bij „Nachbarn in 


ioconcert 
t Benny 


‘'fhze showpaginaredactie 

^ER/KAALHEIDE - On- 
C 0 tt° „Nachbarn in concert” 
^ende zaterdagavond in de 
sile jeogdmuziekschool van 
L^ r een drielandenconcert ge- 
r ^menwerking met de Belgi- 
.Jfunk (BRF) in Eupen. Aan 
l^*ge accordeonist Benny 
dJ” Kaalheide is de eer toebe- 
(jj land muzikaal te repre- 
1^' Voor Duitsland speelt het 
L n °rkest van de jeugdmuziek- 
LEschweiler, voor België het 
k Orkest „Accordiola” uit St.- 

, e,J rts blijft bescheiden onder 
^cessen die hij in de afgelo- 
(j 1 mocht hebben. Al eerder 
1977) te horen voor de mi- 
RTL en weer later bij de 
_ ^ en ROZ. H ij is ook te be- 
t 0 ‘ r °P de elpee „Songs of the De hoofdfiguur uit het verhaal, de ver¬ 
slaggever Frank Winter, is een echte 
’starreporter’, die men over het alge¬ 
meen slechts in avonturenromans aan¬ 
treft. In zesmaal 50 minuten beleeft hij 
meer spannende dingen dan een nor¬ 
maal journalist in zijn hele carrière. 
Ruud Groen hierover: „Voorop staat 
dat het geen documentaires over het 
leven van de journalist zijn, maar ge¬ 
woon amusement, een spel. Ik heb ge¬ 
tracht de journalist op zich zo echt mo¬ 
gelijk neer te zetten, zonder echter de 
journalistiek uit te leggen.” 

Ontknoping 

De eerste aflevering van 'Deadline’ (de 
titel is een typische krantenkreet. De 
deadline is het laatste moment waarop 
een journalist kopij kan inleveren) 
handelt over illegale stokerijen, een je¬ 
neverstokerij in dit geval. Verslagge¬ 
ver van het dagblad ’De Koerier’ 
Frank Winter en fotograaf Ben Brink 
komen bij toeval op het spoor van een 
bende illegale jeneverstokers. Deze 
ontdekking brengt het tweetal in grote 
moeilijkheden. Een nachtposttrein 
echter zorgt voor een onverwachtse 
ontknoping. Terwijl Frank Winter 
slechts oog heeft voor de deadline, on¬ 
dervindt zijn vrouw Tiki wat het is om 
met een journalist getrouwd te zijn. 
Het moeizame huwelijk tussen Frank 
en Tiki Winter speelt door de hele se¬ 
rie heen een belangrijke rol. Te meer 
omdat Tiki een verhouding heeft met 
fotograaf Ben Brink. 


Dialoog 


Ruud Groen is gaan schrijven omdat 
hij de dialoog in tv-spelen zo slecht 
vond. Desalniettemin zijn zijn oor¬ 
spronkelijke verhalen door de AVRO- 
drama-afdeling verscheidene malen ning hebben.” 

De hoofdrollen in 'Deadline’ worden 
gespeeld door Henk Uterwijk als 
Frank Winter en Hans Dagelet als foto¬ 
graaf Ben Brink. De serie wordt eens 
in de twee weken uitgezonden. Het 
eerste deel is vanavond om 21.00 uur 
via Nederland II. 


eigen aandelen 


„Zin in imtziek:” 
de Sittanlse 


Scène uit ’Deadline’ met Henk Uterwijk en Adrienne Kley- = 


SITTARD - „Zin in mu¬ 
ziek,” KRO's radiopro¬ 
gramma voor en over 
amateurmusici, is ko¬ 
mende dinsdagavond op 
bezoek bij de muziek¬ 
school in Sittard. Direk- 
teur Désiré Groot vertelt 
over het muziekschool- 
wezen in het algemeen en 
over de unieke ligging 
van zijn school, waardoor 
niet alleen Limburgse, 
maar ook Duitse en Bel¬ 
gische musici de school 
bezoeken. In het pro¬ 
gramma zijn opnamen te 
horen van groepen leer¬ 
lingen uit drie landen: uit 
Duitsland gitaristen van 
de Jugend-musikschule 
uit Heinsberg en het ba- 
rokensemble uit Ubach- 
Palenberg, uit België het 
hoornnonet van de Has¬ 
seltse muziekschool en 
uit Nederland het kope- 
rensemble van de Sittard- 
se muziekschool, het 
jeugd-accordeonensem- 
ble uit Beek, het mannen¬ 
koor RMK ’21 uit Bruns- 
sum en harmonie Con- 
cordia uit Brunssum. 

„Zin in muziek” is te ho¬ 
ren van 22.40 tot 28.30 uur 
op Hilversum 2. 


STOCKHOLM - De Zweedse pop¬ 
groep Abba is goed beschouwd de 
meest winstgevende industrie van 
heel Zweden: zelfs Volvo heeft het 
nakijken. In de eigendomsverhou¬ 
dingen van de groep komt echter 
verandering. Het hele Abba-impe- 
rium zal worden omgezet in een 
vennootschap, die binnen twee jaar 
op de beurs in Stockholm geno¬ 
teerd zal staan. Een kans dus voor 
alle fans van Abba om behalve de 
platen nu ook aandelen van de Ab- 
ba-vennootschap te kopen, die de 
naam Polar Music Invest NV zal 
krijgen. 

Anmfrid, Björn, Benny en Agnetha 
zingen de winst wel bij elkaar als 
de fans behalve de platen ook aan¬ 
delen gaan kopen. De omzet blijft 
stijgen, binnen vijfjaar is die opge¬ 
lopen tot 125 miljoen. Dit jaar, ter¬ 
wijl men zelfs nog geen nieuwe el¬ 
pee op de markt heeft gebracht, be¬ 
draagt de winst al 30 miljoen gul¬ 
den en wordt de omzet geschat op 
105 miljoen gulden. 


in Scandinavië eigendom van Ab- 
ba-manager Stikkan Anderson, en 
met een winst vorig jaar van 7.5 
miljoen gulden; Invest Finans Infi- 
ma AB, een financieringsmaat¬ 
schappij: Polar-huizenbeheer. dat 
alle door Abba gekochte panden 
beheert, ook een miljoenen bedrijf; 
en AH Grafik, een kunsthandel die 
als hobby begon (Bennie Anders- 
son was erg in kunst geïnteres¬ 
seerd en AH Grafik verhuurt onder 
meer kunst aan grote bedrijven). 

Manager Anderson gelooft dat het 
succes van Abba nog lang niet 
voorbij is: ..Kijk maar naar Elvis 
Presley of de Beachs Boys. die ook 
twintig jaar produktief konden 
doorgaan.” Het Abba-liedje ..Mo¬ 
ney, mone>\ money” blijft een best¬ 
seller, letterlijk en figuurlijk. 


Nieuwe 

elpee echter^Ten^usterend^eiwaring^^Je weg als journalist Ruud Groen en zijn’vriendin Tiki. 


Een nieuwe elpee, die met veel ge¬ 
heimzinnigheid wordt omgeven, 
wordt over drie weken op de inter¬ 
nationale markt gebracht. Om te 
beginnen worden er acht miljoen 
exemplaren geperst met een winst 
van rond 20 gulden, die de ijzerster¬ 
ke economie van Abba nog verder 
gaat opvijzelen. Elke Abba-lid is 
thans goed voor minstens 40 mil¬ 
joen gulden, de marktwaarde vol¬ 
gens berekeningen van economen. 
De bedoeling van het verhandelen 
van Abba-aandelen op de beurs is 
het coördineren van alle zakenacti¬ 
viteiten van dit imperium, dat niet 
alleen muziek produceert, hoewel 
de verkoop van grammofoonplaten 
de grootste bron van inkomsten is. 
Het concern omvat ook: Sweden 
Music AB, de grootste uitgeverij 
van ook andere dan Abba-muziek, pf!» 


I Stip Anderson: ... „Het 
succes van Abba is nog 
lang niet voorbij ...” 


televisie en radio vandaag ★ televisie en radio vandaag Over de nalatenschap van 
SeJj® overleden Britse acteur 
is een conflict ontstaan 
,Vq| Weduwe en zijn drie kin- 
W&ens het laatste testament 
•i*'? de 26-jarige actrice Lyn- 


Y* Pond (bijna ƒ 19 mln.) la- 
l verwijl zijn drie kinderen 
IflLj Pond (circa ƒ 3525) genoe- 
11 hioeten nemen. 


Jti gL^oordiger van de kinde- 
°rt, zei in Londen dat de 
*5.jj.7? c h ae l, de 23-jarige Sarah 


Victoria een .rechtvaar- 
er f en is verlangen en 
ëerechtelijke stappen zul- 
’ilfyL ëedaan. Volgens Michael 
4jfj s 2ijn testament gebruikt als 
chantagemiddel tegenover 
Jill familieleden, onder wie 
^ rij s Pectievelijke echtgenotes, 
de laatste twee jaar vier 
tl J^tament veranderd. Wan- 
tj e ei hming goed was, kregen 
e h het grootste deel, aldus 

*hee dat de drie kinderen 
boek over hun vader 
^erT Ceren > dat naar schatting 
ü hr le Pond, ongeveer ƒ 4,7 mln.) 
's 0 Pbrengen. 

! Brits krantebericht heeft 
* n Bos Angeles ver- 
^ d e drie kinderen de laatste 
h vader moeten respecte- 


Alle uitzendingen in kleur 

■ = zwart-witprogramma’s 

NEDERLAND I 

Kanalen: 5, 51, 53 en 57 

10.45 - 12.00 Schooltelevisie. 10.45 
Journaal voor de scholen. 11.00 
School-tv-actueel. 11.30 Captain 
Peters. Dreams. 

13.00 - 13.05 ■ Journaal voor 

slechthorenden. 

18.25 ■ Journaal voor gehoorge¬ 
stoorden. 

'18.45 Paspoort. Informatie voor 
Spanjaarden in Nederland. 

18.55 Journaal. 

18.59 Scooby Doo. „Scooby Doo en ’t 
raadsel van de verdwenen ge¬ 
vangenen.” Tekenfilmserie. 

19.25 Sport 1980. Sportrubriek. 

19.50 Koninklijk Gala Circus 1979. 

Circusprogramma opgenomen 
in Stockholm. Spreekstalmees- 
ter: Francois Bronett. 

20.49 Twee voor twaalf. Spelpro- 
gramma onder leiding van Joop 
Koopman. , 

21.37 Journaal. 

21.55 Met alle geweld? „We hebben 
een vijand nodig”. In dit pro¬ 
gramma gaat het om de mense¬ 
lijke behoefte om gevoelens van 
angst en onveiligheid een ge¬ 
zicht te geven, vaak met behulp 
van vooroordelen en stereoty¬ 
pen. 

22.25 De BV in Nederland. Henk van 
Hoorn onderwerpt politici in 
een nieuwe omgeving aan een 
vragenvuur. 

23.30 Journaal. 

23.35 ■ Journaal voor gehoorge¬ 
stoorden. 


NEDERLAND II 

Kanalen: 31, 54, 56 en 60 _ 

13.00 - 13.05 ■ Journaal voor ge¬ 
hoorgestoorden. 

18.25 - 18.30 ■ Journaal voor ge¬ 
hoorgestoorden. 

18.55 Journaal. 

18.59 Doctor Snuggles. Tekenfilmse¬ 
rie. 

19.05 Avro’s Toppop. Ad Visser pre¬ 
senteert de Top 30. 

20.00 Journaal. 

20.27 Wie van de drie? Spelprogram- 
ma onder leiding van Herman 
Emmink. Panel: Eveline Velsen, 
Martine Bijl, Kees Brusse en Al- 
bert Mol. 

21.00 Deadline. „Treinen”. Thrillerse¬ 
rie geschreven door de Eindho- 
vense journalist Ruud Groen. 
Bij toeval komen verslaggever 
Frank Winter en fotograaf Ben 
Brink een bende stokers van il¬ 
legale jenever op het spoor. Bei¬ 
de heren willen de jenever wel 
eens proeven. Het duo wordt ge¬ 
pakt.... 

21.50 Televizier Magazine. Actuali¬ 
teitenrubriek. 

22.30 4x verkocht. „Betty de la Pon- 
che”. Blijspel met Kitty Jans¬ 
sen, André van den Heuvel, Car- 
la Hardy en anderen. In een Pa- 
rijse flat spelen zich allerlei ver¬ 
wikkelingen af... 

23.05 Daniël Wayenberg en Louis van 

Dijk.Impressie van de voorstel¬ 


ling waarmee de pianisten, Da¬ 
niël Wayenberg en Louis van 
Dijk momenteel door Neder¬ 
land toeren. 


gehoorge- 


23.50 Journaal. 

23.55 ■ Journaal vi 
stoorden. 

DUITSLAND I 

Kanalen: 9, 24 en 46 


Journaal. 

Krachtproef: De rebel van Vo- 
gelsberg. Reportage over de 
vroegere molenaar Heinrich 
Muth. 

Joker 80. Hoe vrolijk is het zi¬ 
geunerleven? Een zomerreis 
met de Sinti-familie. Voor de 
kinderen. 

Journaal. 

WWF-Club. Live uit de studio. 
Nick Knatterton. „De geheimen 
van de Alibibi-Bar”. Tv-serie. 

WWF-Club. 

Hier und Heute. Actualiteiten. 

Journaal. i 

The front. Amerikaanse speel¬ 
film uit 1975 onder regie van 
Martin Ritt met Woody Allen, 
Michael Murphy, Andrea Mar- 
covicci en anderen. Howard 
Prince is arm. Maar dan komt op 
een dag zijn vriend Alfred Miller 
hem zijn hulp vragen. Zij gaan 
werken aan manuscripten voor 
de televisie. Dat wordt een suc¬ 
ces. Howard geniet daarvan en 
de liefde van de redactrice Flo¬ 
rence begint hem tevens naar 

het hoofd te stijgen. 

De Dom van Keulen. Documen¬ 
taire. 

Thema’s van de dag. Verslag uit 
Bonn. 

Boeing Boeing. Blijspel met 
Sigmar Solbach, Karin Jocob- 
sen, Brigitta Furgler en anderen. 
De playboy Bernhard geniet een 
heerlijk leven in Parijs. Toch 
stuit hij op problemen als hij 
blijft omgaan met zijn drie 
vriendinnen die bij dezelfde 
luchtvaartmaatschappij 
werken. Tijdens een bezoek van 
zijn vriend Robert worden snel¬ 
lere vliegtuigen. 
i Journaal. 


DUITSLAND II 

Kanalen: 21, 29, 35 en 37 

16.20 Boek, partner van het kind. 
Eerste kennis uit prentenboeke- 
n. 16.45 Journaal. 

16.55 Scholierenexpres. Journaal 
voor de jeugd. 

17.40 De draaischijf. Vrijetijdsmaga- 
zine. Te gast: Dave Dudley. 

18.20 Komische opera. „Aida”. Te¬ 
kenfilmserie. 

18.35 ■ Laurel en Hardy. Avonturen 
met Stan en Oliver. 

19.00 Journaal. 

19.30 Buitenlandjournaal. 

20.15 Maigret. „De bonestaak”. Mis¬ 
daadserie. 

21.42 ■ Een hemels vergenoegen. 
„De kunstenaar slaat toe”. 
Klucht uit de oude doos. 

22.00 Journaal. 

22.20 Aspecten. Cultureel magazine. 

23.05 Sport. 

23.35 Law of the lawless. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1963 onder regie 
van William T. Claxton met Dale 
Robertson, Yvonne de Carlo, 


William Bendix en anderen. 
1889. Sheriff Tanner Pete Stone, 
heeft George Stapleton gearres¬ 
teerd op verdenking van moord. 
De vader zoekt een uitweg maar 
de rechter laat zich echter niet 
intimideren. 

1.00 Journaal. 

DUITSLAND III WDR 

Kanalen: 48, 50, 55 en 58 

18.00 De vuurrode speelgoedauto. 

Voor de kinderen. 

18.30 Telecollege. 

19.00 Eff-Eff. Vrijetijdsmagazine. 
19.45 Journaal 3. 

20.00 Journaal. 


(ADVERTENTIE) 


*2S> 


dexe •DTomeJL 

| 0 e"cM'"9. cowitvnf' wa -8 
poPP a 9 ' t n er’pi«^--X 


W 
20.15 Het theater van de onderdruk¬ 
king. Protocol van een work¬ 
shop mete Augusto Boal uit 
Biazilië. 

21.00 Nieuws uit Duitsland. 

21.30 God en de wereld. 

22.00 Fantastische verhalen. Gewen¬ 
ning. Film over de jonge leraar 
Pierre die zo’n last van ochtend- 
ziekte heeft, dat hij iedere mor¬ 
gen zijn vrouw wil vermoorden. 
Na het eerste kopje koffie gaat 
het weer beter. 

22.55 Literair Afrika. De goddelijke 
koning. Verhalen van het volk 
van de Schilloeks, dat in het 
zuiden van de Soedan woont. 

23.55 Journaal. 

DUITSLAND III SWF/SDR 

Kanalen: 40 en 56 

18.00 Catweazle. „De magische foto”. 
Tv-serie. 

18.30 Telecollege II 

19.00 Na sluitingstijd. Consumenten¬ 
programma. 

19.50 7th Avenue. Straat van de mo¬ 
de. Tv-serie. 

21.20 Liederen en lieden extra. Klaus 
Doldinger’s. Passport. 

21.45 Praten en laten praten. Onder¬ 
wijzen en leren. 


BELGIË (Nederlands I) 

Kanalen: 10 en 44 _ 

18.00 De schat op Malta. „Villa Rosa.” 
Jeugdserie. 

18.15 Klein, klein, kleutertje. Voor de 
kinderen. 

18.30 Open school. 

19.00 Korte film. 

19.05 K.T.R.C. Rooms Katholieke 
uitzending 

19.35 Mededelingen. Morgen. 

19.45 Journaal. 

20.15 De reivers. Amerikaanse film 
uit 1969 onder regie van Mark 
Rydell met Steye McQueen, 
Sharon Farrell, Will Geer en an¬ 
deren. In 1905 koopt de opa van 
de twaalfjarige Lucius de eerste 
auto van het stadje Jefferson. 
Als opa op een dag weg is maakt 
Lucius samen net Boon een 
tochtje door de stad.... 

21.55 Première-Magazine. Reportage 
en intervieuws naar aanleiding 
van „The island” met Michael 
Caine. Presentatie: Roland 
Lommé. 

22.45 Journaal. 


BELGIË (Nederlands II) 

Kanalen: 25 en 47 


20.15 Maria Speermalie. Zesde afle¬ 
vering. 

21.15 Een klein land in de wereldoor¬ 
log. Deel 1. De ongenode gasten. 

22.05 Dag aan dag. Actualiteiten. 


BELGIË (Frans I) 

Kanalen: 3 en 8 

17.45 De toverdoos. Voor de kinderen. 
18.15 Zigzag. Spelprogramma. 

18.30 Le Temps d’un livre. Literaire 
rubriek. 


19.00 Antenne-soir. Regionaal 

nieuws. 

19.30 Journaal. 

19.55 A suivre. Wekelijks informatief 
programma. 

21.15 Parashuram. Indische film uit 
1978. In de stad arriveert een 
vreemdeling met een bijl op de 
schouder. Hij vestigt zich op een 
verlaten begraafplaats. 

22.55 Journaal. 


BELGIE (Frans II) 

Kanalen: 28 en 42 

18.30 La ligne de démarcation. Het 

verhaal van Claude. 

19.00 Antenne-soir. Regionaal 

nieuws. 

19.55 La traque 1’association. Tv-se¬ 
rie. 

20.50 Vendredi-sports. 

21.50 Voor Spanjaarden in België, 


radio E3 


0 Stereo 

HILVERSUM I 

298 m; FM-kanalen 4 en 17 _ 

Nieuws: elk heel uur 

7.03 Van zessen klaar wakker. (7.03 
Echo. 8.30 Echo). 9.03 Anne van Eg- 
mond op I. 12.03 Van uur tot uur. 13.03 
Echo. 13.15 Late lunch. 14.02 The com¬ 
plet. 16.02 Op de valreep. 18.02 Echo. 
18.20 Punt uit. 19.55 Overwegingen. 
20.03 Country time. 21.02 Nine o’clock 
jazz. 22.02 Goal. 23.02 Met het oog op 
morgen. 0.02/7.00 Oh, wat een nacht. 

HILVERSUM II 

402 m 

Na 17 uur ook FM-kanalen 25 en 39 

Nieuws: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.30, 
13.00, 17.30, 22.30, 23.55. 

7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Radio- 
nieuwsdienst Vpro. 9.00 Gymnastiek 
voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 
Expres-Vpro. 10.30 Steden van Euro¬ 
pa: Berlijn (2). 10.45 Werkbank. 10.55 
Schoolradio. 11.10 Switch on. 11.20 
Week in-week Uit. 12.26 Mededelingen 
voor land- en tuinbouw. 12.36 Aktua. 
13.11 Meer over minder. 14.20 Op de 
zeepkist... komt u maar. 14.45 ’t Kan 
van nut zijn. 15.30 Van onze redaktie. 
17.00 Info radio (17.24 Mededeüngen). 
18.00 Staandebij. 18.40 De Nederland¬ 
se Antillen. 18.50 Zendtijd CDA. 19.00 
Veronica Sport. 20.00 Europees con¬ 
certpodium. 22.40 NOS-Cultuur-maga- 
zine. 23.30/23.55 Horizon. 

HILVERSUM III 

337, 445 m; FM-kanalen 13 en 28 

Nieuws: elk heel uur. 

7.02 Ronduit op drie. 8.03 EO-Metter- 
daad-Memo. 8.05 Tijdsein. 9.03 De Mu¬ 
zikale Fruitmand. 10.03 Muziek mo¬ 
tief. 11.03 Pop non stop. 12.03 Goeie- 
middag. 14.03 De Tipparade. 15.20 
Popjournaal. 15.30 Top-40. 18.03 De 
Avondspits met de Nationale Hitpara¬ 
de. 19.02 De Rock en Roll methode. 
20.02 Ook Zo. 20.30 Rub-a-Dub. 22.02/ 
24.00 Het Vpro-Radiotheater. 


HILVERSUM IV 

Kanalen: 25 en 39 _ 

Nieuws: 7.00, 9.00, 12.00, 14.00. 

7.02 Vroeg klassiek. 9.02 Muziek uit de 
Middeleeuwen en Renaissance. 9.30 
Vrijedagmorgenconcert. 11.00 Muziek 
voor miljoenen, (met om 12.02 Muziek- 
kwis. 12.10 Muziek uit de klassieke 
top-10. 12.30 populaire klassieken). 
EO: Klassiek concert. 15.00 Muziek- 
op-vier: Het uur van de flamenco. 


LUXEMBURG-RTL 

208 en 49,26 m; FM-kanalen 6 en 33 

Nieuws: 6.00 t/m 17.30 uur op elk half 
uur, 19.30, 21.30 en 23.30 uur. 

Duits: 5.30 Der fröhliche Wecker, Mat- 
thias. 6.30 Der fröhliche Wecker. Axel. 

8.30 Der Radiomann ist da! Jochen. 

10.30 Da Capo, Helga. 12.00 RTL - 12 
Uhr Mittags, Jochen. Heute aus Stu¬ 
dio 4. 14.00 Hits bei RTL. Die Dave 
Christian Show. 15.00 Die Blaue Stun- 
de. Karl Dall. 17.00 RTL-Radio-Telex. 
Ihr Feierabend. Carlheinz Hollmann. 
18.50 Die 10 vor 7 Sache. Georg und 
Désirée. 19.00 RTL-Young, Felix. 20.00 
Scharade. Haidy. 21.00 Freitagabend, 
Achim. 23.00-1.00 Hallo Nachtarbeiter. 
FM-kanalen 13 en 28 


18.00 ROZ-Aktueel. 18.10-19.00 Speu- 
lentere. Muziek van de nieuwe Venlo- 
se revue „Waat enne tiëd”. Tevens een 
gesprek met tekst- en muziekschrij- 
vers. Verder het nut van de speel-o- 
theek voor kinderen en tenslotte een 
LO-vragenspel over Geleen. 


BRT II 

555 en 199 m; FM-kanalen 22 en 39 

Nieuws: 6.00 t/m 9.00 op elk half uur, 
10.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 en 23.40 
uur. 

Brabant: Goede morgen, morgen. 
Lichte muziek en de juiste tijd. (7.33 
Splinternieuws, media-editie). 8.10 
Happening. Brabants culturele en ar¬ 
tistieke affiche. 

Antwerpen: 10.03 Platenpoets. (12.00 
Splinternieuws). 12.10 Radio Robin- 
son. Modes en rages van deze tijd en 
veel muziek. 

West-Vlaanderen: 14.00 Luistervrien¬ 
delijk. Populaire lichte en filmmuziek. 
15.00 De zonnewijzer. 15.30 Boeken- 
boetiek. Boekennieuws. 15.35 Met drie 
sterren, voor fijnproevers. 16.10 Zil¬ 
verdraden tussen goud. 

Limburg: 17.05 Made in Germany. Mo¬ 
derne schlagermuziek uit Duitsland 
Presentatie. Harrie Cremers. Produk- 
tie: Pol Cabus. 18.00 Focus. Regionaal 
nieuwsmagazine van BRT 2. 18.lf 
Meer muziek. Tips voor het weekend 
18.50 Sport in Limburg. 19.15 Folk m 
zeven. 19.53 Onderweg. Katholiek le 
vensbeschouwelijke uitzending. 
Oost-Vlaanderen: 20.00 Onvergetelij 
ke smartlappen. 20.30 Sportekort 
(21.00 Splinternieuws). 21.10 Sporte 
kort. 22.10-23 40 Nocturne. Romanti 
sche nachtmuziek. 
Vrijdag 10 oktober 1980 


ZATERDAG 11 OKTOBER OPENT 


Ëiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiimmi^ 

i Tijdens de openingsweken I 

| ontvangt ELKE BEZOEKER | 

= (zolang de voorraad strekt) | 

I EEN ORIGINEEL I 

I HANDGESNEDEN j 

I ROZEHOUTEN | 

| OLIFANTJE! | 

siiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiuiHiiiiiiiiiiiiii 


Openingstijden: 
Maandagmiddag t/m zaterdag. KBREMflM 

Oosterse tapijten 


HONIGMANSTRAAT 31 HEERLEN 


TEL. 045-714914 


g|lllimillltlllllllltlltlllll!lllllllllllllllitlllilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1l!illl||||||||||||||||lt 

| U vindt bij ons de meest uitgebreide 
| kollektie Perzische en Oosterse tapijten! 
| Door onze jarenlange ervaring en eigen 
| import garanderen wij u 1 e klas 
| tapijten! 

| Naast deze garantie ontvangt u 

1 natuurlijk bij eik tapijt bij ons gekocht 

| een certificaat van echtheid! 

^uiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii 


30 DA GEN 10% OPENINGSKORTIN 


GELD NODIG? 


Overname lopende leningen mogelijk: 

• Vrije aflossing; geen onderpand nodig 

• Aflossingen zijn inkiusief rente en 
kwijtschelding bij overtijden 

• Desgewenst dezelfde dag geregeld en 
thuisbezorgd, geen bijkomende kosten 

~~ PERSOONLIJKE IHOMINU 
LENINGEN KREDIET 


2e EN3e HYPOTHEKEN 

ZONDER NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN 
handen 98x 60x 48x 


S.000 98.- 129,- 150,- 

100,- 

10.000 184,- 247,- 289,- 

200,- 

15.000 289.- 364.- 427,- 

300,- 

20.000 355,- 481,- 566,- 

400,- 

25.000 441,- 598,- 703,- 

500,- 

30.000 527,- 716,- 841,- 

600,- 

40.000 698,- 950,- 1118.- 

800,- 


netto m handen 


min 1 % 
afsluitkosten 

240x 180x 120x 72x 

15.000,- 

196,- 238,- 322,- 

20.000,- 

229,- 257,- 313,- 425,- 

25.000,- 

284,- 319,- 388,- 528,- 

30.000,- 

338.- 380,- 464,- 632,- 

35.000,- 

392,- 441,- 539,- 735,- 

40.000,- 

446,- 502,- 614,- 838,- 

Ook hogere en tussenliggende bedragen 
megehjk. 


Fi nancieri ngskantoor 


Tl N I 


Bel afdeling financiële bemiddeling. tT\ \ l\iw I 

Td 04754-W5 0 nen w 

IW. In/ JJJJ Nieuwe Markt 22, 6101.CT Echt 

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-19.00 uur. Zaterdag van 10.00-12.00 uur. 


S.- Voor onze montageafdeling vragen wij 

CONSTRUCTIEBANKWERKERS 


Sollicitanten moeten genegen zijn de hele week van huis 
te gaan. 

Firma CROMBEEN GmbH, 5135 Selfkant/Wehr 

Hoengenerweg la. Tel.: 09-492456-981 
Kantooruren: ma. t/m vrijdag 09.00-17.00 uur 
zaterdags van 10.30-12.30 uur. 


By vonnis van de arrondisse¬ 
mentsrechtbank te Maastricht 
cLd. 2 oktober 1960 is in staat 
van faillissement verklaard 
Wouter de Beer, handelende 
onder de naam Lascom Monta¬ 
gewerken, wonende te Geleen 
aan de Landsteinerstraat no. 
20; met benoeming van mr. 
G.M.C.J. Gemmeke-van Delft 
tot rechter-commissaris en 
met benoeming van onderge¬ 
tekende tot curator. 

Mr. F.LJM. Heuts, 
advocaat en procureur, 
Wilhelm ina straat 36, 
Sittard. 


LAND- EN RANGE ROVER 4X4 
TEST & DRIVE SHOW! 

Land- en Range-Rover 4x4 Test & Drive Show die u in staat stelt de veelzijdigste 
auto’s ter wereld nader te leren kennen, in hun meest complete presentatie en hun 
onvermoeibare kracht te beleven. 

Dit wordt gehouden in grindgroeve de Groot gelogen lange do Brans* 
summorwog in do Brunssummorhoido, schuin tegenover Beton- 
centrale „De Mijnstreek”. 

Tijdens deze Land- en Rang-Rover show is alle gewenste informatie en 
dokumentatie voor u beschikbaar en natuurlijk zullen wij u gaarne mondeling 
toelichting geven. 

De Test & Drive show tijden zijn: 

Op 18 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur en op 10 oktober van 
12.00 uur tot 16.30 uur. 

Wij heten u van harte welkom! 

AUTOMOBIELCENTRALE „DE UIVER” B.V. 

OEBR. F.&H. FEIJTS 

Provfncialeweg Noord 85-87,6439 AB Doen rade. (Lb.) 

ToL 04492-1931. 


SPEEDCENTRUM 

REKERS MOTOREN 

Aanbieding: 

Opruiming 1980 modellen 

Zeer interessante prijzen! 

HONDA: GL1000 - CB650 - CB250 - XL250 
SUZUKI: GSX1100 - GSX750 - GS550 
KAWASAKI: Z1000ST - Z650F - C 
BMW: R100/RS 

Ook voor een goede gebruikte motor zijn wij uw 
adres, ca.: 70 stuks in voorraad. 

Zonder inruil hoge kortingen! 

Alles moet weg i.v.m. verbouwing. 

Financiering zonder aanbetaling mogelijk 

Actie leren Comby-motorpakken korting, Kom er 
eens over praten bij aankoop van nieuwe of ge¬ 
bruikte motor. 

/^Ganzeweide 177 
/Heerlen Tel. 045-215375/ Datsun Sunny: 

karig met benzine, gul met extra’ 

Wie klaagt over de hoge energiekosten robuuste, volwassen lijn. De strakke grille met 
zou z’n blik eens moeten richten op de Datsun rechthoekige koplampen. De zwarte kunststof 
Sunny. De zuinigheid van deze populaire bumpers (Sedan). De grote achterlichten. 

• • 4 *v—« 


gezinswagen is opmerke¬ 
lijk: slechts één liter 
normale benzine op 15,4 


DATSUN SUNNY IN VOGELVLUCHT 


Dankzij de degelijke HS sSwIllB i 
bouw en de minutieuze ^^SBÈÊÊÊËÊEi 

kwaliteitscontrole, blijven r^ randstof ——-i— 

ook de onderhouds- - "5 

kosten aan de zeer lage volgens ece norm (i 

kant Grote beurt om de De Sunny is zonder meer gescf 

20.000 km. I ^ urt I oi 

De Sunny is bepaald standaardprijs grote beun f 

royaal met extra’s. Zo * ■ * 1 

heeft de Grand Luxe dik 

beklede fauteuils, twee ^ coupé 

achteruitrijlampen, getint - pfVfn t 

glas rondom, halogeen -KbftbN 1 

koplampen, sportieve wielen, achterruit- 
verwarming, bekleed sportstuur, toerenteller en 
digitale quartzklok. Opvallend is verder de ... chique dashboard... ... comfortabel... 

brandstof normale benzine 

benzineverbruik bij 90 km/u constant 6,5 liter/100 km 

volgens ECE norm _ (1 op 15,4 km) 

De Sunny is zonder meer geschikt voor LPG. __ 

grote beun om de 20.000 km. 

standaardprijs grote beun f 139,06 (incL BTW) excl. onderdelen. 

...overige typen... 


4-deurs Traveller 


De veilige, compleet 
uitgevoerde Sunny is er in 
vele verschillende uit- 
vdömgen. Waaronder de 
'5-(3ëiÜ^TïiaYeller, een' 
echte vrijetijdsauto. 

-Bij de Datsun dealer 

bent u van harte welkom 
voor een”zonnige”proefrit. 

Datsun is de meest 
g ekochte Ta panse auto in 
Europ a. 

Van Dublin f* 
tot Lissabon, V 
van Helsinki 
tot Athene - overal vindt u 
toegewijde Patsun dealers. 


REKEN OP DATSUN 


Datsun Nederland B.V., Vennestraat 13 - 15 , 

2161 LE Lisse. Tel. 02521 - 19020 . Ook voor fleetsales en leasing. 
Prijs incl. BTW, af Lisse. 


Afgebeeld: Sunny 1400 GL 


Datsun Sunny v.a.12.795,- 

Beek, Automobiel-en Garagebedrijf J.F.Crutzen,StatjonsstraatU5,tel.04402-1727. Heerlen, Bastiaans Autobedrijf B.V.,Spoorsingel 50, tel. 045-724141. Heerlen, Autogarage OJy 
Bekkerweg 29-31, tel. 045 -713555. Maastricht Autobedrijf André Feyts B.V., Duitsepoort 15, tel. 04314175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V., Groenstraat 33, tel. Ö4752' 
Sittard, Autobedrijf Kees v.d. Vliet, Tunnelstraat 2a, tel. 04490-19997. St. Geertruid, Autobedrijf G.Nelissen, Burg. Wolfsstraat 20-21, tel. 04408-1201. ^ 

Vrijdag 10 oktober 198( 


’agina 


pmie, achtergronden 


timburgs dagblad 
waard - Meubelfabriek 
1 0 Valkenswaard is failliet 
Dat betekent dat de 59 
ontslagen zuilen wor- 
r Dir. M. Ambags heeft la- 
, V er een kleine kans. is 
‘ v an het bedrijf kan wor- 
eaojnen door een andere 
i_*®u inhouden dat niet alle 
•aatsen verloren zullen 

Raakte tafels. Het bedrijf 
’par is in financiële moei- 
Kkomen ten gevolge van 


Waren gemaakt. 

tyen 

SjON _ De feiten spreken 
fj een van de 141 delega- 
*JWeid door een vrouw, 
C Van de 400 gouverneurs 
er vangend gouverneurs 
ten'^ en en maar acht landen 
hitwee vrouwelijke advi- 
delegaties opgenomen. 

>e Ki- attdere vrouwen op de 
e jLf^ettkomst van het Inter- 
%° netaire Fonds (IMF) en 
geldbank vorige week in 
^ Zij waren de secreta- 
d, delegaties, de kamer¬ 
lij 5 1 1 serveersters in de ho- 
^chtgenotes die daar als 
tl*'den. Het opvallendste 
^Selijkheid is dat de in- 
itlrt ^‘oisters van financiën 
Ut a iet in het minst vreemd 
jaar komen dezelfde 
y*?* de jaarlijkse bijeen- 
IdK Us een functionaris van 
qb «Qk. 

btis 

^erkeer 

1 Spaanse regering heeft 
S m e ®icn van de uitvoering 
^, *0 van de Amerikaanse 
W<*aft Company voor de 
l Vat? j van het systeem voor 
öjj . de burgerluchtvaart in 
1 O dinsdag vernomen in 
I jT* de Spaanse regering. 
Rst*- 1 “digen in de lucht- 
. ,e zal het besluit de in- 
y S jvan een verbeterd 
met twee jaar ver¬ 
dijk tot 1986. 

1 Penkaart 

^ - Het publiek begint 
«ewend te raken aan de 
die een week geleden 
® e rd. Het verlies aan rij¬ 
naakt doordat passagiers 
r vragen stellen over het 
' be? een en waarmee men in 
nogal te kampen had, 
«Worden. 

de reacties van woord- 
Ijk b e en aantal grote ge- 


MAASTRICHT - De Regio¬ 
nale Raad voor de Arbeids¬ 
markt in de provincie Lim¬ 
burg is van mening dat de 
realisatie van een vracht- 
centrum op vliegveld Zuid- 
Limburg een belangrijke 
positieve bijdrage zal leve¬ 
ren aan de sociaal-economi- 
sche ontwikkeling van Lim¬ 
burg. Daarbij mag volgens 
de Raad niet vergeten wor¬ 
den, dat de invloedssfeer 
van de voorgestelde verbe¬ 
teringen van de outillage 
zich zal uitstrekken tot over 
de lands- en provinciegren¬ 
zen, waarmee ook de Neder- 


Regionale Raad Arbeidsmarkt Limburg: 
Snel besluit inzake vliegveld gewenst 


landse economie gediend 
zal zijn. 

De schrijft de Regionale 
Raad in een brief gericht aan 
de omliggende gemeenten 
van Vliegveld Zuid-Limburg 
en aan de Stichting Milieufe¬ 
deratie Limburg en de Stich¬ 
ting Leefbaarheid rond de 


Luchthaven Zuid-Limburg. 
In het schrijven merkt de 
Regionale Raad op dat zij be¬ 
grip heeft voor het stand¬ 
punt van de gemeenten inza¬ 
ke de uitbreiding van vlieg¬ 
veld Beek. „Wij menen ech¬ 
ter”, aldus de Raad, „dat met 
een beheerste uitbouw van 


het vliegveld en het vracht- 
centrum, zowel wat betreft 
de te scheppen directe en in¬ 
directe werkgelegenheid, als 
wat betreft de versterking 
van de infra-structuur, zoda¬ 
nige belangen zijn gemoeid 
dat hieraan niet kan worden 
voorbijgegaan”. Uiteraard 


dient daarbij volgens de 
Raad rekening gehouden te 
worden met de belangen van 
de omwonenden op het ge¬ 
bied van welzijn en ruimte¬ 
lijke ordening. 

Ook de minister van volks¬ 
huisvesting en ruimtelijke 
ordening en de minister van 


verkeer en waterstaat en de 
Commissie Luchthavens 
hebben van de Raad een 
schrijven ontvangen. Hier¬ 
in wordt opnieuw gewezen 
op het belang van een uitge- 
breide luchthaven Zuid- 
Limburg. De Raad dringt er 
op aan om spoed te zetten 
achter de besluitvorming 
want, zo stelt de Raad „Ons 
inziens zal namelijk het (te 
lang) uitblijven van een 
versterking van de positie 
van de luchthaven leiden 
tot het vullen van de markt 
door een buitenlandse 
luchthaven. 


BIJ RUILVOETVERBETERING LONEN OMHOOG 

Kok wil werknemers laten 


delen in verarming 


I 

V 


>3 

ia 


' wf 

3 


j 


9 


V 


JïV ~ Het beleggingsfonds 
over het op 31 au- 
>t di • e boekjaar 1979-1980 
* Vl dend voor van ƒ 5 per 
JR »*J Over de vier voor- 17 

‘lOjj ^°'A3620 vorige 42000- 
5370 vorige 39900-44410 


DEN HAAG - FNV-voorzitter Wim Kok is bereid te praten 
over matiging van de lonen. Hij wil de werknemers laten 
delen in de nationale verarming, die optreedt door het zoge¬ 
naamde ruilvoetverlies. De ruilvoet is de verhouding tussen 
de kosten van invoer en de kosten van uitvoer. Het Centraal 
Plan Bureau heeft berekend, dat vanaf 1977 de ruilvoetver¬ 
slechtering drie kwart percent per jaar is geweest. 


De werkgevers hebben tijdens het ge¬ 
sprek in de Stichting van de Arbeid ais 
harde voorwaarde voor een verder ge¬ 
sprek gesteld, dat de prijscompensatie 
geschoond dient te worden voor de ge¬ 
stegen energieprijzen. Hiertegen heb¬ 
ben de vakcentrales zich fel verzet. De 
werkgevers beriepen zich op de door 
het parlement aanvaarde motie-Eng- 
wirda. 

Uit een gesprek met het weekblad de 
Haagse Post blijkt nu dat Kok en 


PLEM-enquête 

MAASTRICHT - De komende maan¬ 
den gaan de elektriciteitsbedrijven 
in Nederland een enquête houden on¬ 
der de huishoudelijke stroomver¬ 
bruikers. De PLEM zal in dat kader 
ca. 650 willekeurig gekozen Limburg¬ 
se verbruikers benaderen. Doel van 
deze enquête is een beter inzicht te 
krijgen in het verbruiksgedrag. 

Vast staat dat de toenemende „ener- 
gie-bewustwording” veel oude ver- 
bruiksgewoonten heeft veranderd. Er 
zijn bijv. verschuivingen geweest van 
elektriciteits- naar gasverbruik en om¬ 
gekeerd. Ook woonomstandigheden 
en gezinssamenstelling zijn veelal an- 


Engwirda elkaar hebben gevonden in 
de term „nationale verarming”, 
waarin ook de werknemer zal moeten 
delen. Dit houdt tevens in dat, mocht 
de ruilvoet verbeteren, de lonen van 
de werknemers omhoog zullen gaan. 
Dan zal de balans van baten van uit¬ 
voer gunstiger moeten zijn dan de ba¬ 
lans van kosten van invoer. 

Kok wil zijn „systeem” van matiging 
echter houden buiten de prijscompen¬ 
satie, dat wil zeggen dat via de prijs- 


ders dan 10 è 20 jaar geleden. Dat alles 
is van invloed zowel op het verbruik 
als op het afnamepatroon. Het totaal- 
verbruik per aansluiting is weliswaar 
precies bekend (via de meters), maar 
de verdeling van dat verbruik over de 
dag is grotendeels onbekend. Toch is 
ook het belastingverloop over het et¬ 
maal van groot belang voor een zo 
goed mogelijke afstemming van het 
aanbod op de vraag. 

Uiteindelijk wordt aan de hand hier¬ 
van de uitbreiding van centrales en 
distributienetten bepaald. De betref¬ 
fende verbruikers zullen in de maan¬ 
den oktober-januari per brief tot me¬ 
dewerking worden uitgenodigd en 
kort daarna door een PLEM-enquê- 
teur worden bezocht. 


compensatie wel de gestegen prijzen 
voor energie moeten worden gecom¬ 
penseerd, doch dat deze compensatie 
via de lonen weer teniet wordt gedaan. 
Het idee van kok houdt tevens in dat 
in de lonen wel de baten moeten wor¬ 
den uitbetaald die worden verkregen 
uit de verhoogde prijzen die we de ko¬ 
mende jaren in het buitenland voor 
ons aardgas krijgen. 

In een persoonlijke brief aan alle leden 
van het Verbond van Nederlandse On¬ 
dernemingen zegt voorzitter mr. C. 
van Veen zich bijzonder te hebben ge¬ 
stoord aan de opmerking van FNV- 
voorzitter Kok: „De werkgevers heb¬ 
ben de jacht op de prijscompensatie 
geopend.” Ons doel is niet dat de jacht 
op de prijscompensatie wordt geopen, 
maar dat de jacht op de ondernemin¬ 
gen wordt gesloten”, schrijft Van 
Veen. Hij zegt dat dit de grondgedach¬ 
te voor economisch herstel is. De 
grootste klacht van de werkgevers is, 
dat juist de geïmporteerde gestegen 
kosten vanuit het buitenland via de 
volledige automatische prijscompen¬ 
satie wordt afgewenteld op de bedrij¬ 
ven. „Dit kunnen de bedrijven niet 
meer opbrengen”, aldus Van Veen. 

„Zolang het over analyses gaat, zijn 
alle partijen het roerend met elkaar 
eens: de economische vooruitzichten 
zijn belabberd, de situatie van het be¬ 
drijfsleven is ellendig, de toestand 
van de werkgelegenheid is schrikba¬ 
rend. Maar als het gaat om de vraag: 
wat doen we daar nu aan, dan komt 
het kabinet met een halfmgevulde 
begroting, het CNV met een werkge- 
legenheidsfonds dat via de werkne¬ 
mers door de bedrijven moet worden 


ingevuld, terwijl de FNV niets anders 
dan lastenverzwaring en nivellering 
aanbiedt”, aldus Van Veen. 
*jke eea aantal grote ge- 
i Vervoers bedrijven. De 
,s vooral ook te merken 
“W*’ van het aantal telefoni- 
tCj bie binnenkomen bij de 
s * en van de betreffen- 

dr *i ven - 

vrij algemene indruk, 
l|u* de eerste dagen, is dat 
lw len ”'VOorlichtingscam- 
^taa ministerie van verkeer 
Waterstaat (gevoerd 
) y 0 ,®r meer advertenties in 
fc^ig aan het publiek is 

Cr isis 

Westduitse regering is 
. 1 bereid het door de Eu- 
'Vo^bissie voorgestelde cri- 
öi Europese staalindus- 
^lo * e aanvaar den. Het 
in Bonn te vragen om 
bijeenkomst van de mi- 
Ï**ï J* e Europese Gemeen- 
1 V u en en Staal (EGKS) 
U(te* waarop de commis- 
(W^hzetten hoe zij het plan 
te verwezenlijken. De 
(ADVERTENTIE) 


Iedere dag verse 

MOSSELEN 

Centraal Planbureau: 
belastingverlaging 
thans ongewenst 


BERKELPLEIN 4, VALKENBURG, TEL. 04406-13424. 


...... 


UTRECHT - Directeur prof. dr. C.A. 
van den Beid van het Centraal Plan¬ 
bureau (CPB) ziet de plannen van het 
CDA om twee miljard belastingver¬ 
laging door te voeren teneinde de 
koopkracht van mensen met de laag¬ 
ste inkomens te handhaven, niet zit¬ 
ten. Die belastingverlaging zou voor 
de helft moeten komen uit het ver¬ 


groten van het financieringstekort en 
dat is volgens van den Beid in econo¬ 
misch opzicht op dit moment zeer on¬ 
gewenst. 

CDA-fractievoorzitter Lubbers ont¬ 
vouwde deze plannen in de Tweede 
Kamer tijdens de algemene politieke 
beschouwingen over de miljoenenno¬ 


ta en begroting voor 1981. „De over¬ 
heid is blut”, zo zei van den Beid in 
Utrecht desgevraagd nadat hij het Ne¬ 
derlands Centrum van Directeuren 
had toegesproken. Behalve het feit dat 
hij het financieringstekort, dat nu zes 
procent is, niet graag nog verder ziet 
oplopen, is hij van mening dat ook de 
laagstbetaalden hun steentje moeten 
bijdragen in het kader van de algeme¬ 
ne loonmaatregel. Hij wees erop dat 
het politiek wel aantrekkelijk is met 
nivelleringsplannen te komen en de 
hogere inkomens aan te pakken, maar 
dat levert naar zijn mening relatief 
weinig geld op, omdat die hoge-inko- 
mensgroep naar verhouding erg klein 
is. Bij een loonmatiging die econo¬ 
misch gezien hout snijdt, kan de grote 
groep loontrekkers met een laag inko¬ 
men volgens de planbureau-directeur 
beslist niet achterblijven. 


Beursoverzicht 


Obligaties 

vast 


AMSTERDAM - De beurs heeft voor 
de in open hoek verhandelde fondsen 
donderdag geen bepaalde richting in¬ 
geslagen. De stemming was wat ver¬ 
deeld zonder dat de verschuivingen 
grote vormen aannamen. Aandelen 
OGEM lagen zwak in de markt. 

Van de internationale aandelen begon 
KLM ƒ 0,70 lager op ƒ 61 en Unilever 
was ƒ 0,30 lager op ƒ 123,70. Akzo daar¬ 
entegen was ƒ 0,30 beter op ƒ 20,70. 
Olies verloren ƒ 0,20 op ƒ 181.20. Phi¬ 
lips en Hoogovens veranderden niet. 
Na de opening trokken de noteringen 
in deze afdeling wat aan. De banken 
lagen verdeeld. De NMB begon ƒ 2,50 
hoger op ƒ 229, maar AMRO-bank 
moest ƒ 0,60 afstaan op ƒ 65,70 terwijl 
de ABN ƒ 0,50 aantrok. De hypotheek¬ 
banken lagen er iets vriendelijker bij. 
In de bouwsector werd Bos Kalis 
ƒ 0,70 hoger uit de markt genomen op 
ƒ 89. Topman Van Hemert heeft het 
ANP donderdag desgevraagd beves¬ 
tigd dat het concern vorderingen 
maakt met de financiering ten behoe¬ 
ve van een groot pijpleidingenproject 
in Argentinië. Verwacht wordt dat het 
contract met de banken deze maand 
wordt ondertekend. Van de overige 
actieve fondsen lag OGEM ƒ 0,30 lager 
aangeboden op ƒ7,60. NedLloyd ver¬ 
loor ƒ 1 op ƒ 94,60 en Pakhoed was 
ƒ 0,30 beter op ƒ 42,70. 

De obligatiemarkt was erg vast ge¬ 
stemd. Tijdens de handel gingen veel 
staatsfondsen verder naar boven en 
rond 13.00 uur lagen de winsten tussen 
een half en een vol punt. In de geslo¬ 
ten hoeken viel weinig te beleven. 
Weliswaar sloeg de balans licht door 
naar de winstkant maar veel om het 
lijf hadden de meeste veranderingen 
niet. Gelatine-Delft is bezig aan een 
opmerkelijke revanche van de dalin¬ 
gen die vorige week het fonds teister¬ 
den. Na een dieptepunt van ƒ 300 eind 
vorige week werd donderdag ƒ 355 be¬ 
taald. Voor Leidsche Wol had men ƒ 5 
meer over op ƒ 125 en Smit Internatio¬ 
nale, waar een arbeidsakkoord is be¬ 
reikt, krabbelde ƒ 2 omhoog tot ƒ 36. 
Verder won Van der Giessen ƒ 5 op 
ƒ 135 en Oce-van der Grinten ƒ 2,40 op 
ƒ 117. Begemann die nog zwaar in de 
rode cijfers zit, trok zich hiervan niets 
aan door drie gulden aan te trekken tot 
ƒ 44. Van Gelder waar een lid van de 
Raad van Bestuur de pijp aan Maarten 
heeft gegeven trok ƒ 0,20 aan tot ƒ 8.10. 


Avondkoersen 


AMSTERDAM - In het telefonische 
avondverkeer kwamen donderdag¬ 
avond de volgende koersen tot stand 
(tussen haakjes de laatste notering van 
dezelfde dag): 

Akzo 20,60 (20,70) 

Kon. Olie 182,00-182,50 (182.10) 
Philips 17,40gb-17,50gl (17,50) 
Unilever 124,00 (124,00) 

KLM 61,50 (61,50) 


Advieskoersen m t , 9>an afhankelijk maken 
van deze bijeen- 
L*Wde een woordvoer- 
4^, Westduitse ministerie 
be zaken. 


Binnenlandse 

aandelen 


8.75 id. 


Uit W er< * steeds 5 pet in 
agioreserve uitge- 


’;Als er na een jaar 

OcVltlW 


ï Vj? (Sociale Zaken) bij de 
jLC,™ NIVE-conferentie 
Ui! 1 * Van de ondeme- 
s ® Uw e stijl sinds het tot 

^ingskamer zijn 

^ N^ani!t er 197 ^ tien beroeps- 
Semaakt. Vijf be- 
*V berokken voordat de 
plaatsvond. 
* s °P verzoek van 
behandeling aan- 

lÜSLen zilver 


Ahold 

68,00 

67,50e 

Akzo 

20,40 

20,70 

ABN 

308,50 

310,50e 

Amev 

89,80e 

90,60 

Amro-bank 

66,50f 

65,80 

Bos Kalis 

88,30 

90,00 

Dordtsche Pr. 

227,30 

230,50 

idem (pref) 

223,50 

225,50 

Elsevier-NDU 

180,50 

180,00 

Ennia 

139,50 

138,50 

Fr-Gro Hyp 

60,00 

61,80 

Gist Brocades 

31,80 

32,00 

Heineken 

50,00 

51,00 

Heineken Hld. 

46,30 

48,40 

holl Betongroep 

67,50 

67,50 

Hoogovens 

14,00 

14,10 

KLM 

61,50 

61,70 

Kon. Olie 

180,00 

181,70e 

Nat. Ned. 

117,20f 

117,70f 

Nedlloyd groep 

95,60 

97,00 

Ned. M. Bank 

227,00 

228,80 

Ogem Holding 

7,60 

7,80f 

Pakhoed Holding 

42,40 

43,30 

Pakhoed (eert.) 

37,90 

38,90 

Philips 

17,10 

17,60e 

Robeco 

191,00 

192,00 

Rodamco 

106,70 

106,80 

Rolinco 

186,50 

188,00 

Rorento 

114,50 

114,50e 

Unilever 

124,00 

124,00 

Ver Bezit VNU 

81,20 

82,50 

Volker Stevin 

34,50 

34,30 

Westland U.H. 

220,00f 

222,80 
UB 1 ,?® 3 vorige 1234-1337 
"v vorige 1170-1400 


Binnenlandse 

obligaties 

11.50 Ned. 80-90 106,40 106,80 

10.50 Ned. 74 101,40 101,60 

10.50 id. 80 101,50 102,50 

10.25 id. 80 100,70 101,20 

10.00 id. 80 99,20 99,60 

9.75 id. 74 98,10 98,50 

9.50 id. 76-1 99,00 98,80 

9.50 id. 76-2 97,10 97,50 

9.50 id. 80-95 95,80 96,50 

9.25 id. 79-89 95,80 96,20 

9.00 id. 75-1 93,00 93,50 

9.00 id. 79-94 93,00 93,50 

8.75 id. 75-1 94,60 94,70 

8.75 id. 75-2 95,00 95,30 

8.75 id. 76-96 92,80 93,00 

8.75 id. 79-94 93,30 93,30 


d. 75-1 
d. 75-2 
d. 78-93 
d. 78-89 
d. 79-89 
d. 76-96 
d. 77-92 
d. 77-93 
d. 79-89 


4.25 id. 63-2 
4.00 id. 61-86 
4.00 id. 62-92 
3.75 id. 53-93 
3.50 id. st. 47 
3.50 id. 53-83 


Converteerbare 

obligaties 


8.00 id. 

69 

89,20 

90,00 

4.75 Akzo 

77,20e 

78,00 

8.00 id. 

70-95 

89,10 

89,80 

8.75 ABN 

103,70 

103,70 

8.00 id. 

71-96 

87,30 

88,00 

6.75 Amro 73 

93,10 

93,20 

8.00 id. 

70-1 

96,10 

96,10 

5.50 Amro 8.25 

270,00 

268,00 

8.00 id. 

70-2 

97,40 

97,70 

8.50 -Bos Kal. 

97,50 

98,00 

8.00 id. 

70-3 

95,90 

96,00 

6.25 Buhr T 

94,50 

94,00 

8.00 id. 

76-91 

91,30 

91,40 

4.00 Elaion 

92,30 

92,30 

8.00 id. 

77-97 

88,00 

88,60 

8.75 Elsev.-NDU 

86,00 

86,50e 

8.00 id. 

77-87 

93,90 

94,00 

7.25 Fum. 73 

80,50 

79,00 

8.00 id. 

78-88 

90,90 

91,10 

5.75 Gist-Br. 

83,00 

82,60 

7.75 id. 

71-96 

85,70 

86,50 

5.25 Hoogovens 

— 


7.75 id. 

73-98 

83,90 

84,80 

7.25 Kappa 73 

81,80 

80,70 

7.75 id. 

77-97 

87,00 

87,60 

8.75 KNSM 

83,50a 

83,00 

7.75 id. 

77-92 

89,30 

89,80 

8.75 KBB 

_ 

88,00a 

7.50 id. 

69-94 

86,80 

87,30 

7.75 K.N. Pap. 

84,50 

84,40 

7.50 id. 

71-96 

85,60 

86,00 

7.25 M’intosh 

— 

75,00a 

7.50 id. 

72-97 

83,70 

84,40 

9.00 Meneba 

84,00 

83,00 

7.50 id. 

78-93 

88,60 

88,70 

7.00 NBM-B 

85,00 

83,00 

7.50 id. 

78-88 

89,40 

89,50 

7.25 Nederh. 

1,60 

1,40 

7.50 id. 

78-88-2 

88,60 

88,80 

6.50 NBM 

559,00 

564,00 

7.50 id. 

71-81 

98,50 

98,40 

7.75 Nutricia 

69,00 

69,00 

7.20 id. 

72-97 

82,50 

83,20 

8.00 Nijverd. 

81,00 

81,00 

7.00 id'. 

6^-l-91 

86,70 

87,00 

6.50 Océ-Gr. 

98,00 

— 

7.00 id. 

66-2 

87,00 

87,30 

4.75 Philips 

83,00 

83,00 

7.00 id. 

69-94 

85,00 

85,50 

10.00 Pont 

88,50 

88,50 

6.75 id. 

78-98 

81,60 

81,60 

7.50 Proost B. 

83,50a 

82,50a 

6.50 id. 

68-1-93 

84,10 

84,50 

6.50 Rolinco 

64,00 

64,00 

6.50 id. 

68-2 

83,40 

83,80 

6.50 id. 1000 

65,00 

65,00 

6.50 id. 

68-4 

83,50 

83,90 

8.00 Sanders 

91,50 

91,00 

6.25 id. 

66-91 

85,20 

85,20 

8.75 Schuitema 

92,00 

— 

6.25 id. 

67-92 

84,10 

84,50 

7.00 Skol Br. 

85,50 

85,10 

6.00 id. 

67-92 

82,70 

82,70 

7.00 Slav. Bk. 

81,10 

81,10 

5.75 id. 

65-1-90 

84,30 

84,70 

8.75 Stev. Gr. 

75,50 

75,50 

5.75 id. 

65-2 

85,40 

85,50 

9.00 VMF-St. 

61,90 

62,30 

5.25 id. 

64-1-89 

86,60 

86,70 

8.25 Vih. But 

— 

— 

5.25 id. 

64-2 

87,40 

87,50 

8.50 Volk. Stev. ’78 

67,00 

67,00 

5.00 id. 

64-94 

80,60 

81,00 

7.00 W’have 

93,90 

94,10 

4.50 id. 

58-83 

95,00 

94,50 

7.00 W’sanen 

84,00 

83,50 

4.50 id. 

59-89 

86,50 

86,20 

8.75 W.U. Hyp. 

98,00 

98,50 


Amfas 

102,90 

103,00 

Asd. Rubber 

3,41 

3,41 

Asd. Rijtuig 

155,00 

155,00 

Ant. Brouw. 

— 

— 

Ant. Verf. 

177,00 

178,00 

Asselberg 

110,00b 

110,00b 

Ass. St. R’dam 

70,20 

71,00 

Audet 

106,00 

106,50 

Aut. Ind. Rt. 

920,00 

930,00 

Ballast-N. 

72,00 

70,50 

Bam 

38,10 

39,20 

Batenburg 

400,00 

400,00 

Beek van 

48,40 

48,00 

Beers 

98,00 

97,50 

Begemann 

41,00 

44,00 

Belindo 

275,00e 

275,00 

Bergoss 

33,50 

34,50 

Berkl.P 

62,00 

62,50 

Blydenst. C. 

295,00 

295,00 

BOER Druk 

101,00 

100,00 

Bols 

58,00 

57,30 

Borsumij W. 

234,00 

236,00 

Braat Bouw 

147,00 

142,00 

Bredero VG 

— 

— 

id. eert. 

179,00 

179,00 

Bredero VB 

180,00 

182,00e 

id. eert. 

180,00 

185,00e 

Buhrm. Tett. 

65,00 

64,10 

Cal. hold. NV 

26,20 

26,60 

Calvé-D. eert. 

168,50 

169,50 


d. 60-1-85 
d. 60-2 
d. 63-93 
d. 59-84 
d. 60-90 
d. 61-91 
d. 63-1 


Binnenlandse 

aandelen 


ACF 

ADM-Beheer 

Amas 


65,20 64,00 

200,00e 200,00 
6,30 6,40 


id. 6 pet. eert. 
Centr. Su'ik. 
id. eert. 
Ceteco 
id. eert. 
Chamotte 
Cindu-Key 
Claimindo 
Deli mij. 
Dressaux 
Dikkers 
Dorp en co. 
Duiker App. 
Econosto 
Emba 
Eriks 
Fokker 
Ford Auto 
Fumess 
Gamma H. 
id. 5 pet. 

Gel. Delft c. 
Gelder eert. 
Geld. Tram 
Gerofabr. 
Giessen 


1277,00 1278,00 
53,00 53,00 

53.20 52,50 

119.50 119,00 

122,00 120,50 

10.20 10,20 

17.50 18,00 

274,00 273,00 
70,00 69,80 

43.50 44,00 

18,00 16,50 

145,00a 145,00 
85,00e 100,00 

25.70 26,20 

120.50 121,00 

76,00b 76,00 
29,00 29,30 

225,00a 226,00 
29,20 27,30 

26.70 26,20 

14,30 14,20 

350,00e 356,00 
7,90 8,10 

1100,00 — 

32,00 33,50e 

126,00 138,00 


Goudsmit 
Grasso 
Hagemeyer 
Hero Cons. 
Hoek’s Mach. 
NV Holdoh. 
Holec 
HAL Trust 
Holl. Kloos 
Hunter Douglas 
HVA Mijen crt. 
ICV 

Ind. Maatsch. 
IBB Kondor 
Internat. M. 
Inventum 
Kempen B. 
Kiene S. 

Kluwer 
KBB 
id. eert. 
id. 6 cum. 

KNP 

KNSM 

Krasnap. 

Kwatta 

Landre Gl. 

Leids Wol. 

Macintosh 

Maxw. Petr. 

Meneba 

Metaverpa 

MHV A’dam 

Moeara En. 

id. 1-10 

id. 1-4 

Mulder 

Mijnb. W. 

Naarden 

NaefT 

Nagron 

NBM-Bouw 

Nedap 

Ned. Crediet 

NEFIT 

Ned. SHB 

Ned. Springst. ■ 

Nierstrasz 1 

Norit 1 

Nutricia GB 

Nijverdal 

Océ-Gr. 

van Ommeren 

Orenstein 

Otra I 


47,60 

265,00 

52,00 

97.50 
128,00 
11,10 
32,30 

62.50 
226,00 
88,00 

19.50 
731,00 
45,00a 
230,00 
84,00e 

46.50 
46,50 


50,00e 

263,00 

50,00 

98,00 

128,00 

11.30 

32.30 

62.50 
230,00 
88,00 
19,00 
731,00 
44,00 
231,00 

85.50 
46,20 
46,20 


145,00 

120,00 

24.80 

209.50 

33.10 
1650,00a 
30,00b 
365,00 
4625,00 
1010,00 
620,00a 
490,00 
15,30 

31.80 
13,00e 
140,00e 
56,70 
1085,00 

201.10 
4450,00a 
690,00 

63.60 

22.50 

20.50 

114.60 
26,40 

166.50 

69.50 


146,00 

126,00 

24.80 
209,00 

33.10 

30,00b 

369.50 
4710,00 
970,00 
602,00 
490,00 

15.20 
87,00 
31,40 
13,00b 

56,70 

1090,00 

201.50 
4450,00a 
690,00 

63.10 

22.80 

20.50 

117.20 
26,90 
161,00 

66.50 


Palembang 

Palthe 

Pont Hout 

Porcel Fles 

Proost en Br. 

Rademakers 

Ravast NV 

Reesink 

Reeuwijk 

Riva 

id. eert. 

Rohte en Jisk 

Rommenholl. 

Rijn-Schelde 

Sanders 

Sarakreek 

Schev. Expl. 

Schlumberger 

Schokbeton 

Schuitema 

Schuppen 

Schuttersv. 

Slavenb. Bnk. 

Smit Intern. 

Telegraaf 

Textiel Tw. 

Tilb. Hyp. Bk. 

Tw. Kabelf. 

Ubbink 

Unikap 

V.d. Vliet-W. 

Ver. Glasf. 

VMF-Stork 

Verto eert. 

Vihamy Butt 

VRG-GBZ 

Wegener eert. 

Wessanen 

Wyers 

Wijk en Her 


105,00 

23,00 

86,00 

220,00a 

92,00e 

250,00b 

16,80 

201,00 

279,00 

256,00 

43,00 

274,00 

42,00e 

111,00 

58.50 
1,21 
1485,00 
395,00 

90.50 

105.50 
57,00 

191.50 
34,00e 
63,00 

41.50 
115,00 

210.50 
102,00 
118,00 
4,80e 
82,00 
35,00e 
16,60 
30,20 
35,60 

61.50 
42,00 
26,00b 
149,00 


100,00 

22,00 

86,00 

220,00a 

93,00 

260,00e 

16,80 

200,00 

275,00 

256,00 

43,00 

274,00 

41,00 

110,00 

59.50 
1,18 
1490,00 
400,00 
89,00 
110,00 
58,00 
190,80 
36,00 

65.50 

41.50 » 

117.50 
209,00 
103,00 

119.50 
4,00 
82,00 

35.70 
16,60 

29.50 

35.70 
61,20 
44,00 

27.50 

148.50 


Amerika 
(orig. aandelen) 


Am. Tel & Tel 

52,50 

52,70 

Boeing Corp. 

40,40 

40,40 

Citicorp 

20,20 

20,30 

Eastm. Kodak 

67,80 

69,10 

Exxon 

74,90 

75,50 

Gen. Motors 

52,60 

52,60 

I.B.M. 

67,70 

70,15 

Occidental 

30,30 

31,15 

Polaroid 

29,40 

30,20 

Schlumberger 

153.30 

153,75 

Sears Roeb. 

16,70 

16,80 

Xerox 

70.20 

69,75 


Buitenlandse 

aandelen 

All. Brew. 

358,00 

356,00 

Br. Petrol 

750,00 

750,00 

Gevaert Ph. 

82,00 

82,00 

Hoechst 

122,00 

123,50 

Hoesch 

24,50 

24.50 

Imp. Chem. 

— . 

160,00 

Petrofma 

335,00 

338,00e 

Solvay 

162.00 

162,00 

Un. Miniere 

500,00 

500,00 

Akzona 

20,00 

20,30 

Alcan 

71,50 

70,30 

Am. Cyanam 

54.00 

53,50 

Am. Express 

73,50 

74,50 

Am. Motors 

9,90 

9,60 

Am. Standard 

139,00 

141,00 

Am. Tel & Tel 

104,00 

105,50 

Ampex Corp. 

53,60 

57,50 

Bell Teleph. 

31,00 

31,00 

Bethl. Steel 

47,30 

48,20 

Boeing Corp. 

78,10 

78.80 

Burroughs 

125,00 

126,50 

Can. Pacific 

81,80 

83,00 

CBS 

100,00 

100,00 

Celanese 

103,00 

105,00 

Chrysler 

17,50 

16,80 

Citicorp. 

38,40 

39,70 

Cities Serv. 

261,00 

262,90a 

Colgae 

29,20 

29,80 

Columb. Gas 

74,00 

75,20 

Cons. Edison 

47,50 

47,50 

Control D. 

139,00 

145,00 

Curtiss W. 

53,50 

53,50 

Dow. Chem. 

67,10 

67,40 

Du Pont 

86,70 

87,20 

East Airl. 

14,60 

15.30 

Eastm. Kod. 

130,90 

133,90 

Exxon (10) 

145,00 

145,90 

Ford Motor. 

53,50 

55,00 

Gen. Electric 

107,20 

105,10 

Gen. Foods 

59,00 

58,60 

Gen. Motors 

101,00 

101,50 

a = laten b = bieden 


d = ex dividend 

e = gedaan-bieden 

f = gedaan-laten 

g = bieden en 


1 ex-dividend I 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 
ï :t * 

6 & 

^ Vhti> m FIRMA ANTIEK KASTEEL DOENRAD 

LIMPENSWEG 20, 6439 BE DOENRADE, NEDERLAND, TELEFOON 04492-3232 

Wij starten onze aktiviteiten op zaterdag 18 oktober 1980 met een 

OPEN DAG 

Graag stellen wij u in de gelegenheid het kasteel te bezichtigen en - onder het genot van een apéritid 
- onze kollekties antieke meubelen, schilderijen en Oosterse tapijten in alle rust te bekijken. 

U bent van harte welkom De heer en mevrouw HorstinK 

Momenteel exposeert mevrouw E. Knops-Boesten in het kasteel een kollektie schilderijen 

★ AAN- EN VERKOOP ANTIEK ★ OOSTERSE TAPIJTEN ★ BEURZEN 

★ TENTOONSTELLINGEN EN EXPOSITIES ★ VEILINGEN ★ BIJEENKOMSTEN 

Onze openingstijden zijn: van dinsdag t/m donderdag van 10.00-18.00 uur, 

vrijdag van 10.00-21.00 uur (koopavond), 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 


2e EN 3e HYPOTHEKEN 

ZONDER NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN 


PERSOONLIJKE 

LENINGEN 


240 x 180 X 120 x 60 x 


50.000 


75.000,- 905,- 973,- 1142,- 1725, 
100.000,- 1207,- 1298,- 1523,- 2300, 


FINANCIERINGSKANTOOR MOONEN 

SAROLEASTRAAT 42, HEERLEN 

SINDS 15 JAAR UW VERTROUWD INTERMEDIAIR 


Met spoed gevraagd: 

CHAMPIGNON-PLUKSTERS 

Liefst in vaste dienst, eventueel part-time 
Melden: 

CHAMPIGNONKWEKERIJ MARICA 

Wolfhagen 19, Schinnen 
Tel.: 04393-1525 £ 


CORSTENS- 

VERSCHUREN 

koopt 


Zat. 11 okt. mankanaries, 

kneu- & sijsbastaards 10 don¬ 
kere 9 popjes 4 rode mannen & 
poppen 12 roodzalm mannen 
12 popjes 10 putterbastaards 
20 p.st. diamantduiven 10 
meeuwen 4 parkieten 8 p.p. vo¬ 
gels brengen Beek 1.30-2.30 u 
pr. mauritslaan 50 Sittard 3.30- 
4 u ..sittardia” putstr. 10. 


LIQUIDATIE 
VEILING 
IN BRUNSSUM 

Het Veilingbedrijf Fr. Verkooijen B.V., Gasthuisstraat 16-18, Venlo 

zal op vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober 1980 een 
veiling houden in het Gemeenschapshuis ”ln het Ven”, 
van Ruysdaelstraat 10 te BRUNSSUM t.o.st.v. Gerechtsdeur¬ 
waarder J.L. Dohmen. 

Geveild zal worden bij opbod een fraaie partij 
(ca. 50Q stuks) 

Originele Handgeknoopte Perzische, 
Pakistaanse en andere Oosterse Tapijten 

(afkomstig van OMid b.v. voorheen in 
Amsterdam, Roermond en Weert.) Alles met Echtheidscertificaat. 

Verder wordt er geveild ANTIEK w.o. verzamelingen koper, tin, 
porcelein, curiosa, munten en wat verder ter tafel zal worden 
gebracht. 

Bezichtiging een uur voor aanvang der veilingen, die plaatsvinden 
op: 

vrijdagmiddag 10 oktober om 14.00 uur 
zaterdagmorgen 11 oktober om 11.00 uur 
zaterdagmiddag 11 oktober om 14.00 uur 


W—— is een . 9 rote ’ zeer goedbekend-staande 
jMirjl vleesorganisatie. Grossier, exportslachter, 
4r ^ importeur en winkelier tegelijk. Met eigen 

slachterijen en 30 drukbeklante winkels, waar dagelijks 
duizenden kilo’s kwaliteitsvlees over de toonbank gaat. 

Onze vleeskwaliteit en de lage kiloprijzen zijn de basis 
van het Juch-sukses. 

Voor onze binnenkort te openen slagerij in Geieen 

komen wij graag op korte termijn in kontakt met een 

assistent chef- slager 

Jonge slagers tussen de 20 en 25 jaar, die de ambitie 
hebben om snel verder te komen. Hier is het Slagers- 
vakdiploma niet vereist, maar wel aardig meegenomen. 

Algemene inlichtingen: 

De salaris-voorzieningen zijn prima in orde. Reden tot 
klagen heeft niemand bij Juch. Ook de secundaire arbeids¬ 
voorwaarden zijn uitstekend geregeld. 

Wie belangstelling heeft voor een baan bij Juch kan 
telefonisch een afspraak maken met de chef-slager van 
Vleespaleis Juch in Beek, de heer W. Lamerichs, Makado 
Center, telefoon 04402-6678, telefoon privé 04406-40055. 

Vleespaleis Juch 


A 


Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. Een royale compact, tot vijf deuren groot 


Met zijn kleine vier meter 
lengte is de Mitsubishi Colt een 
wendbare compact in de ware 
zin des woords. Maar de mooie, 
lange lijnen verraden al wat er 
aan de hand is: de Colt is van 
binnen groot. Ook lange 
achterpassagiers zitten prettig 
en hebben hoofdruimte te over. 
En wat er ook beweerd mag 
worden: dat is in de compact- 
klasse nog steeds heel bijzonder. 

De Colt is op heel veel andere 
punten een al even vindingrijke 
auto. Verzonken regenlijsten mini 
maliseren windgeruis. De ramen 
zijn ongewoon groot. De grote 
spoorbreedte en de onafhanke¬ 
lijke wielophanging zorgen 
samen met de zelfcorrigerende 
stuurinrichting _ 


voor extreme koersvastheid. 

De moderne dwarsgeplaatste 
motoren zijn fel ondanks het 
feit dat ze op normale benzine 
lopen. 

De GLX en GT hebben een 
asymmetrisch gescheiden, in 
drie standen verstelbare achter 
bank en een extra schakelpook 
voor extra zuinig of extra pittig 
rijden. Wat zeker bijdraagt aan 
het stormachtige succes van 
de Colt is de keuze uit 
maar liefst 


zeven uitvoeringen. 

En zijn uiterst aantrekkelijke prijs 
natuurlijk. 

De driedeurs 1200 EL is voor zijn 
f 11.995.- verbazend luxueus. 
De 1200 GL en 1400 GLX 
voegen daar nog het nodige 
aan toe. Waaronder (naar 
keuze) twee extra deuren. 

En dan is er natuurlijk ook nog 
een vijfdeurs Colt met volauto- 
maat. 


Ook het verbruik van de Colt 
onderstreept nog eens, dat het 
een auto van deze tijd is. 

De 1200 cc versies verbruiken 
bij 90 km/u constant maar één 
liter normale benzine op elke 
16,9 kilometer. Voeg daarbij de 
lage onderhoudskosten (grote 
beurt om de 20.000 km), en het 
za! duidelijk zijn dat u bij uw 
keus uit de compact-klasse dit 
staaltje van Totale Ekonomie 
niet mag overslaan. 

Prijs incl. B.T.W. af Sassenheim- 
-.^Wijzigingen voorbehouden. Beek/Genhout Automobielbed rijf N. G e lissen . Hubertusstraat 49, tel. 04402 -1054 

Heerlen Auto Klei j nen , Passartweg 55a, tel. 045 -21 20 35 

Kerkrade Auto Kl eij nen , Locht 193, te4. 045 41 15 61 

Maastricht/Aniby Autobed rijfJacoh. Burgerstraat 11-13-15, tel. 043 - 62 69 70 

Roermond J abc Ro er mon d B.V.. Wilhelminalaan 5, tel. 04750 - 2 93 46 

Schinnen Aut obed rijf W. Kees, Dorpsstraat 64, tel. 04493 17 21 

Sittard J abe Sittare l B.V. Industriestraat 25, tel. 04490 1 96 64 

Stramproy Autom ob ielbedrijfVanda BA 7 . ; Wilhelminastraat 29a, tel. 04956.17 86 


kend rLIk toerisme 


Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 11 

limburgs dagblad 


De Vulkaneifel nodigt uit voor een weekeinde 


132 


ïtiflfl 


?tinK 


ens rustig ontspannen in 


r 
ichs 


exclusieve tips 
voor weekenden en 
vakanties voor 
lezers van het 
Limburgs Dagblad 


L 


AS V 


*°orlijke landschap van de Eifel nodigt veel Limburgers 
eri bezoek aan deze prachtige streek. Vooral de „Vulka- 
ls 6rg in trek. Daaraan zijn niet in het minst de beboste 
’ weelderige plantengroei en - niet te vergeten - de 
£ debet. Deze kratermeren liggen her en der als grote 
• v erspreid en herinneren aan een tijd waarin de aarde 
l*}P in beweging was. Nu de herfst is aangebroken gaat 
l~ e Eifel een bijzondere charme uit, al was het alleen 
zien hoe Moeder Natuur geleidelijk aan haar zomer¬ 
tij aflegt. 

1^1 deze prachtige omge- de terugreis zijn bussen beschik¬ 
te de „Vrienden van het baar van het autocarbedrijf 
P s Dagblad” enkele dagen Schmitz uit Susteren. De prijs 
Pgen en wel in het fraaie voor het arrangement bedraagt 
Heilbachsee” bij ƒ 215,- per persoon, inclusief reis¬ 
de inde buurt van de wel- en annuleringsverzekering, maar 
LWaats Daun. Zij kunnen exclusief dranken en het huren 
|i - hvee weekenden in no- van de kegel- of bowlingbanen, 
b' det eerste weekend gaat Het programma voor beide week- 
jg n °Vember en eindigt op enden ziet er als volgt uit: 

Ito 0 yember en het tweede 

jj? Vr ijdag 14 november en Op de vrijdagen van de genoemde 
if e n met zondag 16 no- weekenden wordt er in de midda- 
' Gedurende deze dagen guren in diverse Limburgse plaat- 
' , e deelneemsters en deel- sen vertrokken. Tegen circa 17.00 
tweepersoons bunga- uur vindt de aankomst in Gunde- 
basis van volledig pen- rath plaats, waarna de inkwartie- 
l ^ e l voor de heen- als voor ring volgt in de luxe bungalows 
i i i 

B, iü 

i 


mm 


^■QclIows van het ”Ferienpark Heilbachsee” liggen in 
q ®® omgeving en zijn zeer comfortabel ingericht. De lei- 
ket vark is in Nederlandse handen. 


(per echtpaar een bungalow). Om 
19.00 uur volgt het diner, waarna 
er gelegenheid is - voor wie dat 
wil - om te kegelen of te bowlen. 
De volgende dag (zaterdag) begint 
met een zeer uitgebreid ontbijt. 
Om de hierbij verorberde caloriën 
weer kwijt te raken kan men tot 
de middaguren in de prachtige en 
rustige omgeving naar hartelust 
wandelen. Tenminste tot 12.30 uur 
want dan is het tijd voor de lunch. 
Vervolgens staat de bus gereed 
voor een rondrit langs tal van aan¬ 
trekkelijke plekjes in de impone¬ 
rende „Vulkaneifel”. Na die rit zal 
om 19.00 uur de „kalte Platte” of¬ 
tewel de „Eifel Teller” beslist goed 
smaken. De rest van de avond kan 
men doorbrengen met een drank¬ 
je bij de open haard („Kamin”), 
met kegelen danwel bowlen, of 
met luisteren naar discomuziek. 
Op zondagochtend staat uiteraard 
weer het uitgebreide ontbijt klaar 
en is er vervolgens - naar Duits 
gebruik - gelegenheid om te 
„Frühschoppen”. Om 13.00 uur 
staat de lunch op het programma, 
waarna om 14.00 uur de terugreis 
naar Limburg begint. De aan¬ 
komst aldaar is omstreeks 18.00 
uur. 

Enfin: het is zeker de moeite 
waard om voor ƒ 215,- (per per¬ 
soon) zo’n weekend mee te ma¬ 
ken. In dit bedrag is uiteraard - 
behalve de logies- en verblijfskos¬ 
ten plus reis- en annuleringsverze¬ 
kering - ook de busreis inbegre¬ 
pen. Voor deze busreis zijn er di¬ 
verse opstapplaatsen. Het schema 
hiervoor is als volgt: 

Garage Schmitz Susteren 1.00 
uur; NS-station Sittard 1.15 uur; 
Rijksweg Geleen (ter hoogte van 
voormalig Schunck) 1.30 uur; NS- 
station Heerlen (achterzijde) 1.45 
uur. 

Verder is nog van belang te weten 
dat men voor beide weekenden 
kan boeken (tijdens kantooruren) 
bij alle kantoren van het Lim¬ 
burgs Dagblad. onder redactie van will. j. poulssen 


(ADVERTENTIE) 

.o 


: ' v; - M: 


m ... / ’ ■ .V Jï?* 
' '■ . '' . •>%: 'S&*' “■■L 

; C> - ' f*./? • .--' : >> 

- .y) :■ y :ï ;■ fff 

. y : ' : sï yyïyy * * * heeft ook een ”Freizeitzentrum”, waarin het aangenaam vertoeven is. Er is een 
tt^ e »een snackbar, een Engelse pub, een discotheek, een overdekt zwembad, een sauna en 
* een speelsalon, een kindercrèche, een ”fitnessruimte” en men kan er tevens kegelen, 


tOLUlfCCCA/, CCH UC/A-t frlVC/ftt/UU, cc/t OU/U/AU CA 

fitnessruimte” en men kan er tevens kegelen, Mov 


ertentie) SjBisehöff 

, ^treklame 
i^ERLEN Actie van 18 t/m 26 oktober 

„Ontdek het 
Vaalserbos” 


Onder het motto „Ont¬ 
dek het bos” wordt er 
in de herfstvakantie 
een soort open huis ge¬ 
houden door de bos- 
wachterij Vijlen/ 
Vaals. Staatsbosbe¬ 
heer probeert met deze 
actie extra aandacht 
te kweken bij de men¬ 
sen voor het bos. Be¬ 
halve in Vaals gebeurt 
dat ook in elf andere 
boswachterijen in den 
lande. 

De actie loopt van za¬ 
terdag 18 tot en met 
zondag 26 oktober. 
Voor wat Vaals betreft 
concentreert zich deze 
op het bosgebied rond 
het drielandenpunt. 
Op de parkeerplaats 
van de Vaalserberg 


staan daartoe twee 
tenten. In een daar¬ 
van worden doorlo¬ 
pend tussen negen uur 
’s morgens en vijf uur 
’s middags dia’s ver¬ 
toond. In de andere 
tent verstrekken mede¬ 
werkers van Staats¬ 
bosbeheer informatie. 
Daar is ook een spe¬ 
ciale wandelkaart met 
een informatieformu- 
'lier te krijgen. De 
wandelkaart wijst de 
bezoekers de weg naar 
veertien uitgezóchte 
punten waarop we¬ 
tenswaardigheden 
over bos en bosbouw in 
het algemeen en over 
de natuur en het land¬ 
schap van het Mergel¬ 
land in het bijzonder 


te halen zijn. Het in¬ 
formatieformulier 
helpt de wandelaar 
daarbij. 

Algemene informatie 
is bijvoorbeeld de ge¬ 
middelde hoeveelheid 
hout die de Nederlan¬ 
der per jaar gebruikt; 
bijzondere informatie 
betreft onder andere 
de groeiverschillen in 
een helling bos, de rol 
van knotbomen, de flo¬ 
ra in een holle weg en 
de Zuidlimburgse fau¬ 
na bij een dassen¬ 
burcht. 

De hele wandeling is 
ongeveer 5 km, maar 
men is uiteraard niet 
verplicht om alle veer¬ 
tien controlepunten op 
te zoeken. Aan het ein¬ 
de van de wandeling 
krijgt men een bospos¬ 
ter of een boskruis¬ 
woordpuzzel. Ook 
krijgt men de kans een 
mening over het bos in 
te brengen door het 
woordenrijtje ,Jiet bos 
is...” tot één of meer 
complete zinnen aan 
te vullen. 


De ”Maaren” in de ”Vulkaneifel” liggen er als spiegels in het bekoorlijke landschap. 


Zestiende „Swentibom 
voor gezellige rijders 


Zondag 12 oktober houdt 
de MAC „Swentibold” 
uit Dieteren voor de zes¬ 
tiende keer de bekende 
„Swentibold-rit”, waar¬ 
van de opbrengst be¬ 
stemd is voor de plaatse¬ 
lijke fanfare „Een¬ 
dracht”. De „Vrienden 
van het Limburgs Dag¬ 
blad” kunnen - zoals te 
doen gebruikelijk - weer 
tegen een gereduceerde 
inschrijfsom deelnemen. 
In plaats van ƒ 17,50 per 
auto betalen zij op ver¬ 
toon van de reductiebon 
(zie elders op deze pagi¬ 
na) slechts ƒ 15,-. 

De „Swentiboldrit” is een 


oriëntatierit voor auto¬ 
mobilisten en motorrij¬ 
ders. Qua deelnemers¬ 
aantal is zij de laatste ja- 
ren uitgegroeid tot een 
van de grootste in Neder¬ 
land. Hoe de rit in de loop 
van de jaren in de smaak 
is gevallen bewijst wel 
het feit, dat niet alleen 
Nederlanders maar ook 
Belgen en Duitsers van 
de partij zijn. Debet aan 
het succes is zeker het 
feit, dat niet alleen sport- 
rijders maar ook gezellig- 
heidsrijders hun hart 
kunnen ophalen. 

Voor de sportrijders is er 
een rit uitgezet van onge¬ 


veer 55 km. Tijdens deze 
rit worden de deelnemers 
geconfronteerd met meer 
of minder ingewikkelde 
opdrachten en aandui¬ 
dingen volgens het 
KNAC-reglement 1980. 

Ook de gezelligheidsrij- 
ders kunnen rekenen op 
een flinke hoeveelheid in¬ 
teressante en gezellige 
opdrachten tijdens hun 
tocht van ongeveer 45 
km. Bovendien is er voor 
hen een pauze ingelast 
om even de benen te 
strekken en te genieten' 
van een gratis kopje kof¬ 
fie. 


Natuurlijk is er ook bij de 
zestiende rit geen gebrek 
aan aantrekkelijk prijzen, 
waarvoor een groot aan¬ 
tal sponsors zorgde. De 
uitreiking van deze prij¬ 
zen zal ook deze keer 
weer voor deelnemers en 
supporters een bijzonder 
gezellige aangelegenheid 
worden (al of niet onder 
het genot van een drankje 
of hapje). Deze prijsuit¬ 
reiking vindt plaats in 
Gemeenschapshuis „De 
Koppel”, Vleutstraat, 
Dieteren. Voor start en 
inschrijving kan men te¬ 
recht in zaal Esser in de 
Kerkstraat te Dieteren. • Bij het uitzetten van de route voor de zestiende ”Swentiboldrit” te Dieteren moesten de 
organisatoren weer vaak overleg plegen. 
j&p > / ///"'Vs - 

u. * , *'' 


1 ••• ^ %f 

;4Xyw * 

im 


^e< d V^V°° 


Met de 
huifkar... 


De vorige week vestigden wij de 
aandacht op de kuifkartocht door 
de Brabantse Kempen in de buurt 
van Eindhoven op vrijdag 24 ok¬ 
tober, de laatste dag van de 
herfstvakantie. „Vrienden van 
het Limburgs Dagblad” kunnen 
aan deze tocht deelnemen voor 
een bedrag van ƒ 67,50 per per¬ 
soon. In dit bedrag is inbegrepen 
de busreis vanuit Limburg naar 
Eindhoven en terug. Het dagpro¬ 
gramma vermeldt onder andere 
het nuttigen van koffie met appel¬ 
gebak in Trocadero; een bezoek 
aan het museum Kempeiiland; 
het lunchen in restaurant „De 
Leemerhof’ te Waalre; de huifkar¬ 
tocht; een bezoek aan de informa- 
tieschuur van het Staatsbosbeheer 
en de barbecuemaaltijd in restau¬ 
rant „De vier Linden” te Leende. 
Voor deze prachtige tocht door 
een rustig en landelijk landschap 
kan men tijdens kantooruren boe¬ 
ken bij alle kantoren van het Lim¬ 
burgs Dagblad. 


SI 


Onnaar 


iiai 


In de herfstvakantie van 18 tot en 
met 26 oktober kunnen de „Vrien¬ 
den van het Limburgs Dagblad” 
tegen gereduceerde prijs ook een 
reis per trein maken tiaar de Fle- 
vohof. De prijs voor dit arrange¬ 
ment bedraagt voor volwassenen 
ƒ 27,50 per persoon en voor kinde¬ 
ren tot en met 9 jaar ƒ 1 8 ,- per per¬ 
soon. In deze bedragen zijn inbe¬ 
grepen de treinreis 2e klas vanuit 
Limburg naar het station Har¬ 
derwijk en terug; de bustransfer 
vanaf Harderwijk naar Flevohof, 
de entree tot Flevohof en koffie 
met gebak in het hoofdrestaurant 
en de bakkerij van Flevohof. Ook 
voor dit arrangement kan men 
(tijdens kantooruren) boeken bij 
alle kantoren van het LD, waar 
ook verdere inlichtingen worden 
verstrekt. 


(ADVERTENTIE) 


Vrijdag 10 oktober 19-22 uur 
Zaterdag 11 oktober 
12-18 uur 
zondag 12 oktober 
11*18 uur k 


r BEELDEN, 

POPPEN, MUNTEN, 
SIERADEN, KLOKKEN 
PORSELEIN. Dhf. MEUBELSTULEN etc. SWENTIBOLDRIT 

Tegen Inlevering van deze 
bon genieten lezers van het 
Limburgs Dagblad reductie 
op liet Inschrijfgeld voor de 
autopuzzelrit. Zij betalen 
geen f 17,50 maar ƒ 15,- per 
«HO-. . 


Onderstaande medewerkers 
realiseerden de nieuwbouw 

■ i 

van Hotel Riche te Geleen HOTEL RICHE, 

EEN OPENING N£AR VROÈGERE TUDEN. 


Misschien weet U het nog, van Uw ouders of grootouders ? 

Van de oude herbergen, op een steenworp afstand van de belangrijkste 
handelswegen. Van de waard die ieder gastvrij en persoonlijk benaderend 
opnam. En van de keur aan wild en gevogelte, vers van de velden èn met liefde 
bereid. Van de tijd toen er nog tijd was. 

Hotel Riche, op 10 oktober officieel geopend, laat deze oude tijden herleven. 
Centraal gelegen, op luttele kilometers afstand van de twee grootste 


£ ' 


Een familiebedrijf dat een naam te verliezen heeft op het gebied van de ' 

persoonlijke benadering. 

Met Jean Vossen, een Maitre de Cuisine van internationale ^lasse. 

Dat betekent dagelijkse kulkiaire topprestaties in een entourage die zo uit 
enkele eeuwen geleden vervreemd kon zijn. Neo-klassieke pracht en praal 
met marmer en kroonluchters die ieder even uit het drukke heden naar de . 
romantiek van het verleden vervoert. Stijlvolle, perfekte bediening met een 

zweem van huiselijkheid. - 

Hotel Riche beschiktover 50 ruime kainers en twee suites waarinalle moderne 
gemakken vertegenwoordigd zijn zoals radio, KTV, telefoon, bad en douche. 
Meteen apart restaurant Richeüeu met een uitgelezen keur aan gerechtenzeen 
' ■’ " perfekte bediening en een sfeervolle entourage. 

Een petit restaurant/coffeeshdp vooreen prima ontbijt of lunch en een bar ' 
- voor een gezellig aperitief je df avondlijke keuvel onder het genot 

V. van een drankje, - ' 

Hotel Riche is voorzien van een grote, uitstekend geoutilleerde konferentiezaal 
voor party's, bruilóften en vergaderingen met up-to-date overheadprojector 

en geluidsapparatuur. ' ^ / 

Een eigen parkeerakkommodatie kompleteert het geheel aan service dat 

hotel Riche te bieden heeft. 

Kortom een hotel waar ieder uit toch-thuis is! . . 


Grabowsky & Poort B.V. 

Raadgevend Inge» 
nieurs 

Wilhelmlnasingel 91-93, 
•Maastricht 

' k --A 

4 v • . .. . 

verzorgde de beton- èn 
staalkonstruktie van de nieuwbouw 
Hotel Riche-Geleen 


Het totale stucadoörswérk en de vrijhangende plafonds op de 
begane grond werden uitgevoerd door: 

STUCADOORSBEDRMF 
WIEL NIJSTEN EN ZOON 


• Wolfhöge 4, Schlnnen 
Tel. 04493-1384 


DE ALUMINIUM INGANGSPUB 

INCLUSIEF BEGLAZING 

werden geleverd en geplaatst door 

hotel riche bv, geleenbeeklèan 100, 6I66 GR geleen, tel. 04494-40Ó40 * 


[tó) 


aluminium ramen 

V _■ 


GLAMOS BV Schaesberg t. 

hoek Baanstraat/Voltastraat, telefoon 045-31435# ■ * 

. ' • r ‘ v , V , •' • ' ■ ' .V * 

_•_•. ___■ ■ ia 

Z TTiflfc'ÏY 'V'r,' *■/' * • 


nwa e nv i i 
rb^fKöüRO '• 

\ I QOQSBEN 

’ BöÖSTEN DEBRUIJN r ^iS , n . 


bourgogne 22 
- , , §221 gX MAASTRICHT 
postbus 3004 
6202 NA MAASTRICHT 
;'■?.telefoon 043-54061 


.. s 


H . 0 . -MUNSSEN €LËI<TRCfrÊCrtNISCffi INÖTAt LAT! ES B.V. 


Ook hier verzorgden wij de 
complete elektrotechnische 
installaties, meet- en 
e 


Haiweg 2, Postbus 101 
Geleen, 04494-47777 

*uc«t-en 


MEET- EN 


* 

'<uÈ2 


*/■* 


. ïl ! 

W 


pi iww iiai w w wi 


ot w, ■wKw.ryïf s^ < '5. SU;: 


w.*. 


'• r"4' t') V 


OUDE MAASTRICHTERWEG 27-29 POSTBUS 29 «160 AA GELEEN TEL. ONDERSTAANDE MEDEWERKERS REALISEERDEN 
DE NIEUWBOUW VAN HOTEL RICHE TE GELEEN 


DE KANTOORINRICHTING WERD 
VERZORGD DOOR: 

1D leufkens-dubois bv 
. ' '*■. •' 

Emmapteln 4 - Heeften - tsL 045-712855 


lluiken-zonwering bv dit mooie pand werd afgerond met ons 
KWALITEITSBOUWBESLAG 


Wij fabriceerden 
en monteerden 
de zonneschermen 
voor HOTEL RICHE 


SOONS AM6Y 

ROLLUIKEN- EN ZONNESCHERMENFABRIEK 

HAGENSTRAAT 1-7 
6225 ER MAASTRICHT 

TELEFOON (043) 622489/622450 
AMBY MAASTRICHT . Hoens bv 


/ . n 
i 


1 ZD 


Ook hier werd 
het dak 
op vakkundige 

wijze ZUIDDAK B.V. DAKDEKKERSBEDRUF 

gemaakt door: GROOT- EN KLEINHANDEL IN DAKBEDEKKINGSMATERIALËN 


EDISONSTRAAT 18-20. INDUSTRIETERREIN STRUOHAGEN. SCHAES6ERG.TEL045-3142 18 EN 414188 


!i 
b.v. 

leverde en plaatste de 
klassieke plafonds, sierlijsten en rozetten 

Heerlen Sittard Industrieterrein Noord 

Schetsberg 52. Tel. 045-722202 - ' Langs ds Hey 16. Tel. 04490-22136 


T 


> De buffetkoelingen 

werden geleverd en geplaatst door: 

a. WILLEMS KOELTECHNIEK b.v. 

Pidustrieweg 18, Geleen, tel. 04494-47881 ... . rto? erwe 


lerung 


, Systeembouw Geleen b.v. 


Jeboden 
■tt 


Te k. weg. plaatsgebrek, enke¬ 
le stuks antiek en GROOT- 
MOEDERSPULLETJES . .; 
Zeer - voordelig, Caumerweg 
45, Heerlerbaan, tel. 045- 
422171. 


FIETS ƒ 259,- compleet, 
startklaar, 3 versnellingen 
ƒ 319,-, Gazelle, Union, Bata- 
viis, Peugeot, Burgers, Covè. 
Rivel. Inruil fietsen en brom¬ 
fietsen mogelijk. Renkens, 
Dorpstraat 114418, Brunssum, 
tel. 045-251225. 


HATA YOGA in kleine groe- 
pen. Vakkundige begeleiding. 
Informatie: . trainingscenter 
Hoeden, Dautzenbergstr, 32a, 
teL 448-458211 en 710397 


Autogene ,TRAJNING leren 
ontspannen-en teven en pro¬ 
blemen zelf oplossen. Informa¬ 
tie: Trainingscenter Heerlen, 
Dautzenbergstr. 32a, tel. 045- 
458211 en 710897. ' •> 


MEUBELEN nodig, maar u 
hebt nog Iets te betalen, geen 
nood, wq kunnéft u toch hel¬ 
pen en geven ü veélterug voor 
uw lnruilmeubeien. TeL 045- 
212866., 


Jacmunt, goede kwal. guld. 
verlaagd W *56, “57 b7 8,35, 
zilv. tientjes ƒ 44,-, Wilk. 2,5 
guld. 1930 /48r-, Wilh. 2,5 
guld. 1931 ƒ 55,-. Alle jaren 


orstr. 76, 


leen. 04494- 


Te k. nieuwe AARDAPPELS, 
28 cent per kg, snijbonen en 
sperciebonen ƒ 1,75 per kg per 
lust; bloemkool 10 stuks voor 
ƒ 8,50, pruimen ƒ 8,50 per kg, 
klapaperen 50 cent per kg per 
kist, James Grieves . ƒ10 per 
kist & 15 hg; tomaten, andijvie, 
glaskoolrabi’s ƒ 5,80 per kist; 
sla 3 stuks voor ƒ 1,45, spruiten 
ƒ 1,25 per kg per kist. Timmer¬ 
man», Julianastraat 15,. Mer¬ 
kelbeek. , . 


KLEUREN-TVS meer dan 
100 st voorradig. Philips 
grootb. v.a. ƒ 295,- ook veel toe^ 
st. in hogere prijskl. Alle toest. 
pr. sp. met garantie. Radio 
Geel Grasbroekerwèg 25, 
Heerlen, tel. 045-724760/ 
317682. 


Te k. 2 radiobestuurbare 
STOCKCARS U:8); 1 os Max 
4.07 cc verbrandingsmotor; 1 
electro startmotor (12V) met 
toebeh. Teutelbroekstr. 114 
Chevremont na 18 uur. " 


Te k. a. antieke KASTEN, bid- 
stoelen, blokkenketels, mijn¬ 
lampen, kavels enz. Inl. 
Brauers, Mgr. Nolensstraat 10, 
Vaals, teL 04454-4186. 


Tek. WAND MEUBEL zw./wit 
3.00 x mtf. br. Laurierstr. 411, 
Heerlen. 


Weg. overcompL te k. praèhti 
leren BANKSTEL, barokstij 
eetkamer en enkele Perzische 
tapijten als nieuw. Te bevr. Ro¬ 
zenlaan 23, Neerharen-LaAa- 
ken. (België), 5 min v. Maas¬ 
tricht > 
Te k. kolen en HAARD, tel. 
04446-2258. 


REGULATEUR, 2 Henri II 
klokken, gewichtenregulateur, 
kolompendule, pubklok, 2 ta- 
felklokken, klokkenstel. Tel. 
04446-2993. 


Te k. RACEFIETS m. 8 ver¬ 
snellingen. Kennedystraat 13, 
Hoensbroek. 


HERENFIETS 3 versn. 
z.g.a.nw. ƒ 200,-. Na 17.00 uur, 
Anemonenstr. 70, Kerkrade-W. 


GESTOLEN, Mijne heren wilt 
u de zinkzetbank en krulma- 
chine terugbrengen, die u om 
22.00 uur ontvreemd hebt, uw 
identiteit is bekend, alleen dan 
gaat u vrijuit. TeL 351333. 


Te k. grote partijen CONIFE¬ 
REN, heesters en vaste plan¬ 
ten uit eigen kwekerij. Tevens 
kurkdroog openhaardhout 
Hoveniersbedrijf Henssen 
BV., Breinder 3a, Schinnen, 
tel. 04493-1331. 


SPOTKOOPJES. Karpetten, 1 
+ 2 pers. matrassen, 1 + 2 pers. 
dekbedden, dekens, sierporse- 
lein, bijouteriën .en nog veel 
meer. Koopjes. Bij Hubert, 
Bloemenmarkt 8, Lindenheu- 
vel-Geleen, tel. 42760. 


MANDFLESSEN te koop, 60 
en 30 liter. Respectievelijk 
ƒ150,- en ƒ140,-. Tel. 04455- 
1938 


Doe meer met minder geld. IN- 
RUILBANKSTELLEN, eiken 
kasten, complete eetkamers, 
tafels en stoelen, TV-kasten, al¬ 
les piekfijn in orde. Eiken 
bankstellen nu 350,-, moderne 
kasten nu 650,-, eiken stoelen 
k.g.a.n., nu 95,-, tienennatras- 
aen nu 145,-; ook als u niets 
koopt dat moet u zien. Doe 
meer met minder geld. Wij be¬ 
zorgen aan huis, levering di- 
rekt. C.C. Kleba te Brunssum, 
Kerkstraat 306-312. De Meu¬ 
belbeurste Hoensbroek, Aker¬ 
straat 248. 


Te k. WINTERAARDAPPE¬ 
LEN bintjes m. friet erin en 
‘zonder rot., zelf halen 20 cent 
per kg. Hüsch, JüDaftaatr: 19, 
Schinveld. 


Te k. prachtige GASHAARD, 
huisjesmodel en grote en klei¬ 
ne geyelkachel, z.g.a.n. Goed¬ 
koop! Kerkstraat 33, Ubach 
over Worms. 


Te k. eL ORGEL Cosmovox H 
600, 15 mnd., nieuwpr. ƒ 7600, 
compl., prijs n.o.t.k. Bautse- 
plein 5, Voerendaal, 04446- 
1877. - 
COMPACTSKI’s met binding 
ƒ 90,-, skischoenen z.g.a.n., 
maat 40, ƒ 40,-. TeL 045-315916, 
na 17 uur. 


Te.k. 2 koperen 6- en 9-arms 
KROONLAMPEN. Poyck- 
straat 34 Kerkrade. 


Te k. mooi eik. BANKSTEL 
tev. oud dressoir en vitrine¬ 
kast, Prof. Cobbenhagenstr. 9 
Kerkrade, tefc.452642. 


Zw, essen KAST lngt. ± 3.60 
m. glasvitrine t.e.a.b. Dir. 
Geurtsstr. 42 Kerkrade, 045- 
460270. v . 


Limburgs grootse sorteringen 
ZONNEBANKEN en zonne¬ 
hemels nu legen zeer aantrek¬ 
kelijke prijzen. Van Uden, 
Hoofdfitr. 12 Hoensbroek. . 


Te k. gebruikte KTV’S met 
garantie. Van Uden Hoofdstr. 
12 Hoensbroek. . , . 


Te k. gevr. WINKELOPRUI- 
MINGEN en restanten, vele 
branche’s, schrijf of bel. Hu¬ 
bert, Bloemenmarkt 8, Geleen, 
teL 04494-42760. 


GASHAARDEN te k. gevr., 
tel. 045-312261. 


Te k. gevr. onschad. WAPENS 
uit de 2e Wereldoorlog. 
Br.o.nr. 7220 LD Schaesberg. 


Te k. gevr. GASHAARD en ge- 
vekachel. Tel. 045-313111. 
,, ,.—,—-ARIS voor 

kleine damesmodfezaak, com¬ 
pleet over te nemen. Te bevra¬ 
gen na 20 uur. Tel. 045-720708. 


Uw meubels vakkundig ge¬ 
stoft., zoals klas siek , antiek en 
modem. STOFFEERDERU 
De Weyer, Jac. KIoproggevDr. 
Poelspléih 29, Simpelveid, tel. 
045-443771. 


13 houten BALKEN 20x8x510. 
Prijs ƒ 300, Maarstraat 82; Ter- 
winselen. 


Te k. Efel OLIEHAARD, prijs 
ƒ 100. Tel. 046-417456. 


Te k. gevr. NED. MUNTEN, 
buitenl., goud en zilver, fö. 
compL verzameL Dag. va. 
10.30 uur. Groenstraat 109, Ge¬ 
leen. 


Wij halen gratis uw SLOOP¬ 
AUTO. 045-220490. Tevens ko¬ 
pen wij schadeauto’s. 


Privé vraagt te k. GOUDEN en 
zilveren voorwerpen. Binnefr- 
•en buitenlandse munten, siera¬ 
den, bestekken enz. Gebruiks¬ 
voorwerpen bij ant. waarde. 
Boven goud- en zilverprija. 
Deskundig discr., cent geld, 
teL 045-222203. 


Heeft u een SLOOPAUTO Bel 
04494-42785 én wij komen hem' 

ophalen. 


JACMUNT vraagt goud en zil¬ 
ver, ook inruil goud tegen Ned. 
munten,, alle jaren voorr. Let 
Wel eerlyke prijzen- Spoorstr. 
76, Geleen. 04494-48457. 


Te k. gevr. alle gouden en ZIL¬ 
VEREN VOORWERPEN. Te¬ 
gen hoogste dagkoers. Rijks- 
weg-Zuid 193, Geleen, teL 
04494-49872. 


Tek. gevr. oude WONING met 
tiiin, teL 045-317715. 


Te k. gevr. oud -GOUD zoals 
ringen, munten, horloges, etc. 
ik betaal ƒ29.00 p. gram» te¬ 
vens ƒ 600,- p. kilo v. zilver, 
tus. 14.00 en 19.00 uur op de 
dag van deze advertentie, 
Nieuwste. 70 Kerkrade 
k. gevr. Ned. MUNTEN o.a. 
zilveren guldens en rijksdaal¬ 
ders tegen hoogste pr. TeL 045- 
415222. 


Tekenplank 100/150 «.machi¬ 
ne, aanhangwagen tot 128 br. 
aluladder, 2,3, L VLIEGTUlG- 
KOFFER. TeL 045-720876. 


Te k. gevr. oud goud en zilver, 
tegen goede prijzen, Bachram, 
Mgr. LebouiUestr. 5, H’broek, 
hoek Kouvenderstr. in cen¬ 
trum 045-219763. 


Te huur aangeboden 


Zelf VERHUIZEN met onze 
speciaal ingerichte meubelwa¬ 
gens yoor personenautorij be¬ 
wijs, tevens verhuur personen¬ 
auto’s en. busjes. Autoverhuur 
Collaris, SchelSberg 45, Heer¬ 
len, tel. 045-213636. 


Te huur tafels en stoelen. TeL 
04406-13343. 


Zoekt u WOONRUIMTE? Laat 
u dan bij («is inschrijven. Wij 
zoeken yoor u de passende 
woonruimte, zakenbureau As¬ 
ra, Kampstraat 35, Heerlen, teL 
046-224381. Kantoor geopend 
van 9.00 tot-12.00 uuir. 


Te huur KAMERS met volpen- 
sion. Landgoed Nieuw Lot- 
broek, Lotbreekerweg 19, 
Hoensbroek. 


KAMER te huur met' gezellig 
huiselijk verkeé*, ook voor ‘t 
gehele jaar. Frahssen, Nieuwe- 
weg 96, Valken bürg, taL 04406- 
12875. 


Samen wonen in een eiget\- 
domsftat voor de prijs van een 
huurwofüng. Dat kan in Ge¬ 
leen en MAASTRICHT met 
100% financiering. Inl. Buro 
van Eede, teL 043-645981. 


Te h. in centrum v. KERKRA¬ 
DE, woonhuis mat 7 kame 
s, c.v. en luxe badkamer, apar¬ 
te zijïngang, hobbyruimte en 
terras. Huur ƒ 850,- netto, dir. 
te aanvaard. Br.o.no. KE 4550 
LD Kerkrade. 


Te huur aan de Uuesteaat 
KANTOORPAND bestaande 
uit souterrain, parterre, le en 
2e verdieping. Huurprijs 
n.o,tk. Aanvaarding direkt. 
InLJ.W^Offermans Makelaar¬ 
dij o.g. BV., Schamerweg 104, 
6224 JJ Maastricht, tel. 043- 
624200. 


Te huur min de Uilestraat te 
HEERLEN kantoorruimte'be¬ 
staande. uit 2 kantoorvertrek- 
ken van 8x4 m en 3Jbt3.5 m*. 
Huurprijs ƒ 450,- per maand. 
Aanvaarding direkt. Inl. J.W. 
Offermans Makelaardij o.g. 
BV., Schamerweg 104,6224 JJ 
Maastricht, tel. 043-624200. 


KAMERS te huur op goede 
stand te Nieuwenhagén met 
gebr. v. badkamer, keuken, 
w.c., woonk. etc. Liefst oudèr 
persoon of mensen die 
werken, tel. 045-312554 b.g.g. 
316646. 


Te h. 1-pers. gemeub. ZT Tl 
SLAAPKAMER m. gebr. v. 
c'.v„ douche, keuken. Pannes- 
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade 


Te h. gemeub. ZITSLAAPKA- 
MER te Kerkrade. Tel. 720350. 


Te huur 2- pers. gemeub. AP¬ 
PARTEMENTEN t/m juni ’81. 
TeL 04406-15177. 


1-pers. gem.'kamer t.h. af ƒ 70,- 
tot ƒ90,- p. wk. m. gezamenl. 
gebr. v. keuk. eet- en Woonk. te 
Kerkrade-W, na 16.00 uur, tel. 
458871. 


Te h. luxe APPARTEMENT 
gemeub. keuken, zit-slpk. 
badk. etc. ƒ 625,- p. mnd. Kaal- 
heidersteenw. 43 Kerkrad e- 
West. Tussen 18.00 en 19.00 
uur. 


Te h. ben. 1 gr. KAMER gebr. 
v. keuken, douche en toilet, 
Willemste. 67, Heerlen. Tussen 
17 en 20.00 uur. ■ ' 


Te huur BOVENWONING + 
friture-snackbar event. ook 
apart Wel verplichte inventa- 
ris-ovemame. Beide gunstig 
gel. Br.o.nr. 1886 LD Heerlen. Te huur van 1-11-80 tot 1-4-81 
goed gemeub. APPARTE¬ 
MENT, ƒ1000,- p.hmd. incl. 
c.v., electra en gas, excl. tel- 
.kosten, tel. 045-421976. 


Te huur KAMER in Geleen 
met gebruik van keuken, dou¬ 
che. Te bevr. 04490-11494, na 
18 uur. 


Te h. winkel- of PRAKTIJK¬ 
RUIMTE in centrum Bruns¬ 
sum, oppervL ± 80 m2. Br.o.nr. 
B< 1032 LD Brunssum. 


KAMER te huur in Schaes¬ 
berg, tel, 04405-2560. 


Te huur gemeub. KAMER met 
kookgeL en c.v. Grasbroeker- 
weg 27, Heerlen, 


KAMERS huur of etage Be- 
neluxlaan 35 Heerlen teL 
2Ï3308, vrijd. v. 2-8 uur, zat. 
geh. dag. 


2 KAMERS gr. keuken, dou¬ 
che en wc. InL H.B.M. Tèrkha- 
ni Kohlbergsgracht 60 Kerkra¬ 
de. 


Te huur gevraagd 


2-KAMERFLAT te Arnster- 
dam-Z. teg. flat of won. in Hrl. 
of omgev. Huur ± ƒ 500,- inch 
c.v. TeL 045-711880. 


Te ruil eengezinswon., 4 
slaapk., garage te Kerkradé-W. 
Tegen hoge FLAT Elbereveld. 
Br.o.nr. SP. 33, LD Spek’hei- 
de. 


Eengezinswon. te BUSSUM in 
’t Gooi N.H. tr. teg. eengezins¬ 
won. in Zuid-Limburg, Jan 
Bottemanstr. 46, Bussum. Tel. 
02159-32151. 


Te ruil EENGEZINSWONING 
tegen een flat omgeving Heer- 
len-nrd of Hoensbroek, tel. 
045-310994. Te h. gevr. APPARTEMENT 
of ben.woning.Voor alL dame. 
Aanb. teL 045-452619. 


Stichting STUDENTEN¬ 
HUISVESTING zoekt betaal¬ 
bare etages in Heerlen en om¬ 
geving, teL 045-711600, van ma. 
tm. vrijd. tüsseh 12.00-13.30 


Stichting Studentenhuisves¬ 
ting vraagt een HUIS te h. in of 
nabiö ’t centrum van Heerlen 
voor ondervertiuur adn Stu¬ 
denten, teL 045-711600, tst. 15 . 
Maandag tm. vrijd. tussen 
12.00-13.30 uur. 


Te h. gevr. in UBACH OVER 
WORMS of dir. omg. 2 of 3 
slpk.huis. Huur ± ƒ 500,- p. 
mnd. TeL 045-252900. 


ƒ 500,- BELONING die mij aan 
een huurwoning kan helpen 
m. garage en oprik -huur nad. 
atk. tel. 045-457777» 


Jongeheer 39 jf. zoekt gem. 
KAMER of net kosth. pmg. 
Heerlenj Br.o,nr. 7716,^L.D. 
Sch. v. . 


Met spoed 'te h. eevr. Tuim 
HUIS, liefet herenh,, mminst. 
4 slpks., in. omgev. Hrl. 
PruLo.tk. TeLaftpr. 045- 
318971. 


Te huur gevr. GARAGE, nabij 
Eberhardstr. Geleen, Eber- 
hardstr. 26, Geleen. 


Te h. gevr. BUNGALOW of 
landhuis door 2 dames (ambte¬ 
naar), huur tot ƒ900,-. TeL 
04498-2390, na 18 Uur. 


Te huur gevr. OPSLAGRUIM¬ 
TE te Sittard, teL 04490-21015. 


WINKELRUIMTE met o.a. 
pud-Hollands plafond. Opp. 35 
m2 alles in prima staat van on¬ 
derin InL 04494-41465. 


Wegens omstandigh. te k. of te 
h. DAMESKAPSALON in Ge¬ 
leen. Vestigingspapieren 

aanw. Br. o. nr. GE 228 LD Ge¬ 
leen, 6161 GE. 


WINKELPAND te huur. Als 
dagwinkel bf showroom. Inte¬ 
rieur,'opslagplaats en keuken 
aanwezig. Akerstr/ 126, 
H-broek, teL afspr. 045-212741, 


GezeHigé KAMER te K. in 
Nieuwenhagen. Allés aahwe- 
zig, tel 045-315191 qf 311807. 


Te b- BOVENWONING v. 
pers. boven 30 jr. omg. Bruns¬ 
sum. Br.o.no. B 1011 L.D. 
Brunssum. 


Te h. op goede stand te NIEU¬ 
WENHAGEN gemeubileerde 
zit/slaapkamer m. aparte 2 
pets. slaapkamer m. gebr. v. 
bad, keuken en wc. Iets voor 
werkende jongeren of ver¬ 
pleegster. TeL 04490-10652 
b.g.g, 045-317215. 


Halfwijst hoekhuis op goede 
stónd, BRUNSSUM, geh, 
voorzien v. rolluiken, gr. 
woonk. m. open haard, plavui- 
zenvloer, bar, open keuken, 
open spiltrap, 4 slaapk., gr. 
badk. m. ligbad; 2e toilet, kL 
zolder, mooie tuin m. vijver, gr. 
garage 8 m, teL aanw., event 
gestof/gem. Aanv. in overieg. 
Br.o.nr. 4552 LD Kerkrade, 
Markt 24, 6461 ED. 


Gemeub. BOVENWONING te 
huur in Sittard, inl. 04499-1974. 


Rustieke BOUWMATERIA¬ 
LEN Kunradersteen div. soor¬ 
ten natuursteen, terassen, 
open haarden, tuin- 1 en keer-i 

muurijéS, kindericopjes, veld- | Te nul eengezinswoning in de 

Minorstr. 16, NUTH, Slaapka¬ 
mers, aanb.keuken, c.v. Tegen 
eengezinswoning, huurpr. p. 
mnd. 221,40, teL 04447-1754. 


HYPOTHEEK. Laat u vrijblij¬ 
vend informeren over onze 
hypotheekvormen. Bouw¬ 
fonds voor Limburgse Ge¬ 
meenten (BLG). Voor hypo¬ 
theken kimt u ook ’s avonds 
terecht Gele» dinsdag- en 
donderdagavond. Jos Klijnen- 
laan .288, teL 04494-45678. 
Roermond maandta- en don¬ 
derdagavond. St-Christoffel- 
straat 12, teL 04750-16555. 


Wij zoeken een huis in de prijs¬ 
klasse van ƒ 125.000,- tot 
ƒ175.000,- tussen HEERLEN 
en Geleen. Br, o. nr. 1840 LD 
Hrl. 


FRiTURE met woning te 
koop, goedlopend en gunstig 
gelegen, nieuwe inventaris. Al¬ 
leen serieuze gegadigden met 
voldoende Contanten kunnen 
zich wenden tot: Handelsweg 
2, Susteren. 


Te k. aangeb FRITURE- 
SNACKBAR geL te Kerkrade- 
West zonder contanten onno¬ 
dig te reflecteren, br.omo. SP 
25 LD Spekholzerhekie- 


BOUWGROND tek. ihetafte 
breken bouw /35.000,- k.k. 
opp. 3r0 m*. SkKstr. 29, Kerk- 
rade-Bleyerh., teL 045-315191. 


Huis te VERKOPEN? ABAZ 
heeft een koper of vindt een 
kopervoorüw buis. Vertrouw 
de vérkoop van uw huis in de 
prijsklasse van ƒ80.000,' tot 
ƒ200.000,- toe aan’ ABAZ. 
ABAZ voor een snel resultaat 
Ook als het moeilijk is. Bel 
ABAZ de Doom 23, Heérien, 
teL 045-713222. 


Wilt ü uw huis snel vérkopen? 
Bel dan N.W. QUADEN, ma- 
kelaar-taxateur o.g. Mairestr. 
14, Munstergeleen, teL 04490- 
19644. 


Te k. GELEEN, Eberhardstr. 
1, halfvrijSt woning. Beg.gr.: 
grote hal met toilet, woonk. 
met aangebouwde living, keu¬ 
ken. Ie vent: 4 slaapk., badk. 
met ligbad en toilet vaste trap 
naar 2e vercL waarop 5e slaapk. 
Kelder, tuin, garage met ber¬ 
ging. InL Bert Schreurs Make¬ 
laardij BV, Sittard. TeL 04490- 
11093, b.g.g. 04490-14419. 


Uw taxatie-opdracht wordt 
vandaag nog uitgevoerd: 
NM.W. QUADEN, makelaar- 
taxateur o.g. Mairestr. 14, 
Munstergeleen, tel. 04490- 
19644 


HOENSBROEK: Te koop 
middenwoning gelegen aan de 
ligtenbergsttóat 57, aanv. di¬ 
rect Heerlen: Te koop mid¬ 
denwoning gelegen aan de 
Heerlerbaan. Prijs ƒ 129.000,- 
k.k. Hoensbroek )centrum): Te 
koop eventueel t e hu ur loods/ 
magazijnruimte. WHt-reg eling 
mogelijk. Vraagprijs 

ƒ 150.000,- k.k. (De koper be¬ 
taalt ge» bemiddelingskos- 
ten). Inl. Horstink-Brunssum 
BV, Merkelbeekstr. 4 Bruns¬ 
sum. TeL 045-256161. 


SCHAESBERG. Eikske. Half- 
vrijst woonh. m. garage en gr. 
tuin, woonk. m. parket open 
haard, open eik. keuken, in¬ 
bouw, m. parket hal 3 slpk>m. 
inb. kasten, schrootjes pla¬ 
fonds, badkamer en ligbad » 
berg. zolder. Vr.pr. ƒ 159.500,-. 
Tel. 045-419873. 


Huis te koop. Ind.: gr. hal, gr. 
woonkam. 8 mtr lang met op» 
haard, oud holl. plafond en 
tuindeuren, keuk» met eiken 
inb. 4 mtr lang met c.v., bad- 
kam. m. douche en ligbad, 2 
slpks., oprit met siérbestr. » 
gr. tuin en gr. waskelder, 
vraagpr. ƒ 139.600,- k,k. Hom- 
merterweg 73, HOENS¬ 
BROEK teL 045-223555. 


Te k. WOONHUIS Sittarder- 
weg 144 Heerlen. TeL 043- 
624192 evt iets inruilen, mog. 
Koopje. 


Te k. v. part c»tr. Heerlen, 
WONING toet aparte boven¬ 
woning. Beide pand» apart te 
k- en vrij te aanv. Vraagpr. 
ƒ 130.000,-, ƒ110.000,- inLÖÖ- 
14411. 


KANTOORPAND te Heerlen, 
vlakbij centrum 10 aparte 
ruimtes, c.v., WIR-premie, 


EVP • + t\ 


te ImUr.'InL Mak. Smeets, tel. 
04448-3066. 


Voerendaal, vrijst leuk 
WOONHUIS v.v. c.v. met gar. 
»tuin o/h zuiden, 3 slpk. pri¬ 
ma ligging, vraagprijs 
ƒ 210.000k!k. IaL Mak. Smeets, 
teL 04446-3666. 


Te k. gevr. HUIS event op te 
knapp» tot ƒ70.000,- afstand 
.tot IS km. v. Sehhinen, teL 


Te k. Heerlen-Wei ten luxe HE¬ 
RENHUIS, vrijblijvend uit¬ 
zicht ƒ285.000,- k.k. TeL 045- 
716627. 


Te k. groot eengezinshuis m. 
tuin te NIEUWENHAGEN, 
Voortstr. 7, te bevr. VoortólnO,, 
teL 312146. v 
in centr. APPAR¬ 
TEMENT op le etage (tot 3 
hoog) m. cv-ruimte, gar. + ber¬ 
ging, lift aanw. ukL: bal, 
woonk. m. balk», 2 slpk. » 
badk. m. ligbad, Vr.pr. 
ƒ 148.000,- k.k» Inl 045-257330 1 
352656. 


Te k. degelijk vrijst HUIS, 
grote schuur en grote tuin, 
voor alle doeleind». 
Prjto.tk. Veersestr. 48, Gutte- 
coven. 04498-3142. 


HEERLEN, te koop halfrtfst 
woning, geL nabij centnóm, 
geh. gemod. Prijs » aanv. 
n.o.tk. TeL 045-725755. 


Te koop te HEERLEN aan de 
Bekkerweg woonhuis c.q. kan¬ 
toorruimte. Voorzien van c.v. 
Het pand verkeert in een Me¬ 
de staat van onderhoud. Prijs 
ƒ 196.000,- k.k. InL J.W. Offer- 
mans Makelaardij o.g. BV., 
Schamerweg 104 6224 JJ 
Maastricht teL 043-624200. 


Te k. te UBACH O. WORMS, 
mooie tussen won. m. c.v.^» 
gr. tuin, gel. Pr. Hendrikin. 38, 
kooppr. ƒ 93.000 v.o.n. Nadere 
inl. 04492-1550. 


NIEUWSTADT aan woooerf 
geL, ruime schakelwoning. 
Ind.: woonk., moderne keu¬ 
ken, 4 slpk., badk. m. 2e toOet 
zolder via vliezotrap, gar., 
voor- en achtertuin, Itj». 
ƒ 125D00. E»besweg 14 %SL 
04499-2432. 


SIMP EL VELD te k. of te huur 
riant halfVrijst woonh. m. tuin 
Ind. gar., kelder, c.v.-ndmte, 
sntree, ruime woonk. m. potv 
ket moderne keuken, 4 stok., 
» overL m. park;, badk. m>iig- 
bad » vliering. IncL stoft vrij 
te aanv. Tel. 04405-2977 <*045- 
315832. ,, 


OONHUIS of 
ind. kelder grote kamer, 
ken, 4 slaapk., zolder, 
» grote tuin te UI 
Worms, vr.pr. ƒ 149.000 
045-314889. 


HEERLEN op» huis op 
hetdepark in Heeften op 
dag 11 oktober van 9-30 itot 
llje uur. Moto gelegen woon¬ 
huis. Ind.: haF»tree,'beqtaM> 
woonk., keuken, 4 slpk/ én 
badk. Aanvaarding: dtoact 
Koopprijs vanaf ƒ 954ÉK- 
v.o.n. InL: makelaarskantoor 
drs. Ruijters b.v. Stationaiflefn 
1 Sittard tri. 04490-19151.' *' 


I 

HEERLEN te k. ruime tuüen- 
won. voor- » achtertuin. Pr. 
ƒ 92^00,-kJn InL na 18.00 Aur. 
TeL 045-221591. Aanv. cfireST 


SCHIMMF.RT mooi gelag» 
vrijst woonhuis met c.v.,jat»r. 
» tuin (met zwembad), tod.: 
hal toilet woonk. (30 m2L#et- 
kamer, keuken, serre toi gpa- 
mer met tegelvioer, befgictg. 
VenL. overloop, 3 stedn, baMk-, 
zolder, grondopp.4din2.Zeer 
reële prijs van ƒ 169400,-Itk. 


reële prijs van ƒ 169 A00,- 
InL Makelaarskantoor vat 
Pas, Hoolstr. 45 Voeren 
teL 04446-2810. ~ 


UBACHSBERG. LandêKjk 
geL halfwijst bungalow toet 
c.v., gar. » tuin (met zwem¬ 
bad), bwjr. 1973. Ind.: hal, jeu¬ 
ken, royale woonk. met aan¬ 
sluitend overdekt terrak 3 
slpk., badk. Goede stort. 
Vraagpr. ƒ 198.000,- tk. »L 
Makelaarskantoor van da lias* 
b.v. Hoolstr. 45 VoerendaaTteL 
04446-2610. 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 • EN U VERDIENT f1.000,- 
AAN DE KARAKTER VOLLE ASCONA SILVER. 


^ Exclusieve zilver-metallic lak^f Zon¬ 
werend getint glas rondom geeft de Ascona Silver 
extra distinktie/^ Sportvelgen voor een supe¬ 
rieur karakter»^ Extra brede 185 x 13 staalgordel- 
radiaalbanden* ir Ruitewissers met interval- 
schakelaar*^ Waarschuwingszoemer voor de 
verlichting. X, Goed afleesbaar, zeer precies 
kwartsklokje* 'R Afsluitbare benzinedop. 

Handige dagteller. 'fa Verlichting voor het 
motorkompartiment.^ Ruime kaartentassen in 
de portieren.^Vierspaaks de Luxe stuurwiel, 
dat uitstekend in de hand ligt. 


noem je dat. Exclusief uitgerust met maar liefst 
12 extra's. Een juweel Let eens op de sportieve 
velgen, die extra brede banden, het vierspakige 
sportstuur en het zonwerende getinte glas 
rondom... Maar ook de fraaie strakke lijn die 
er in zilver-metallic nog beter uitkomt. 

De sterke 1,9 liter N-motor is betrouwbaar en 
i ekonomisch. Dat is autorijden op z’n best! 
I Deze Ascona kost normaal f19316,- 
H J Ascona Silver-korting f 1.000,- 

^ Uw prijs: f 18.316,-* 


De Ascona Silver. Hij ziet er perfekt uit. ^ 
Sportieve allure en superieure distinktie. Klasse 


‘ Prijs inclusief B.T.W., af General 
Motors Continental S.A. Zolang de 
voorraad strekt. Geadviseerde 
afleveringskosten: f 291,-. 


-&■ 

OPEL ASCONA SILVER. MEER OPEL VOOR MINDER GELD. 


AUTO¬ 

MERKEN 


CITR0ËN 
2 CV4/6 
DYANA 


SIMCA 1000 
1100 
1308 


OPEL 

KADETTC 

ASCONA 


RENAULT R4 
R6 
R5 


VW 

GOLF 

POLO 


FORD ESCORT 
FIESTA 
TAUNUS 


TOYOTA 

C0R0LLA 

CARINA 


FIAT 

127 

128 


DATSUN 

100A 

120Y 


150 ,- 180 ,- 

220 ,- 


■ uvj 

Bi 

E®j 


192 ,- 

145 ,- Onroerend goed 


STEIN. Kamperstraat. Half- 
vrijst. woonh. met c.v.. garage 
en tuin. Ind.: hal, woonk. m. 
parketvl., ruime keuken m. 
muurkast, 3 gr. slaapk., badk., 
zolder. Vr.pr. ƒ 137.000,- k.k. 
Tel. 04494-51544. 

KERKRADE: Kaalheider- 

steenweg: riant vrijst. heren¬ 
huis met gar., e.v., berg. en 
pracht, tuin. Hal, Z-woonk. 
met plav. en op. haard. Luxe 
keuken met pracht, inst. 5 
slpk. luxe badk. Kelder met 
bar etc. Pand is uitst. afge¬ 
werkt. Spoedig te aanv. Pr. 
ƒ 280.000,- v.o.n. Geen courta¬ 
ge. BOVASS B.V. Ass. en Mak. 
O.G. Kerkrade, tel. 045-414242/ 
04402-3427. 

UB ACH O. WORMS: Bruns- 
summerweg: landhuis aan 
rand van heide. Ind.: ruime 
hal, keuken met inst. in met¬ 
selwerk, grote woonk. met par¬ 
ket en op. haard. Verd.: zeer 
ruime overloop, prachtige 
badk., 3 grote sik., 2 kelders, 
rondom terras, garage. Pand is 
zeer exclus. en smaakvol afge¬ 
werkt. Aanv. terstond. 
Vraagpr.-ƒ 265.000,- k.k. Geen 
courtage. BOVASS B.V. Ass. 
en Mak. O.G. Kerkrade tel. 045- 
414242/04402-3427. 

VÖERENDAAL. Leuk nog be- 
taalbaar halfvrijst. huis. Vr.pr. 
ƒ 145.000,- k.k. 04446-1743. 

BINGELRADE, Viel 4 te koop 
i.z.g.st. verkerend boerderijtje 
met c.v., oprit en gr. tuin. Op- 
pervl. 2200 m 2 . Tel. inl. 045- 
712847. 

Te k. beleggingspand nabij 
centrum HEERLEN. Momen¬ 
teel verhuurd per kamer. Op¬ 
brengst ƒ 1600,- p.mnd. Uit¬ 
breidingsmogelijkheid tot 
ƒ 2200,- p.mnd. Vr.pr. 
ƒ 185.000,- k.k. Te bevr. tel. 
04490-11494. 

Te k. halfvr.st. mid. WONING, 
type landhuis. Pr.n.o.t.k. Tel. 
04490-21353 of 04494-44702. 


I Te k. oude BOERDERIJ met ± 
20 are grond, zeer mooi gel. 
pr.o.n.t.k. Voor ml. zich wen¬ 
den te Teuven, Nuropstr. 12 
België vlakbij Slenaken. 

Te k. Spaubeek, BOERDERIJ 
2 woonh,, stallen, weiland en 
moestuin. Ged. gerenov. tot. 
opp. 2240 m2. Pr.n.o.t.k. Hob- 
belrade 8. 

Ruim HUIS te k. gevr. in Bo- 
choltz. Simpelveld of omg. Pr. 
ƒ 140.000 - ƒ 175.000. Tel. 045- 
412362. 

CAFÉPAND Waubacherweg 
2, Eygelshoven, vrij van br., 
ƒ 85.000,- k.k. Tel. 045-252579. 

Kerkrade, te k. halfvrijst. 
WOONHUIS ƒ 119.000,- k.k. 
Super Adviesbureau, Vondel¬ 
hof 6, Brunssum, tel. 045- 
254478. 

Oirsbeek, te koop halfvrijst. 
WOONHUIS m. gar., 3 slpk, 
ligbad, c.v., woonk., keuken, 
blijvend vrij uitzicht 
ƒ 1790000,- k.k. Super Advies¬ 
bureau, Vondelhof 6, Bruns¬ 
sum, tel. 045-254478. 

Kerkrade-West, te k. vrijst. 
WOONHUIS m. gar., 3 slpk., 
ligbad, douche, zolder, 
woonk., open haard, keuken 
Livac, Brugstraat 19 te Sittard, 
tel. 04490-10855. 

HULSBERG 5000 m 2 weiland, 
mooi centraal gelegen langs 
verharde weg. Agrarische be¬ 
bouwing toegestaan. Ook gro¬ 
ter perceel mogelijk. Zeer ge¬ 
schikt voor ev. tuincentrum 
etc. prijs n.o.t.k. Livac, Brug¬ 
straat 19 te Sittard, tel. 04490- 
10855. 

SUSTEREN te k. gunstig gel. 
halfvrijst. woonhuis, bj. ’72, 
met garage en carport. Snel te 
aanv., vr.pr. ƒ 145.000,-. Mos- 
tard Vastgoed BV Susteren, 
tel. 04499-2653 of 2246. 

BUCHTEN te k. goed onder¬ 
houden halfvrijst. woonhuis 
met 4 slaapk. en kantoorruim¬ 
te, bj. ’66, snel te aanv. Mostard 
Vastgoed BV Susteren, tel. 
04499-2653 of 2246. 


GEULLE: Burg. Thijssenlaan, 
goed gelegen vrijst. woonhuis 
met c.v., grote tuin, carport en 
garage. Ind.: o.a. grote hal, 
woonkamer met open haard 
en open keuken, opp. 60 m2. 
Eerste verd.: 4 ruime slaapka¬ 
mers, badkamer met douche, 
v.w., ligbad en 2e toilet. Twee¬ 
de verd.: vaste trap naar zol¬ 
der, vijfde slaapkamer, c.v.- 
ruimte en berging. Gehele 
pand is luxueus uitgevoerd. 
Aanv. in overleg. Vraagprijs 
ƒ 350.000,- k.k. Maastricht, 
Wijck, winkelruimtes te huur 
in de directe omgeving van 
Hotel Maastricht, huurprijs op 
aanvraag. Valkenburg-Hou- 
them, St.-Gerlach, vrijst. villa 
met garage, berging, c.v. en 
tuin. Perc.opp. 1880 m2. Inh. 
150 m3. Ind.: souterrain, wijn¬ 
kelder, 2 prov.kelders, hobby- 
ruimte en c.v.-ruimte. Beg.gr.: 
hal met vestibule, toilet, keu¬ 
ken, bijkeuken, toilet, eet-/zit- 
kamer, salon. Eerste verd.: 4 
slaapkamers, badkamer met 
ligbad, v.w., apart toilet. Twee¬ 
de verd.: 2 slaapkamers, zolder 
en berging. Aanv.: i.o. Vraag¬ 
prijs ƒ 596.000,- k.k. Inlichtin¬ 
gen: Makelaarskantoor Drs. 
Ruijters B.V., Wijcker Brugstr. 
62, Maastricht, tel. 043-18941. 

MAASTRICHT-CAMPAGNE 
luxe bungalow met c.v., gara¬ 
ge, terras en tuin op het 
zuiden. Woongedeeelte ca. 72 
m2, luxe keuken, berging, 3 
slaapk., kelder. Praktisch on¬ 
derhoudsvrij. Direkt te aanv. 
Vraagprijs ƒ 380.000,- k.k. Inl. 
bemiddeling in onroerend 
goed, Pustjens Maastricht BV. 
i.o., Julianastraat 37, Grons- 
veld, tel. 04408-1423. 

Bouwgrond te k. te BORN. Ge¬ 
schikt voor de bouw van een 
landhuis, opp. 1060 m2. Mos¬ 
tard Vastgoed BV Susteren, 
tel. 04499-2653 of 2 246. 

boerderij te k. te GUTTECO- 
VEN. Goed onderhouden, met 
schuur, stallen, grote binnen¬ 
plaats en ± 2200 m2 grond. 
Mostard Vastgoed BV Suste¬ 
ren, tel. 04499-2653 of 2246. 


MAASTRICHT-BORGHA- 
REN tussenwoning met gar., 
c.v., Z-kamer, 4 slaapk., vrij 
uitzicht. Direct te aanv. Vraag¬ 
prijs ƒ 139.000,- k.k. Inl. bemid¬ 
deling in onroerend goed, 
Pustjens Maastricht BV i.o., 
Julianastraat 37, Gronsveld, 
tel. 04408-1423. 

GRONSVELD, vrijstaand ged. 
aangeb. woning met c.v., kan¬ 
toor, 3 slaapkamers, tuin, open 
living, luxe afwerking. Voll. 
geïsoleerd Grondopp. 424 m2. 
Direct te aanv. Vraagprijs 
ƒ255.000,- k.k. Inl. bemidde¬ 
ling in onroerend goed, Pust¬ 
jens Maastricht BV i.o., Julia¬ 
nastraat 37, Gronsveld, tel. 
04408-1423. _ 

Te k. gevr. in KERKRADE op 
goede stand, ruim woonhuis 
met garage en praktijkruimte 
of de mogelijkh. tot het bijbou¬ 
wen hiervan. Prijsindicatie 
225.000,- tot 275.000,-. 
Br.ond.nr. KE 4553 LD Kerk¬ 
rade. 

KERKRADE (Gracht) te k. 
woonhuis, aanbouwkeuken en 
woonk. m. plavuizenvloer, 3 
slaapk., badk. m. 2e toilet, 
ƒ 129.000,-. Constantijneik 21, 
tel. 045-416378. _ 

SUSTEREN leuk gesitueerd, 
keurig onderhouden tussenge- 
legen woonhuis met tuin (pri¬ 
vacy). Ind.: gang, woonkamer, 
keuken, bergingen, toilet, ver¬ 
dieping: 3 slaapkamers, vaste 
trap naar grote zolder, c.v., 
prijs ƒ 112.000,- k.k. Livac 
Brugstraat 19, Sittard, tel. 
04490-10855. 

SPAUBEEK op landelijke lig¬ 
ging tot woonhuis te verbou¬ 
wen boerenstallen met onge¬ 
veer 800 m 2 grond. Verbou- 
wingstekening en nadere in¬ 
lichtingen zijn vrijblijvend ten 
kantore te verkrijgen. Prijs 
ƒ 95.000,- k.k. Inl. Livac, Brug¬ 
straat 19, Sittard, tel. 04490- 
10855. _ 

POSTERHOLT: Te k. half- 
vrijst. winkelpand, v. meerde¬ 
re doeleinde geschikt. Inl. 
04951-32643. 


STEIN. Woonhuis met berging 
en erf. Ind.: kelder, begane 
grond: hal, 2 woonkamers, 
keuken, bijkeuken, 2 toiletten 
en douche. 1ste verd.: 2 slpks., 
c.v. aanwezig, prijs ƒ 85.000,- 
k.k. Inl. Livac, Brugstraat 19, 
Sittard, tel. 04490-10855. 

Te k. in kom van Schinnen, 
vrijst. HERENHUIS met tuin 
c.v. verwarmd. Voor vele doel¬ 
einden gesch. Ind.: grote 
woonk. m. open haard en bete¬ 
geld, Am. keuken, hal, kantoor 
of winkelruimte. 4 ruime slpk., 
royale badk., m. toilet, hoge 
zolder en geh. onderk. Red. pr. 
Tel. 04493-2630, enkel tus. 19 
en 21 uur. 

Te k. halfvr.st. herenhuis. Rijn¬ 
beek 11, GELEEN. Bj. 77, zon- 
dag kijkdag van 1 4 tot 17 uur. 

Te koop of te huur pracht 
WINKELPAND te Kerkrade. 
Winkelopp.vl. 100 m 2 . Prijs op 
aanvraag. Tel. 04405-1324. 

Te k. 3 km v.a. ROERMOND 
vrijst. boerderijtje m. 2500 m 
grond, rust. gel., c.v. Pr. 
ƒ 147.500,- k.k. Inl. tel. 04951- 
32643. 

BORGHAREN. Te k. half- 
vrijst. woonh. met garage, c.v. 
voor- en achtertuin, Ind. 
woonk., hal, wc, eiken inb.keu- 
ken, douche, alles met tegel¬ 
vloer, 4 slpk., en zolder. Aanv. 
in overleg. Vr.pr. ƒ 165.000,- 
k.k. Tel. 043-629538. 

Wij vragen voor onze relaties 
WOONHUIZEN te koop in 
Heerlen, Hoensbroek, Bruns¬ 
sum, Schaesberg, Nieuwenha- 
gen, Eygelshoven, Ubach o. 
Worms. Super Adviesbureau 
Vondelhof 6, Brunssum tel. 
045-254478. 

Te k. vrijst. WOONHUIS zeer 
goed onderh. ligging in centr. 
v. Kerkrade, alle scholen in de 
buurt. Ind.: gr. woonkamer, lu¬ 
xe keuken, bijkeuk. Ie verd.: 2 
gr. slpkmrs, luxe badk. en 2 gr. 
kelders, pr. en aanv. n.o.t.k. 
adres en telef. Br.o.no KE 4556 
LD Kerkrade. 


Wijnandsrade, te k. halfvrijst. 
WOONHUIS m. gar., woonk., 
parket, keuken, eetbar, 3 slpk., 
douche, zolder ƒ 139.000,- k.k. 
Super Adviesbureau Vondel¬ 
hof 6, Brunssum tel. 045- 
254478. 

Heerlen, te k. BUNGALOW 
gar. beschutte tuin, woonk., 
open haard, luxe keuken, 3 
slpk, badk. ligbad, douche, 2e 
toilet, berging, cv, ƒ 279.000 
k.k. Inl. Super Adviesbureau, 
Vondelhof 6, Brunssum tel. 
045-254478. 

MERKELBEEK halfvrij- 
staand, goed gesitueerd woon¬ 
huis met garage en tuin waarin 
optimale privacy, ind.: hal, toi¬ 
let, keuken, woonkamer, grote 
tuinkamer. Verd.: 3 slaapka¬ 
mers en badkamer, zolder, c.v. 
Vraagprijs ƒ 145.000,- k.k. inl. 
ƒ 185.000,- k.k. Super Advies¬ 
bureau Vondelhof 6, Bruns¬ 
sum tel. 045-254478. 

HEERLEN. Leuke tussenwo¬ 
ning, recent gemoderniseerd 
met c.v., tuintje en berging. 
Ind.: hal, kelder, doorzonk., 
keuken, bijkeuken. Verd.: 1 
grote en 1 kleine slaapkamer, 
fraaie badkamer. Vraagpr. 
ƒ 109.000,- k.k. Inl. Makelaars¬ 
kantoor van de Pas b.v. Hool- 
straat 45 Voerendaal tel. 04446- 
2610. 

HEERLERBAAN: Keerweg 
93, huis met tuin te koop. Di¬ 
rect te aanvaarden, pr. 
ƒ 115.000,-, inl. na 17.00 uur, 
tel. 045-412831. 

WEERT: landhuis m. 12.045 ha 
bosrijke omgeving, prachtig 
aangel. tuin en carport. Ind.: 
o.a. hall.-living 52 m 2 , open 
haard, grote eetkeuken m. div. 
apparaten, bijkeuken 3 slp.ka- 
mers, m. 2 e toilet. Aanv. direct. 
Tel. 04950-34638. 

Vrijst. woonhuis met tuin en 
weide plm. 4000 m2 te k. in RE- 
TERSBEEK, 5 min. van Hrl. 
vr.pr. ƒ 240.000-, Inl. 04446- 
3318 of 2699 


Metaalbedrijf MSG 

vraagt voor het werk in Aken 

C0 2 - 

LASSERS M/V 

Aanmelden dagelijks van 9-17 uur. Hoens¬ 
broek, Kastanjelaan 182, tel. 045-212259. 

Van 18-21 uur tel. 04405-2597 


R.K. MAVO „HEYENDAL’ 

Richerstraat 35, Kerkrade, tel. 453740 


OPEN HUIS 


Bij gelegenheid van de officiële opening van ons 
nieuw gebouw houden wij open huis op vrijdag 17 
oktober as. van 16 . 30 - 20.00 uur. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

REÜNIE 

Als besluit van de feestweek bij gelegenheid van de 
officiële opening van de Heyendal-Mavo roepen wij 
alle oud-leerlingen en oud-docenten van de R.K. 
Mavo H. Geest, O.L. Vrouwestraat 6 te Kerkrade en 
van de Lambertus-Mavo, Ambachtstraat 12 te 
Kerkrade op deel te nemen aan een reünie in het 
souterrain van de Heyendal-Mavo op vrijdag 17 ok¬ 
tober as. om 20.00 uur (ingang Rolduckerstraat) 

Namens het feestcomité 
H.J.'W. Amkreutz 


Prijzen zijn voor corfiplee* 
gemonteerd en incl. BTW 


ELLA-leden nog eens 10% j 
Is da t even mooi meegeno^j 


Garantie: banden 1 jaar, uitia 
jaar, Varta accu’s levenslang 


Uw maat er niet bij” . 

Bel even... 045-4187 
Eurenderweg 50, Heen 


Tijdelijk 
werk? 


Kompleet sociaal verzeke r f 

f 

Voor directe uitzending via 
KANTOOR HEERLEN: 

zowel mnl. als vrl. 

KOK 

zelfstandig werkend of leerlid 

GRONDWERKERS 

KRAANMACHINI* 

uiIa 7 K lorqot tisotie Jk 

kkk tempo-ter. 

Raadhuisplein 8,045-718366 
Vrijthof 33,043-17137 
Rosmolenstraat 8, 04490-1422 
Urgs Dagblad 


l6|, end goed 


*■ vrijst. HEREN- 
IUc - 45 m2, open 
®pal, ruime badk. 
^douche, 2e toilet, 
- ntooi aangeleg- 
mrit ƒ 269.000- 
Ad vies bureau 
■ Brunssum tel. 


3ouv 


&Sh MACHINES 

,Vwk Chap P en VOOr 

, rt5 ouw. bestratin -1 

St^htmg enz. j 

u. 13 UamriKpaiiY 


Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 15 


Ijf.® s Damoiseaux 
fel®? De Beitel 108, 
^045-411930. 


J S TRIPPEN, 150 
iijö soorten bak¬ 
ten» “^p. bakstenen 
8 ) 2 e ? e -d. nu vanal 
zaterdag ge- 
v Decoratie, Hoge- 
"Idaal, tel. 04446- 

^f p EN: uit voor- 

.vanaf ƒ 19.90. 
j Ki genuanceerd. 
Lj 3uv y gesmoord. 

®>50 S t Van / 68-- pnr ! 

Ijhp iri onze show- 
^ soorten te zien in 
ife w a - 2 m 2 . Van Hees 
bdi<, W8g 6 ’ industrie- 
H‘ssenboseh Ubach 
>•^ 045-310511. 

fe1ü^ anRwa Kens te 
8 k Uu , r - Dassen. Sta- 
^rkrade, tel. 045- 

tefHElJ & CLE- 
<^2 154 of 312709. 

itnul' bouwmat., stei- 
en en walsen. 
n - stroom- en la- 
’ sehaftwagens. 

«tl h neliften ’ trans - 
eil' e *°nmolens, wa- 
6, ’ Sevelreinigings- 
8, ^oegkaphamers, 
«ns ^°torjappanners 
te h , Ver k°op, onder- 
V*M rat ie. HOLLAN- 
\ Oyerheidsstr. 20, 
niri 045-214192 of 
20 - Sil ' 

verhuur/ver- 
y r s BV. Nijver- 
of/oensbroek, tel. 

jXH 8532. Langs de 
^cl, tel. 04490- 

i^RAPPEN 11 en 
tti? , k’ Industrie- 
04447-3736. 


nieuwe 

ffi EN - f 15 -- m2 

Bk at , ra k, Industrie- 
* ^04447-3736 . 

fe e fe n BALKEN, 
atrak, Industrie- 
tel - 04447-3736. 

J^ te houten BAL- 
b xj S - Matrak, Indu- 
1* Nut h, tel. 04447- 

--- 

k^jiand en GRIND, 
j®. hoeveelheden. 
JW Nic. Brassé 
!t 6 J 4. Nuth, tel. 

^atZAQEN van 
tegels, gevel¬ 
zenen, raamdor- 
\fxpl. Mij. Q&Q. 
^Unrade-V oeren- 

^46-3684, 

^BKERS te ~k^ 
PT. ƒ900, 
VJKerkrade-W. * ^ poesjes, ki. 

■Jtt. ï, s tamb. en in- 
p^^ Sittard. 

K H^faler TEEFJES 
met stamb. 

iT a «sL ruimte belang- 
IsM n?? r gerweg 169 
1^^7 21510. 

iSd^ ELTEV REE-' 
f ’ S ü 5 kat- Holtum- 
t^^teren. tel. 045- 

R^HPSLUIKEN, 

fok '0- Nederhei- 
Maas . 

4 jr. oud, 

■5^43161; Schaes ' 

Ej^® Herders, e 

ontwormt, 
tv r 39, Maas- 

fb °a, V a D ‘ Jrra ad PAPE- 
■L^öte a2one s rood- 
■Ecjfe p geelkuifkake- 
Vtihipa k, bi J dieren- 
'kr Vr* Sloterstr. 11 
sj s . vrijdags tot 

5V— 

overgang 
X^n 'p y e rkeer, lief 
( 1^044024581: 

tl\ en oudere 

e koop, inclu- 

v a „ U ï? ntin S en 
S’kïu a O Beheer. Te- 

'• o^lleh °°k al een 
^% S n tr Voo / fi h ^ fno - 

• 26, Nieu- 

i^t^ALFBLOED 
■C ^fPtingpaard, 
Jk. Tel 045- 

Ptiv 

hoi.j HAANRA- 
b vky.j. ht weer jaar- 
J^a g i* r v anaf 11.00 

Rfèlr^— 

K! 47 . v °ë els - 

^ 2 lg 2 broek Nw.- 

f' - 


Mo *°hd^p nba g®n, za- 
?■ ƒ, Uu r g open van 

|V^o p. u pqnyru- 


VANDAAG 

OPENT 

MEULENBERG 

HEERLEN 


Emmastraat/ 
hoek Oude Veemarktstraat 


Tientallen openingskoopjes 
wachten op u in de nieuwe 
Meulenberg vestiging! mmm 


Maak voortaan uw eigen TV-programma! 


VI DEO - CASSETTERECORDERS BWwvvvv 

i - ’ L > 

''-"MMgTiri 09 9881 Sï> 

S? * Z^'tZ 

!£ e ^et het ° uds her ttei?* e,fs Pr®kt PParatu ui 


Akai VS 9700 

MEULENBERG-prijs 


Grundig VCC 480 


Philips VRC 2020 MEULENBERG-prijs 1 

Deze nieuwste video cassetterecorder is een staaltje van I 
technische perfectie. U kunt 16 dagen van tevoren pro - 
grammeren. Geheugen voor 26 voorkeurzenders. Cassette 
bevat 2x4 uur speeltijd. 


2995 .- 
Philips draagbare kleuren 
televisie 16C927-00S 

42 cm/90° 'in-line' beeldbuis, 
voor ontvangst van 12 voorkeur¬ 
zenders met frontluidspreker. 
Uitklapbare, telescoopantenne. 
Adviesprijs 1.375,- 
MEULENBERG- | |0K| ■ 


KLEUREN TV's 


Philips kleurentelevisie 
26 CS 1005-00Z 

66 cm/110° Hibri beeldbuis, 

12 drukknoppen voor zenderkeuze, 
voorkeur-instelling van helderheid 
en kleurverzadiging. Uiterst een¬ 
voudig te bedienen door vele 
automatische funkties. 

Gereed voor VCR. 

Adviesprijs 1.995,- ICOR ■ 

MEULENBERG-prijs IQwUl 


MARANTZ STEREO 


PM 310 stereo versterker 2 x 25 Watt, MEULENBERG-prijs 


PM 350 stereo versterker 2 X 38 Watt. MEULENBERG-prijs 


■»% l* - 

MifT W"'\ 

Philips kleurentelevisie 
26C 978-20Z 

66 cm/110° Hibri beeldbuis, auto¬ 
matische beeldregeling, 

Door ingebouwde decoder kunnen 
alle teletekst uitzendingen worden 
ontvangen. Aangepast voor VCR. 
Adviesprijs 3.335,- TT 2000 CT semi- 
automatische platenspeler 

Direkt aangedreven platenspeler 
met DC servomotor. Automatische 
afslag en terugkeer van arm naar 
ruststeun. Verlichte stroboscoop. MEULENBERG- 

prijs 


3045 .- MEULENBERG-prijs 
EQ 10 (G) grafische stereo equalizer Centerfrequenties 30 Hz. 


10 banden 

MEULENBERG- Philips kleurentelevisie 
20C937/00Z 

90° -beeldbuis, tip-druktoetsen 
voor direkte afstemming op 
12 voorkeurzenders, AFC ter 
voorkoming van afstemverloop, 
volledig getransistoriseerd chassis. 

MEULENBERG- 1 M M E 

lil 
Audio rack 363 Houten rack, draaitafel, versterker (2 x 25 Watt), 
tuner, cassettedeck. m****** 


MEULENBERG-prijs 

MEULENBERG 

prijs 
PHILIPS AUDIO 


Stereo cassettedeck !M 5151 

Geschikt voor ferro en chroom 
cassettes. Twee Long-Life koppen. 
MPX-filter. Autostop. Review en 
cue. Teller. Hydraulisch gedempte 
cassettehouder. Phono en DIN 
aansluitingen voor lijn in/uit. 


TENSAI STEREO 


Audio rack 2125 

Rack, tuner, versterker, cassette¬ 
deck, platenspeler, 2 luidspreker- 
boxen. 2 JAAR GARANTIE. 

Speciale MEULENBERG- 
openingsprijs ionn 


1399 ; 


Geïntegreerde stereo- 
versterker TA 2160 

Uitgangsverm. 2 x 80 Watt. 

MEULENBERG- JQQ 


HïFï Stereo spoelen recorder N 4420 

Met ingebouwde 2x6 Watt eindversterker en 
2 luidsprekers. Voorzien van DNL ruis-onder- 
drukkingssysteem en eigen HiFi versterker met 
een continu-vermogen van 2x6 Watt en twee 
ingebouwde luidsprekers. 

MEULENBERG-prijs q/Q" 

Platenspeler TD 861 B 

MEULENBERG- 

Prijs I5J5J™ HiFi cassettedeck TFL 810 

MEULENBERG- Oi|f| 

priJs ü4ui 


MEULENBERG-prijs 

1099 .- 


AH 983 - Stereocombinatie 
van tuner, versterker, 
platenspeler en cassette¬ 
recorder 

Met o.a. 3 golfgebieden, vijf FM- 
voorkeurzenders en 2 x 55 Watt 
muziekvermogen. Met boxen. Voorversterker TP 2200 
MEULENBERG-prijs 101 


^ s pups 

er » met goede 


,<if 7<<^hinnen. 


iCha^X— 

S^ti^deliiu i r ‘ oude 

B?fehseerH C ’ voor 

(h^fhehk Geli eve 

^'3l46 32 bers te Eindversterker TM 2250 

2 x 65 Watt. Oül 

MEULENBERG-prijs jCA! 


199 ; 

I 2250 

349 ; ü 3?33 f Ürh 


DE NIEUWSTE AKAI STEREO 


Platenspeler AP-B 20 

MEULENBERG-prijs 198 .- 
Audio rack PRO 501 

bestaande uit: draaitafel, versterker 
(2 x 20 Watt kontinuvermogen), tuner, 
cassettedeck, rack. |«||A 

MEULENBERG-prijs | | JJq " 


Luidsprekerbox 


i SR 1200 

MEULENBERG- 


openmgsprijs 


119 .- 


Tuner/versterker 
2 x 17 Watt 
MEULENBERG-prijs 


345 : 


Tuner/versterker 
2 x 27 Watt 
MEULENBERG-prijs 
Cassettedeck CS-MO 1 

Speciale MEULENBERG- 
openingsprijs 

aa ■" « =‘3 »B^"0 «« 


Cassettedeck CS-MO 2 
MEULENBERG-prijs on 


398 ; ! "ösöèft lilf ||. 

Tuner 

MEULENBERG-prijs 


Schneider set 

MEULENBERG-prijs 

Bij aankoop 
van een 
stereo- W 
installatie J 
hoofd- 
telefoon 
GRATIS. 


Tuner Versterker AA 1015 

MEULENBERG-prijs 


295 .- 

598 ; 


345 ; 


Toren (incl. boxen) 
MEULENBERG-prijs 

Philips shaver 

DE NIEUWSTE! , 

MEULENBERG- M 


8 ; 


149 ; Cassettes Fuji C 60 en C 90 
5 HALEN -4 BETALEN! 


Inventum elektrische deken 
HN 41 

1 persoons onderdeken 
3 Jaar garantie. |QQ _ 

MEULENBERG-prijs |£wi 


Meulenberg ligt nu nóg 
centraler in Heerlen. 


Grote sortering in was-/ 
koel automaten, centrifuges, 
stofzuigers. Alle bekende 
fabrikaten zoals Philips, AEG, 
Marijnen, Bauknecht, Mieie, 
Hoover. 
)m 4 ^ : Hil 


Emmastraat/hoek Oude Veemarktstraat Heerlen telefoon 045-716548 Te k. ARA, groenvleugel, PAPEGAAIEN. Amazone pa- Te k, mooie Welsh PONY. 2'A 
zeldz op volle grote spreekt en pegaaien vanaf /225 Q P k j r „ merrie, ƒ 975,. Kerkstr. 91. 

045-21357(/ 1200 ~ Weg ' 0mSt P rachtl ê e Congo grijze rood- Nieuwenhagen. 

---1- staart papegaaien. Leverbaar Te k TOYPOEDEL met stam- 

Te k. kan. o.r.-isb., r. int en uit eigen erkende quarantaine. boom kl zwart tee f. 11 mnd. 
zalm. M en P, 2 driedelige Allen met voll. spraakgarantie. ou d. Dr. Poelsstr. 32, Schaes- 
broedk. + t.t. KOOIEN. Bo- flamingo, Meerssenerweg 15. Upre-Kakert 
venderstr. 23. Merkelbeek. M.str., tel. 043-627280.-1- 

Te koop KONIJNEN en 3- en Te k. grijze ROODSTAART ± HARZARS, kanaries, div. 
4-delige hokken. Potgieterstr. Vi jr, met kooi ƒ550,- tel. 045- kleuren. Buttingstr. 30, Hoens- 
51, Heerlen, tel. 045-418204. 320911. broek. 


Te k. mooie Welsh PONY. 2¥- 
jr., merrie, ƒ 975,. Kerkstr. 91. 
Nieuwenhagen. 

Te k. TOYPOEDEL met stam- 
boom, kl. zwart, teef. 11 mnd. 
oud. Dr. Poelsstr. 32, Schaes- 
berg-Kakert. 


Te k. prachtige jonge COC- 
KERSPANIEL, 7 weken en 
tamme sprekende grijze rood- 
staartpapegaai. Kerkstr. 33, 
Ubach over Worms. 

Te k. of te ruil groot en klein 
RIJPAARD met complete rij- 
zadelen, drachtige welsh. m. 
merrieveulen, nikkel paarden¬ 
tuig en koetstuigm. kommel- 
haam. Kampstr. 40, Schaes- 
berg, tel. 045-311212. 


Auto's en motoren 


UITLAAT kapot? Bel voor 
snelle service 045-725507, of 
het adres: Schetsberg 175, 
Heerlen. 

Wij betalen ƒ 25,- tot ƒ 100, v. 
uw oude SLOOPAUTO, bel. 
04446-1399 tevens gratis afha¬ 
len. 


FINANCIERINGEN voor alle 
wagens binnen 24 uur gere¬ 
geld. Keuze uit diverse mer¬ 
ken, nieuw en gebruikt. Ame¬ 
rican Cars, Schimmert. Groot 
Haasdal 6, Schimmert. 

Te k. DATSUN bwj. ’7«^120Y 
de luxe t.e.a.b., Palestinastr. 
222 Heerlen. 

Wij halen gratis uw SLOOP¬ 
AUTO. Tel. 045-220490. Tevens 
kopen wij schadeauto’s. 


Motorcrossers opgelet! grote 
INRUILAKTIE van cross-mo- 
toren bij moto-shop Theo Luy- 
ten. Wij kunnen nog cross-mo- 
toren gebruiken. Als u nu in¬ 
ruilt op een model 1981, geven 
wij u een mooie prijs op uw ou¬ 
de motor. Wij leveren o.a. Ya¬ 
maha, Suzuki, Maico, Honda. 
KTM, tevens nog enkele tach¬ 
tiger modellen met grote kor¬ 
ting. Moto-shop Theo Leuyten, 
Rijksweg 59, Gulpen, tel. 
04450-2451. 


Wij betalen de hoogste prijs 
voor SCHADE-SLOOPAU- 
TO’S en oude metalen, koper, 
ood etc. Autosloperij. Berg- en 
Takelbedrijf J. Wolters, 
Sportstr. 30, Kerkrade-W. tel. 
045-411480. 


Te k. Harley DAVIDSON 
nieuw en gebr. Hommerter- 
weg 203a. Amstenrade (rand¬ 
weg Hoensbroek). 

Te k. SUNBEAM Hunter ’74. j 
Margrietstr. 21, Schaesberg 
(K). 


I Wij kopen en halen uw oude 
Wij kopen en halen uw' AUTO, tevens alle nieuwe en 
SLOOPAUTO, ook schadewa- gebruikte auto-onderdelen. 
gens. Autohandel en sloperij Verboom BV, Leemkamps- 
S. Marxer, Kapelweg 24, Heer- weg 2. Palemig-Heerlen, tel. 
len. tel. 045-720418. 1045-720654 b.g.g. 723487. 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 


'i 

WÊÏÏÈkS--'' l 
mmm 

W0mm 


m 


SpE 

wIÊÊÊwfflk 

WËmm 

Wmmmm % 

mm 


V>/ 'i‘•. 


WÈBBk 1 

WMfÉBÊmÊmm 


rmwm 


mMymmm. 


■ pa 

*ï«*i»l 


— 

■ü 
WÊwÊ 

WmfflwM-, 


ALS EXTRA BIJ AANKOOP VAN COMPLETE SLAAP 
KAMER LATTENBODEM E/0 MATRAS 
GRATIS!!! 

Wij brengen een compleet programma van de allernieuwste 
modellen, massief eiken, grenen, noten- en tienerkamers die 
wij in onze fabriek te Born fabriceren. Daarom kunnen wij zéér 
snel, correct en beslist tegen de laagste prijzen leveren 


'''' ' • I mm 


wmèk 
Wm 

wmm 


Hl 


iSttea-a. 


Wmwmi 


DOE MEER MET UW SLAAPKAMER 
2 VOORBEELDEN VAN MASSIEF EIKEN SLAAPKAMERGENOT 


LAAT DIT NIET AAN U VOORBIJ GAAN, DIT MOET 
U GEZIEN HEBBEN!!! 

KOMT U EENS VRIJBLIJVEND NAAR ONZE UNIEKE 
SLAAPKAMER SHOW. HET LOONT BESLIST DE MOEITE 
wrnfmmm ji 


1 m§ : 

; , 

'•/, ' '' '' ■ '.'v'. 
mm 

1 % I»! 

mvm 


vim l-ï 

I **%£&•:- 

I I 
'lp 

///‘ 

limbricht I 


molenstraat - limbricht - tel. 04490-16961 

langs de grote weg sittard born RUIME PARKEERGELEGENHEID 


maastricht \ 
hberlen ( 


IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 22 UUR d aqblad voor ostelïjk uidlimburq 

(j Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 17 (J 

P Gs DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-ÜMBURG IS DE PLAATSELIJKE REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTIE: BEN ROMIJN EN WINUS DE ROUW. CHEF-EDiTIEREDACTIE: JO JEURISSEN. 

F00R:6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. RAYONKANTOREN: 6411 EM HEERLEN, NOBELSTRAAT 12, TEL.045-719317; 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HB HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 91, TEL. 045-218555; 

PJSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719; 6466 HN SPEKHOLZERHEIDE, AKERSTRAAT 124, TEL. 045-411044. ■stel 

ti >j erx aan de Raad- 

e hulsberg bood dezer 
nib riek kleine adver- 
,^^}kstel te koop aan. 
Jjdidaat-koper kwam 
nadagen. Het bankstel 
l, J kocht het en ver- 
j L^ ar huis. Het snelle 
bankstel was ech- 
j bedoeling. De heer 
n amelijk nog op het 
gistel en wilde zolang 
^yhden. De koper had 
tlfl ec hter direct nodig 
is dat de familie 
i i, n k$tel zit. Als er dus 
fj. u kberg of daarbui- 
bezoek gaan moe- 
J zorgen voor een zit- 


men 

l ni « persoonlijk aan, 
lejhel. Dat doe ik niet. 
Urj^dijk u het heeft op 
fjyszetel. Maar ik wil 
• rj 1 aan laten denken, 
iT 7* de Big Boss rond - 

h'so Ctar zest7 9 stemmen 
iH °ntje zijn gevallen. 

Prai nensen niei °°k no 9 
r anSf het Hoensbroekse 
rqdslid Hein Geurts 
dens de raadsver- 
waarschijnlijk 
«oor een veel grotere 
cfjïj Docb Rein Hum- 
'het zij n geringe aan- 
ontmoedigen, 
»i wl hij weten, „bij de 
Arbeid gaat het om 
Ve el minder om per- 


e 

krgT, er opzienbarend re- 
iltoJ ofgelopen weekend 
I ^fderveld F-pupillen- 
lop*L 7Tlet zo’n naam nog 
ie . a Hen). De voetbal- 
Ij* ieeftijd variëren 
hrtiJ’ Scoor den er in een 
} lo$ te ® cn Klimmania 
j Co ;. en wonnen met een 
iftlct e u an 16-0. Als men 
ttii’dat de wedstrijd 2 
dten duurde, bete- 
Pn ht re lke twee minuten 
liq viel. Allicht dat 
>e 9 £ ec n bal in de kist 


^ard 

% 

^l^Jheenteraadsleden 
’ttri hj~ een exemplaar 
1 h°ek „Oad Zum- 
%hde raadslid Leo 
fan daarmee niet zo 
n 06n" ’Jh neem aan dat 
Ske^Jd raadslid reeds 
i Voor het boek en 

!? i kle t , let n °dig dat er 13 
Gemeentegeld aan 
’ t tër^ en ”- Het lukte zelfs 
; commissie fo- 

fotva ^ B ar doul 

ar de geweten van 
p 0<i n ’ ^ant hij nam het 
Y 

>y^ul, aa dsvergadering 
z e S~ Frits Lennartz 
r e tnr, Voor de pers. Of 
> H °e dan ook, 

i°°9 jpn te i aa 9 °f de 
°p ft? volgde een hele 
»n y 71 

!*>< 


raadslid, met 
oren geknoopt, 
met kussens in 
3 eren. 


fkwel 

■ ^ te, aJ twint 

me niet 
*zo uhetfi 

e/rf 16 m uw kc 

i> a * en ” Een v 
ee n nog v 

^en een na 
V “*! de nooc 

{Sto*. 1 ® 1 » d 

r ^rh 9 , stond ■ He 

J e 0^r.7° l Pen. De , 
»fi Ojjterble^ 
heut ar dat u 
naamln 


, naaml 
T^etden. Mt 


Sr, 


S 


Vo °rdehu i 


en 


Sfef 

ei ln 


Ö3 procent van winkeliers in Heerlense centrum tevreden Van onze verslaggever 
HEERLEN - De aanleg van een voetgangersdomein in het 
winkelcentrum van Heerlen is niet alleen voor het winke¬ 
lend publiek een goede zaak geweest, ook de winkeliers blij¬ 
ken in meerderheid met dit voetgangersdomein gebaat te 
zijn. Bij een door de OZO Heerlen gehouden enquête onder 
haar leden binnen de Heerlense Cityring bleek niet minder 
dan 29% van de middenstanders sedert vorig jaar een stijging 
van de omzet te hebben geconstateerd. 54% verklaarde dat er 
in elk geval geen omzetdaling was geweest. Een daling van 
de omzet kwam wel bij 17% van de geënquêteerden uit de 
bus. 


„Maar we moeten erg voorzichtig zijn 
met de interpretatie van deze cijfers. 
Noch een stijging, noch een daling 
van de omzet mag alleen aan het vo¬ 
rig jaar gereed gekomen voetgan¬ 
gersdomein worden toegeschreven. 
Er zijn ook veel andere factoren, die 
daarbij een rol spelen. Toch mogen 
wij in z’n algemeenheid stellen dat 
we tevreden zijn met het voetgan¬ 
gersdomein. En we zien de aangekon- 
digde uitbreiding daarvan graag ko¬ 
men”. Die reactie geeft de heer J. 
Quanjel, bestuurslid van de OZO 
Heerlen, die aan de gehouden enquê¬ 
te heeft meegewerkt. 


# Eric Hermans 

Eric Hermans 
verlaat 

St.-Pancratuis 

HEERLEN - Eric Hermans, diri¬ 
gent van het Koninklijk Heerlens 
Mannenkoor St.-Pancratius, zal 
dit koor begin volgend jaar gaan 
verlaten. In verband met zijn le¬ 
raarschap aan de toneelacademie 
te Maastricht en de leiding die hij 
heeft van de Studium Chorale 
heeft hij na lang overwegen het 
besluit moeten nemen in Heerlen 
de dirigeerstok neer te leggen. 
Eric Hermans was van 1969 tot 
1971 tweede dirigent van het koor 
St.-Pancratius en volgde in 1971 
Henri Heijdendael als dirigent op. 
Samen met de zangers zorgde hij 
voor veel successvolle optredens 
en enkele opnamen voor grammo¬ 
foonplaten. Hoogtepunten in het 
recente verleden waren de con¬ 
certreis naar Israël en de uitvoe¬ 
ring van Carmina Burana van 
Carl Orff. 

In overleg met Eric Hermans zal 
door het bestuur van het mannen¬ 
koor naar een geschikte opvolger 
worden uitgezien. 


Speelautomaten 

gekraakt 


Een negatieve opmerking, die uit de 
antwoorden naar voren komt, is dat 
praktisch iedere winkelier het niveau 
van de verlichting, en dan vooral in de 
Saroleastraat en Oranje Nassaustraat 
veel te gering vindt. Een klacht die al 
naar het gemeentebestuur is doorge¬ 
speeld en waar wellicht iets aan wordt 
gedaan. 

Tevreden zijn ook de groot-winkelbe- 
drijven, die niet bij de OZO zijn aange 
sloten, maar een aparte samenwerking 
hebben. „Het voetgangersdomein is 
erg positief voor de consument en 
daar alleen al zijn we blij om. Dat zijn 
dan tevreden klanten en die zien we 
graag. Het recreatief winkelen in Heer¬ 
len is door het voetgangersdomein 
nog aantrekkelijker geworden”, is de 
mening van de heer Verleisdonk van 
de firma Schunck. 

De federatie van Winkeliers-promo- 
tionverenigingen in Heerlen ziet in de 
cijfers en uitspraken de bevestiging 
van haar eerdere stelling, dat het voet¬ 
gangersdomein een zegen voor het 
winkelhart van Heerlen zou worden. 
„Wij zijn bezig met nog meer zaken. 
Onder andere om uit te zoeken hoe we 
Heerlen aantrekkelijker kunnen ma¬ 
ken voor het Duitse publiek uit de 
grensstreek.- Zeker nu Aken steeds ac¬ 
tiever wordt in haar reclame voor de 
Koopstad Aken. Onderzoeken daar¬ 
voor zijn bezig”, zegt de heer Noter- 
mans van de gezamenlijke Promotion- 
vereniging in Heerlen. 

In de dinsdag gehouden raadsverga¬ 
dering is de raad Heerlen akkoord ge¬ 
gaan met de kredietverstrekking voor 
het tweede deel van het voetgangers¬ 
domein. Hiermee zal een bedrag ge¬ 
moeid zijn van bijna 5 miljoen gulden, 
waarvan 2,5 miljoen voor rekening van 
de gemeente komen. Een door de on¬ 
dernemers op te brengen baatbelas¬ 
ting zal aan de andere kant voor ge¬ 
meentelijke inkomsten zorgen. Een 
voorstel tot invoering van die baatbe¬ 
lasting werd door B. en W. terug geno¬ 
men. Er zal nog een herberekening 
moeten plaatsvinden, die mogelijk iets 
gunstiger voor de ondernemers zal uit¬ 
vallen. 


Heroïnebezitter 

aangehouden 

HEERLEN - Op het stationsemplace- 
ment in Heerlen heeft de politie een 
31-jarige Surinamer uit Amsterdam 
aangehouden. Voordat de politie hem 
aanbield, lukte het de man een aantal 
stripjes heroïne weg te gooien. Een 
stripje had hij echter nog in zijn be¬ 
zit, waardoor de politie hem kon 
voorleiden en insluiten. 


Van onze redactie 

AMSTENRADE - In het ka¬ 
der van de Kinderboeken¬ 
week werd gistermiddag in 
de basisschool De Verrekij¬ 
ker in Amstenrade een boe- 
kenruilbeurs gehouden. Bij 
deze ruilbeurs konden de 
leerlingen van de eerste tot 
en met de zesde klas boe¬ 
ken of stripverhalen, die zij 
zelf niet meer lezen, onder¬ 
ling ruilen. 

. 

Om „bij ruilen moet er een 
huilen” te voorkomen wer-l 
den de boeken die de kinde¬ 
ren eerder deze week kon¬ 
den meebrengen naar 
school in een puntenstelsel 
ingeschat. Ieder kind 
mocht voor hetzelfde aan¬ 
tal punten, als welke het 
aan boeken had meege¬ 
bracht, boeken uitzoeken. 

Bij dit uitzoeken werden 
de kinderen zo goed moge¬ 
lijk bijgestaan door enkele 
ouders en leerkrachten. 


# Kinderen van de basisschool in Amstenrade bekijken 
aandachtig de boeken op de ruilbeurs 


Klaagschrift over 
barre huisvesting 

HOENSBROEK - Hoensbroekse jongeren, verenigd in de ac¬ 
tiegroep „Hoensbroekse Jongeren willen wonen”, hebben gis¬ 
teravond in het winkelcentrum van genoemde plaats en voor 
de aanvang van de raadsvergadering bij het gemeentehuis een 
klaagschrift uitgedeeld. Een brochure waarin de werkgroep 
ageert tegen de slechte huisvesting voor jongeren in Hoens- 
broek. 


De werkgroep klaagt zowel tegen het 
zeer late op gang komen van een 
Hoensbroeks gemeentebeleid inzake 
de jongerenhuisvesting, als tegen de 
„huisjesmelkerij”, die blijkens een en¬ 
quête onder kamerbewoners in 
Hoensbroek veelvuldig voorkomt. 

De werkgroep schrijft dat zij zich ten 
doel stelt de huisjesmelkers aan te 
pakken, meer betaalbare woonruimte 
voor jongeren, buitenlanders en één- 
en tweepersoonshuishoudens te creë¬ 
ren, kamerbewoners juridisch, moreel 
en praktisch te ondersteunen, de soli¬ 
dariteit tussen de verschillende gedu¬ 
peerden te bevorderen, de leegstand 
van huizen aan te pakken en de ge¬ 
meente op te stuwen een beter wo- 
ningbeleid te voeren. 


Pleidooi van Jo Schmitz: 

„In Rimburg zaak 
leefbaar houden” 


Raad Ubach over Worms: 

Verhogingen 
gemeentegeld 
in besloten 
vergadering 

Van onze correspondent 

UBACH OVER WORMS - Burge¬ 
meester en Wethouders van Ubach 
over Worms hebben gisteravond tij¬ 
dens de raadsvergadering een aantal 
voorstellen tot verhoging van de hon¬ 
denbelasting, rioolrecht, reinigings¬ 
heffingen, marktgelden en leges in 
een besloten bijeenkomst besproken. 
De overige agendapunten gingen snel 
onder de hamer door. Binnen een uur 
was de zaak beklonken en dat is voor 
Ubach over Worms erg kort. 


(ADVERTENTIE) 


Unieke 

koopjes- 

shop 


GOEDKOPER 
KAN NIET! 

blouses 19,50 


HEERLEN - Gisternacht is ingebro¬ 
ken in een café aan de Meezenbroe- 
kerweg. Men is de zaak binnengeko¬ 
men door het slot van de toegangs¬ 
deur te forceren. Uit speelautomaten 
die zich in de zaak bevonden is een 
bedrag van ongeveer 2500 gulden ge¬ 
stolen. 


Van onze verslaggever 

UBACH OVER WORMS - Het zit de oppositie in de raad van Ubach over 
Worms nog steeds dwars, dat een plan voor de bouw van 25 woningen nabij 
het complex van de W Rimburg op de lange baan is geschoven en waar¬ 
schijnlijk niet meer zal worden uitgevoerd. „Dat betekent in feite”, zegt Jo 
Schmitz, ook namens de fracties Terpstra en Wils, „geen woningbouw meer 
in Rimburg wanneer het plan Gremelsbrugge II is voltooid in 1981”. 


„Er is geen duidelijkheid meer over de 
toekomst”, zegt Jo Schmitz, „op lange¬ 
re termijn is nu niets meer vastgelegd. 

Wat wij in Rimburg willen is de zaak 
leefbaar houden. Daar moet je iets aan 
doen, maar op die manier wordt dat 
voor ons onmogelijk gemaakt”. anno 1869 


rokken 39.50 
jacks 39.50 

WILLEMSTR. 93 
HEERLEN 


(ADVERTENTIE) Jo Schmitz heeft moeite met de hou¬ 
ding van het college en een meerder¬ 
heid in de raad die het aanvankelijke 
voornemen toch in de ijskast hebben 
gezet. Vorig jaar keurde de raad een 
krediet van 30.000 gulden goed om een 
adviesbureau te laten uitzoeken waar 
nog bebouwingsmogelijkheden in 
Rimburg waren. Het plan werd don¬ 
derdag 8 mei van dit jaar in een raads- 
conferentie besproken. 

„Tijdens die bijeenkomst is door een 
aantal raadsleden geopperd het voet¬ 
balveld van de W Rimburg ook bij 
het plan te betrekken voor woning¬ 
bouw op langere termijn. In het oor¬ 
spronkelijke plan was dat niet het ge¬ 
val. Het adviesbureau kwam tot de 
conclusie, dat ook het voetbalveld er¬ 
bij betrokken kon worden, zij het met 
een wijziging van het bestemmings¬ 
plan Rimburg. Het college laat het rap¬ 
port ambtelijk bekijken en brengt aan 
de raadscommissie het advies uit de 
procedure voor de bouw van 25 wo¬ 
ningen in te zetten; het gebruik van 
het voetbalveld als toekomstig woon¬ 
gebied wordt ontraden. In de raads¬ 
commissie zijn twee van de vier leden 
(de heren Oldenburger en Willems) te¬ 
gen. Het plan blijft steken. Het college 
neemt het plan niet over en vraagt de 
raad een principe-uitspraak. Een 
meerderheid van 9 tegen 4 raadsleden 
stopt het plan in een diepe la”. 


Overvaller vloekend op de vlucht 

Vrouw liet 


tas 


HEERLEN - Een man 
heeft in het winkel¬ 
centrum in Heerlen 
vergeefs getracht de 
handtas van een 50- 
jarige vrouw uit die 
plaats te stelen. Een 
en ander gebeurde op 
de hoek Raadhuis- 
straat/Tempsplein. 

Toen de vrouw de 
Raadhuisstraat over¬ 
stak, hoorde zij ach¬ 
ter zich een gerucht. 


niet 

Terwijl ze omkeek, 
voelde ze een ruk aan 
haar tas, die ze over 
de schouder droeg. 
Omdat ze de tas ech¬ 
ter stevig vasthield, 
kreeg de overvaller 
hem niet los. De man 
vloekte daarop stevig 
en duwde haar tegen 
de grond. Bij die val 
liep de vrouw schaaf¬ 
wonden aan gezicht, 
handen en benen op. 
Hoewel de man haar 


los 

met afgezette brom¬ 
fietsmotor is gena¬ 
derd, reed hij met lo¬ 
pende motor weg. De 
vrouw heeft de man 
niet goed gezien, 
maar meende aan zijn 
stem te horen, dat het 
om een ouder persoon 
ging. Verder had de 
overvaller een nor¬ 
maal posthur, donke¬ 
re kleding en een 
zwarte bromfiets¬ 
helm. 


Daders in kraag gerat 

Kandelaars 

achterhaald 

SCHAESBERG - Door de arrestatie 
van de 20-jarige J. uit Eygelshoven en 
de 21-jarige L. uit Kerkrade heeft de 
ENSU-politie een hele reeks diefstal¬ 
len in de ENSU-gemeenten weten op 
te lossen. De waarde van de door het 
tweetal gestolen goederen loopt in de 
tienduizenden guldens. 

Aanleiding tot intensief onderzoek 
vormde de inbraak in de kerk te Rim¬ 
burg, waar een vijftal kandelaars met 
een onschatbare waarde werd gesto¬ 
len. Met behulp van enkele waardevol- 
le getuigenverklaringen wist de re¬ 
cherche het duo te achterhalen. Tij¬ 
dens een huiszoeking in de woning 
van L. trof de politie meerdere gesto¬ 
len goederen aan, onder meer afkom¬ 
stig van inbraken uit een bouwkeet te 
Nieuwenhagen en uit een gebouw van 
de draf- en renbaan te Schaesberg. 
Een groot gedeelte van de inbeslagge- 
nomen goederen is reeds bij de diver¬ 
se eigenaren terugbezorgd. 

Door de aanhoudingen is volgens de 
ENSU-politie een einde gekomen aan 
een groot aantal diefstallen die de laat¬ 
ste weken in de Oostelijke Mijnstreek 
gepleegd werden. Vermoedelijk zullen 
er binnen afzienbare tijd nog meerde¬ 
re arrestaties volgen. 

Stopteken 

genegeerd 

KERKRADE - Gisteren zijn in Kerk¬ 
rade twee jongelui bij een verkeers¬ 
controle aangehouden. Beiden had¬ 
den het stopteken van de politie ge¬ 
negeerd. De 18-jarige J.O. uit Eygels¬ 
hoven en de 19-jarige W.B. uit Kerk¬ 
rade, zijn aan de officier van justitie 
voorgeleid en daarna op vrije voeten 
gesteld. 

Kort geding 
over sluiting 
postkantoor 

TREEBEEK - De sluiting van het 
postagentschap aan de Wijenweg in 
Treebeek is voor agenschaphouder 
Wiel Starmans aanleiding een kort 
geding aan de spannen tegen de Ne¬ 
derlandse Staat. Het postagentschap 
in Treebeek werd vanaf 22 september 
op last van de PTT gesloten. Oorzaak 
van deze sluiting was een persoonlij¬ 
ke aangelegenheid tussen de heer 
Starmans en de directie van het PTT- 
district in Maastricht. 

„Ik ben het helemaal niet eens met de 
besluitvorming binnen de PTT en 
daarom heb ik via mijn advocaat mr. 
Föliings dit kort geding aangespar- 
nen”, was gistermiddag het enige com¬ 
mentaar van de heer Starmans. Over 
de persoonlijke aangelegenheid die 
ten grondslag ligt aan de sluiting van 
het PTT-kantoor wilde de heer Star¬ 
mans niets kwijt. 

Het kort geding dient 30 oktober voor 
de rechtbank in Den Haag. 


SUN bij één 
brandweer 

Van onze redactie 

SCHAESBERG - Wanneer in de 
Oostelijke Mijnstreek een regionaliss- 
tie van de brandweren wordt doorge¬ 
voerd, waarbij de beroepsbrandweren 
en de vrijwillige brandweerkorpsej i 
beter gaan samenwerken, dan moeten 
de SUN-gemeenten in één rayon wot - 
den ondergebracht. Dat is de meninj; 
van het college van B en W vaj \ 
Schaesberg, die de raad het voorste l 
doet met de regeling akkoord te gaan. 
Het Schaesbergs college vindt de si¬ 
tuatie van nu, waarbij Schaesberj; 
door de brandweer Heerlen wordt be 
diend en Nieuwenhagen en Ubacl 
over Worms door Kerkrade niet er i; 
gelukkig. Volgende week dinsdaj; 
vergadert de raad Schaesberg onde 
andere over deze zaak. 

Schinveld 
verkoopt 
grond voor 
Marktwand 

SCHINVELD - Met zes tegen vie 
stemmen heeft de Schinveldse raat 
gisteravond laat besloten de grom 
aan de Bleekplaats te verkopen aai 
makelaar Ruyters. Op het terreh 
komt een galerij winkels met daa 
bovenop woningen. Aan de verkoo] 
van de zogenaamde Marktwand wet 
den echter een aantal voorwaardei 
verbonden: makelaar Ruyters moe 
ook de grond van de fa. Kruitz (elec 
trozaak) binnen een half jaar kunne: 
kopen, in de overlegcommissie die: 
een raadslid te worden benoemd, i: 
de commissie hranche-indeling dit 
nen eveneens een raadslid en ee: 
middenstander te worden benoem< 
en de gemeente zal inspraak moete: 
hebben bij de woningtoewijzing. Tt 
gen het voorstel stemden de here 
Van Nuys, De Lang, Buysers en Thei 
nissen. 


nhmcsmic^ cultuur 


Vrijdag 10 oktober 1980 • 

limburgs dag 


BIOSCOPEN 


HEERLEN 


Royal 

The way of the dragon, 16 jr. dag. 

14.30 en 20.30 uur; za. en zo. 14.30, 
19 en 21.30 uur. 

Rivoli 

Midnight cowboy, 16 jr. dag. 15.30 
en 20 uur; za. en zo. 15.30, 19 en 

21.30 uur. 

Spider-man, a.1. za., zo. en wo. 13.30 
uur. 

Halloween, 16 jr. vr. en za. 24 uur. 

Passage 

Kom uit die broek, 18 jr. dag. 14,16, 
18, 20 en 22 uur. 

Kamermeisjes staan voor u klaar, 
18 jr. do. t/m zo. 24 uur. 

H5 

Zombies, 2e week, dag. 14.30 en 

20.30 uur. 

The black hole, 5e week, 12 jr. dag. 
16 en 20 uur. 

De schande van de jungle, 16 jr. 2e 
w’eek, dag. 14, 16, 19 en 21 uur. 

Zes zweedsen in het Tiroler pensio¬ 
naat, 16 jr. dag. 13.45,15.45, 18.45 en 
20.45 uur. 

Phantasm, 5e week, 16 jr. dag. 
14.15, 16.15, 19.15 en 21.15 uur. 

Die verlorene Ehe der Katharine 
Blum, 16 jr. do. t/m zo. 22.45 uur. 
Krokodil des doods, 16 jr. do. t/m 
zo. 22.30 uur. 

Lucky Luke en de vier Daltons, a.1. 
za., zo. en wo. 14 uur. 

Inpoet 

De meisjes van Wilco, vr. 20 uur. 

KERKRADE 

Wijngrachttheater 

Levend begraven, 16 jr. vr. en za. 

22.30 uur. 

Pedro’s wonderbaarlijke wereld¬ 
reis, a.1. za. en zo. 14.30 uur. 
Plankgas, 12 jr. za. en zo. 17 uur. 
Kramer versus Kramer, a.1. 2e 
week, za. t/m di. 20 uur. 

Het slangenei, 16 jr. wo. 20 uur. 

UB ACH o. WORMS 

Grandtheater 

Ten, 16 jr. za. 20 uur; zo. 19 en 21 
uur. 


THEATER 


HEERLEN 

S tadsschouwburg 

Jazz-night met the Paradise Jazz¬ 
band en de Maryland Jazzband, za. 
20 uur. 

Pak mich, kom krieg mich door 
Heerlens Streektheater, zo. 20 uur. 
Bramen zoeken door Jan Blaaser, 
ma. 20 uur. 

KERKRADE 

Wijngrachttheater 

Cabaret Rommedoe uit Maastricht, 
vr. 20 uur. 

Een broodje boek door Amstel To¬ 
neel, wo. 14.30 uur. 


EXPOSITIE 


HEERLEN 


NUTH Weekje feest bij openin 

nieuwe Heyendal MAY 
• Het gouden paar Reintjes- 
Hamelaars. 

Gouden paar 
in Schaesberg 

SCHAESBERG - Het echtpaar 
Reintjes-Hamelaars uit de Quad- 
vlieglaan 23 in Schaesberg viert 
zaterdag het gouden huwelijks¬ 
feest. In de Peterus en Pauluskerk 
van Schaesberg is om 15 uur een 
dankdienst. Daarna wordt het 
feest voortgezet in zaal de Ark aan 
de Op de Heugden waar men tus¬ 
sen 18.30 en 19.30 gelegenheid 
heeft het paar te feliciteren. 

De heer Reintjes heeft ondanks het 
feit dat hij in Engeland geboren is, 
een echte Limburgse levensloop. 
Hij werd in 1909 geboren in Liver- 
pool, maar zijn ouders verhuisden 
kort daarop naar Schaesberg. 
Reeds op jonge leeftijd werkte hij 
op een boerderij en bij een kruide¬ 
nierszaak. In 1925 trad hij in dienst 
bij de O.N. II waar hij in 1965 ge¬ 
pensioneerd werd. Vlak na de oor¬ 
log werd hij bevorderd tot meester- 
houwer en later tot beambte. Als 
echte koempel is de heer Reintjes 
een vurige duivenliefhebber. De 
grote hobby van zijn echtgenote is 
bakken. 

Jazzfestival 
in Heerlen 

HEERLEN - De stadsschouwburg 
van Heerlen is zaterdag het beloofde 
land voor jazzliefhebbers. Vanaf zater¬ 
dagmorgen tot in de namiddag wordt 
er een jazzfestival gehouden. Dit 
wordt dan ’s avonds om 21 uur weer 
vervolgd door een jazznight. 

Voor deze happening is een selectie 
gemaakt uit een groot aantal buiten¬ 
landse bands en solisten, terwijl de 
Nederlandse Valuas City Jazzband op 
diverse plaatsen in Heerlen speelt. Het 
jazzfestival in de stadsschouwburg is 
gebouwd rond een autotentoonstel¬ 
ling. 


KERKRADE - Rond de officiële opening van de RK Mavo iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiüiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiHiiiiiiii'iJ 
„Heyendal” aan de Richterstraat in het Rolduckerveld in 
Kerkrade op woensdag 15 oktober wordt een hele feestweek 
op touw gezet. Het feest begint maandag 13 oktober sportief 
met een voetbalwedstrijd tussen docenten en leerlingen op 
een van de terreinen van het sportcomplex De Groene Long. 

’s Middags zijn er zwemwedstrijden voor alle leerlingen in 
Dr’ Pool. Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar 
is er ’s avonds in het souterrain van de school een dis- 
coavond. 
Een dag later vinden twee grote wan- 
delralleys plaats in Kerkrade en omge¬ 
ving. Donderdag 16 oktober wordt op 
het schoolterrein een ludieke happe¬ 
ning gehouden. Behalve een spellen- 
circuit met o.a. blikgooien, kussenge¬ 
vecht, zaklopen en spijkerslaan, zijn er 
modeshows, creatieve activiteiten in 
bistro, poffertjeskraam, film en een 
Chinese theetuin. De doedag duurt 
van 10 tot 16 uur. In de avonduren is er 
voor de leerlingen van het derde en 
vierde leerjaar een discoavond. 

De vrijdagmorgen staat in het teken 


van een tweetal schoolconcerten in de 
aula. Het Nederlands duo Barbra en 
Bas neemt de leerlingen mee op een 
wereldreis aan de hand van volkslie¬ 
deren uit vele landen, ’s Middags is er 
voor alle leerlingen in het Wijngracht¬ 
theater een filmvoorstelling. Van 16.30 
tot 20.00 uur is er Open Huis voor alle 
belangstellende. De feestweek wordt 
besloten met een grote reünie van do¬ 
centen, oud-docenten en oud-leerlin- 
gen om 20 uur in het souterrain. 


Officieel 


ANJVB aan minister: 

Hou rekening 
met toeristen 

HEERLEN - De ANWB heeft in een 
schrijven aan minister Ginjaar van 
Volksgezondheid aangedrongen om 
bij eventuele maatregelen ter ver¬ 
mindering van de geluidsbelasting 
rond vliegvelden rekening te houden 
met de belangen van verblijfsre- 
creanten. De ANWB is namelijk van 
mening dat recreatievoorzieningen 
gevoeliger zijn voor vliegtuiglawaai 
dan een woonomgeving. 

„De geluidwerende werking van de 
muren van een woning is bij tenten of 
caravans (vrijwel) geheel afwezig. Als 
35 Kosteneenheden voor woonbebou¬ 
wing nog juist acceptabel worden 
geacht, moet voor verblijfsrecreatie 
een lagere toelaatbare geluidsbelas¬ 
ting worden vastgesteld”, aldus het 
schrijven van de ANWB. 

Als voorbeeld noemt de ANWB de 
kampeerterreinen in de buurt van 
Eindhoven (Welschap) en Schinveld 
(Geilenkirchen), die ten gevolge van 
een veranderd gebruik van naburige 
vliegvelden een geluidsbelasting van 
40-35 KE te verduren krijgen. 


De officiële ingebruikneming van de 
Mavo Heyendal op woensdag 15 okto¬ 
ber vindt plaats om 15.30 uur door de- 
puté drs. W. Buck. De heer Buck zal 
symbolisch de laatste steen plaatsen. 
Hieraan vooraf is er om lo uur een eu¬ 
charistieviering in de Catharinakerk 
van de Holz en om 11 uur de plechtige 
inzegening van het gebouw door de¬ 
ken J. Schulpen van Kerkrade. Aan¬ 
sluitend worden leerlingen, docenten 
en genodigden getrakteerd op een 
feestontbijt. Bestuur en directie be¬ 
sluit het officiële gedeelte met een re¬ 
ceptie van 19.00 tot 20.30 uur in de aula 
van de school. 


Jubileumconcert 
mannenkoor David 

KERKRADE - In het kader van het 
60-jarig bestaan van het mannenkoor 
David uit Spekholzerheide, organi¬ 
seert het koor zondag om 20 uur in de 
parochiekerk St.-Martinus een jubi¬ 
leumconcert. Aan het concert werken 
mee het Rumpens Mannenkoor 1921 
o.l.v. Bart Kockelkoren, Steinder Man¬ 
nenkoor o.l.v. Giel Vossen en uiter¬ 
aard David o.l.v. Jan Gouders. De al- 
| gehele presentatie is in handen van 
Loet Reubsaet. W!k 


Percussie 
ensemble 
in Brunssum 


BRUNSSUM - Het Heerlens Per¬ 
cussie Ensemble verzorgt zondag 
12 oktober om 11.30 uur in het ont¬ 
moetingscentrum D’r Brikke-oave 
te Brunssum een koffieconcert. 
Het ensemble staat onder leiding 
van de heer Piovesana. Het brengt 
een gevarieerd programma op rit¬ 
mische en melodieuze instrumen¬ 
ten, zoals conga’s, vibrafoons en 
drums. 


llllllllllltllMlltlllllllllllllllllilllllllilltlllllllllllllllllllllMlllllllflllllllllllllllllllLllllll>l>l<ll ,,|l|ll 


Afscheidsreceptie 
Rabobank- directeur 


Stadhuis 

Schilderijen van Jef Diederen. 
Open dag. 9-17 uur; za en zo 14-17 
uur. Tot 26 oktober. 

Galerie De Vlieger 
Kruisstraat 36 

Schilderijen van Luis Fileer. Open 
wo t/m vr 10-18 uur; za 10-17 uur; zo 
14-17 uur. Tot en met 2 november. 

Galerie Stadhouders 
Potgieterstraat 90 

Beeldhouwwerken en schilderijen 
van Alfons Stadhouders. Elke za¬ 
terdag van 10-14 uur. 

Welterhof 

Schilderijen, foto’s, handwerk en 
collages van personeelsleden. 
Open ma t/m vr 9-17 uur. Tot en 
met 24 oktober. 

HOENSBROEK 

Kasteel 

Archeologisch museum. Open dag. 
10-12 en 13.30-17.30 uur. 

Expositiezolder 

Schilderijen van Fien Huth. Open 
dag. 10-12 en 13.30-17 uur. Tot en 
met 2 november. 


Atelier Vinken 
Stationsstraat 71 

Schilderijen, aquarellen en teke¬ 
ning van Ad Merx onder de titel: 
„Met het oog op het Rooth.” Open 
tijdens winkeluren. Tot 20 novem¬ 
ber. 


UBACH o. WORMS 

Galerie Binnenhof 
Grensstraat 87 

Schilderijen van Joos Damen. Elke 
donderdag van 10-22 uur. 

KERKRADE 

Hof van Erenstein 
Oude Erensteinerweg 

Charles "Eyck, verleden en heden. 
Tot en met 22 oktober. 

W i jngracht theater 

Momenten, tekeningen in conté en 
kleurpotlood van Lou Thissen. 
Open ma. t/m vr. 10-15 uur; za. 10- 
12 en 14-18 uur; zo. 14-18 uur. Tot 
en met 12 oktober. 


MAASTRICHT 

Stadsschouwburg 

Belgische kunst. Tekeningen van 
Urbain Mulkers, foto’s en plastieke 
van Mady Andrien en Roger Potier. 
Gedurende de maand oktober. 

Glasmuseum 
Brusselsestraat 77 

glas en keramiek. Open za. 10-17 
uur; zo. 14-17 uur. 


BOCHOLTZ - De directeur van de 
Rabobank Bocholtz, de heer W.J.H. 
van de Gaar, gaat met pensioen. Om 
die reden wordt hem vandaag van 20 
tot 21.30 uur een afscheidsreceptie 
aangeboden in harmoniezaal Goeb- 
bels-Coerver aan de Dr. Nolenstraat. 

De heer Van de Gaar was 31 jaar in 
dienst bij de Rabobank, waar hij als 
kassier begon. Momenteel werken op 


Nieuw seizoen 
van Mensen 
Zonder Werk 

KERKRADE - Vanaf vandaag kan 
men zich weer opgeven voor het 
projekt „Mensen Zonder Werk”, 
georganiseerd door het K-3-cen- 
trum en het VJV Sjoes. Het doel 
van dit projekt is mensen zonder 
werk zo zinvol mogelijk bezig te 
houden. Het programma ziet er als 
volgt uit: K-3 centrum: meubel¬ 
beurs, kledingbeurs; filmgroep; 
redactiegroep; belangengroep; 
hulp- en adviesbureau; cursus 
schoolverlaters; opfriscursus en 
sportgroep. VJV Sjoes (voor men¬ 
sen tussen 17 en 30 jaar): kookcur¬ 
sus voor mannen en vrouwen; EH- 
BO-cursus, variaprogramma; foto¬ 
cursus. De cursussen van Sjoes zijn 
niet allemaal kostenloos. Aanmel¬ 
den bij Jos Reinders, K-3 centrum, 
Zonstraat 35, Kerkrade (tel. 045- 
455436). 


0 De dans- en showgroep uit Simpel- 
veld gaat zaterdag weer beginnen met 
haar activiteiten. Als eerste staat een 
bezoek aan de Valkenier in Valken¬ 
burg op het programma. • De „Mei- 
Möedjes” uit de Groenstraat te Ubach 
over Worms gaan zaterdag het eerste 
lustrum vieren. Ter gelegenheid hier¬ 
van wordt er van 19 tot 21 uur in het 
gemeenschapshuis ’t Ströatje een re¬ 
ceptie gehouden. Aansluitend is er een 
druivenbal met muziek van het orkest 
Connanball. • De voetbalvereniging 
RKDFC uit Merkelbeek houdt zater¬ 
dag vanaf 9 uur een ophaalactie van 
oud papier. Men wordt verzocht het 
papier gebundeld klaar te leggen. 0 - 
De dagprijs van het kegelconcours ge¬ 
houden door de carnavalsvereniging 
De Naate teVoerendaal werd bij de 
heren gewonnen door Mai Mertens. 
Bij de dames ging de prijs naar Helma 
Mertens-Eussen. Het concours wordt 
op 12, 19, 25 en 26 oktober voortgezet. 
• Het katholieke vrouwengilde Heer¬ 
len houdt vandaag, vrijdag, om 19.30 
uur in de aula van het Bemardinuscol- 
lege een bijeenkomst. De heer P. Kuij- 
per zal spreken over natuurgenees¬ 
kunde. • In het gemeenschapshuis 
de Burcht wordt vandaag, vrijdag, om 
20.45 uur door de bolclub de Vregelers 


de Rabobank, die in 1961 de nieuw¬ 
bouw aan het Patersplein betrok en in 
1976 weer een grote verbouwing 
moest ondergaan, twaalf personen. De 
scheidende directeur is ook actief in 
het vereningsleven van Bocholtz, als 
koster-organist van de parochie en als 
directeur van de zangvereniging „Mor¬ 
genzang”: Enkele jaren geleden werd 
hij benoemd tot Keiridder en voor zijn 
vele verdiensten ontving hij boven¬ 
dien de pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifici. 

De opvolger van de heer Van de Gaar 
is de heer Van de Hoven, die momen¬ 
teel adjunct-directeur van de Rabo¬ 
bank Hoensbroek is. 


Jeugdhuis Libra 
draait weer volop 

BRUNSSUM - Het jeugdhuis Libra in 
Brunssum is weer gestart met de we¬ 
kelijkse activiteiten, die als volgt wor¬ 
den gehouden maandag: 18.30 tot 20 
uur hobbyclub voor jongens van 9 tot 
12 jaar. Woensdag: 14.15 tot 15.30 uur 
knutselen en spelletjes voor jongens 
en meisjes van 5 tot 9 jaar. Van 19.30 
tot 22 uur spellenavond voor jongeren 
van 12 tot 17 jaar. Donderdag: 18.30 tot 
20 uur hobbyclub voor meisjes van 9 
tot 12 jaar. Zaterdag: 17.30 tot 19 uur 
discoavond voor de jeugd van 9 tot 12 
jaar en van 19.30 tot 22.30 uur voor de 
jeugd van 12 tot 17 jaar. Zondag: is el¬ 
ke morgen frühschoppen van 11 tot 13 
uur. 

In het nieuwe seizoen zijn behalve de 
vaste wekelijkse activiteiten ook nog 
andere programma’s zoals Aktie 
Kwinkslag, Paaspop, kampweek, 
sporttoernooien etc. 


uit Brunssum een kwajongconcours 
gehouden. • De afdeling Ransdaal 
van de LVB houdt zaterdag in zaal 
Voncken een feestavond die om 19 uur 
begint met een eucharistieviering in 
de Theresiakerk. De dienst wordt vo¬ 
caal omlijst door de mandoline leerlin¬ 
gen van mejuffrouw Verweij uit Wijl- 
re. • De prijzen van de loterij gehou¬ 
den door de HEAO-studenten te Kerk¬ 
rade zijn gevallen op de lotnummers 
107, 228 en 448. De prijzen zijn ver¬ 
krijgbaar bij de heer Meesters op de 
NMB aan de Marktstraat. 0 In de re¬ 
creatiezaal van het bejaardentehuis 
St.-Elisabeth te Bocholtz wordt zater¬ 
dag van 17 tot 20 uur en zondag van 10 
tot 20 uur een handwerktentoonstel- 
ling gehouden uit de Derde Wereld. 
De opbrengst is voor pater Havenith 
in Brazilië. • De verkennersgroep 
van de St.-Vincentiusparochie te 
Brunssum houdt zaterdag van 14 tot 
18 uur aan de Prins Hendriklaan een 
open dag. Op het programma staat 
vertoning van dia’s en films. 0 Ter ge¬ 
legenheid van de opening van het 
nieuwe Groenekruisgebouw aan de 
Donderdagstraat op de Molenberg, 
wordt vrijdag van 18 tot 20 uur een 
open dag gehouden. 0 In de stads¬ 
schouwburg van Heerlen wordt zater- Theo Pasing 


RIVOLI 


HALLOWEEN: Een onderhouden¬ 
de Amerikaanse thriller uit 1978. In 
de hoofdrollen: Donald Pleasence, 
Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis, 
P.J. Soles. Regie: John Carpenter. 
Vijftien jaar nadat hij een moord op 
Judith Myers heeft gepleegd weet 
de moordenaar uit het gesticht te 
ontsnappen. Het is weer Halloween 
(de avond voor Allerheiligen) en de 
moordenaar is teruggegaan naar 
het stadje waar hij zijn eerste 
moord heeft gepleegd. Hij laat zijn 
oog vallen op drie meisjes. Het 
wordt een bloedige strijd om de 
man weer achter slot en grendel te 
krijgen, zeker als de psychiater die 
achter hem aan zit hem in het vizier 
krijgt. 16 jaar. 


H 5 


DIE VERLORENE EHR DER KA- 
THARINA BLUM. Een boeiende 
Duitse maatschappij-kritische film 
uit 1975 naar het beroemde boek 
van Heinrich Böll. In de hoofdrol¬ 
len: Angela Winkler, Mario Adorf, 
Dieter Laser, Heinz Bennet. Regie: 
Volker Schlöndorff. Nadat de 
anarchist Ludwig een nacht bij Ka- 
tharina heeft geslapen is hij spoor¬ 
loos verdwenen. De politie had 
hem op het oog en een inval in de 
woning van Katharina levert niets 
op. Hoewel! Katharina is nu zeer 
verdacht. Ze wordt meegenomen 
voor een verhoor. Dat zou zo erg 
nog niet zijn als het boulevardblad 
„Die Zeitung” deze zaak niet in de 
vingers had gekregen. Voor deze 
krant zijn alle middelen ge¬ 


rechtvaardigd om aan een verhaal 
te komen. Katharina gaat aan dat 
geschrijf over haar, geestelijk ka¬ 
pot. Ze kiest voor een gewelddadi¬ 
ge oplossing. Ze schiet de journa¬ 
list dood. Boek en film stellen een 
bepaalde journalistiek aan de kaak, 
16 jaar. 

WIJNGRACHT¬ 

THEATER 

HET SLANGENEI. Een boeiend 
Amerikaans-Duits drama uit 1977. 
In de hoofdrollen: Liv Ullman, Da¬ 
vid Carradine, Gert Fröbe, Heinz 
Bennet. Regie: Ingmar Bergman. 
De film is gesitueerd in Berlijn an¬ 
no 1923 in de eerste helft van no¬ 
vember. Het land verkeert in een 
grote economische crisis. Een pak¬ 
je sigaretten kost 4 biljoen mark. In 
de bierkelders roert zich een war¬ 
hoofd, Hitler genaamd. De Ameri¬ 
kaan Abel Rosenberg vindt zijn 
broer Max, met wie hij een pen- 
sionkamer deelt, dood. Hij heeft 
zich door het hoofd geschoten. 
Abel trekt in bij de ex-man van zijn 
vrouw. Zij werkt in een derderangs 
cabaret. De aan drank verslaafde 
Abel krijgt van prof. Vergerus een 
kans om in zijn laboratorium te 
werken. Daar ontdekt hij bizarre 
experimenten die de professor op 
levende mensen uitvoert. Telkens 
wordt hij geconfronteerd met de 
commissaris van politie omdat in 
zijn omgeving voortdurend men¬ 
sen op een onnatuurlijke wijze om 
het leven komen. Radeloos pro¬ 
beert hij Duitsland te verlaten, 16 
jaar. 


leai 


dag om 21 uur een jazzconcert gege¬ 
ven. Voor het voetlicht komen de Pa¬ 
radise Jazzband uit Oosterhout en de 
Maryland Jazzband uit Keulen. 0 De 
schutterij St.-Martinus uit Vaesrade 
houdt zaterdag, zondag en op 18 en 19 
oktober een sjoelbakconcours. De 
wedstrijden beginnen op zaterdag om 
20 uur en op zondag om 11 uur in het 
schutterslokaal. 0 De duivenvereni¬ 
ging uit Vaesrade houdt zaterdag een 
wedvlucht vanaf Eijsden. De duiven 
kunnen worden ingezet van 11 tot 13 
uur in het verenigingslokaal. De los¬ 
sing is om 14 uur. 0 Hengelsportver- 
eniging Bocholtz houdt zaterdag en 
zondag vanaf 8 uur in' de visvijver bij 
de autoweg de sluitingswedstrijd. 0 - 
Door de buurtvereniging Klooster¬ 
straat te Bocholtz wordt vandaag, vrij¬ 
dag, in zaal Derwall om 20 uur een 
feestavond gehouden. Iedereen is wel¬ 


kom. 0 In verband met het afscheid 
van directeur W, v.d. Gaar is de Rabo¬ 
bank Bocholtz vandaag, vrijdag, de 
hele dag gestoten. 

Kienagenda 

Heerlen: 19.45 uur in zaal Hermans 
Schaesbergerweg door de spaarclub. 
20 uur in het gemeenschapshuis 
Krotje Passart door de gezamenlijke 
verenigingen. 19.45 uur in café The 
Corner door de spaarclub. 20 uur in 
het gemeenschapshuis Schaesberger- 
veld door harmonie Flos Carmeli. 
KERKRADE: 19.45 uur in zaal v.d. 
Heijden Chevremont door SCC. 20 uur 
in het gemeenschapshuis Chèvremont 
door de gezamenlijke verenigingen. 20 
uur in zaal Jongen Chevremont door 


Buurtraad stelt 
spreekuur in 

KERKRADE - Tijdens de tweede 
buurtraadvergadering Spékholzerhei- 
de is besloten te starten met twee 
spreekuren voor de bewoners van 
Spekholzerheide. In het Elbereveld 
vindt dit spreekuur maandag 13 okto¬ 
ber plaats in de „keet” naast de flats 
van 16 tot 17 uur. Aanwezig is de heer 
Trags, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 045-419964. Het andere 
spreekuur is van 18.30 tot 19.30 uur in 
het verenigingsgebouw, hier zijn de 
heren De Vlas en Kronen aanwezig. 
Het is de bedoeling dat zaken over de 
buurt of wijk ter sprake komen en 
geen persoonlijke problemen. De vol¬ 
gende buurtraadvergadering is op 
maandag 20 oktober in het vereni 
gingsgebouw. 

Dierenshow in 
Welterhof 

HEERLEN - De vereniging van vogel¬ 
liefhebbers Witroka uit Heerlen en de 
konijnen- en pluimveevereniging Nut 
en Sport uit Voerendaal houden van 
11 tot en met 17 oktober een grote die¬ 
renshow. Deze vindt plaats in de Wel¬ 
terhof te Heerlen. Te zien zijn konij¬ 
nen, cavia’s, sierduiven, hoenders, ka¬ 
naries, tropische vogels en verschil¬ 
lende soorten parkieten. De toegang is 
voor alle belangstellenden gratis. Ver¬ 
der staat op het programma: maandag 
13 oktober bespreking over konijnen, 
dinsdag 14 oktober een film over 
hoenders, woensdag 15 oktober over 
duiven en donderdag een dia-avond 
over parkieten. Deze besprekingen be¬ 
ginnen om 20 uur. 

Concertavond 

Eygelshoven 

EYGELSHOVEN - Zaterdag 11 okto¬ 
ber concerteren de muziekverenigin¬ 
gen Accordia, gemengd koor St.-Jozef 
en harmonie St.-Caecilia in de zaal A 
genne Komm aan de Laurastraat in 
Eygelshoven. Uitgevoerd worden 
door het Accordia jeugdorkest o.l.v. P. 
Janssen: Melodie und Rhytmus en 
Ouverture in D; door muziekvereni¬ 
ging Accordia o.l.v. H. Luesink; Sere- 
nata Moderna en Sinfonia alla Come- 
dietta; door het gemengd koor St.-Jo¬ 
zef o.l.v. J. Brull; selectie uit de Parel¬ 
vissers; Koor der Matadoren La Tra- 
viata; Salamaleikum Barbier van Bag¬ 
dad; Die Fledermaus; Ballsirenenwals 
en land of hope and Glory; door har¬ 
monie St.-Caecilia o.l.v. J. Joosten In- 
standconcert, Undine Ballet, Raij- 
mond Ouverture, El Albicano, Was¬ 
hington Gray, Royal Processional en 
het Limburgs Volkslied. Het concert 
begint om 20 uur en is vrij toeganke¬ 
lijk. 


de gezamenlijke verenigingen. 19.45 
uur in Club 208 door mannenkoor Da¬ 
vid. 

Hoensbroek: 19.15 uur in de Raadskel- 
der door de Brabantse Club. 19.15 uur 
in zaal Schiffers door de algemene Ne¬ 
derlandse bond voor ouderen. 
Brunssum: 20 uur in zaal Oberije door 
de gezamenlijke verenigingen. 19.30 
uur in het gemeenschapshuis In ’t Ven 
door de bejaardenbond Langeberg. 14 
uur in Unitasgebouw door de Kavo. 14 
uur in het Irenehuis door algemene 
bond voor ouderen. 

Voerendaal: 20 uur in het Kunder- 
kruis door gymnastiekvereniging Fu- 
renthela. 

Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Veenen- 
daal door tamboerkorps Wilhelmina. 
Ubach over Worms: 20 uur in zaal Eg¬ 
gen door fanfare Eendnkcht. 

Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall door 
de Palermo Boys. 

Schaesberg: 20 uur in het hobbyclub- 
gebouw door het jeugdwerk H. Fami- 
lieparochie. 

Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Varen- 
beuk door de gezamenlijke verenigin¬ 
gen. 

Heksenberg: 19.30 uur in zaal ’t Karre- 
wiel door damescomité voetbalvereni- 
WEEKE 

AGENP 


APOTHEEK ^ 

De avond-, weekend- eI1 
sten beginnen op vrijdag 
digen de volgende wee 
tend om 8.30 uur. 

Heerlen: apotheek Cla eSS 
straat 6, tel. 712541. ^ 

Heerlerheide: apotheek 
hoek Willem BarentzW^ 

straat. Zaterdag van 11 t°.\| 
spoedgevallen tel. 2107 " 
Nuth - Hoensbroek: a P 
tens, Hoofdstraat 87 H° . 
212214. J 

Nieuwenhagen - Sch*j 
theek Nieuwenhagen, K*:j 
tel. 312294. Zaterdag 
uur en zondag van 11 tol 
18 tot 19 uur. 

Simpelveld - Bocho 1 ^' | 

Voncken, Dr. Ottenstr^ 
veld, tel. 441219. Zaterdag 
uur en zondag van 13-3 U 
van 22 tot 22.30 uur. J 
Kerkrade: apotheek 
Akerstraat 79, tel. 
van Wersch, Hoofdsb 

452010. y 


DOKTKlt 

Heerlen: voor spoed8®uji 
huisarts bellen, b.g.g- ’**! 4 
Hoensbroek - BrunssU^|)i 
gevallen eigen huisarts 
Kerkrade-West: voor 
eigen huisarts bellen. 
Nieuwenhagen - Ubac* 1 
voor spoedgevallen eig eI 
len. 

Schaesberg: dokter J-„ 
manstraat 14, tel. 31332^- 

Voerendaal - Ubachsbe * 

demond, Ubachsberg, * 

Simpelveld - Bocholtz^ ; 

gen, Panneslagerstraat ' 

tel. 441470. 

Kerkrade-Oost: tot , 1ÉF 
12 uur eigen huisarts b 
zondagmorgen 10 uur „ 
Peschbeemdenstraal 
Dokter Vluggen, Bi 
tel. 452913. Van zo 
maandagmorgen 8 uury 


TANDARTS A 

Heerlen - Hulsberg 

tandarts Carati, Bok s | 
211000. Spreekuur zaten* J 
van 11 tot 12 uur. , 
Brunssum - Schinveld 'jM 
tandarts Setiabudi, 

126 Brunssum, tel. y 
zaterdag en zondag 
uur en van 17.30 tot l 8 . yh 
Simpelveld - Bocholtz- 
born, De Lange Akker * 
04454-1734. Spreekuur ^ 
zondag van 12.30 tot to Vj 
Kerkrade - Eygelsh oS \..9t 
Worms - Nieuwenhag e d ^ 


tandarts Schobben, K» 
Nieuwenhagen, tel. 31* F 
zaterdag en zondag 
uur en van 17 totlTa^Va 

SOSHIJLPj^ 

SOS-telefonische SS& 
nacht bereikbaar, tel- 
HULPPOST WELTEflJJtF 
Heerlen: acute hulpP°gjgOy 
imr hereikhaar tel. 7-1 y 


uur bereikbaar, 

GROENE KgjÉ 

Heerlen: wachtdienst * f 
vallen op zaterdag e j 

713712. Aae^J 

Bocholtz: voor spoedg y 
verpleging zaterdag j 
441587. yf é 

Kerkrade-Oost: 
spoedgevallen op zate yv 
zuster Koolwijk, tel- upj 
452095. Telefonisch be> # 
6.30 en 7 uur, tussen 1 f j 
tussen 18.30 en 19.30 d 
Kerkrade-West: rfi&d 

spoedgevallen op zate* gjl 
zuster Mulders, tel- UF) 
452095. Telefonisch be* 

6.30 en 7 uur, tussen - 
tussen 18.30 en 19.30 
vrijuay iu uiuuuei isou Uws uk de provincie , reportage 


fti burgse delegatie kwam met goed nieuws naar huis 

Uit groei luchthaven 
positief ontvang en 


9 van pag. 1 

fAG - Dit gunstig per- 

* Voor de toekomst van 
jWiaven Zuid-Limburg 

* goede boodschap 
J* gistermiddag de 
fcsc delegatie naar 
^jSkeerde. Zij bestond 
,” e Putés K. Buck, E. 
ö|, oek, G. Kockelkorn 
J^dewijks plus ambte- 
^stentie. Aan de ande- 
jvan de tafel zaten 
*cretaris Neelie Smit- 

Verkeer en Water- 
^econdeerd door een 
**öbtenaren van haar 
en dat van Ruim- 
l^vdening en Milieu en 

* Rijks Luchtvaart 
'Minister Beelaerts 
?Mand moest van deel- 
L*h het overleg afzien 
®*hd met verplichtin- 
’ ll ‘ Kamer. 

in Den Haag maakte het 
Op optreden van het provin- 
diverse maatschappelij- 
| re hngen en geledingen uit 
nJj* 1 via de uitbouw van de 
de werkgelegenheid een 
San^ en ‘ Volgens de staatsse- 
hfyj* het Structuurschema Bur¬ 
gterreinen de ruimte voor 
van de luchthaven tot 
Hq in de loop van de ko- 
ivo 0t 15 jaar. Zij onderkende 
i* ° ra l het belangrijke aandeel 
H-^igroei kan hebben voor de 

Eenheid. 

baan 

^legatie tevens goede hoop, 
yj-West baan zoals die thans 
is in het structuursche- 
^heubaan van 2400 meter - 
11 omgezet in een „beleids- 
’? tot realisering van een 
5a n van 3500 meter”, zowel 
'technische redenen alsook 
hvikkeling tot een vracht- 
\\teogeiijk te maken. Zij zei 
Vig ten dat voorstellen daarom- 
L* Ka r het einde van dit jaar 
Koteer zullen gaan om daar 
8e hd jaar te worden bespro- 


te staan voor kleine vliegtuigen om zo¬ 
doende de vestiging van de City Koe¬ 
rier op de luchthaven mogelijk te ma¬ 
ken. Overleg en studie zijn nog gaan¬ 
de. 
Milieu 


frr .1 


p 


De staatssecretaris beklemtoonde bij 
de diverse onderdelen van de discus¬ 
sie, dat bij de ontwikkeling van de 
luchthaven voortdurend rekening zal 
moeten worden gehouden met de pro¬ 
blemen voor milieu en omgeving. 
Vooral bij het hoofdstuk nachtvluch¬ 
ten wees zij erop, dat consequenties 
voor milieu en omgeving bij voortdu¬ 
ring moeten worden afgewogen. 


■ / "" , y -■/ / ' * ' 

y/vs. yy.-//. '■/, vX-XrftXWKv/ 


M % 
r ' t J 

■m m IC*™*® 


%S wC 

* % S 4U* V 


mmrw 

k 'smk* 


4 / 7 


mmmxê 

* ' n.' 

___ H mm 


mmm 


mm m \: - _ 
wmmmmm. 

Vxtx;; : : y 


mtwm 

.i 


fif Sf 4 • Verheugd en met 
versterkt optimisme 
landden gistermiddag 
de gedeputeerden 
(v.l.n.r.) Buck, Lode- 
wijks, Kockelkorn en 
Mastenbroek weer op 
Limburgse bodem na 
in Den Haag een alles¬ 
zins vruchtbaar ge¬ 
sprek met staatssecre¬ 
taris Smit-Kroes te 
hebben gevoerd over 
vergroting van de 
luchthaven. 
^Muchten 

It th 

jW e m a nachtvluchten kwam 
Hierbij ligt op tafel de toe- 
jde staatssecretaris aan de 
V,'-bestraten, dat hiervoor 
WWxhming gegeven zal wor- 
kfïy 6 - r de zoneringsregeling 
SttUAlT 1 - Omdat de staatssecre- 
n^eid j s op deze toezegging 
Jij werd er door de dele- 
op aan Ê e drongen deze 
m deling zo spoedig moge- 
Jta^Val vóór 1 januari, gereed 
N^^ij zegde haar medewer- 
ÏVüi me zonder zich aan de da- 
binden De Zuidlimburg- 
f staat bij de zoneringsre- 
k t>e Schiphol op de tweede 
Staatssecretaris zei toe te 
^deren, dat beslissingen 
Jom hchthavens in tijd zo mo- 
ijjtyvJf 11 gelijkgeschakeld. 

° r d werd verkregen op de 
A . v& n het provinciaal be- 
d Se tectieve openstelling 
c * e nachturen tot 2 uur toe 


FNV: ’Teleurstellend en beschamend 9 

Minister is machteloos: 
Volvo baas in eigen top 


door lierman van der meiden 

HEERLEN/HELMOND - Het 
ministerie van economische 
zaken heeft geen enkele moge¬ 
lijkheid om invloed uit te oe¬ 
fenen op de omvang, de sa¬ 
menstelling en de taakverde¬ 
ling van de hoofddirectie van 
Volvo Car BV. Dientengevol- 


. ^ nachturen tot 2 uur toe | ge kan de regering dan ook ge- 

lll,| iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Merkwaardig ongeluk I 

U/;/ DODELIJKE AFLOOP \ 

Vrachtrijder | 

overreed 


•in 


.«J^SBERG - 

M h chauf- 
l» ü • uit Huls- 
»V«L ee U hache- 
> ïjj^tuur weer 

> 01 iV. Is door de 
■C* i» Best 
tang ver- 
hij dins- 
in alle 
hu betrokken 
v -l* merk- 

S v a ^ e ‘V k op 

Eindho- 
(« Bosch. 
St t 48 * 11 Is ko- 
,hjf J* staan dat 
U'tgeslo- 
SC tre den is 
weer 

' v °cten ge- 


er 


Slapend in de cabine 
van een vrachtwa¬ 
gencombinatie werd 
R. dinsdagmorgen 
vroeg overvallen 
door Anton van D. 
(28) uit Budel, die 
hem met een mes te 
lijf wilde. R. startte 
daarop in paniek zijn 
wegkolos en scheurde 
er vandoor. Daarbij 
heeft hij zijn belager 
geraakt en dodelijk 
tegen diens eigen au¬ 
to verpletterd. Toen 
de politie wat later 
bij het slachtoffer 
aankwam, was de 
Limburger er al ver 
vandoor. Vanuit Cu- 


aan de rijkspolitie in 
Best wat hem was 
overkomen. 

A van D. had eerder 
op de vroege dinsdag¬ 
morgen hinderlijk ge¬ 
drag moeten incasse¬ 
ren van een lastige 
weggebruiker die 
hem van de weg wil¬ 
de drukken. Hij is 
wat later omgekeerd 
om verhaal daarvoor 
te halen. Op een par¬ 
keerplaats is hij ver¬ 
moedelijk uit woede 
de chauffeur uit Huls¬ 
berg te lijf willen 
gaan. 


| lemborg meldde hij | = 

l||||| HlllllHlllll||||illlllllllllllllllllll|||||IIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli 


nerlei wijze de voorgenomen 
wijziging van de topstructuur 
van Volvo Car BV dusdanig 
beïnvloeden, dat aan de wens 
van een of hoofdige leiding 
van de Industriebond FNV en 
de Unie BLHP wordt voldaan. 
Een gesprek over deze kwes¬ 
tie tussen het ministerie van 
economische zaken en de be¬ 
trokken vakbonden heeft dan 
ook geen enkele zin. 

Dit is de samenvatting van de conclu¬ 
sie, die de minister van economische 
zaken drs. G. van Aardenne, heeft 
neergelegd in een brief, die gericht is 
aan de Industriebond FNV en de Unie 
BLHP. 

De brief van de minister vormt een 
antwoord op een schrijven van de In¬ 
dustriebond FNV van 9 juli jl. In deze 
brief verzocht de Industriebond FNV 
(daarbij ondersteund door de Unie 
BLHP) de minister een uitspraak te 
doen over de voorgenomen wijziging 
van de topstructuur bij Volvo Car BV. 
Het hete hangijzer bij deze wijziging is 
de omvang van de hoofddirectie. De 
Volvo-top is van mening dat deze uit 
drie man moet blijven bestaan. De In¬ 
dustriebond FNV en de Unie eisen 
echter een vijfhoofdige leiding, con¬ 
form de door Volvo-directie eerder ge¬ 
dane beloftes. „De afdelingen Sociale 
Zaken en Ontwikkeling zijn van dus¬ 
danige importantie”, aldus de vakbon¬ 
den, „dat deze concernonderdelen on¬ 
der een aparte directeur moeten val¬ 
len.” Deze controverse heeft inmid¬ 
dels tot een volledige impasse in het 
overleg tussen de vakbonden en de 
Volvo-directie geleid. De brief van mi¬ 
nister Van Aardenne heeft die impasse 
niet kunnen doorbreken, zoals de vak¬ 
bonden gehoopt hadden. 

Niet waterdicht 

Henk van Rees van de Industriebond 
FNV zegt: „Uit de brief van minister 
Van Aardenne proef ik heel duidelijk 
dat hij wel iets wil doen maar dat hij 
niets kan doen, omdat de directe en 
indirecte mogelijkheden hem daar¬ 
toe ontbreken. Ik vind het ontstel¬ 
lend en beschamend, dat het ministe¬ 
rie van economische zaken wel hon¬ 
derden miljoenen guldens namens de 


belastingbetalers in Volvo BV 
pompt, maar er niet voor zorgt, dat 
de tussen Volvo Car BV en de rege¬ 
ring gesloten contracten waterdicht 
zijn ten aanzien van zo’n belangrijke 
zaken als de samenstelling, de taak¬ 
verdeling en met name de omvang 
van de hoofddirectie. De minister 
maakt ons immers duidelijk dat hij 
zowel niet op basis van de afgesloten 
'letters of intent’ en ook niet op basis 
van de macht van de regeringswaar¬ 
nemer enige invloed kan uitoefenen 
op de Volvo-top. Het enige wat ik kan 
concluderen is, dat wij een groot lek 
in het contract hebben opgespoord”, 
aldus Henk van Rees en hij merkt 
daarbij op dat dit een trieste consta¬ 
tering is. 

Impasse doorbreken 

Volgens Henk van Rees zijn de kaar 
ten nog lang niet definitief geschud. 
„Allereerst gaan wij aan tafel zitten 
met regeringswaarnemer Molkenboer 
om de kwestie nader te bespreken. 
Daarnaast kunnen we gebruik maken 
van de Centrale Ondernemingsraad, 
die nog een advies moet uitbrengen 


üSsiÜik 


Lij 


fi 


Rechtstreeks 
uit Parijs 

de enige originele en exclusieve schoonheidsverzor- 
ging 

het modellerend masker 
van Maria Galland. 

Deze behandeling geeft de huid nieuwe stevigheid 
en een frisse tint, herstelt de zuivere ovale lijn van het 
gezicht, maakt de verschillende lichaamsdelen weer 
soepel en slank. 

De korte duur van de schoonheidsbehandeling en 
zijn grote doeltreffendheid zullen u ongetwijfeld te¬ 
vreden stellen. 

Mevr. Sieben-Stevens 

Opgeleid en erkend door Maria Galland zal u gaarne 
na telefonische afspraak in haar instituut ontvangen. 
Parklaan 5, Schaesberg, tel. 045-318382. 

De produkten zijn gebreveteerd en wettig gedepo¬ 
neerd. 

Tevens erkend camouflagiste 


limburgs dagblad 


Brabantse sfeer 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Gedurende de 
maand oktober staan de stations¬ 
restauraties in het teken van 
„vakantie i?i eigen land". Een 12- 
tal grote restauraties zijn ..geadop¬ 
teerd” door WV’s. VVV Eindhoven 
en Kempenland presenteert zich ge¬ 
durende de periode van 13 oktober 
tot 8 november in de stationsrestau¬ 
ratie te Maastricht. Aan deze pre¬ 
sentatie wordt verder medewer¬ 
king verleend door het Historisch 
Streekmuseum Kempenland uit 
Eindhoven. Dit museum heeft een 
aantal attributen beschikbaar ge¬ 
steld , waardoor de Maastrichtse 
stationsrestauratie een Kempisch 
sfeertje krijgt. 


Heerlenaar 

verongelukt 

HEERLEN - Bij een verkeers¬ 
ongeval op de Heerenweg in 
Heerlen is woensdagavond de 
25-jarige W. Godderij uit die 
plaats om het leven gekomen. 
De jongeman stak de Heeren¬ 
weg, ter hoogte van de kerk 
op de Heksenberg, over en 
kwam daarbij onder een auto 
bestuurd door een 22-jarige 
Heerlenaar. Daarbij liep het 
slachtoffer zo’n ernstig hoofd¬ 
letsel op, dat hij twee uur la¬ 
ter in het ziekenhuis over¬ 
leed. 


4^ 


iSmim 
C:~ i V 
*-r„. :a V j. 


ten aanzien van de voorgestelde reor¬ 
ganisatie van de Top-structuur bij Vol¬ 
vo Car BV tesamen met Molkenboer 
en de COR hopen wij de huidige Vol¬ 
vo-top onder druk te zetten om de ge¬ 
dane belofte van een vijfhoofdige lei¬ 
ding alsnog na te komen. Wij achten 
een vijfhoofdige leiding in het uit¬ 
drukkelijke belang van Volvo Car BV. 
De afdelingen Sociale Zaken en Ont¬ 
wikkeling mogen niet ondergebracht 
worden als een neventaak van een be¬ 
paalde directeur. Voor deze afdelingen 
dient een aparte directeur te worden 
aangesteld. Een aparte hoofddirecteur 
sociale zaken is alleen al van belang 
omdat ons nog heel wat te wachten 
staat. Door de rationalisatieplannen 
van Volvo zullen in de toekomst im¬ 
mers ontslagen vallen en zorgvuldige 
begeleiding van dit proces is een eer¬ 
ste vereiste”, zo stelt Van Rees. 

Hij is van mening dat ook de hoofddi¬ 
rectie uit de huidige impasse wil ko¬ 
men. „Wij zijn bereid om weer aan de 
onderhandelingstafel te gaan zitten, 
maar dan zal de Volvo-directie haar 
belofte moeten nakomen ten aanzien 
van de omvang van de hoofddirec¬ 
tie”, aldus Van Rees. 


Uw Lhisrhcrcn: 

o 


rijp 

lis» 


Wilhelminaplem 20-22 
6411 KW Heerlen 
tel. 045-714300 
maandag gesloten 

di. t/m vrij. 12.00-14.00 uur 

18.00-22.30 uur 
Zaterdag 18 00-23 30 uur 

zondag 16.00-22.30 uur 
1 [ böi 

ir. i,uj 

■T&kL 


Akerstraat 132, 
Brunssum. 

Tel 045-258017. 


Jl -L. -v 

f sajfs < 

x 

HOEVE DE AAR 

Welterlaan 45. 

Heerlen 

Tel. 045-714432 


RESTAURANT 

FORELDORADO Forellenkwekerij 
Gulpen. Tel. 04450-1646 CAFÉ-RESTAURANT 

,,’T LANDSFORT” 

Valkenburgerweg 2 
Heerlen. Tel. 045-717477 

Exploitant: 

Gerda en Wim Raats 


MEESWEG 2 
6325 BG 
VILT 

(Berg en Terblijt) 
Tel. 04406-41001 
600 m voorbij de 
top v.d. Cauberg 


3?aMen 

Geleenstraat 16 
MUNSTERGELEEN 
Tel. 04490-15841 


cèjifrufo 


la couronne 


bar-restaurant 

Voor een gezellige avond met het gezin, een 
intiem etentje „a deux", maar ook voor een 
snelle en smakelijke zakenlunch. 
Parkeergelegenheid in de naaste omgeving. 


... ontdekt zelf de uitstekende 
specialiteiten en de 
sfeervolle omgeving van 

jZesta.nra.nt HcïJezicht 

Ook uw adres voor zakenlünches, bruiloften, 
partijen en recepties etc. 

Dagelijks van 12.00 tot 21.30 uur 
Zaterdag van 17.00 tot 2-1.30 uur 
’s woensdags gesloten 


ZOMERPROGRAMMA 


Bowlingcentrum Hoeve de Aar 


Combineer h uurtje bowlen mei 'n gezellig etentje, 
diverse mogelijkheden: prijzen van 7.50 tot 
38,75 p.p.t tevens a la carte restaurant 
Speciale kinderarrangementen è 7,50 


Diverse forellen, maar ook vleesgerechten. 

Compleet menu al vanaf ƒ 19,-. 

Leuk te combineren met kijken naar de film over de 
kweek van forellen, een dagje vissen of een uurtje 
midgetgolf spelen. 

Keuken iedere dag open tot 21.00 uur. 


5>’ Gude S tnuUz 

ALTIJD GOED... ALLES! 

Dagelijks geopend 


GEZELLIG 
GEWOON ! 


BISTRO „LA CAGE” 

Wij werken uitsluitend met verse ingrediënten. 

Uitsluitend verse zeetong ƒ 28,50 


De keuken is geopend van 17.00-23.00 uur 
Zondags van 12.00-23.00 uur 
Maandags de gehele dag gesloten .locgoslavisch 

Restaurant 


„Split 


Augustinusstraat 96, Geleen. Tel. 04494-50380 
Specialiteiten-restaurant voor elck wat wils 
Deze week bevelen wij u aan: 


Ries de veau grillé Foie de veau grillé du 

du Slovenië monte Negro 

Gegrilde kalfszweze- Gegrilde kalfslever met 
rik met garnituur gesmoord spek, uien en 

paprika’s 

Reserveren gewenst 
Geopend van 12.00-23.00 uur 
Maandag gesloten 


NU MET Z’N ALLEN NAAR LATTEN 

HET NIEUWE 
a la carte-restaurant 
is nu OPEN 

Deze week bestaat ons zondagmenu uit: , 

Eendepaté met appelsalade 
Toast en boter 

Crèmesoep met kip en champignons 
Stokbrood 
Lamskotelet 

Gevuld tomaatje, venkel, pommes gratinèe 
Yoghurt-sorbet 

a ƒ 32,50 p.p. 

Zonder voorgerecht ƒ 25,- p.p 

Ons a la carte-restaurant is geopend van maandag 
t m zondag. 

Het juiste adres voor al uw party's, koude ën 
warme buffetten en tuinfeesten. 

tAmburgs Dagblad 


Heden overleed vrij onverwacht na een kortstondige ziekte, in het ziekenhuis te 
Sittard, in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van het h. oliesel, onze lieve moeder en 
oma 


Maria Elisabeth 
Hubertina Theeien 

weduwe van 

Godefridus Hubertus Vromen 


,IT.' 

Agotf.' 


Brunssum; Ph. Stelnbrück-Vromen 
M. Wijnen-Vromen 
H. Wijnen 
F. Weijs-Vromen 
< J. Weijs 

E. Thissen-Vromen 
W. Thissen 

F. Vromen 

A. Vromen-Maas 
L. Vromen 
W. Vromen-Latten 
A. Vromen 
A. Vromen-Reynders 
Ch. Vromen 

E. Vromen-Taggenbrock 

F. Vromen 

H. Vromen-Kersten 

Kleinkinderen en achterkleinkinderen 


P^6444 AM Brunssum, 8 oktober 1980 
* lindestraat 3. 


| De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 13 oktober as. om 14.00 
i * uur in de Fatimakerk te Brunssum, waarna bijzetting in het familiegraf op de r.k. 
j begraafplaats aldaar. 

* Voof* vervoer is gezorgd. 

1 Gelegenheid tot schriftehjk condoleren vanaf 13.30 uur in de kerk. 


5 ^Zaterdag zal tijdens de avondmis van 19.00 Uur de overledene worden herdacht in 
I "voomoemde kerk., 


| Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns- 
i sum, bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. ~ 

) Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 
\' te willen beschouwen. 


\m 


J i Met leedwézen vernamen wij, dat öp 8 oktober 1980 overleden is mevrouw 


M.E.H. Vromen-Theelen 


Personeel Winkelbedrijven Vromen 
Hubo Vromen 
kerkstraat, Brunssum 


Bh deze geven wij kennis van het overlijden van mevrouw 

M.E.H. Vromeri-Theelen 


■ \ •• :• r r' • T-K.6' y •, 

6436 AM Anistenrade-Hoensbroek, Hommerterweg 256-258 
3600 Genk (B), Bochtlaan 32 


esverkers Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver¬ 
wacht voorgoed afscheid nemen, van mijn dierbare 
vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma 


Emma 

: Wetzelaer-Krikke 

echtgenote van 

J.L.J. Wetzelaer 

op de leeftijd van bijna 66 jaar.. . 


Heerlen: JU. Wetzelaer 
Brunssum: G. Wetzelaer 

B. Wetaetaer-v.d. Weide 
Hoensbroek: T. Peters-Wetselaer 
f GJ. Peters ••• 

Heerlen: J.M. Wetzelaer 

,AAJJL Weteelaer-Pijnenbiirg 
Oost-Souburg: G. Gageldonk-Wetzelaer 
A. Gageldook 
en kleinkinderen 


Heden overleed na een kortstondig, gëduldig ge¬ 
dragen hjden, voorzien van het h. sacrament, in het 
de Weverziekenhuis te Heerlen, mijn geliefde 
vrouw, onze goede moeder, behuwd-, groot- en 
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en 
nicht 


Maria Ph. Vliegen. 

echtgenote van 

Franz Weijers 

m de ouderdom van 79 jaar. 


8 oktober 1980 

Promenade 263, 6411 JJ Heerlen 


sfie plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden, 
mmndag 13 oktober as. om 11.00 uur in de dekenale 
kerk St-Pancratius pe Heerlen, waarna aansluitend 
de be&n&mimzti plaatsvinden op de algemene be- 


aoodag 12 oktober om 18.00 uur in bo- 
de kexk.. , 


Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven ié er 
.geen condoléance. 

Jto overledene is opgebaard in de rouwkamer van 
BV Begrafenis- en Crematieverzorging Heerlen e.o. 
v/h J.H. Crombach, Dr. Poelsstraat 26 alhier. 
^Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, zaterdag 
van 1420 tot 15120 uur. 


Kerkrade-W.: Fr. Weijers 
Heerlen: Franz en Koel 

Weijers-Wasseur 
kinderen eh kleinkinderen 
Vughfc Wim en Marianne 
Weijers-KeUen 
en kinderen 

Heerlen: Gerry PIa*nn-Wei jers 
Marianne 

Kerkrede: Jo en José Weijers-Bours 
Jos • 


6467 EA Kerkrade-W., Huize Firenschat 
9 oktober 1980. 

De plechtige uitvaartdienst .zal worden gehouden 
op maandag 13 oktober as. in,de parochiekerk van 
St-Joseph te Heerlerbaan, om 1020 uur, waarna 
begrafenis op het rjk. kerkhof aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk. Geep condoléance. 

De overledene zal in alle weekënd-diensten worden 
herdacht in voomoemde kerk. 


Hl Willy Godderij 


• Heden overleed-tot onze droefheid in het de Wever¬ 
ziekenhuis te Heerlen, na een noodlottig ongeval,, 
voorzien van het h. sacmtaea^ op de leeftijd van 25 
jaar, onze geliefde zoon, broei, zWager, oom en neef 


■ . -V Mevr. G.0J. Godderlj-Hendricks . 

Christel ea Richard Heinen-Godderij 

. bta 

6414 VZ Heksen berg, 9 oktober 1980 
Gruttostraat 18. 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden - 
op zaterdag 11 oktober as. in de parochiekerk van' 
de H. GettodUs te Heksenberg, om 14.00 uur, waar¬ 
na begrafenis op het r.k. kerkhof. Kampstraat 
Heerlerheide. 

Bijeenkomst in de kerk. Geen condoléance. 
Eucharistieviering beden, vrijdagavond, om .18.45 
uur in vporhpemde kerk. 


Rectificatie 

Dankbetuiging 

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van\ deelne¬ 
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe¬ 
nis van mijn echtgenote, onze moeder, zus, nicht en 
tante » 

Mieke Klos-Blezer 

betuigen wij u onze oprechte dank. 1 

Familie Klos 

Kerkrade-West, oktober 1980. 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zaterdag U oktober as. om 18.00 uur in de paro- 
Heilust te Kerkrade-West 


Vrijdag 10 oktober 1980 


Algemene kennisgeving 

t 


Met grote droefheid geven wij kennis dat in de vrede van Christus van ons 
is heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 


Jeanne Drehmanns- 


weduwe van 

Henri Drehmanns 


Geboren 27 september 1898. 


Asselt: Tiel Höppener-Drehmanns 
Roermond: Carla Drehmanns 
Roermond: Jos Drehmanns 

Nancy Drehmanns-Woehrlé 
Maastricht: Jeanne Gielen-Drehmanns 
Ferd Gielen 

’s Hertogenbosch: Wim Drehmanns 

Marlt Drehmanns-Hanlo 


Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 


Roermond, 9 oktober 1980. 


De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op maandag 13 oktober 
as. om 11.30 uur in de Munsterkerk te Roermond waarna de begrafenis öp 
het kerkhof Tussen de Bergen. - 


Condoléance vanaf 10.45 uur ten huize Neerstraat 56 te Roermond. 


M 

LI 

pi 


m gemeente 
Commissie- en raadsvergaderingen 

Blauwe conferentiékamer of raadsz 
aanvang 17.30 uur. 


: ï>- 

1 


dinsdag 14 okt. 
woensdag 15 okt. 


donderdag 16 okt. 
maandag 20 okt. 
maandag 20 okt. 


woensdag 22 okt. 
woensdag 29 okt. 
maandag 3 nov. 


dinsdag 4 nov. 

Spreekuren: 


cie. personeelszaken 
de. ruimtelijke ordening, volkshuisvestii 
en milieubeheer (aanvang 18 uur) 
cie. welzijnszorg en volksgezondheid 
cie. onderwijs 

cie. openbare werken en bedrijven 
(aanvang 20 uur) 
cie. financiën 

cie. openbare leeszaal en bibliotheek j 
algemene bestuurlijke aangelegenheden 
(aanvang 17 uur) * '■? 

raadsvergadering 


Burgemeester: 

Wethouders: 


op afspraak 

iedere woensdag van 16.30-17.30 uur. 


Op de navolgende data zijn de betr 
wethouders niet aanwezig: 

22 okt.: wethouders Savelsbergh, Andriesma 


29 okt.: 


wethouders Savelsbergh, Andriesma 
Rozeboom * * 

wethouders Savelsbergh en Andriesma Enige én algemene kennisgeving 


Met droefheid geven wij u kennis dat heden onverwacht, van ons is heen¬ 
gegaan, in de leeftijd van 6Ó jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef 


J ohannes Mathias 
Jongen 


echtgenoot van 

Maria Agnes Vexjans 


Nieuwstadt: Neske Jongen-Verjans 
Nieuwstadt: Harry Jongen 

Marjo Jongen-Salden 

Faro. Jongen 
Fam. Verjans 


6118 CC Niéuwstadt, 8 oktober 1980 
Café ’t Nestje 
Markt 21 


De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats¬ 
hebben op zaterdag 11 oktober om 11 uur in de parochiekerk te Nieuw¬ 
stadt. _ 

Bijeenkomst in de kerk. ( 

Schriftelijk condoleren. 

Heden, vrijdag zal om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden worden waarna 
aansluitend een avondmis wordt opgedragen tot intentie van de overlede- 


Heden overleed, nog vrij plotseling, in hef de We- 
verziekenhuis te Heerlen,.óp de’leeftijd van bijha 61 
jaar, hiijn geliefde man, onze goede vader, schoon¬ 
vader, opa, broer, zwager, oom en neef 


Hugo Garritsen 

echtgenoot van 

Maria van de Kleüt 


Mevr. M. Garritsen-van de Kient 
Marga en Albert 
v.d. Boogaard-Garritsen 
en kinderen 

Hugo en Leny Garritsen-Günther 
Cor én Annette Garritsen-Speth 


Familie Garritsen 
Familie van de Kient. 


6415 SV Heerlen, 9 oktober 1980. 
Covert Flinckstraat 121. 


De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 
11 oktober as. om 11.30 uur op de algemene be¬ 
graafplaats, Kampstraat Heerlerheide. 

Vertrek Govert flinckstraat 121, Meezenbroek om 
11.00 uur. 

Geen condoleren. F 

% 


J.M.H. Jacobs 

arts te Mechelen. 

Afwezig van 
13 okt. t/m 26 okt. 
Apotheek normaal geopend. 
Waaimeningen door: 
dr. Huyben Mechelen. 


MEUBELEN 

RUILEN 


Grote OCC 
da Autob 
b,v. Mazda,; 
401, Heerfen, 
da 626 f ~ 
ƒ 14.750,-; 
monstratiea 
Mazda' : ( 
ƒ 6.459,-V 

1977 ƒ T.00Q,- 
ƒ 7.880,-; M 
stallatie 1979 
323 ES S 1977 
323 ES 3 197 
323ÊS3V1 
da 323 ES 31 
; Mazda 3231 
Datsun 120A 
ƒ5.950,-; D 
tic 1978 ƒ 7.( 
fiorie 1976 ƒ V 
Mirafiori 1978' 
1600L 1977 ƒ 
Accord 1978 ƒ 
cona 1ÖN 1977 
Ascona 19 1" 
Rekord 

1978 ƒ 15.00Ö. 

1978 ƒ 9.950,- 
1977 ƒ 9.960,-; 

1979 ƒ 13.990,-;- 
1976 ƒ 2200,-1’ 
1800 Lux 1975 
245 station- 
installatie 1 
Volkswagen - 
ƒ8.000,-. 3 
op arbeidsl 
Inruilen fu 
se mogelijk. 


S 


FL- 


NIEUW KOPEN •i 

smpbIH 


,fiust nu maar uit. 

Je hebt je strijd gestreden. 

Je hebt het dapper gedaan. 

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden? , 
Wie kon voelen wat je hebt doorstaan? 
Rust nu maar uit” 


Op donderdag 9 oktober 1980 is van ons heenge¬ 
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in 
de leeftijd van 64 jaar, mijn lieve man, onze zorgza¬ 
me Vader, schoonvader, lieve opa, tproer, zwager, 
oom en neef . . 


Josef Franz Orta 

echtgenoot van 

Maria Catharina Hendriks 


Susteren: M.C. Ortd~Hen&iks 
Susteren: Annie Vllegen-Orta 
Wiet Vliegen 

Mirjam 

Susteren: Lenle Jansen-Orta 
Heimat Jansen 
Björn 

Familie Orta 
Familie Hendriks 


6114 GH Susteren, 9 oktober 1980 
MolenVeldweg 24. 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis zal plaatshebben op maandag 13 oktober as. 
om ,1020 uur in de parochiekerk Maria Onbevlekte 
Ontvangenis, Mariaveld-Susteren. 

De overledene zal bijzonder worden herdacht in de 
avondmis van 16.00 -uur Zaterdag as. in bovenge¬ 
noemde kerk, 

Geen condoleren. 


Enige en algemene 
kennisgeving 


Bedroefd geverrwij kennis van het plotseling over-.- 
lijden van onze Bevé zus, schopnzus en tante in de , 
leeftijd van 49 jaar 


Agnes Hendriks 

echtgenote van 

Jos Guth 


Bróër», zusters, zwagers 
schoonzusters, neven en 
nichten 


Esch VAlzette 

Luxemburg, 9 oktober 1980 
Correspondentieadres: 
Grachtstraat l 1, Brunssurrv 


Bedoek mortuarium ziekenhuis Sittard, dagelijks 
van 1720 tot 19.00 uur. 


Zjj die geen kennisgeving mochten ontvangen ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. , 


1980 te Esch’l'TAh^tte. , +l 


' Dankbetuiging 


, zaterdag 11 oktober ! -KI ; !■ 


Öül 

6UBELLAND 

JUUAtMIErRAAT.il BRUNSSUM 


! ! : m' ! 


WINKELDIEFSTAL 

signaleringssystemen 


TV-BEWAKWe 
V T0EBAN8S- 
C0NTR0LE (card kéy) 
r VIDEO-INTERCOM 


Dgar het ons ónmogelijk is eeri ied^ persoonlijk te 
bedanken vëbrhetmedeleven, ondervbnden bij' de 
ziekte, het overlijden en de crematie va% mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 


Leonard Bertrand 


betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. ' 
Bijzonder dank aan doktoren en verplegend perso¬ 
neel van hét de Wevérziekenhuis te Heorlen. - 
Zij warén vóór ohs een grote steun. 

B. Bertrand-Fnhren 

kinderen en kleinkinderen 


Dè plechtige zfeswékeiidienstzal gehoudèn wbzdeh 
op zaterdag 11 oktober 1980 om 19.00 uur in de pa- 
rochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Terwinseleni 


'v uiu' in ae pa- 

Ontvangen te 


r_OVERLEDEN I 


4. Andreas Servattns Vwsteegen, echtgenoot van 
* Catharina Veugeaa, oud 70 jaar. Groenstraat 5, 
RoggeL De «icharistieviering zal plaatshebben za¬ 
terdag 11 okfoberbih 11.00 Uur in de Kerk vén deH. 
Petrus te ^Iteggtfe Sdlpiftelij condólerên vanaf 
10.30 uut.'in ' "»'■ '■* - >- , v ■ 


1.00 uur in dèKerkvén deH.. 
hrfftelijk condoleren vanaf 


t Corhell» Schmits, oud 60 j&ar. Heinsbefgerweg 
2, Melick. De eischaristieviering vindt heden 


plaste in de part 
Posterholt. Geen 


dekerk van de H. Matthias te 
«doleren. 


t Anna Peulen, weduwe van Antoon Meuwissen, 
oud 81 jaar. Sljossterweg 47 te Hingen-Echt. De 
* eucharistieviering vindt heden plaats om 10.00 uur 
in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey. 
Geen condoleren. 


t Anna Hendrika Agnes Braun, weduwe van Jo- 
hannes^Antonius Schomaker, Posterholt. De eu¬ 
charistieviering zal plaatshebben zaterdag a.s. om 
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Matthias té 
Posterholt Geen condoleren. 

: r'' , ■ 

t Jan Willam Halmana, echtgenoot van Johanna 
Elisabeth Hubertina Thomas^ oud 71 jaaf. Keul- 
sebaan 94, Roermond. De eucharistieviering vindt 
heden plaats om 11.00 uur in de kerk Van de H. 
Josef Kemp te Roermond. Schriftelijk condoleren 
vanaf 10.30 uur in de kerk. . 


t Plet Wilms, oud 66 jaar. Statiphstraat 4, 

men. De eucharistieviering^al plaatshebben £%•, 
terdag a.s. om 10.30 uur in de kébk van de H. Lanv 
bertus te Swalmen. Schriftelijk condoleren vanaf 
10.00 uur in de kerk. 


Daar hetonspnmogelijk te iedereen persoonlijk te 
bedanken, wiQen wij te* 1 * 8 “«ze weg u allen op¬ 
recht: dank Zéggen voor uw brieven, condoléances 
en bloemen, alsmede uw talrijke aanwézigheid bij 
de uitvaartdienst van mijn onvergetélijke lieve 
vrouw, moeder en oma - 


KUMA 

T.B.B.S.-erkëncf KUMA 

Bevel)iglng8* 
techniek 
Geleen BV 

Barbarastraat 26 
. (j.o. ziekenhuis) 
Tel. (04494) 47235 
Voor ene 
veiligheid! k 
Auto’s A motoren 


Voor SCHOKBREKERS, Au¬ 
tobanden Tiüjssen b.v., Ge- 
leen,4el. 04494-45100, . , Te koop OPEL Rekord bj. '72. 
InL 710955 na 1& uur. Roex-Hamaekers 


Dhr. H. Roex , 

.*• kinderen en kleinkinderen 
Heerlerheide r • 

Kapl. Ramakersstraat 2 . 
op-zondag 12 oktober a.k om il.oo uur ih de St 
Comeliuskerk te Heerlerheide. ; Het is een jaar geleden dat wij Itedróefd afscheid 
moesten nemen van onze onvergefelijke vrouw, 
mamma, dochter, schoondochter, zuster, tante eh 
nicht /■"=' ■ . ’■ : ■. J' ‘ ■; ■ 

Jos. Coenen-Reubzaet 

Voor een ieder die er .behoefte aan,heeft haar te 
gedenken is erjtondag 12 okt. as. om 10.00 uur de 
Jaardienst in de Christus Koningkerk te Hoens- 
i broek. 

• f U TJit aller naam: 

iJns-Coenen en Angelo 
Fam» Coenen 


Hat Zinnia £ 


iïl'([T’Til i\V’i> 1 


El? aankpop Vap wpl voor uw 

STMAMBI fMmco) HHFT VAN 

' r GMdlg'VIn 15 oitft 1986 

Het Zwarte ècheep, uw beste en 
• -• woletdms in L 

GRËVKMBtCHT Staal 23, 
CAMER EK KEER K 


, 


'■i ; r*vTTj 


V I 

uit 4 e j 


»jviay iv uruuuwi i wv v r aynio él i 


Xv : x : x:::-y<:‘:'xï-:-x¥>:y:v 


limburgs dagblad HTP VERLIEST EEN BEKWAAM EXEGEET 

Prof. Kahmann blijft 
geloven in de toekomst 


door cor lommers 

HEERLEN - „Het is een goed ding als men met 65 jaar heen¬ 
gaat”, zegt prof dr. Jo Kahmann. Hij houdt er zich zelf echter 
niet aan. Hij zal er 68 zijn als hij op 22 oktober afscheid neemt 
van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. 
„Je geniet van een wat rustiger leven en je kunt toch weten¬ 
schappelijk werkzaam zijn”, voegt hij aan zijn eerste testa¬ 
ment toe. Hoe rustig? Zijn afscheid is nog niet definitief. Tot 
december blijft hij full-time werken om zijn cursus af te ma¬ 
ken. Daarna blijft hij als buitengewoon hoogleraar nog part¬ 
time aan de hogeschool verbonden. Voor het rustiger deel 
van zijn leven heeft hij nog geen vaste plannen. Wel is hij 
voornemens te blijven publiceren zoals hij dat tot nog toe in 
wetenschappelijke tijdschriften heeft gedaan. 


wordt niet meer zo vanzelfsprekend 
geaccepteerd.” 

Prof Kahmann verwacht, althans voor 
de naaste toekomst, in Nederland min¬ 
der priesterroepingen. Als reden geeft 
hij op de grote onzekerheid over de 
toekomst van de godsdienst en de 
kerk. „We zitten”, zegt hij, „in een pe- ^ , 
riode van ontwikkeling, die nog niet VPJ*tT011 WPT1 
ten einde is. Ik zie die ontwikkeling 
echter niet als een negatief aspect. Het 
is een uitzuiveren van verouderde ele¬ 
menten, waaruit het nieuwe groeien 
kan. Vroeger werd alles sterk bijeen 


gehouden door een collectief bewust¬ 
zijn. Nu is de priester meer aangewe¬ 
zen op eigen denken en beslissen. 
Voor ouderen kan dat soms wel eens 
moeilijk zijn.” Over de toekomst van 
de kerk is prof Kahmann beslist niet 
pessimistisch. 


„Misschien is dat niet het juiste 
woord”, verbetert hij. „Ik spreek lie¬ 
ver van hoop en vertrouwen.” Die 
hoop en dat vertrouwen koestert hij 


ook ten aanzien van de HTP ondanks 
de aanvallen, waaraan deze theologi¬ 
sche hogeschool bloot staat. „We 
staan voor een goede zaak. Ik zie het 
onderzoek, dat als gevolg van de bis¬ 
schoppensynode in Rome wordt inge¬ 
steld, met vertrouwen tegemoet”, 
verzekert hij. Dit vertrouwen zal ook 
blijken tijdens de studiemiddag, die 
op 22 oktober rond zijn afscheid, in 
de HTP wordt gehouden, een studie¬ 
middag, die culmineert in de aanbie¬ 
ding van de bundel 'Schrift in veel¬ 
voud’. 


r ‘ *J- Kahmann. ... hoop 


en vertrouwen 


7.i 


atl Stichting MTB in Maastricht 

Minister Albeda 
•pent nieuwbouw 
iciale werkplaats 


- In het Maastrichtse 
(jj.'hed Beatrixhaven zal 
Na* ^* beda van sociale za- 
u* oktober de officiële 
ten van de daar ver- 
ken °d w van de sociale 
die inmiddels de bena- 
(»- TZt gekregen van „Maas- 
® Vaji^eringsbedrijven”. De 
Ihv ff ebouwencom Plex, 
es *“ring heeft gevergd 
miljoen gulden, zal 


iWtoVfc, es tering 

(Jtï m iljoen gulden, zal 
SffNt <>f ken staan van de vie- 


van zes tot veertig. Vijfjaren later was 
dit aantal reeds uitgegroeid tot 147. In 
1969 volgde een fusie met de werk¬ 
plaats van de Stichting Jan Baptist. 
De omyang van het personeel nam 
dusdanig toe, dat werkplaatsen en 
kantoren van de stichting in ernstige 
ruimtenood kwamen te verkeren en in 
negen, verspreid liggende panden 
moesten worden ondergebracht. Met 
het betrekken van de modern geoutil¬ 
leerde nieuwbouw aan de Punterweg 
......... ,r» t - in de Beatrixhaven is deze huisves- 

(AH&fjiS'jarig bestaan van de tingsnood radicaal bezworen. De 
i Nfdi d * e zicb bei i vert voor noodzaak om een dergelijk gebouwen- 
de !5 e P ,aats van gehandi- complex op te zetten, illustreert te- 
Jhaatschappij. De MTB vens welk een enorme ontwikkeling 
weeveer 1050 werkne- de sociale werkvoorziening ook in 

Maastricht in de laatste kwart eeuw 
heeft gekend. 

De Stichting MTB telt industriële af¬ 
delingen — waar onder meer complete 
fietsen worden vervaardigd -, monta- 

- ge- en assemblage-afdelingen, een cul- 

leven geroepen. De tuur-technische dienst en een afdeling 
voor hoofdarbeidobjecten, die bij di¬ 
verse non-profitinstellingen zijn on 
dergebracht. De MTB wordt sedert 
vijftien jaren geleid door directeur 
uitgebreid Pierre Bischoff. 


Het volgend jaar zal hij bovendien vijf¬ 
tig jaar lid zijn van de congregatie met 
haar grote moraaltheologische er. pre¬ 
dikende traditie, De Congregatio 
Sanctissimi Redemptoris, in het Ne¬ 
derlands: de Redemptoristen. Hij 
werd er in 1931 lid van. In 1936 werd 
hij tot priester gewijd en in 1937 beëin¬ 
digde hij zyn theologische studies om 
meteen door te gaan met zijn exege- 
sestudie aan het Pauselijk Bijbelinsti- 
tuut te Rome. Prof. Kahmann is tot 
1946 in Rome gebleven. „Ten eerste 
was het reizen in oorlogstijd erg om¬ 
slachtig, ten tweede was ik in Neder¬ 
land in die tijd niet nodig en ten derde 
heb ik mooi de gelegenheid gehad aan 
mijn studie de promotie te koppelen”, 
legt hij uit. In 1946 werd hij docent in 
de exegese zowel van het Oude als het 
Nieuwe Testament aan het grootsemi¬ 
narie van de Redemptoristen te Wit- 
tem. Hij onderbrak deze taak om van 
1953 tot 1954 een collegejaar te volgen 
aan de Ecole Biblique van de Domini¬ 
canen in Jeruzalem. In 1967, bij de op¬ 
richting van de HTP in Heerlen, waar¬ 
in het bisdom Roermond, de Redemp¬ 
toristen, de sociëteit voor Afrikaanse 
Missiën en de paters van de Heilige 
Harten hun theologische opleidingen 
samenvoegden, werd pater Kahmann 
als docent, later hoogleraar, hieraan 
verbonden met als leeropdracht de 
exegese van het Nieuwe Testament, 
de bijbelse theologie (waarin de link 
naar de theologie wordt gelegd) en de 
bijbelse hermeneutiek (woordverkla¬ 
ring). 


leen priesters, die theologie studeren. 
Prof Kahmann noemt het een groot 
voordeel dat allerlei soorten mensen, 
ook op rijpere leeftijd, aan de theologi-j 
sche studie deelnemen, vroeger een 
voorrecht voor priesters. „Ook ande¬ 
ren kunnen vruchtbaar zijn voor de 
kerk. Het betekent bovendien een ver¬ 
breding van mijn eigen horizon, mede 
door de grotere variatie in collega’s. 

Na 1962 is de uittocht uit de priesterse¬ 
minaries begonnen. De opleiding is 
daarna wat minder binnenskamers ge¬ 
worden. „De priester staat voor een 
grote uitdaging”, zegt prof Kahmann. 

„De maatschappij is ontzettend ge¬ 
compliceerd en de priester heeft het 
niet meer alleen voor het zeggen. De 
mensen zijn veel zelfstandiger gewor¬ 
den in hun godsdienstig denken en 
hun godsdienstige praktijk. Als pries¬ 
ter moetje trachten met de mensen sa¬ 
men de weg te vinden. De priester 


ik 1 iw geveer 1050 v 
']N Iw/Soneelsbestand 

•l rlüarnaast 


werkne- 
van de 

kagt daarnaast 74. 

nl^TB werd medio 1954 
Stichting Werkplaat- 
in Arbeid Maastricht 
iijR^ehc Ieven geroepen. De 

ï*N 0f (Jb e st 1 gSVo 1 o ^ zi l t E r ’- h ~ oud ‘ 

^tüurslid Chrit Gijsen, 


^ 

^ e* *. de mede-oprichters. 
** Jaar was het aantal ge- 
We rknemers i 


h 


Observant’ 
Qieiiw blad 
diversiteit 


van het blad 

Kis* Limburg ver- 

®."*t s~ . r de naam Obser- 


!pHT - Gisteren is het 
•er van het blad van 

„Nd 


j* ' uaoai v/usci - 

b et eerste nummer 
OIM *er leiding van 
f*!* 1 *»*» * me redacteur Jac- 
jKVfr./ s (36). tot voor kort 
be * blad van de Til- 
•ooi. 


f WÏ* Va *ï Maffius zal voor- 
^Pagina’s bevatten en 
drukkerij in Maas- 
fc. v fc 8 drubi? et ou de blad werd 
Oh^erij vervaardigd en 
l.Vi Nj? 660 sten cil. Het blad 
ftj^lgeA^aandelijks verschij- 
■‘fjj jaar mogelijk elke 

, Bi J de verschij- 
y e die het nu heeft, is 

mi 1 . Va n de actualiteit 
lVNoir eil ijk, het is echter 
r ^ok * s bet de be T 

c beft dan tot nu toe aan- 
* 1*1 ovfd en aan resultaten 

K Niv^dappelijk onderzoek 
Slt eit. 

%• 

r ^Ne!^ op zoek naar free 

et Ki ers ouder de stu- 
- d is uitdrukkelijk 
Uls van het college 

ÈlS/h er • Zljn zekere 

b{3kb ei f de eigen verant- 

■J! ^ordt Var ! de redactie. 

of uitgegeven door 
V’ dip baeer” zelfstandige 
iV°kL?°g aitijd Maffius 
„ zal bb Jven he- 
^ hummer heeft als 

k e^ n t, Verklaard: de Ob- 
^^§el * ‘^oosterling, die de 
Sh? 8 8en V K ll de „observeren”, 
V.Nog n han dhaven. Maffius 
°°k een soort kloos- 


Het personeel van de MTB werkt ge¬ 
heel op basis van vrijwilligheid. De 
werknemers hebben een volledige 
rechtspositie, compleet met functie- 
classificatie. De loonkosten worden 
voor 75 procent gedragen door het 
ministerie van sociale zaken. De ove¬ 
rige 25 procent worden gedekt uit 
winsten op geleverde producten of 
verrichte diensten. 

In het kader van de zilveren jubi¬ 
leumviering wordt zaterdag 25 okto¬ 
ber van 10.00 tot 16.00 uur in de 
nieuwbouw open dag gehouden. 


5? 


Zon in de 
schoorsteen” 

HEERLEN - Gisteren is door ons een 
foutief adres geplaatst van de Zonne¬ 
bloem in Limburg. Het juiste adres 
is: De Zonnebloem, postbus 51279, 
6085 ZB Hom, bij wie de organisatie 
berust van de aktie „Zon in de 
schoorsteen”. 


Voorrecht 


„Ik heb het altijd graag gedaan. Het is 
een prachtige levensvervulling ge¬ 
weest”, zegt prof. Kahmann, als hij op 
de voorbije periode terugziet. Aanvan¬ 
kelijk was het alleen de opleiding van 
priesters, jonge Redemptoristen, die 
werden voorbereid op hun taken in 
binnen- en buitenland. En dat zijn er 
heel veel. Thans zijn het niet meer al- 


FNV verbiedt 
naamgebniik 
in OR-strijd 

SITTARD — De bondsraad van de 
FNV (Federatie van Nederlandse Vak¬ 
verenigingen) heeft de afdeling van de 
FNV van Philips-Sittard verboden on¬ 
der FNV-vlag deel te nemen aan de on- 
dernemingsraadverkiezingen die in 
Sittard op 29 oktober worden gehou¬ 
den. Binnen de FNV-afdeling bij Phi¬ 
lips is het gekrakeel over de verkiesba¬ 
re plaatsen zo groot en zo intensief dat 
de FNV-bondsraad tot dit besluit is ge¬ 
komen. De andere vakbonden zullen 
wel als zodanig optreden. Zo is gister¬ 
avond uit betrouwbare bronnen bij 
Philips Sittard vernomen. 


Kort geding in cardiologenconflict 

Patiënten gehoord 
als getuigen voor 
scheidsgerecht 


Postzegel-dorado 

in Akens Eurogress 


AKEN - Gisteren is met het traditio¬ 
nele ceremonieel de tentoonstelling 
geopend van de Bond van Duitse 
postzegelverenigingen, die ditmaal 
congresseert in Aken. Die tentoon¬ 
stelling - een zeer uitgebreide met tal 
van top inzendingen - wordt omge¬ 
ven door allerlei andere activiteiten 
op postzegelgebied. Zaterdag en zon¬ 
dag vinden in het Eurogress te Aken 
internationale ruildagen plaats, 
waarvoor de belangstelling nu al 
zeer groot is. 

Een groot aantal handelaren, onder 
wie uit Zwitserland, Grootbrittannië, 
Luxemburg en Frankrijk, geven acte 
de présence. Ook de officiële PTT’s 
van Zweden, Israël, de Verenigde Sta¬ 
ten en natuurlijk West-Duitsland zijn 
aanwezig met hun nieuwste uitgiften. 
De tentoonstelling is open tot en met 
zondag as. dagelijks van 10.00 tot 18.00 
uur (zondags van 10.00 tot 17.00 uur). 
Ook de op zaterdag en zondag geplan¬ 
de ruilbeursen zijn op die tijden open. 
Natuurlijk zijn er wederom de speciale 
stempels, met, de opbrengst waarvan 
de postzegelvrienden van Aken de 
kosten voor een goed deel hopen te be¬ 
strijden. 


In zijn openingsspeech memoreerde 
de voorzitter, dr. Heinz Jager de 
„Boom” in de prijzen van een aantal 
Westduitse zegels, een stijging, die hij 
met bezorgdheid gadesloeg. „Dat eu¬ 
vel dient zo spoedig mogelijk gekana¬ 
liseerd te worden”, zei hij. Dr. Jager 
zag de toekomst van de filatelie opti¬ 
mistisch in. „De vrije tijd wordt steeds 
meer uitgebreid; de vereenzaming 
daardoor eveneens. Onze hobby kan 
die vrije tijd en die vereenzaming 
overbruggen. En we hebben er geen 
dure hallen voor nodig en wat dies 
meer zij”.... 

Enkele cijfers: Er zijn thans bijna 
drie miljoen mensen lid van aange¬ 
sloten postzegelverenigingen in 
West-Duitsland. Per jaar verdient de 
Westduitse PTT meer dan 150 mil¬ 
joen DM aan de filatelisten, die op de 
postkantoren de nieuwe zegels kopen 
en die zonder van de PTT tegenpres¬ 
tatie te verlangen in de albums on¬ 
derbrengen. Vanaf 1949 is meer dan 
250 miljoen DM door filatelisten op¬ 
gebracht aan toeslagen van bijzonde¬ 
re zegels, bestemd voor liefdadige 
doeleinden en voor de sport. 


NIJMEGEN - Twee Maastrichtena¬ 
ren hebben gisteravond de primeur 
gehad van een nieuw verschijnsel in 
de medische wereld: zij zijn gehoord 
als getuigen in het kort geding, dat 
door de zogenaamde zittende cardio¬ 
logen in Maastricht was aangespan¬ 
nen bij het Scheidsgerecht voor het 
Nederlandse Ziekenhuiswezen in Nij¬ 
megen. De heren Winkelhuyzen en 
Frantzen, die de regio Maastricht van 
de Algemene Vereniging tot Beharti¬ 
ging van Patiëntenbelangen verte¬ 
genwoordigden, werden gisteravond 
tegen achten een kwartier lang ge¬ 
hoord door de voorzitter van het 
Scheidsgerecht, prof. mr. Van der 
Grinten. 


misschien zelfs van de medische facul¬ 
teit in Maastricht. 

Het kort geding begon gistermiddag 
om 4.00 uur en duurde om half negen 
nog voort. Verwacht wordt, dat prof. 
Van der Grinten pas na het weekein¬ 
de zijn beslissing bekend zal maken. 


Robert Palmer 
„uitverkocht” 

SITTARD - Het concert dat Ro¬ 
bert Palmer zondagavond in de 
Stadsschouwburg in Sittard 
geeft, is uitverkocht. 

In tegenstelling tot eerdere berich¬ 
ten begint het concert met om ne¬ 
gen, maar om tien uur. Het optre¬ 
den van de Roermondse rockgroep 
Girls Walk By. die het voorpro¬ 
gramma verzorgt in de Studio, 
vindt plaats tussen acht uur en half 
tien. De schouwburg is zondag¬ 
avond open vanaf half acht; de gro¬ 
te zaal wordt omstreeks kwart voor 
tien geopend. 


Het kort geding had zoals gewoonlijk 
plaats achter gesloten deuren. De bei¬ 
de Maastrichtenaren kregen ook enke¬ 
le opmerkingen van Van der Grinten 
te horen, zeer vriendelijk van aard, zo¬ 
als zij zeiden, die zij echter niet open¬ 
baar kunnen maken. Dr. Frantzen, zelf 
hartpatiënt, kreeg de gelegenheid uit¬ 
een te zetten, dat hij zich als individue¬ 
le patiënt bedreigd voelt door de hui¬ 
dige situatie. „Het gebrek aan samen¬ 
werking maakt mij bang ’s nachts of in 
het weekeinde in handen te vallen van 
een zittende cardioloog”, zei Frantzen, 
die patiënt is van prof. Wellens. „Ik 
denk, dat hij mijn ziektegeschiedenis 
niet kent en ik geloof, gezien de ver¬ 
houding, niet dat hij zijn collega zal 
bellen om advies. Uit het verloop van 
het proces van gisteren meende hij 
ook op te kunnen maken, dat daar wel 
begrip voor was voor dit subjectieve 
gevoel dat een patiënt in deze situatie 
bevangt. 

„Of men nu formeel afgesproken 
heeft overleg te zullen plegen - de ru- 
zietoestand geeft mij niet het ver¬ 
trouwen, dat dat overleg ook op de 
beste manier zal worden gevoerd”, 
zei Frantzen gisteravond. 

Bevoegdheid 

Het kort geding is aangespannen om¬ 
dat de zittende cardiologen willen ver¬ 
hinderen, dat een scheiding van prak¬ 
tijken, zoals die is voorgesteld door de 
commissie van goede diensten, door¬ 
gaat. Het bestuur van het ziekenhuis 
wil wel een dergelijke scheiding, al 
staat nog niet vast hoe de toestand in 
het ziekenhuis er na die scheiding zal 
uitzien. Mogelijk dat een voorstel 
daartoe zal worden aangenomen op 
een bestuursvergadering komende 
week. 

Naar verluidt, hoopt men dat prof. 
Van der Grinten een zodanig vonnis 
zal wijzen, dat er ruimte blyft voor een 
eigen beslissing van het ziekenhuisbe¬ 
stuur. Het ziet er naar uit, dat in elk 
geval vóór 1 november as. een beslis¬ 
sing genomen zal moeten zijn, omdat 
het Annadalziekenhuis - dat wil zeg¬ 
gen de facultaire cardiologen - anders 
de bevoegdheid cardiologen op te lei¬ 
den, zouden kwijt raken. Volgens des¬ 
kundigen is dat het begin van het ein¬ 
de van de facultaire cardiologie en 


(ADVERTENTIE) 
’t Aardige van die Strippenkaart: 

Het lm- en tramvmmr wordt ir mistuk vlotter op. Bij de haltes verloopt 
het nu wat sneller, omdat veel minder reizigers hun kaartje op het voertuig 
kopen. De strippenkaart is in de voorverkoop immers voordeliger. 

0*. Een 15 -strippenkaart, gekocht bij station, postkantoor, sigarenzaken, 

7 C; SPAR-en SRV-winkels is bijna 12 cent per strip goedkoper. 

Wat niet wil zeggen dat de strippenkaarten die wel in bus 
-en tram verkocht worden (de 6- en 10-strippenkaart) nu onredelijk duur zijn. 
> Een 6-strippenkaart (f 2 , 85 ) bijvoorbeeld is 

altijd nog voordeliger dan de prijs die u eerst 
betaalde voor drie enkeltjes van één zone. AMmrnif 

STR/PPEN 
KAART 


Met de Strippenkaart kom je overal . 

Openbaar Vervoer, Postbus 55, 2501 CB Den Haag. 
Uxrstads-en streekvervoer 
^***9 door heel Nederland ZQZ Officiële mededelingen 

GEMEENTE 
BERG EN TERBLIJT 

OPENBARE BEKENDMAKING 

De burgemeester van Berg en Terblijt 
brengt ter voldoening aan het bepaal¬ 
de in artikel 26 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare 
kennis, dat de raad in zijn openbare 
vergadering van 29 september 1980 
heeft vastgelegd de le wijziging van 
het bestemmingsplan „Slakweg” le fa¬ 
se. 

Bij de vaststelling van deze wijziging 

is afgeweken van het ontwerp, zoals 
dit ter inzage heeft gelegen. 

De plan wijziging met bijbehorende 
gebruiksvoorschriften ligt vanaf 13 
oktober 1980 gedurende een maand 
voor eenieder ter gemeentesecretarie 
ter inzage. Gedurende bovengenoem¬ 
de termijn kunnen zij, die zich tijdig 
met bezwaren tot de gemeenteraad 
hebben gericht, bij' Gedeputeerde Sta¬ 
ten van Limburg hun bezwaren tegen 
de planwijziging indienen. Gelijke be¬ 
voegdheid komt toe aan eenieder die 
bezwaren heeft tegen de wijzigingen, 
welke bij de vaststelling van het plan 
in het ontwerp zijn aangebracht. 

Berg en Terblijt, 10 oktober 1980 

De burgemeester voomoemd, 
F.J.A. van de Loo. 

GEMEENTEBESTUUR 
van VAALS 

BEKENDMAKING 

De Burgemeester van Vaals maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 
26 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening bekend dat met ingang van 
13 oktober 1980 gedurende een maand 
ter gemeentesecretarie afdeling Pu¬ 
blieke Werken, von Clermontplein 15 
te Vaals voor eenieder ter inzage is 
neergelegd het besluit van de raad van 
29 september 1980 tot vaststelling van 
het bestemmingsplan Lemiers. 

Bij de vaststelling is in het plan een 
geringe wijziging aangebracht ten op¬ 
zichte van het ter visie gelegde plan. 
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de 
gemeenteraad hebben gewend, kun¬ 
nen gedurende bovengenoemde ter¬ 
mijn bij Gedeputeerde Staten van 
Limburg bezwaren tegen het betref¬ 
fende bestemmingsplan indienen. 
Gelijke bevoegdheid komt toe aan 
eenieder die bezwaren heeft tegen de 
wijziging, welke bij de vaststelling van 
het plan in het ontwerp is aange¬ 
bracht. 

Vaals, 10 oktober 1980. 

De Burgemeester, 
w.g. Mr. E.M. van Leent. 

GEMEENTEBESTUUR 
VAN WIJLRE 

OPENBARE BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wijlre maken bekend, dat 
zij voornemens zyn met toepassing 
van artikel 19 van de Wet op de Ruim¬ 
telijke Ordening en artikel 50, lid 8 van 
de Woningwet, bouwvergunning te 
verlenen voor de verbouw van het ou¬ 
de gemeenschapshuis tot kleine ge¬ 
zinswoningen op perceel kadastraal 
bekend gemeente Wijle, sectie D nr. 
2978 en plaatselyk bekend Holegracht 
nr. 3 te Wijlre. 

Bovengenoemd bouwplan ligt vanaf 
10 oktober 1980 tot en met 24 oktober 
1980 voor een ieder ter inzage ter ge¬ 
meentesecretarie, afdeling Technische 
Dienst te Wijlre (tel. 04450-1771). 

Een ieder die tegen bovenvermelde 
verbouwing bezwaren heeft, kan deze 
schriftelijk kenbaar maken bij burge¬ 
meester en wethouders van bovenge¬ 
noemde gemeente gedurende de ter¬ 
mijn van de tervisieligging. 

Wijlre, 9 oktober 1980. 

Burgemeester en wethouders 
voornoemd, 
de burgemeester, 

P.J.J.M. Peters. 

De secretaris, 

M.G.H. Snackers. 


GEMEENTEBESTUUR van VAALS 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en Wethouders van 
Vaals brengen bij deze ter kennis van 
belanghebbenden, dat schouw zal 
worden gevoerd over de volgende wa¬ 
terlossingen op de daarachter vermel¬ 
de data: 


op 

op 

op 

op 

op 


17 nov. 
17 nov. 
nov. 


17 


18 nov. 
18 nov. 


1980 

1980 

1980 

1980 

1980 


Legger B. 

1. Geul 

2. Mechelderbeek 

3. Hermensbeek- 

4. Camerigerbeek 

5. Massel 

6. Selzer- of Sinzelbeek 

op 18 nov. 1980 
De onderhouds- en bedieningsplichti- 
gen worden gewezen op hun verplich¬ 
tingen opgenomen in het „Reglement 
op de waterlossingen in Limburg". 
Vaals, 29 september 1980. 

Burgemeester en Wethouders 
van Vaals, 
de secretaris. 

J. Bodelier 
de Burgemeester, 

H. Prevoo l.b. 

GEMEENTE NIEUWSTADT 

De burgemeester van de gemeente 
Nieuwstadt maakt ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 22 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening bekend,, 
dat de gemeenteraad in zijn vergade¬ 
ring van 30 september 1980 besloten 
heeft: 

I. te verklaren, dat een herziening van 
het „Algemeen Bestemmingsplan”, 
vastgesteld bij zijn besluit van 10 
maart 1977 en gedeeltelijk goedge¬ 
keurd door Gedeputeerde Staten 
van Limburg bij besluit d.d. 22 mei 
1978, le afdeling no. BG 14526, 
wordt voorbereid voor de percelen 
kadastraal bekend gemeente 
Nieuwstadt sectie F nummers 575 
en 315, op de bij dit besluit behoren¬ 
de tekening in rode omlijning nader 
aangeduid, zulks ten behoeve van 
de vestiging van een woonwagen¬ 
centrum, de uitbreiding van het 
sportpark „Krekelzank”, alsmede 
de uitbreiding van achtertuinen; 

II. te bepalen, dat het verboden is op 
de onder 1 genoemde percelen zon¬ 
der of in afwijking van een schrif¬ 
telijke vergunning van Burge¬ 
meester en Wethouders (aanlegver- 
gunmng) de navolgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werk¬ 
zaamheden uit te voeren, te doen 
of te laten uitvoeren; 

a. ontginnen, bodem verlagen of af¬ 
graven, ophogen, egaliseren; 

b. het aanleggen of verharden van 
wegen, paden of parkeergelegen¬ 
heden en het aanbrengen van an¬ 
dere oppervlakte-verhardingen; 

c. het aanleggen of inrichten van 
opslag-, stort- of bergplaatsen voor 
het opslaan, deponeren, lozen of 
storten van al dan niet afgedankte 
of aan hun oorspronkelijke be¬ 
stemming onttrokken voorwerpen, 
stoffen of producten; 

d. het aanleggen of inrichten van. 
sport-, wedstrijd- of speelterreinen, 
banen, kampeer- of caravanterrei- 
nen, dagcampings, lig- of speelwei¬ 
den, zwemgelegenheden en baad- 
of speelvijvers; 

e. werken of werkzaamheden ten 
behoeve van of verband houdende 
met de oprichting of plaatsing van 
- al dan niet aan hun bestemming 
onttrokken - voer- of vaartuigen, 
arken, caravans en living-vans 
voor zover deze niet als bouwwer¬ 
ken aan te merken zijn , alsook ten¬ 
ten; 

f. werken of werkzaamheden, wel¬ 
ke wijzigingen van de waterhuis¬ 
houding of de waterstand beogen 
of ten gevolge hebben, een en an-' 
der met uitzondering van normale* 
onderhoudswerkzaamheden. 
Bedoeld besluit treedt in werking 
op 13 oktober 1980 en ligt vanaf die 
dag ter gemeentesecretarie voor 
eenieder ter inzage. 

Nieuwstadt, 6 oktober 1980 

De Burgemeester 
voomoemd, 

F.A. Corten. 

burgs uagoïaa 


vrijdag 10 oktober 1980 
*********♦***.**#******♦******♦* 


DE NIEUWE FORD ESCORT IS ER! In 3- en 5-deurs 

uitvoering. Met voorwielaandrijving en uiterst zuinige motor. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en 

maandag 13 oktober a.s. kunt U deze fraaie nieuwe Ford bezichtigen en beproeven. 


Te Simpelveld Kloostertsr. 42. 


**!/&&* 


mm FORD INTERNATIONAAL B.V. 


Het bedrijf waar de service 
voor U hoog geschreven staat. O.a. zaterdag service. Goed onderhoud bij ons betekent voor 
Uw auto langere levensduur, lagere onderhoudskosten, hogere inruilprijs en grotere veiligheid. 


*********★**★★*★**** ********★***★★★★•*★★•**★★1 


Dankbetuiging 


Hierbij danken wij de familie, buren en 
kennissen, verplegend personeel vah 
verpleegtehuis Schuttershof en heren 
boktoren en verplegend personeel van 
het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns- 
i en pastoor Benden bij ziekte en het 
overlijden van onze vader, schoonvader 
en grootvader 


Huub Vranken 


De plechtige zeswekendienst zal gehou¬ 
den worden op zondag 12 oktober as. om 
9.30 uur in de kapel van het St.-Grego- 
riusziekenhuis te Brunssum. 

Fam. Vranken 

Heerlen, oktober 1980. 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten 
nemen van haar die wij zo lief hadden, mijn lieve 
echtgenote, onze moeder en grootmoeder 


Elisabeth Hubertina 
Bogaert-Geurts 


F.K. Bogaert 

kinderen en kleinkinderen 


Oirsbeek, oktober 1980 
Berkenstraat 12 


Wij nodigen u uit voor de eerste jaardienst die ge¬ 
houden wordt op zondag 12 oktober om 11.00 uur in 
de St.-Barbarakerk te Tree beek. 


Bekendmaking 


Graag willen wü onze klanten hartelijk danken voor het in 
ons gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen dertig 
jaar. 


Geraedts bakkerij 


Tevens delen wij u hierbij mede, dat onze zaak is 
overgenómen door onze zoon Wim. 


In de hoop dat u in hem hetzelfde vertrouwen 
zult stellen. 


Nogmaals hartelijk dank. 

Bakkerij Wim Geraedts 

Prins Mauritslaan 76, Beek (L.), tel. 04402-1537 


Uw blijken van belangstelling en deelneming bij het overlijden en de begrafenis vaii onze li 


en oma 


Maria Sibilla Huiveneers-Hoe 


waren ons een grote troost. Hartelijk dank daarvoor. 


H»»r kinderen en kleinkind 


De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 oktober a.s. om 19 
parochiekerk van de H. Antonius van Pa,dua te Ophoven-Sittard. 
! 


Auto's en motoren 


n U Voor uw blijken van medeleven, ons betoond bij het overlijden en de begrafe¬ 
nis van mijn heve man en onze vader 


VOLVO 144 ’73, autom. van le 
eig. in.pr.st Slechts ƒ 4150,-. 
Na 17.00 uur. Mozartstr. 25, Sit- 

AUTO’S te k. gevr. ook sloop- tard. _ 

auto’s. Tel 045-214929. Koopje VOLVO 244 GL, 77, 

Koopje: DATSUN 1600, bwj. km 70.000, tel 045-442268. 

. 1 ®, 74 A^ e Ji I ^?' CaSS ' pr ’ f 750r- ’ Tb k. CITROÉN GS club 1220, 
teL 045-416661. ’ 74 , verk. i.g.st. vraagpr. 

ƒ 1650,-, Eygelshovergracht 
53, Kerkrade, tel. 045-351243. 


Auto Caubo Valkenburg, tel. 
04406-15041. Voor vakkundige 
inbouw van uw SUNROOF- 
DAK, v.a. ƒ 470,-, incL montage 
en BTW. Maak nu een af¬ 
spraak. 


Jan Jennekens 


betuigen wij onze oprechte dank. 


Valkenburg, oktober 1980 
’SUAentaan 143 


Mevr. Jennekens-Daalman 
José en Marian 


,in De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 12 oktober as. om 
* •* 11J0 uur in de kerk van de H.H. Nicolaas ai Barbars te Valkenburg. 


FIAT 600, Lz.g.st, wegens mili¬ 
taire dienst, Groenendaal 17, 
Ubach o. Worms. Tel. 045- 
320142. 


Te k. HONDA 550 cc, 1977 met 
blauw, ƒ 2.600,- moet weg, teL 
043-645820 tussen 18.00 en 
18.30 uur. 


Te k. TOYOTA Cressida sta¬ 
tioncar, van part., bwj. okt. 77, 
Warburgstr. 9, Schaesberg, tel. 
045-311791. 


Motor defect? DONNY helpt u 
direkt. Wij leveren voor alle 
auto’s ruilmotoren sruilmoto- 
ren. Mercedes diesel en benzi¬ 
ne; Ford, Opel, Volkswagen 
enz. Met volle fabrieksgarantie 
tegen enorm lage prijzen. Ook 
leveren wij alle accu’s, uitla¬ 
ten, banden, schokbrekers en 
alles voor uw auto met 30 tot 
40% korting. Donny Klassen 
B.V., groothandel automate¬ 
rialen, specialist in alle inruil- 
motoren. Meerssenerweg 219 
Maastricht, tel. 043-627453 of 
11569 Maastricht. 


De plechtige eerste jaardiens van mijn dierbare 
echtgenote en lieve moeder 


Martha Smit-Rinkeiis 


zal plaatsvinden op zondag 12 oktober as. óm 9,30 
uur in de parochiekerk Petrus-Maria ten Hemélop-, 
neming te Chèvremont.. 

H.W.B. Smit 
enzoonGer 


TE KOOP 


INDUSTRIETER 
met hoge WIR-p getogen te Simpelveld (uitstekende aansluit 
± tt50 m? tot ± 5600 m®, mogelijkheid tot 
huis. » . 

Hoge WIR-premié, ± 40%. 

Stepro Nederland BV 

Tel. 043-17639 (tijdens kantooruren) , v.. r Dank, dank, nogmaals dank voor de vele condoléances, bloemen en het 
1/ brengen van een laatste groet aan mijn man, onze goede vader en opa 


iel van Hoof 


Mevr. van Hoof-Hermans 
kinderen en kleinkinderen 


. Brunssum, oktober 1980 
Bodemplein 18. ; 

| .j, De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 12 oktober 
r^o jSS. om 11.15 uur in de parochiekerk van St.-Vincentius ó Paulo te Eum- 
rj f pen-Bnmssum. , 


In plaats van kaarten 

t ' 


u De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvergetelijke man, onze zorgza¬ 
me vader en opa . .. i i-s .' 
* ' ,r *‘‘1 

' - .-‘ r ■ J martinessers verbouwt!! Zeer lage prijzen 


PROFITEER NU!! Want morgen begint de laatste week van de opruiming. 

Zaterdag om 9.15 uur loopt bij ons een wekker af, wie hem het eerst indrukt, mag hem gra 
meenemen. Maar dat is nog niet alles, want we laten zaterdag nog 4 wekkers aflopen, mai 
we weten nog niet hoe laat. Degene die zo’n wekker indrukt, mag hem ook gratis meenem 


KLOKKEN 


BRILJANT 


ai 


zal gehouden worden op zondag 12 oktober as. oïhv.45 uur in de H. Alfon- 
suskerk te Wittern. ,, 

v . C. Smeetio-Géron . 

Kinderen en kleinkinderen 

Party-Wittcm, oktober 1980 K 

Partyerweg 47. 


Steun uw 


Moderne eiken halklok met belsiag- 
werk en grote dutdeliflte cijferrand 

725 - 480,- 
De allerlaatste notehouten regula¬ 
teur met bim-bam slagwerk en een 
grote duidelijke cijferplaat 

592,- 470,- 
Wortelnoten Friese staartklok met 
belslag en geëtste wijzerplaat 

595,- 357,- 
Donker eiken stijlklok met slagwerk, 
moderne stijlklok met Romeinse cij¬ 
fers 525,— 420,— 

Junghans Heimuhr roet slagwerk; 

Mooie stijlklok met belslag 

435,- 218,- 
Zeeuwse klok met slagwerk voor 
liefhebber • 745,- 475,- 

Wandkiokje etedr. op batterij 35,- 
Smaedijzerery wandklok op batterij 
vanaf 31,50 


Prachtige solitair ring 0,78 krt. wit- 
goud 8050,- 6440,- 

Prachtige solitair 0,55 krt. witgoud 

6500,- 5200,- 
Witgouden markiesring met 13 bril- 
lanten 1,47 krt. 7350,- 5510,- 
Witgouden ring met 4 brillanten, 2 
smaragden en parel 1110,- 666,- 
Prachtige witgouden entouragering 
0,53 krt. 2375,- 1425,- 

Witgouden rozetring 0,50 krt. 

. 2745,- 1647,- 

Witgouden riviërering met 5 brillan¬ 
ten 438,- 394,- 


Witgouden choker 
Gouden choker 
Dtv. uitvoeringen 


Gouden plaatband 376,- 283,- 
Div. uitvoeringen e 378,- 283,- 
335,- 234,- 
Wttgouden choker 1206,- 965,- 
Gouden choker 1875,- 938,- 
Dtv. uitvoeringen 1459,- 1093,- 
1413,- 1130,- 

Witgouden armband (schakels) 

745,- 322,50 
Witgouden zeer mooi zware arm¬ 
band / 4911,- 2455,- 

Witgouden armband 3160,- 1580,- 
Fantasie gouden ring 480- 240,-' 


OP ALLE ZILVEREN 
RINGEN 20% KORTING 


GOUDEI 

HORLOGI 


DIv. 

uitvoeringen 
Gouden 
18,- DIv. 

voor uitvoeringen 


angers 22a,- TB9- 
160 - 80,- 


416- 208- 
416 - 2Ö8,- 
352,- 178,- ; 
306,- 153,- 


Gouden granaathangers 


439,- 220- 
224,- 147,- 
187,- 168*- KeukenMok op batterij met kook- 
wekker , 42,50 

Barometeroombinatie 98,- 49,- 
Barometeroombinatie + hygrometer 
(erg handig bij centrale verwarming) 
in echt leer 125,- 95,- 

Wekker 39,50 23,50 


Gouden oorringen 
Dhr. 


Elektrische wekker 
diverse uitvoeringen 33,75 20,- 
47,75 28,65 
h, 42,50 25,- 


Gouden oorknoppen 
Dhr. 


Tafelklokjes met slagwerk 

met slinger f .349,- 220,- 

apart model 435,- 245- 


Het laatste Engelse tafelkiokje met 
slagwerk en meedraaiende maan 

548.- 345,- 


Kunatstof kwartakëöltenWok 
' van 49,50 voor 25,- 

Dtv. kleuren en uKvoarjhjten. 
Keramische kwarts teutehklok 
van 89,- voor 38,- 
vah 77,- voor 38^0 
Dhr. Meuren en uitvoeringen. 


IVOOR 


Ivoor + * zilveren pllledoosje klein 
model " 8,75 

Groot model \ 13,50 

^Diverse hangers flink afgeprifsd, ook 
coWers 

} lypor broches , 29,- 26,- 

htoor oorknoppen 15,- 13^0 

hroca:oorknoppen 64.- 57,- 

ivoor Oorknoppen 26.5Q 23,50 

Ivoor oorknoppen 24.25 21,- ‘. 

fvoor oorklipsen 35,25 31,- 

hroor ooridipserf 37,- 33,- 

' jvoor oorklipsen 7p t - 56,- 

Ivoor ringen + zilver ie,- 12<- 

fvoor ringen + zHver 12 ,50 9A0 
hroor ringen + zilver 15 ,- 11,25 

ivoor ringen 8,- 6,- 

Ivoor hanger, te veel om op te noe¬ 
men, flink afgeprijsd 
Op alle overige ivoorartikelen 10% 
korting 


Dhr. 326,- 245- 

uitvoeringen ^99- 319,- 

477,- 429,- 
327,- 294,- 
Gouden oorringen 68,50 61 r- 

Dhr. 92,50 83- 

uüvoertngen 182— 184,- 

406,- 203,- 
134,- 87,- 
Gouden oorknoppen 390,- 312,- 

Dhr. 95,- 86,- 

uttvoeringen 58,- 52,- 

Gouden oorknoppen met bloedko¬ 
raal 350,- 315,- 

Div. 298,- 268,- 

ultvoeringen 200,- 180,- 

80,- 72,- 

Gouden oorknoppen granaat, 

DIv. 4 356,- 320,- 

uitvoeringen 508,- 457,- 

389,- 291,- 
612,- 459,- 
Gouden oorhangers 306,- 275,- 

Dhr. uitvoeringen 430,- 322,- 

Gouden oorhangers bioedkoradl 
DIv. 217,- 163,- 

ultvoeringen 345,- 276,- 

G ouden schakelarmband 
DIv. uitvoeringen 289,- 145,- 

Gouden armband dose forever 
Dhr: 812,- 406,- 

ultvoertngen 994,- 497,- 

2028,- 1622- 
Gouden armband breed 

3486,- 1743,- 
Gouden armband 1115,-781,- 
Gouden bamsteenhanger 

382,- 306,- 
Goüden bamsteenhanger 

365,- 292,- 

Gouden bloedkoraalhangers 


Gouden ring tijgenrog 
Gouden ring malachiet 418,209,- 
Gouden ring malachiet 268,- 134,- 
Gouden ring turquoise 276,- 138,- 
Heren gouderi ring zegelring / 

705,- 529,- 
, 1242,- 932r 

«twerlngw» , - 715 ,- 857,- 

. ■ ■' ' 783,- 567,- 

Heren witgouden zegelring 

920,- 468,- 
Gouden ring saffier 77Q,- 387,- 

Gouden ring saffier 360,- 186,- 

Gouden ring camee 469,- 352,- 

Gouden ringcamee ^ 369,-r 184,- 

Goudenring camee 595,- 297,- 
Gouden ringgranaat 406,- 203,- 


Zilverenberakristalarmband v ■ 

21*5- 138,- 
Zilveren armband 199,- 139- 

210,- 157,- 
, 86.T- $4,50 

Zilvereriérmband Onyx . * % ' 
r. ;" 215 ,-*94,- 

ZHveren fantasiearmband 

269,- 242,- 

.aaaÉMfegr.- 

> - .362,- 225,- 

.Ztiversnatmband 250,- 't97M 

’ZHVérert armband ' - 
Zilveren armband granaat 

’ 344 - 257,- 
ZHveren armband -honyki 

... Ti j-483,- 185^- 
Zilveren choker’ 1 ï toT,50 121,-, 
Zilveren colliers 1 '2*35/-24^60 
Zilveren colliers 57,- 42,50 

Zware zilveren plaatband 

520,-390,- 
451,- 360,-, 

Zware zilveren herenarmband 

189,-141,- 


14-krt. gouderi <fa 


14-krt. geelgouden dam 14-krt. geelgouden 
metgoudbarid 1750, 


«aMoouden 
] met gouden band , Zilveren broche 


308,- 231,- 
99,— 89,— 


Gouden herenhorioge 
Mercier ; 113ft 

Gouderi hèrenhorioge I 
Mercier 10 

Goudw herenhorioge ir 
; 1380 

Gouden herenhorioge Ze 
1450« 

Gouden herenhorioge Z 
995 


ï 


f 


92, - 83,- 

93, -' 84,- 


DOUBLÉ 


92,- 69,- 
102,- 61,- 


Doöblé oorknoppen met parel 11,- 
Doübléocrrknoppen 23,-18,- 
Doublé oorhangers 29,25 26,- 
Doubló oorknoppen + parel 

11,75 7,- 

Doubló oorknoppen + parel 

. 13,75 8,25 

Doublé oorknoppen 24^5 14,50 

Doublé oorringen t 3^50 24,- 

Doublé oorknoppen 1^,r* 6pr 

Doublé oorhangerslang model 

, 2<50 12,25 

Doublé hangers H-, collier vóór. de 
halve prijs , s 


Zilveren letterhangers 15,- 
Zilveren letterhangers vanaf 
Zilveren ring 66,- 

ZWare zilveren ring 69,- 


Herenhorloges doublé 11 
Herenhorloge doublé 24 
Herenhorloge doubfé 31 
10 

Dameshorloge doublé + v 
band 231 


i 


% 


ZlIVenen fantasiering ' 66,- 49,- 


68,- 61 ,- 


Zilveren fantatiierlng 55,- 27,30 
•Zilveren choker . 68,- 61,- 
Zilveren choker 91,— 82,- 
Zeer aparte set, bestaande uit ring 
+' broché. Béide massief zilver met 
tijgsraog/onyx en chrysophaas 

/.. ; 353,- 230,- 
Geheel zilveren oorknoppen vanaf 
... .. , ■ ■ 6,75 


Dameshorloge doublé 
band i 


Metsteen 
-Metsteen 
Met bloedkoraal 


Metsteen 
Met parel 
Met parel 


«,75 8,t_ 

16.75 8,25 
32,60 16^6, 

29.50 15,- 

18.75 8,26 
16,25 13*25 

25.50 12,75 


UNIEK: 

SGHELPMANQER817J 


HORLOGES 


Indus herenhorloges aha 
(met wijzerplaat + dag + 
verschillende uitvoeringen 
band 

Zakhorloges. hanghortoge*< 
alle met korting. 

Pas binnen ( Indus pnafofl 
met wijzemlaat en datum 

13P 


306- 


,- 308,- 


KINDER* 

HORLOGES 


met leuke 
wijzerplaten 
in diverse 
Meuren en 
duidelijke cijfers 
waar ze 
de klok 
goed op 
leren lezen 


43,- 32,25 


52,50 42,- 


59,- 47,25 
57,50 43,- 
61,- 45,75 
55,- 42,- 


Gouden broche met parel 

427,- 213,- 

Góuden broche fantasiemodel 

, 334,- 167,- 

Gouden broche voor kindertandjes 
298- 148,- 

Gotklen broche voor Mndertandjes 
291,- 145,- 

Gouden hanger met rookkwarts 

303,- 156,50 
Gouden hanger met turquoise 

411,- 206,- 

Gouden hanger met turquoise 

316,-. 158,- 

Goudenhanger met tui^ióiee 
, 22S;*- 113,- 

Gouden hanger ftarel + bloedkoraal 
287,- 147,- 

Witgouden oorknoppen met brillant 
DIv. 265,- 212,- 

uitvoerlngen 647 - 518,- 

375,- 300,- 
273,- 205- 

Witgouden hangar met brillant. 

119,50 107,- 
Witgouden hanger parel + 
robijn 194,- 145,- 

Witgouden hanger + saffier 

101,- 91,- 


Nu grote doublé fantasiphangers +, 
collier ’ , 37 4 - 18^0 

18,50 9,25 

. 13.- 

* 11V* 

Doublé armband en broches ook te* 
gai zeer jage prijzen, p.y. 
Bedelarmband met bedél V ■. • -, . 

.17,t 

Doubjé broche, 14,95 7*50 


Kwartshgrloge digitaal 
urem nip., sec., maand, datum, 
licht** é 4 - 

stopwatch. I jaar garantie , 

’ *47,êiÓ 42,50 


Heren-kwajtjBhortoge (extra plat mo¬ 
del) * ,V '-.v ’ I . 


' Indusa kwarts-bere 
Uren, minuten, sec., da 
maand, stop w at ch , 
1/100 sec., alarm. Met 
gé kunt u zomer- en wit 
gelijk instèllen, 1 jfiEar g 


uron, minuten, sec. (24-uursaandui- 
dirig) ' 

maanJ," dawm,“ licht, stopwètch. 1 
jaar garantie 79,- 71,- 
scheiric? 


HERE' 

HORLO 


opengewerkte zaldior- 


korting. 


van 445 
yan 115 
van 63 
van 89 


ouiwerk functioneert 


Zware 


kort. 


van 48,-voor 29,50 

-- ■ ' ; r ! 1 

Ook de zware zilveren 


43anturytiorlog» mal 

van 70 
van 65 
van 76 


Vlctotrehofloge 
van ( 


met korting 


Ha 20% korting 


Zentrahortogemato 
van 1721 
waterdicht 


Alle artikelen met volledige 
garantie./ 

Opruiming tot 18 oktober. 
4e week van de opruiming 


Juwelier 
Hortogér 
Opticiën. 


Kerkstraat 65 Brunssum Telefoon ^S) 252903 


Niet afgeprijsde artiken 
met 10% korting. • ,j 
De korting geldt niet vól 
onze optiekafdeling!! J 


I 
Commissie Mertens begint aan rapport 

SVN en EHC sloten rii 


mbuiys Dagblad Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 23 


door nino tomadesso 

NIEUWSTADT - De parade 
van Limburgse amateurclubs 
(Zuid 2) voor de wekelijkse in 
het KNVB-gebouw zetelende 
Commissie Mertens, een team 
onderzoekers dat betalingen 
aan spelers boven water 
tracht te brengen, lijkt (voor¬ 
lopig?) ten einde. Gister¬ 
avond sloten SVN en EHC de 
rij. 

SVN (Nieuwenhagen) was 
vertegenwoordigd door voor¬ 
zitter Hein Steinen, secretaris 
Cap Steinen, penningmeester 
Jan Roelofs en bestuurslid 
Huub Bosch. EHC (Hoens- 
broek) werd gepresenteerd 
door secretaris Frans van 
Oost en penningmeester Pier- 
re Peters („Ik weet niet wat 
we hier moeten komen 
doen”). 

Jo de Min, een van de secreta¬ 
rissen van de Commissie Mer¬ 
tens: „We laten het voorlopig 
hierbij. We gaan nu beginnen 
met de rapportering”. 

De Commissie Mertens hoopt dat rap¬ 
port vóór de Algemene Vergadering 
Amateurvoetbal (15 november as. in 
Zeist) aan het bestuur Amateurvoetbal 
te kunnen voorleggen. Het rapport 
kan een basis vormen voor principiële 
discussies over amateurbepalingen. 
Het kan ook tot méér leiden. In het op sie voor Amateurisme en het Bestuur 
Amateurvoetbal is dan geëindigd. Het 
al dan niet opleggen van staffen is vol¬ 
ledig gedelegeerd aan de onafhankelij¬ 
ke strafkamer en het bestuur zal zich 
daar zeker - ongevraagd - niet in men¬ 
gen”. 

De agenda van de op 15 november te 
houden algemene vergadering ama¬ 
teurvoetbal vermeldt o.a. „Rapport 
Studiekommissie Amateurbepalin¬ 
gen” (punt 8). 


De EHC’ers Frans van Oost 
(links) en Pierre Peters 


Van de Korput niet tegen Duitsers 

Oranje verliest 
van Willem II... 


• De deputatie van SVN: v.l.n.r.: Jan Roelofs, Cap Steinen en 
Huub Bosch. Voorzitter Hein Steinen weigerde gefotografeerd 
te worden Foto’s: JOHN BAAN 


2 oktober jl. verschenen Voetbal To¬ 
taal (Journaal van de KNVB), schreef 
de algemeen secretaris amateurvoet¬ 
bal Joop Wagenaar o.m.: „Indien het 
rapport van de Commissie van Onder¬ 
zoek gereed is, zal dit worden overhan¬ 
digd aan de Commissie voor Amateu¬ 
risme en het Bestuur Amateurvoetbal. 
Dan zijn er twee mogelijkheden: öf het 


onderzoek heeft niets opgeleverd of de 
amateurbepalingen zijn overtreden. 
Indien er van overtreding sprake is zal 
het Bestuur Amateurvoetbal het rap¬ 
port aan de Algemene Strafkamer van 
het Amateurvoetbal overhandigen, 
met het verzoek tot vervolging over te 
gaan. Dit betreft zowel personen als 
verenigingen. De taak van de Commis- 


Flamingo wil vermogen betalen voor Amsterdammer 

Aanbod uit Brazilië 


Van onze sportredactie 

jSftDAM - Johan Cruyff heeft uit Brazilië 
J^ntisch aanbod gehad om daar komend sei- 
i? Saan spelen. De kapitaalkrachtige club Fla- hij ingaat op dit 
J s vrij groot. Cruyff, 
OjA ^.geflirt” heeft met 
rest van dit seizoen 
H (j Amsterdammers te 
“ ®KNVB-reglementen 
Of* t onmogelijk) is op 
;ihj®bt thuis in Vinke- 
V^aint regelmatig met 
HdV e ctiegroep mee om 
^ op peil te houden. 

^dstrijden 

winterstop in de- 

Cruyff een viertal 
l ^rijden spelen voor 


de Dordse club DS’79. Cruyff 
heeft nog niet besloten waar 
hij definitief naar toe gaat. Zijn 
laatste werkgever, de Chicago 
Sting, wordt - volgens de 
Amerikaanse „traditie” - waar¬ 
schijnlijk verkocht waardoor 
de kans groot is dat Cruyff in 
een andere stad zou moeten 
spelen. Wim Jansen (hij is - tot 
maart 1981 - vrijwel rond met 
het Belgische FC Antwerp) 
wacht derhalve de ontwikke¬ 
lingen af. Hij wil ook graag ko¬ 
mend jaar voor Cruyff s nieu¬ 
we ploeg uitkomen en hij staat 
niet afwijzend tegen een aan¬ 
bod van de Flamingo. 
taeyers bijna 
nd - Roda JC 
bekijkt Hoofs 


mÊmÊÊm 
mmÊÈÉÊ 


m mm 

■ 313 


ZEIST - Aan de reeks sombe¬ 
re voetbaldagen die bonds¬ 
coach Jan Zwartkruis beleeft 
werd er gisteren weer een toe¬ 
gevoegd. In de ochtenduren 
kwam uit de dokterskamer de 
mededeling dat laatste man 
Michel van der Korput deze 
taak morgen in Eindhoven te¬ 
gen de Westduitsers niet kan 

„Bezetters” 
geroyeerd 
als lid NMB 

DEN BOSCH - De vijf leden van de 
rennerscommissie van de Nederland¬ 
se Motorsportbond (NMB), die eind 
vorige week het bondsbureau in Den 
Bosch bezet hielden, zijn als lid ge¬ 
royeerd. 

Dit heeft het hoofdbestuur van de 
NMB besloten. Het gaat om de cou¬ 
reurs Harry van der Kruijs (Oister- 
wijk), Rob Beute (Veghel), Pieter 
Prins (Helmond), Rinus van Kasteren 
(St.-Oedenrode) en Martien Koning 
(Schoonhoven). De royement gaat in 
per 7 oktober i980. 

Het vijftal heeft donderdag na een ver¬ 
gadering besloten tegen de beslissing 
van het hoofdbestuur van de NMB be¬ 
roep aan te tekenen. 


Niisson 

naar 

Spiendor 

NAMEN - Sven Ake Niisson 
verlaat de Miko-Mercierploeg. 
De Zweed heeft een contract 
getekend bij de Belgische 
profploeg Spiendor. Niisson 
neemt bij Spiendor de plaats 
in van Michel Pollentier, die 
overstapt naar Vermeer-Thijs. 

MEXICO - Op de houten Olympische 
wielerbaan van Mexico-stad heeft de 
23-jarige Canadese amateur Cordon 
Singleton gisteren twee wereldre¬ 
cords verbeterd. 

Op de 200 meter met vliegende start 
kwam de wereldkampioen op de kilo¬ 
meter bij zijn tweede poging tot de tijd 
van 10,58 seconden. Het oude wereld¬ 
record was dertien jaar oud en stond 
op naam van de vermaarde Rus Omar 
Pakadze met 10,61 seconden. Single¬ 
ton verwezenlijkte bij zijn eerste po¬ 
ging de tijd van 10,654 seconden. 
Enkele uren na zijn geslaagde aanval 
op de 200 meter pakte hij het eveneens 
dertien jaar oude wereldrecord van de 
Fransman Pierre Trentin op de 500 
meter met vliegende start. Trintin 
kwam destijds uit op 27,85 seconden. 
Singelton had op de hooggelegen baan 
voor dezelfde afstand 27,31 seconden 
nodig. 


vervullen en in de late mid¬ 
dag werd zijn kleurloze selec¬ 
tie overduidelijk op zijn num¬ 
mer gezet. 

Willem II was naar het Utrechtse afge¬ 
reisd om als sparringpartner op te tre¬ 
den voor de Oranje-kandidaten, maar 
wat gebeurde... het slachtoffer knoop¬ 
te als overwinnaar de bokshand¬ 
schoen los. Het werd 2-1 voor de Til- 
burgers. De Willem II-goals kwamen 
op naam van Raeven en Broeken. 
Vreysen zorgde via een penalty voor 
de Oranje-eretreffer. 

Willem Il-trainer Jacobs was met zijn 
mannen naar het sportcentrum geko¬ 
men om Oranje te helpen, maar die 
werking had het bezoek niet. De gese¬ 
lecteerden werden dieper in de put ge¬ 
duwd en in die beweging kon ook 
Zwartkruis zich niet staande houden. 
„Jongens, kom nou”, het klonk als een 
smeekbede door de Zeister bossen. 
Verliezen van Willem II, twee dagen 
voor de prestigestrijd tegen de West¬ 
duitsers. „Ach”, vertelde Bert Jacobs, 
„aan zo’n wedstrijd moet je niet te veel 
waarde hechten”. Om even later toe te 
geven dat hij blij is geen bondscoach 
te zijn. „Verdedig je zaterdag op deze 
manier dan wordt het een lachwek¬ 
kende vertoning. Mijn mannen liepen 
er door heen, kun je nagaan wat die 
Duitsers doen". 

Bondscoach Zwartkruis liet zich niet 
zien. Hij sjokte naar het honk waar 
Oranje de rust zocht, belde vandaar 
naar FC Twente en voegde Martin Jol 
(voor Van der Korput) aan zijn selectie 
toe. 


Valkenburg. Netherlands Sept.27-Oct.1l HO Goud voor 
Verenigde Staten 

VALKENBURG - Het team van de 
Verenigde Staten heeft de bridge 
Olympiade bij de dames gewonnen. 
In de 29ste en laatste ronde behaalde 
het team van de Verenigde Staten 
een overwinning van 11-9 op Thai¬ 
land. De Amerikaanse dames ver¬ 
gaarden 408 punten. Italië eindigde 
als tweede (389) en Groot-Brittanniè 
werd derde met 378 punten. Neder¬ 
land, dat in de laatste wedstrijd 10- 
10 speelde tegen West-Duitsland be¬ 
zet in het eindklassement de negende 
plaats met 339 punten. 

In de eerste zitting van de tweede wed¬ 
strijd uit de halve finales tegen Indo¬ 
nesië werd het Nederlandse heren- 
bridgeteam wederom op forse achter¬ 
stand gezet. Na 16 van de 32 spellen 
heeft Indonesië met 64-32 de leiding.’ 
De Nederlandse heren namen later in 
de eerste zitting tegen de Verenigde 
Staten een verdienstelijke voorsprong 
van 26-12. 
Meyers van Roda JC 
e kt is zeer groot. De 
t en tussen beide clubs 
r & ev °rderd stadium. 
j ?P de linkerflank vei- 


J*°da naarstig op zoek 
jhjjl on* S er voor Meyers. De 
^ J 0h„ erme e r het °°8 lateb 
c? H oofs, de linkerspits 
£*P°rt (21) speelde voor¬ 
in bjVèSd van PSV en speelt 
^ij J Helmond een voortref- 

Janssen 
duels 
[, de kant 

Janssen is door de 


Iers ziet er als volgt uit: Telstar: A. van 
Oorschot: vier wedstrijden oonvoor- 
waardelijk geschorst en 150 gulden 
boete; SC Amersfoort: H. v.d. Boog, 
vier wedstrijden geschorst en ƒ 150- 
boete; SW: C. Peitsman, vier wed¬ 
strijden geschorst en ƒ 125,- boete; FC 
Vlaardingen: M. Wotte, drie wedstrij¬ 
den geschorst, een voorwaardelijk met 
proeftijd van een jaar; PEC Zwolle: Y. 
Hamming, drie wedstrijden geschorst 
en ƒ 200,- boete; Wageningen: J. v.d. 
Klift, drie wedstrijden geschorst en 
ƒ 150,- boete; FC Utrecht: J. van Ta- 
melen, drie wedstrijden geschorst en 
ƒ 200,- boete; Helmond Sport: J. v.d. 
Hooft, twee wedstrijden geschorst en 
ƒ 150,-; Willem II: J. Calderwood, drie 
wedstrijden geschorst en ƒ 250,- boe¬ 
te. 


i 


’ wl wacii is uuui uc 

van de KNVB voor 
ij? 6e vj? geschorst. Boven¬ 
op k*j' r ' r ' er een boete van 
Noud Janssen 
2on dag in de compe- 
&eu, Ken FC Groningen 

V e «aart. 

«S 6e ft. 

~ er ^h°f werd voor drie 
en een boete 
vVli PSV-er liep zater- 
Si* Selpu en F e yenoord tegen 
Sh Wri kaar * aan. De tucht- 
Mc bog negen spelers uit 
dl ^ lv ^ s j e een straf op. 

| overige gestrafte spe- 


MW wint 


Een MW-combinatie (A+C-spelers) 
heeft gisteravond voor 150 toeschou¬ 
wers de Maastrichtse amateurclub Ra- 
pid met 4-0 verslagen. Frissen (2x), 
Dassen en Bastiaans scoorden tegen 
de derde klasse-amateurclub. Sören 
Busk, hersteld van zijn achillespees¬ 
operatie, speelde een bevredigende 
wedstrijd voor de Maastrichtse club. 
Eerder die dag speelde een MW-se- 
lectie twee oefenpartijtjes tegen teams 
uit het Maastrichtse Huis van Bewa¬ 
ring. MW won die partijtjes met 4-0 
en 10-0. 


• Het gezin-Cruyff ver¬ 
blijft op dit moment in de 
villa in Vinkeveen. Johan 
en echtgenote Danny met 
(v.l.n.r.) de kinderen Jordi, 
Susila en Chantal 


Susteren contra 
C-team Fortuna 

SUSTEREN - Morgen, zaterdag, 
speelt eersteklasser Susteren thuis 
een vriendschappelijke wedstrijd te¬ 
gen het C-team van Fortuna Sittard. 
De partij begint om 15.00 uur. 

• De volledige selektie van Roda JC 
treedt morgen aan tegen eersteklasser 
Heerlen. De wedstrijd op het terrein 
van Heer begint om 16.00 uur. 


PARIJS - De Franse coureur Jean- 
Pierre Jabouille, die onlangs bij de 
Grote Prijs van Canada gewond 
raakte aan beide benen, is in Parijs 
geopereerd. Chirurg Jean Judet heeft 
de benen opnieuw gezet en Jabouille 
verzekerd dat hij zijn carrière kan 
voortzetten. 


Titelgevecht 
Koopmans 
week later 


DEN HAAG - Het Australische he¬ 
renhockeyteam heeft gisteravond op 
het nieuwe kunstgrasveld van Klein 
Zwitserland in de eerste van een se¬ 
rie van drie interlandwedstrijden te¬ 
gen Nederland (morgenmiddag in 
Venlo) fors toegeslagen. Australië, 
dat bezig is met een vier weken du¬ 
rende Europese tournee won met 6-2 
na een ruststand van 1-1. 


Ruzie ijshockey- 
ciubs bijgelegd 

GRONINGEN - De ijshockeyverenigingen van Utrecht en Groningen 
hebben voor de president van de Groninger arrondissementsrechtbank 
overeenstemming bereikt over de Canadese spelers. Al Pluimers en Rick 
Vangog zullen in Groningen spelen, terwijl Utrecht de beschikking krijgt 
over Rob van Onlangs, Brian Sproxton, Herbie Redshaw en goalie John 
Muizelaar. Verder ontvangt Groningen een schadevergoeding van tien¬ 
duizend gulden van de Utrechtste stichting. Ook krijgt Groningen de re¬ 
cette van een nog nader vast te stellen vriendschappelijke wedstrijd tus¬ 
sen beide teams. 


DEN HAAG - De datum van het ge¬ 
vecht om het wereldkampioenschap 
in het halfzwaargewicht tussen Rudi 
Koopmans en de Amerikaan Eddie 
Mustafa Mohammed alsmede de 
plaats van handeling lijkt wel een jo¬ 
jo. 

Nadat Koopmans’ manager Ruhling 
woensdag uit de Verenigde Staten te¬ 
legrafisch op de hoogte was gebracht 
dat de partij op 22 november in Atlan¬ 
tic City zou worden gehouden, kreeg 
Ruhling gisteren te horen dat de partij 
niet alleen is uitgesteld tot 28 novem¬ 
ber, maar bovendien ergens anders in 
de Verenigde Staten zal plaatsvinden. 
De partij wordt nu op vrijdag 28 no¬ 
vember in het Colisseum in Oakland 
bij San Francisco gehouden. Tennis Centrum 
Hoensbroek 

HEERLERWEG 154, 
H0ENSBR0EK. TEL. 045-217970 


Huur een baan voor deze winter, van 15 okt. t/m 1 mei 
’s Maandags t/m ’s vrijdags van 9.00 tot 15.00 uur 
voor ƒ 395,- per baan. Wees er snel bij!! 

Ook zijn er nog banen vrij 
op andere uren en dagen 


Fighting Mack 
tegen Billy 
Boy Whaith 


DEN HAAG - Fighting Mack, de oud- 
Europese kampioen in het zwaarwel- 
tergewicht, zal maandag 20 oktober 
in het sportpaleis Ahoy in Rotterdam 
de hoofdpartij boksen op een interna¬ 
tionaal profprogramma. Mack komt 
over tien ronden uit tegen de Engel*- 
man Billy Boy Whaith. 

Het is de bedoeling dat Mack binnen 
afzienbare tijd, eveneens in Rotterdam 
om het Europees kampioenschap in 
het zwaarweltergewicht tegen de Joe¬ 
goslaaf Marian Benes bokst. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober lööü # Pa 


Ontdekkingsreis voor mensen die gaan verbouwen 


Verbouwen is niet zo’n kunst, maar waar 
het op aan komt is een idee! 

”Hoe zullen we de keuken veranderen., 
wat is handig en wat past het beste bij 
onze smaak?” 

”Zou een schuifpui bij ons geplaatst 
kunnen worden., welke deur moeten we 
kiezen..?”. 

Bij Jongeneel kennen we al deze vragen 
.. en óók de antwoorden. Onze 
showroom is er op ingericht. U vindt er 
schatkamers vol verbouwingsideeën. 
Talrijke keukenopstellingen en velerlei 
uitvoeringen. De topmerken, zoals 
ALNO en SILBERMANN met de beste 
inbouw apparatuur. 

U vindt er ook een prachtige collectie 
bijpassende tegels. 

Maar er is nog meer. In deuren bieden 
wij de grootste keus. 

Juweeltjes in massief eiken of merbau; er 
zijn ook minder kostbare, doch niettemin 
sublieme deuren voor binnen en buiten. 
Zelfs zijn er inbraakwerende deuren en 
bovendien garage roldeuren! 
: '«fe 


I53E 
mm 

iiM 
ggjM 
Verder ziet U kozijnen, open h 
dakramen voorzien van dubbel 
(isolerend) glas. 

Op uw' ontdekkingsreis komt 
plafondoplossingen tegen en zult' 
genieten van de keuze in wandeft 
plavuizen, tegels en parket. 

Zo’n ontdekkingsreis brengt U °< 
en dat is belangrijk als U 
verbouwingsplannen maakt. 
Onze deskundige gidsen zullen 
begeleiden. 
mfrw 
jongen 

sittard s 

i/S m 
prod 

voor 


Handelscentrum "Bergerweg”, 
Handelsstraat 8-10, Sittard. 

Tel.: (04490) 15544. 

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 1 7 . 30 1 
’s Zaterdags van 9.00 - 14.00 uur. 


CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

„PALACE" 

Zonatratt 17 * Karknda 

tel. 045-454311 

Open van 

11.00 tot 23.30 uur 
Vanaf 15 oktober iedere 
woensdag gesloten 
00K OM MEE TE NEMEN 


Bij beschikking van de arron¬ 
dissementsrechtbank te Maas¬ 
tricht d.d. 25 september 1980 is 
het faillissement van de heer 
J.E. Geilen, wonend te Nieuw- 
stadt aan de Randenborgweg 
nr. 52, handelend onder de 
naam United Cars, opgeheven 
wegens gebrek aan baten. 
Maastricht, 8 oktober 1980. 

Mr. H.P. Ruysink, 
advocaat en procureur, 

Het Bat 5, 

6211 EX Maastricht, 
curator. 

HEERLENSE 

VRIJBANK- 

SLAGERIJ 

Heden winkel open vanaf 
9.00 tot 12.30 uur 
en van 

14.00 tot 16.30 uur 

Prima kwaliteit 
rundvlees 
varkensvlees 
en rundergehakt 

RECLAME: 

SOEPVLEES 

Grote voorraadl 

Rennemigstraat 25 
Heerlerheide 


Speciale aanbiedingen van DE Citroëndeakr 

CITROËN CX GTI leer + schuifdak 
maart 1979, km. 49.000 
Nieuwprijs ƒ 41.000 NU ƒ 27.500,- 

CITROËN GS X3 

januari 1979, km. 29.000 
Nieuwprijs ƒ 17.900 - NU ƒ 12.500,- 

AUTOBEDRIJF NIZET B.V 

Industriestraat 14, Sittard, tel. 04490-11051 


s*. 


ip, 7 Voor in uw woonplaats SIMPELVELD zoe¬ 
ken wij enkele aktieve en accurate 

Bezorqers 

^ m/v 

Hoge bijverdiensten: min. ƒ 45,- p.wk. 

Voor meer informatie kunt u ons bellen: 
Limburgs Dagblad, Akerstraat 124 Kerkra- 
de-West, tel. 045-411044. Na 18 uur tel. 
045-722332. 

Limburgs Dagblad 

'n fijne krant 


Een handdoek 
in de bus! mmËmmmmm - . 
m BHi 


wmm * Ja, een fraaie, 

100% katoenen beige/bruine 
handdoek bij u in de bus 
als u een vriend, kennis 
of buur opgeeft als 
abonnee van het 

Limburgs Dagblad 

’n fijne krant 


Postcode: 


Plaats:_ 

De fraaie handdoek moet in de bus van: 

Naam:_ 

Straat:_ 

Postcode:_ _ 


Plaats: 


Betaalwijze: □ maand □ kwartaal 

Stuur deze bon in een ongefrankeerde 
envelop aan: Limburgs Dagblad, 

(Cccn antwoordnummer46, 

6400 VB Heerlen 


OPEN HUIS 


In Heerlen-Welten, gelegen aan de Kommert 63, bieden 
wij een grote patlobungalow te koop aan, voor de unie¬ 
ke prijs van ƒ 250.000,- k.k. Ind. o.a.: woonk.-eetk., ca. 
41 m 2 , keuken, bijkeuken, 4 slpk., badk. ruim voorzien 
van sanitair. 

In souterr. stud.kamer, hobby-, prov.- en c.v.-kelder, ber¬ 
ging en garage. Het geheel is in uitstekende staat van 
onderhoud en direct te aanvaarden. 

Bezichtiging zaterdag 11 okt. van 14.00 tot 16.00 uur. 


op het broek 6 

telefoon 04493-1996, ’s zaterdags van 9 tot 11.30 uur, tel. 046417116 


SENSATIONEEL 

BOUWEN OF VERBOUWEN? 

Laat B.O.C. een aanbieding doen met de ge¬ 
weldig isolerende en goedkope bouwmetho¬ 
de van B.O.C. O.a. skeletbouw met 13 cm 
isolatie. 

Hardhoutkozijnen en schoonmetselwerk. Een 
tekening? Die is in de bouwprijs inbegrepen. 
Ruwbouw of sleutelklare oplevering. 


op het broek 6 

telefoon 04493-1996, ’s zaterdags van S tot 11.30 uur, tel. 045417116 


ö 


SWART’S 

HOUTHANDEL B.V. 
HOUT EN BOUWMATERIALEN 
[QMHgiia 


ZORG VOOR EEN GOED DAK BOVEN UW HOOFD 

VOORAL VOOR DE WINTER 

Wtj leveren dak-isolatie Rockwool, steenwolrollen 

6 cm dik met spijkerflens vanaf 6,25 p/m2 

Voorts: balken, kepers, panlatten 

gebitumeeróe dakbedekking 

rollen van 20 meter no 32 a ƒ 37,- p/rol 

MEC met coating en leislag 

rollen van 10 meter è ƒ 47,- p/rol 

Dakelementen Unidek 

6 cm dik met panlatten è f 25,96 p/m2 

Linex 61 mm dik bestaande uit: 21 mm spaanplaat 

40 mm minerale isolatie 
en stevige panlatten 

è ƒ 23,60 p/m2 

Ook leveren wij alle soorten ASBEST 
en PLASTIC GOLFPLATEN. 


Prijzen zijn inclusief 18% BTW 

WIJ ZAGEN EN SCHAVEN ALLES OPMAAT 


9 


GELEEN SCHAESBERG 

Kampstraat 2 B Wattstraat 5 

(Lindenheuvel) (nabij Baanstraat) 

Tel.-.04494 49270 Tel.;045 313079 

Geopend dagelijks van 8.00-17.30 uur 
Zaterdags van 9.00 -13.00 uur 


TA 
CIRKELZAAGTAFÉ 
3,3 PK MOTOR 

Gegalvaniseerd blad (ook voor verstek) 
Spec. prijs 

als bouwpakket w 


, IJZERWARE 

w w. jonge 

VALKENBURGERWEG 8, HEEP 1 ' 
TEL. 045-713903 

GEREEDSCHAP - TUINGEREEDSC 
HANG- EN SLUITWERK Schunck's mode 
voor zelfbewuste 
mannen VLOT WINTERJACK 
(links) met royale opgestikte dubbele 
steek/klepzakken. In een prachtige 
melton kwaliteit met wollen voering 
en verdekte sluiting. Kleur: beige. 


89 .- 


SPORTIEVE BLOUSONJACK 
(rechts) met sierstiksel, tricot 
sjaalkraag en wollen voering. 
Kleur: beige. 


145 .- 


• ’"Z ‘ . . ' < ?, 

, : %s v 


.... | i! i ' ^ 

v. Xir y ■/,,/ .?• 

< ' 
'SJ ;W/. y.v /■. 'i -Zx? /... 

< - 


■ M * ,'V - > 
mm 

1 5ctumcRj§ 

1 mrtrlo wé 


mode 

Promenade Heerlen 


Hf' 't % 


kwaliteit wint altijd! 
Ü 2 


iel 


U 

zult 

iden, 


U of 


nlf 


r 


% 


)d 


NEERBEEK: 

. ; '• m j:. .•'. P: ■ j • j . jj: ; t • tj i ' : j . \ 


een springlevende 


(sport)gemeenschap ... 


* 


n 


potje bier niet 
ljX° *ƒ* skatkaarten niet 
- vertrouwde mij 
jo de LD-cara van BER T 
«S toe. Hij was, 

(•ifih Cn Jn Neerbeekse, 
jtngewipt om bij 

un*° ztjn *? een 

J* te maken. „ Waarom 

"f 1 °teze krant niet de 
f v *ndeKNWU-en 
^en in het 

«ster 

0r tpark?”, zo vroeg Bert, 
Wjd verradend dat hij 
**Portfan van het 
^ateris. Geen wonder 
' **Ue van je lichamelijke 
en» 1 ^ ma tig als 
jl jUeman’op de racefiets 
*argoed, die uitslagen 
.^® e st Bert eerlijk 
ze op onze 
in de avondlijke 
‘deer deze krant dag in en 


1 

'dm 


dag uit redactioneel 
geproduceerd wordt, wel eens er 
tussendoor glippen. Uiteraard dus 
gaf ik Schreurs gelijk en stelde 
dat deze uitslagen, als één van de 
vele echo’s uit de regiosport, in de 
sportrubriek van deze krant 
gepubliceerd dienen te worden. 

Maar van de andere kant, zo 
beweerde ik, verheffen de 
betreffende koersen zich - nuchter 
beschouwd - niet boven het 
niveau van edele trimmerij. Dat 
was een forse trap tegen het zere 
been. Het lag dan ook voor de 
hand dat Bert Schreurs zich 
op wierp als verdediger van de 
grote groep Limburgers die met 
een opvallende regelmaat op de 
fiets klimmen. Ik heb er niks op 
tegen, want als de 
omstandigheden het maar even 
toelaten pleeg ik zelf ook de 
pedalen rond te trappen in de 
^ ' - s i 

SS Ivo, met voetbal¬ 
ts bloed geboren... 

FLIP KOK, jeugdtrainer en -leider van VV Neerbeek, 
®*o 0 / r 9 er i- de LD-caravan binnen. Hij meldde de geboorte van 
hSliil uren eerder ongeveer had zijn vrouw MARCELLINE 
.4 * ^ even Qeschonken aan IVO, een gezonde baby van wel- 
™40 gram. ,JSn”, riep Flip Kok enthousiast uit, „ik heb Ivo’ 
ttf)9 1 '0fo n g eme ^ van VV Neerbeek. Let op, hij wordt straks 

gjy Vn Voetballer...”. Reden genoeg om Nederlands jongste lid van 
«JNtio e *balveretiiging óók, samen met moeder en vader, op de 
Plaat vast te leggen. Wie weet, wellicht voetbalt Ivo over 
a ald aantal jaren de sterren van de hemel.. 


Foto’s: PETER ROOZEN 


• BERT SCHREURS, 
geen fanatieke wielersport- 
liefhebber. 


hoop mijn conditie een beetje bij 
te spijkeren. Besteding van mijn 
(weinige) vrije tijd, méér niet. Dat 
is heel wat anders dan het 
fanatisme waarmee tal van 
fietsende trimmers, wel of niet in 
het bezit van een licentie, 
tegenwoordig doende zijn. Er valt 
totaal niets tegen de bewegende 
mens - wel of niet op een fiets - in 
te brengen, maar men kan de 
wijze waarop men zich aan de 
beweging met alles wat er bij 
komt kijken overgeeft ook , 
overdrijven. Schromelijk 
overdrijven zélfs. Dat valt in het 
Limburgse vaak genoeg te 
constateren. Op zijn beurt gaf 
Bert Schreurs mij gelijk. We 
hadden elkaar gevonden en ik, 
van mijn kant, beloofde dat de 
uitslagen van wielerkoersen in 
het Damensportpark door deze 
krant regelmatig gepubliceerd 
zullen worden. „Ach”, zei Bert, „ik 
ben ook niet zo’n wielerfanaat. Ik 
laat er mijn potje bier niet voor 
staan...”. Gelijk heeft-ie. Van het 
wielrennen naar het 
handboogschieten is een grote 
stap. GUS JANSSEN, voorzitter 
van de Neerbeekse 
handboogschutterij Oranje en 
tevens alom bekend als lid van de 
roemruchte Klompenclub, 
maakte mij die stap gemakkelijk. 
Aan een cafétafeltje van „Oos 
Heim” vertelde hij mij over een 
komende semi-interland in 
Neerbeek. Een ontmoeting met 
schutters uit Belgisch Limburg, 
geprogrammeerd op 9 november 
as. Een indoor-evenement, want 
de twaalf benodigde banen zullen 
worden geprojecteerd onder de 
pannen van Smeets 
Carrosseriebedrijf. Uit het relaas 
van Gus bleek overigens duidelijk 
dat de Neerbeekse gemeenschap 
een springlevende zaak is, dat 
men er de interesse verdelen moet 
tussen voetballen, wielrennen, 
handboogschieten en handbal 
natuurlijk. Om over andere 
takken van (regio)sport nog maar 
te zwijgen... 


urgs Dagblad 
finale van het 
tartingseizoen 

QP het industrieterrein kartingseizoen in Limburg besloten. 
as Z ondag het De klaatste races staan geheel in het 

^ Winnaar Uitslag toto nr. 40 

||* | Voor de 154 winnaars van toto nr. '40 

was een prijzenbedrag beschikbaar 
van ƒ 269.634,-. Ie prijs: geen win- 
VK naars, van dit prijsbedrag van 

Ié. " tOtO ƒ 73.725,- gaat een bedrag van 


^ l °tto en toto hebben 
, ® e keinde geen eerste 

L. Geleverd. 

K*. 40: 

L winnaars van lot- 

^ Prijzenbedrag be- 

•Si 534 - 82 »- 

37 flriaar, van dit pnjsbe- 
nJ»' als ij/c gaat een bedrag 
fcp e hclJH - °t naar wee h nr. 

t° n gaat naar de 
pr> 15 1Ila ars van deze lotto; 
Rfi ^hito Wlnn aars, die elk 
Ki s . ris 0 ntvar »gen; 3e prijs: 
rfL«e £?■ elk f 1468,- bruto 
41-788 winnaars, 
'• ^tvangen: 5e prijs: 

’ elk ƒ 15,60 ont- 


Uitslag toto nr. 40 

Voor de 154 winnaars van toto nr. '40 
was een prijzenbedrag beschikbaar 
van ƒ 269.634,-. Ie prijs: geen win¬ 
naars, van dit prijsbedrag van 
ƒ 73.725,- gaat een bedrag van 
ƒ 32.536,- als jackpot naar toto nr. 41, 
de resterende ƒ41.000,- gaat naar de 
overige prijswinnaars van deze toto; 
2e prijs: (11 goed) 13 winnaars, die elk 
ƒ 6283,50 bruto ontvangen; 3e prijs: (10 
goed) 141 winnaars, die elk ƒ 1102,20 
bruto ontvangen. 

Uitslag toto-gelijk nr. 40 
Voor de bijna 2000 winnaars van toto- 
gelijk nr. 40 was een prijzenbedrag be¬ 
schikbaar van ƒ 35.158,-. Ie prijs: geen 
winnaars, van dit prijsbedrag van 
ƒ 9652,- gaat een bedrag van ƒ 3158,- 
als jackpot naar toto-gelijk nr. 41. De 
resterende ƒ 6500,- gaat naar de overi¬ 
ge prijswinnaars van deze toto. 2 e 
prijs: (4 + tw) 4 winnaars, die elk 
ƒ 1191,90 bruto ontvangen; 3e prijs: (4 
goed) 93 winnaars, die elk f 120,40 ont¬ 
vangen; 4e prijs (3 goed) goed) 1732 
winnaars, die elk ƒ 9,20 ontvangen. 


teken van de diverse kampioenschap¬ 
pen. Bovendien is er nog een ander as¬ 
pect: de deelname van vele buitenlan¬ 
ders. Vooral de klasse 125 cc zal hier¬ 
door bijzonder aantrekkelijk zijn. Het 
snelle circuit moet voor de Amstenra- 
denaar Bèr Wevers een kolfje naar zijn 
hand zijn. Ook Ritzen, van Goedhem 
en Lintjens mogen getipt worden als 
kanshebbers op de zege. Van de bui¬ 
tenlanders zijn het vooral Hoegen, En¬ 
gels, Dievemicht (Duitsland) en Boo- 
nen (België) die de dienst willen uit¬ 
maken. Bij de senioren A zal ook niet 
het nodige vuurwerk ontbreken. Een 
duidelijke favoriet op dit circuit kan 
niet worden aangewezen. Het zal on¬ 
getwijfeld een strijd tussen velen wor¬ 
den. Voorin mag men echter zeker 
knapen als De Laroy, Bisschoff, Bag- 
gen, Soons en de gebr. de Vries ver¬ 
wachten. In dit rijtje ontbreekt de 
naam van de Kerkradenaar Henk 
Looijs. Hij heeft afgelopen zondag met 
succes de overstap naar de categorie 
Nationaal gemaakt. In Kerkrade zélf 
zal hij proberen om via een overwin¬ 
ning alvast zijn kaartje voor het vol¬ 
gend jaar af te geven. Door de nivelle¬ 
ring in de klasse Nationaal Zwaar is 
het strijdbeeld nog meer aantrekkelij¬ 
ker geworden. De Heerlense broers 
Jos en Peter Bremen mogen hier niet 
kansloos worden geacht. Voor de prij¬ 
zen in de Stihlklasse komen Bastin en 
Franssen het meest in aanmerking. 

Vanaf 11.00 uur zal er getraind worden 
terwijl de wedstrijden om 13.00 uur 
aanvangen. 


vrijdag IV VM\k.V»kJV- -<* • j 

limburgs dagblad 


Feest in Schaesberg 

Opening van 
skibaan Moser 

SCHAESBERG - Zondagmid¬ 
dag om drie uur wordt de nieu¬ 
we kunststofskibaan van Sigi 
Moser in Schaesberg met een of¬ 
ficieel tintje geopend. Na een 
toespraak van burgemeester mr. 
H. Vrouenraets van Schaesberg 
zal de 4-jarige Johan, zoontje 
van Sigi Moser, als eerste de 500 
meter lange helling van de 


steenberg Wilhelmina afdalen. 
Beneden aangekomen zal hij de 
burgemeester en diens echtgeno¬ 
te een presentje aanbieden. 

Tot 16 uur zullen enkele groepen 
van de skischool Moser demon¬ 
straties geven. Op het terras van 
de baan, dat een riant uitzicht 
biedt op de skipiste, geven Tiro- 
ler muzikanten uit Brixen een ori¬ 
ginele show weg. ’s Avonds ver¬ 
plaatst de feestvreugde zich naar 
het restaurant, waar de Brixen- 
thaler voor de juiste stemming 
zullen zorgen. Vanaf maandag 13 
oktober is de baan iedere dag van 
tien uur ’s ochtends tot tien uur 
’s avonds open voor de meer erva¬ 
ren skiërs. 


Rob Baan rond 
met FC Den Haag 


iïbbnr 4 1 internationale tennistoernooi in 

UIVlVvl VCldlddl Tel Aviv heeft Tom Okker niet veel 

moeite gehad met de Amerikaan 
AltiaMlrOOIt HapSo Matt Doyle. De Nederlandse vete- 
flIlIGI llVddll UUflC raan, die dit toernooi tweemaal heeft 

• gewonnen, zegevierde met 6-3 en 6-1 

TEL AVIV - In de tweede ronde van over z Ü n tegenstander. Euromast 
reinigen? 


Bel Spreeuwen berg 
vooreen hangbruginstallatie. 

’t Is maar een voorbeeld natuurlijk. 
Maarvoorallerlei kleinere en grotere 
karweien levert Spreeuwenberg u 
klimmaterialen op maat. Rolsteigers, 
zelfrijdendeschaarplatforms, hang- 
bruginstallaties, platforms voor 
grote overspanningen, noem maar op. 

Spreeuwenberg 
Hoogwerk Systemen b.v. 

Verhuur en Verkoop. 

Meer informatie? Pak dan de telefoon 
en draai 073-417808, 

Goudsmidstraat 26, 's-Hertogenbosch. 


Van onze sportredactie 

DEN HAAG - Assistent-bondscoach 
Rob Baan is gisteren met voorzitter 
Pieter den Duik van FC Den Haag 
persoonlijk tot overeenstemming ge¬ 
komen over een twee-jarig contract 
(zie LD van gisteren) bij de Haagse 
eredivisionist. 

Baan zal vandaag een gesprek hebben 
met de KNVB om ontbinding van zijn 
contract, dat tot na de WK 1982 in 
Spanje loopt, aan te vragen. Mocht de* 
KNVB zijn verzoek inwilligen, dan zal 
Baan na de WK-kwalificatiewedstrijd 
van het Nederlands elftal tegen België 
met onmiddellijke ingang bij FC Den 
Haag in dienst treden. 

Voorzitter Den Duik van FC Den 
Haag: „Baan en ik zijn tot overeen¬ 
stemming met elkaar gekomen. Pro¬ 
bleem is dat hij natuurlijk niet meteen 


bij de KNVB kan vertrekken. Hr heeft 
zeker nog verplichtingen tot die wed¬ 
strijd van het Nederlands elftal tegen. 
België op 19 november Msa: daarna 
zou het voor hem wel m ogen Ik zur, o:n 


bij ons in dienst te 


Mits CK 


KNVB natuurlijk toestemming geeft 
dat zijn contract ontbonden wordt". 
Pieter den Duik bevestigde het o on 
tact met Rinus Michels vo m dc functie 
van intenm-coach zolang Baar. bn d> 
KNVB werkzaam zou moeten -ij* 
maar voegde er aan toe cal d<. kom t 
van „De Generaal" zeker met door zal 
gaan. 

Uiterlijk deze week besiist Rinus M - 
chels of hij al dan niet zai uigaar, op de 
aanbieding van Club Brugse, dat v:„ 
de nog één jaar aan Los Angdes Ar 
tecs gebonden Amsterdammer tudc ■ 
lijk wil voorzien in de vacature Hart 
Grijzenhout. 


Blessure velt Albert 


Van onze tennismedewerker 

BERGEN OP ZOOM - De buikspier- 
blessure is er mede oorzaak van dat 
Mare Albert de tweede ronde in het 
ABN-Satellite circuit niet overleeft 
heeft. De Amerikaan Bob Deller was 
een hindernis die hij vorig jaar tij¬ 
dens hetzelfde circuit zonder enig 
probleem tot twee maal toe wist te 
omzeilen, maar deze keer strandde 
Albert op hem. 

Als Albert zijn service voluit had kun¬ 
nen slaan, had hij waarschijnlijk ruim 
kunnen winnen. Deller wist nu een 
aantal maal door de service van de 
Limburger heen te breken. Albert stel¬ 
de daar slechts een break minder te¬ 
genover. Bovendien had hij pech dat 
hij de tiebreak van de eerste set met 


7-5 verloor. In de tweede set kwam hg 
nog wel met 3-2 voor maar vanaf da: 
moment wist hij geen game te winnen 
(7-5. 6-3). Door de uitschakeling van 
Albert zit er nog maar een Nederlan¬ 
der in het toernooi. Ene Wilbor;s 
kwam zover door in de tweede ror.de 
ook een Nederlander uit te schakelen. 
Rolf Thung werd met 7-6: 6 4 ...ver¬ 
wonnen. Nu krijgt hij te maken met de 
Amerikaan Deller. 


Opvallend is dat tot de laatste acht 
vier Engelsen zijn doorgedrongen. 
Voorheen lagen zij er meestal in de 
eerste ronde uit. Hun spelsterkte is 
duidelijk beter geworden, zodat wij 
bij hun wel eens de eircuitvvinnaar 
zouden moeten zoeken. 


Vanavond om zeven uur draait Schaesberg weer 

Willy Dobbe en Fortuna S 
als gewaardeerde gasten 

p| SCHAESBERG - Jean Schoenmaeckers, de directeur van 
de draf- en renbaan Schaesberg laat niets onbeproefd om 
het de bezoekers van de baan aantrekkelijk te maken. 

Vanavond (denk eraan vanaf 19 uur) komen bij de negen 
uitgeschreven draverijen Willy Dobbe en een grote dele¬ 
gatie van Fortuna SC op bezoek. Ze zullen er een aantal 
ereprijzen uitreiken. • Frans Körver... 
uitreiken... 


prijzen 


Verkoping op 
„Buitenzorg” 

BEMMEL - Maandag 13 oktober 
vindt op de stoeterij Buitenzorg, 
Ressensestraat 7 in Bemmel we¬ 
derom een verkoping plaats van 
dravers. De aangeboden dravers 
hebben een uitstekende afstam¬ 
ming en zoals gewoonlijk zal de be¬ 
langstelling voor deze verkoping 
bijzonder groot zijn. De aanvang is 
gesteld om half twee. 

Prijs der 
Giganten 

HILVERSUM - Dinsdag as. vindt 
er op de draversbaan van Hilver¬ 
sum de zo langzamerhand traditio¬ 
neel geworden Prijs der Giganten 
plaats. Voor de tiende maaj reeds 


Van Fortuna SC zullen o.a. aanwe¬ 
zig zijn: trainer Körver; manager 
Castenmiller; dokter Thei Jessen 
en een uitgebreide selectie van het 
eerste team. De bezetting van de 
negen draverijen is ditmaal weer 
bijzonder goed. Er staat bijvoor¬ 
beeld een koers op het programma, 
waarin de zo succesvolle Robin 
Buitenzorg te maken krijgt met 
niemand minder dan Monty Bui¬ 
tenzorg, terwijl in die koers tevens 
de sterke Manderino H. van de par¬ 
tij is. 

Sam Avon terug 

Voorts zal de Derbywinnaar van 
het vorig jaar Sam Avon na lang¬ 
durige afwezigheid weer zijn ren¬ 


en ditmaal overtreft het veld van 
zestien aan de start verschijnende 
werelddravers alle verwachtingen. 
Twee Amerikaanse toppers, t.w. 
Noble David (Patterson Jr.) en Su¬ 
per Marty (Herman Hylkema) zul¬ 
len de strijd aanbinden met o.a. de 
Zweedse topper Express Gaxe. 
Voorts zijn uit Zweden aanwezig 
Madison Avenue en Ex Lee. Uit 
Frankrijk komen o.a. Gadames, 
Gamelia, Jacob du Chignon,Iris de 
Goumay en Hillion Brillouard. Fin¬ 
land is er met Super Mon en Dene¬ 
marken met Tarok. Van Neder¬ 
landse zijde zou alleen Speedy Vo- 
lita zich enigszins kunnen meten 
met dit buitenlandse geweld, waar¬ 
van de kilometertijden allen in de 
buurt van 1.13-1.14 liggen. De Prijs 
der Giganten wordt dinsdagavond 
verreden in twee series met acht 
dravers. Naar de finale gaan over 
de eerste en tweede aankomende 
van elke serie, alsmede de vier 
snelste dravers uit beide series. De 
draverij telt mee voor het Europese 
Grand Circuit. 


tree maken met op de sulk Wim 
van Buytene. 

Hij krijgt het moeilijk tegen Sef 
Hazelaar en Speed Westlandia. Wie 
deze namen leest, weet dat weer di¬ 
verse toptrainers de weg naar 
Schaesberg hebben weten te vin¬ 
den. Jan Wagenaar, Gerard van Ey- 
kelenborg en de Limburgse top¬ 
pers Sjeng Hendrikx en Wim Velis, 
alsmede Wim van Buytene en Aad 
Pools, die helemaal uit het Noord- 
hollandse Beverwijk zijn opwach¬ 
ting in Zuid-Limburg komt maken. 
Een goed programma, aantrekke¬ 
lijk bezette koersen. De gang naar 
Schaesberg van de toeschouwers 
zal beloond worden. Eén dringend 
verzoek: „Vergeet het spel op de to¬ 
to niet.” Alleen dan kan de baan in 
de toekomst blijven voortbestaan... 


Paardenarts 
in Overste Hof 


SCHAESBERG - In een stukje 
nieuwbouw van het Overste Hof, 
vlakbij de draf- en renbaan in 
Schaesberg zal zich binnen enkele 
dagen een dierenarts vestigen, die 
zich heeft toegelegd op de specia¬ 
listische behandeling van paarden. 
Het is dr. J.T.M. van Schie uit Lin- 
ne, die na zes jaar Utrecht, de Ver. 
Staten en de Gallantsfarm thans 
naar Zuid-Limburg is gekomen. 
Zijn streven: een kliniek bij de 
baan te vestigen, wordt binnenkort 
verwezenlijkt. Hij heeft dat gedaan 
mede op aandringen van de heer 
Houben, bestuurslid van de DRL. 
We komen nog nader uitvoerig op 
deze vestiging van dr. Van Schie te¬ 
rug. # Willy Dobbe... extra char¬ 
me op de Schaesbergse 
baan... 


Supertrio 

inleveren 


SCHAESBERG - Het super 
triospel is ditmaal zondag as. op 
de Grote Holland International- 
prijs. die om half drie op Duin- 
digt wordt verreden. U kunt uw 
supertriobiljet weer inleveren 
vrijdagavond tijdens de koersen 
op de baan in Schaesberg. 

Deelnemers: 1. Peter Harvester. 
2. Rio del Sol. 3. Macky. 4. Per- 
mita. 5. Mike H. 6. Opstalan. 7. 
Pearl Pride. 8. Majoor Rara. 9. 
Petra Morgan, 10 . Nancy van 
Duke. 11. Savero, 12. Renvogel. 
Onze LD-tip: Savero - Renvogel 
- Peter Harvester. Outsiders: 
Rio del Sol - Pearl Pride - Per- 
mita B. 

Redactie: George Taylor. 


is ■Bi 

■* • De succesvolle combinatie Sallo J met op de sulky pikeur- 
trainer J.M. Mulders is vanavond ook weer van de partij op 
Schaesberg en behoort tot de favorieten. 


LD-toto-tips 
voor vanavond 


SCHAESBERG Hedenavond vanaf 19 uur (!) negen draverijen op 
de baan. Zodra de meeting naar de zaterdagmiddag wordt ver¬ 
plaatst (15 november as.) komen de volbloeds weer in actie. 

Onze tips voor hedenavond: 

Leisteenprijs: Sallo J - Truus van Alphen - So So . Outsider. Stel la 
Lebejos. 

Mergelprijs: Sir Nimble - Suno W - Samba du Bois. Outsider 
Snoopy A. 

Granietprijs: Ramijke - Rimini - Taranis D. Outsider: Tiffanv Near- 
ness. 

Zilverzandprijs: Taurida Worthy - Super Boys Laren - Rosé Kitty 
Outsider: Remembrance. 

Cementprijs: Rosy Rapid - Topsey - Roberta. Outsider: Hamster G. 
Kiezelprijs: Samba Judson - Shilling - Ricco Westlandia. Outsidei 
Peggy Duke. 

GTI-Installatietechniekprijs: Sam Avon Sef Hazelaar Speed 
Westlandia. Outsider: Oscar Star. 

Wegenbouw Van Doezelaarprijs: Robin Buitenzorg - Montv Bui¬ 
tenzorg - Manderino H. Outsider: Ostar. 

Carboonprijs: Tom Westlandia - Tamina N - Tineke. Outsider Tsa 
rina Prince. Limburgs Dagblad 


vrijdag 10 oktober 1980 


Nu startklaar: 

de nieuwe BMW 316 met een motor van 1,8 liter 
en de nieuwe BMW 318i met injectiemotor. 

Voor BMW betekent bijblijven vóórblijven. 
Vandaar de introductie van een fundamenteel 
herzien 4-cilinder motorenprogramma. Garant voor 
prestaties en efficiency op een voor deze klasse 
ongekend niveau. Het brandstofverbruik en het 
geluidsniveau zijn sterk omlaag gebracht 
De samenstelling van de uitlaatgassen is verbeterd. 
De essentiële verfijningen aan vrijwel alle details 
van de motoren en de andere componenten, die zo 
succesvol bleken bij de grotere BMWs, zijn nu 
toegepast in de nieuwe 3-serie. 

Daarmee laat BMW weer zien hoe toon¬ 
aangevende, intelligente technologie toegepast 
kan worden om gedisciplineerder met energie om 
te gaan. Zonder concessies te doen aan prestaties, 
comfort en veiligheid. 

Met de BMW 3-serie is BMW zijn tijd een stuk 
vooruit gereden. Opnieuw. Voor de automobilist die 
grote techniek wil, maar geen grote auto. 


7% Meer prestatie . 8 tot 14% minder verbruik.* 

De nieuwe BMW 318i met brandstofin i ectie. 

De BMW 318i, die de BMW 318 vervangt, krijgt 
de beproefde K-Jetronic van de BMW 323i. 
Daarmee gaat het vermogen van 72 kW/98 pk naar 
77 kW/105 pk. De soepeler motor levert meer 
prestaties. 

Toch is het verbruik aanzienlijk gunstiger, 
dank zij een hogere thermische efficiency en een 
ideale mengselverhouding. 


14% Ho g er ko ppel. 18% meer souplesse . 5 tot 11 % 
minder verbruik.* 

De nieuwe BMW 3161 , 8 liter. 

De 1,8 liter motor van de nieuwe BMW 316 
bereikt het prestatieniveau van zijn voorganger 
bij een geringer toerental. 


Gevolg: meer souplesse, fellere acceleratie, 
een hogere topsnelheid en toch minder verbruik. 

Bovendien: de motor is schoner en stiller, 
heeft minder wrijvingsverlies en is nóg duurzamer 
geworden. Dank zij een optimale thermische 
efficiency, een unieke valstroomregistercarburateur 
en transistor-ontsteking in hybride-techniek. 

Terwijl de automatische choke, voorverwarming van 
de inlaatlucht en de verbrandingskamers van de 
grote 6-cilinder-modellen zijn overgenomen. 

Ondanks zijn grotere motor kost de nieuwe 
BMW 316 nauwelijks meer dan zijn voorganger 
en is nu ook leverbaar met automatische 
versnellingsbak. 

De nieuwe BMW 316 1,8 liter: f 21.995,- 
inclusief BTW. De nieuwe BMW 318i met brandstof- 
injectie: f25.895,- inclusief BTW. 


*Het benzineverbruik is gemeten bij constante snelheden 
(90 km/u, 120 km/u en stadsverkeer). 

De gemiddelde daling van het benzineverbruik bedraagt bij de 
BMW 318i circa 8%, bij de Automatic-uitvoering 14% en bij de 
nieuwe uitvoering met als extra te leveren 5-versnellingsbak 13%v 
Bij de BMW 3161,81 is er een gemiddelde besparing van 5* 
en bij de uitvoering met als extra te leveren 5-versnellingsbak 
van 11 %. 


BMW 316 en BMW318i: 

twee nieuwe, dynamische manieren om energie te 
besparen. 

Vanaf vandaa g bij uw BMW-dealer. 


BMW Nederland bv, 
Parkstraat 91, 

2514 JG ’s-Gravenhage. 
Telefoon 070 - 64 28 10. BMW maakt rijden geweldig. 
mm. Kerkrade: Kera bv, Kerkradersteenweg 5, tei. 045-45 21 21 


WÈMmmmmMmmmm 

Geleen: A.G.O. bv, Daalstraat 38, tel. 04494-4 76 76. 


Auto's en motoren 


VW Golf MX type '80; Audi 50 
LS, ’76; Ford Fiesta 1100 de L, 
'78; Escort 1300 GL, ’77; Grana- 
da. 4-drs., ’76; Kadett automa- 
tic 1200 S. ’79; Kadett 1200 N, 
’74, ƒ 3700,-; Kadett coupé 1200 
S, '76, Ford 1600 XL. '75, met 
gas, ƒ 3800,-. Garantie financ. 
en inruil. Autobedrijf P. Veen- 
stra, Rotterdamstr. 98, Heer¬ 
len. tel. 045-721406. 


Te k. HONDA 750 cc Four met 
toebehoren. Rooseveltstr. 39, 
Ubach o. Worms, na 16 uur. 


Te k. VW pers.busje, pr. ƒ 2200. 
Frans Halsstraat 3, Heerlen, 
Meezenbroek, na 18.30 u. 


Te k. VOLVO 144 S de luxe, bj. 
69, m. stereo rad./cass. enz., au¬ 
to i.z.g.st., vr.p 

. ƒ 950. Hommerterweg 113, 
H.broek, tel. 045-211604. 


FORD 1600 GL, bj. '78; Ascona 
1600, bj. '77; Manta 1600, bj. 
'77; Honda Civic, 5-drs.. '78; 
Mazda 323, 3-drs., '77; Ascona 
16S, oud model. '75; Escort 1.1. 
L, bj. '75; Renault R 5 TL, bj. 
'75; Datsun Cherry. '77; Auto- 
bianchi A112 E, ’77; Vauxhall 
Viva, als nieuw, ’76; Citroen 
Dyane, ’75. Automatiek; Volvo 
66 GL, '78; Escort 1.3 GL, '77; 
Kadett station, '77. Garantie, 
financiering, inruil G.G. Au 
to’s. Heerenweg 286. Heerlen,' 
tel. 045-224172. 

FORD 2000 L, '78; Ford 2000 
sport, ’76; Opel Kadett special, 
'75; Opel Kadett L, '74; Toyota 
1600 sportwagen, '77; Honda 
Accord, ’78; VW Golf extra, 
'77; Opel Manta, '76. met gas; 
Simca 1308 S, '77, met gas; Fiat 
131 Mirafiori, '77; Fiat 128, '77; 
Talbot Chrysler 1600 S, 3-drs., 
'78; Ford Escort 1600 L, '76; 
Renault R 15 TS, '75; Austin 
AUbgro 1100 L. '76. Inruil en 
fiaeren, Bovaggarantiebewijs. 
Autobedrijf P. v. Dijk, Hom- 
pertsweg 33, Schaesberg-Ka- 
kert, tel. 045-311729. 


Te k. FORD Granada automa¬ 
tiek. bj. nov. 73. ƒ 2300, inr. 
mog. Opel Rekord 1900 coupe 
okt. 72 ƒ 1750. Hoogstr. 22, 
H.broek. tel. 220860. 


Te koop JEEP met kent. Te 
bevr. tel. 04459-1532. 


HONDA Goldwing 1000 type 
GL 1000 K 3, zwart, bj. '78. Rdr. 
Goswinstr. 12, Brunssum 


Te k. PEUGEOT 504 GL, bj. 
'78, met of zonder LPG. Tel. 
04496-13868. 


Te" k. van part. VOLVO 343 
DL. autom., pr. ƒ 8000,-. Tel. 
04490-11705. 


Weg. omst. v. Ie eig. te k. 
OPEL Record 20 S. bj. juli '78, 
i.z.g.st. Tel. 04492-2421. 


Te k. VOLVO 343 L, hand- 
gesch., bj. nov. '78, km.st. 
22.000, pr. ƒ 10.750,-. Tel. 04497- 
1647. 


Te koop JEEP Wagoneer, bj. 
sept. ”76, 64.000 km, 4-drs,, 
kleur geel, 8 cil., aut., incl. ra¬ 
dio/cassette. Trekverm. tot 
6900 kg. Te bevr. autobedrijf 
Kees v.d. Vliet, Tunnelstr. 2a, 
Sittard, tel. 04490-19997. 


xKAWASAKI 500 KH te k„ m. 
veel extra’s. Te bevr. na 18 u. 
Clarissenstr. 16, Vaals. 


Te k.: ik ben een CITROEN 
GX 2, type 77. Mijn baas koopt 
een van '80. Wie koopt mij, 
vr.pr. ƒ 6850. Tel. 04493-3563. 


Te koop MERCEDES 200 1979 
31.000 km, kleur wit, i.st.v.nw. 
met stuurbekr. elek. schuif- 
dak. zonw. glas. Mercedes 240 
D. 1978, 90.000 km, kleur geel 
met stuurbekr., schuifdak, 
zonw. glas, centr. deurver- 
grend., radio. Opel Senator 2.8 
S automaat 1978, 47.000 km 
kleur blauwmet, schuifdak, 
radio cassette. Deze auto’s met 
3 mnd 100% garantie, inr. en fi¬ 
nanc. mogel. De naam achter 
een goede gebruikte auto. Au¬ 
tobedrijf Kees v.d. Vliet. Tun¬ 
nelstr. 2a. Sittard, tel. 04490- 
19997. 


Te k. ruime sortering betrouw¬ 
bare auto's. Alle auto’s boven 
ƒ 4000,- met volledige keuring 
en 3 mnd. 100% garantie. Inr. 
en financ. mog. MERCEDES 
200 '79, Mercedes 240 D '78, 
Opel Senator 2.8 S '78, Opel 
Ascona '77, '78. Datsun Cherrv 
'75, '77, ’78. Datsun 120 Y ’76. 
'78, Datsun Sunny 1400 GL '78, 
Datsun Violet ’78, '79, Datsun 
160 B '77, Datsun Laurel '78, 
Ford 1600 L '78, Ford Escort 
1300 L, autom. ”77, Mazda 323 
'78, Mazda 818 S '77, Mazda 121 
'77, Mitsubishi Galant '78, Mini 
1100 Sp. '79, Morris Marina 1.3 
Coupé '77, Princess 1800 HL 
'76, Peugeot 504 '75, Peugeot 
504 D. '77. Renault R14 TL '77, 
Renault R12 TL '76, Simca 
1100 LE '77, Simca-Chrysler 
1307 GLS ’77, Toyota Sportwa¬ 
gen ’77. Volkswagen Golf die¬ 
sel '77, Jeep Wagoneer ’76. Alle 
auto's binnen en vast geprijsd. 
De naam achter een goede ge¬ 
bruikte auto. Autobedrijf Kees 
v.d. Vliet, Tunnelstr. 2a, Sit¬ 
tard, tel. 04490-19997. 


VW Audi dealer biedt te koop 
aan: AUDI 80 LS ’79, 4-drs.; 
Audi 100 LS ’77; Audi 100 L 5 S 
'79; VW Derby LS '78; VW be¬ 
stel verhoogd dak ’78; Alfa Al- 
fetta GT 1.6 '75-’77; Alfa Guil- 
letta 1.3 ’78; Alfa Guilia Lusso 
1.6 ’77; Citroen Club GS ’77; 
Chrysler 1308 ’76; Fiat 124 ’74; 
Lada 1200 ’75; Ford 1100 ’75; 
Honda Civic 1500 ’75; Mazda 
1000 ’75; Opel Rekord diesel 
’77; Opel Ascona 1.6 ’75; Peu¬ 
geot 104 SL ’77-’78; Peugeot 
304 diesel ’76; Renault 6 ’75; 
Renault 20 Tl '76; Toyota Coro¬ 
na 1.8 '75; BMW 1502 '75; Volvo 
244 GL '76; Ford Taunus 4-drs. 
2000 Ghia '79. Diverse goedko¬ 
pe inruilers. Autobedrijf Ploe- 
men-Schols BV, Ambeyerweg 
2. Rothem-Meerssen. Tel. 043- 
644888. 


Te k. van le eigenaar HONDA 
Accord okt. 1977, 41.000 km, 
oelopen. vr.pr. ƒ 8000,b8. Tel. 
04492-3786. 


Inbouw GASINSTALLATIE 
v.a. ƒ 1200-, 1 jr„ gar. keuring 
wordt door ons verzorgd. Tel. 
045-353283, na 18.00 uur. 


Te k. 2CV6 bwj. '75, vr.pr. 
ƒ 3300,-. De Kommert 73, 
Heerlen. Tel. 045-717939, vr. 17- 
20 u. Zat. 9-12 u. 


Te koop met hoge korting SU¬ 
ZUKI motor GSX 1100 - juni 
1980. Aluminium wielen etc. - 
niet van nieuw te onderschei¬ 
den. Nieuwprijs ƒ 10.320,- nu 
ƒ 7250,-. Financ. mogelijk. 
American Cars Schimmelt. 
Tel. 04404-1888. 


CHEVROLET Impala, LPG, 
bwj. '71, stereo, Comeliuslaan 
50, Heerlen, tel. 045-220640. 


Te f. DATSUN 2400 GT. Te 
bevr. autobedrijf Burlet, Napo- 
leonbaan-noord 6, Geleen. 


Te k. CHRYSLER 1308 GT 
excl. '78, kl. blauw met., in st. 
van nieuw; Chrysler 1308 GLS 
'77, kl. gr.met; Chrysler 1307 
GLS '76, kl. br. met.; Horizon 
type LS '79, kl. br. met. in 
nieuwst.; Renault R 16 '75, kl. 
gr. met; Simca 1100 spec., 4- 
drs., '77, kl. donkergr.; Simca 
1100 spec., 2-drs., wit, '76; Sim¬ 
ca 1100 LE 4-drs., '76, rood; 
Opel Ascona 2-drs., '74, kl. geel 
ƒ 3500,-; Morris Marina coupé, 
'76, kl. rood ƒ 3500,-; Audi 80, 
kl. geel, dec. '72 ƒ 1600,-. Inr. 
en Fin. Gar. Autobedrijf 
Steins, Voskuilenweg 125, 
Heerlen, tel. 714154. 


Te k. OPEL Rekord 19 N, bwj. 
31-l-’79. ANWB gekeurd, 1 jr. 
gar., inr. kleinere auto mog. 
Hoofdstr. 107, Amstenrade. 


W.A. en All risks honderden 
guldens goedkoper. Bel. 045- 
317982 ook motoren en financ. 


Te k. FORD Escort 1600 sport, 
rood metall., v. en achter spoi¬ 
lers, mistlampen enz., bwj. '79. 
Tel v. 12.00 uur, 045-420578. 


Te k. OPEL Kadett, bwj. me¬ 
dio '71, mech. in orde. T.e.a.b. 
Tel. 045-315628. 


Te k. MERCEDES 280 S met 
gasinstall. en vele extra’s, bwj. 
'75. Tel. 045-315793. 


Moet weg ALFA Romeo Sport, 
m. sportvelg., t.e.e.b. Beuken¬ 
bosweg 21, Kerkrade. 


Weg. omst. te k. Citroen GS 
Club lux, bwj. nov. ’78, bruin- 
metall., perfecte staat. Tel. 045- 
313003. 


AUDI 100 GLS aut. koper 
1979; Audi 100 GLS zilver 
1978; Opel Ascona aut. oker 
1973; Ford Taunus 16GL 4-drs. 
beige 1979; Ford Escort 1600 
sport oranje 1978; Peugeot 604 
SL aut. blauw 1976; Golf Extra 
geel 1976; Golf diesel blauw 
1977; Golf diesel beige 1977; 
Golf diesel groenmet. 1979; 
Golf extra zilver 1979; Scirocco 
GT zilver 1976; Audi 80L zilver 
1977; Audi 80 LS groen 1978; 
Passat LS met gasinst. blauw 
1975; Passat LS comfort geel 
1976; Derby LS rood 1977; 
Opel Ascona groen 1978; Opel 
Kadett coupé oranje 1978; 
Mazda 323 oranje 1978; Re¬ 
nault R14 GTL zilver 1979; 
Honda Civic 1200 blauw 1977; 
Mercedes 230 6 aut. beige 1975; 
Peugeot 305 GL wit 1978. Au¬ 
tomobielbedrijf F. Klijn, Eco- 
nomiestraat 47, Hoensbroek, 
tel. 045-220955. 


Te k. m. garantie ESCORT 
1600 sport, 12.000 km, 10 mnd. 
oud; Escort 1300 L autom., 77; 
Capri 1600 L, autom., ’77; Dat¬ 
sun Cherry 120 A, autom., '78; 
Ascona 16 S de luxe, '79, 20.000 
km; Peugeot 504 L, ’74; Kadett 
caravan, '77; Rekord 1900, '77. 
Autobedrijf H. Moonen, Val- 
kenburgerweg 13, Kunrade- 
Voerendaal, tel. 04446-1501. 


Te k. COMARO rood met., wit 
leren dak, aluminimum sportv. 
m. nw. banden, bj. ’74, vr.pr. 
ƒ 3400,-. Cronjéstr. 18, Heerlen- 
Passart, tel. 219314. 


Te k. DATSUN 100A, bj. ’75, 
zeer mooi, Gladiolenstr. 154 
Kerkrade-West. 


Te k. MAZDA 818 automatic 
i.z.g.st. bj. 1976, te bevr. O.L. 
Vrouwestr. 111 Kerkrade. 


Te k. weg. echtscheid. TAU¬ 
NUS 16 L. m. l.p.g. radio, 
trekh., pr. ƒ 7500,- tel. 045- 
320975. 


Te k. OPEL Rekord Berlinetta 
sportcoupé, bj. ’74, autom. 
l.p.g. zw. Ier. dak, trekh. pr. 
ƒ 3850,- Pancratiusstr. 23 Bleij- 
erheide. 


Te k. zeldzaam mooie VOLKS¬ 
WAGEN 1200 Kever, bj. '75, kl. 
groen. Baronstr. 2, Heerlen-Ei- 
kenderveld. 


Te k. MAZDA 929, 4-drs. bj. 
'75, op gas, pr. ƒ 2600,- tev. 
Opel Rekord 73 op gas, tel. 045- 
458178. 


Gratis PROEFRIT, ongeëve¬ 
naarde schriftelijke garantie 
biedt auto „Roda" u aan; Maz¬ 
da 323 van le eig. bj. 1978, 
ƒ8750,-; Ford Tëunus 1600 
Ghia ƒ 7500,-; Opel Kadett cou¬ 
pé 1200 S ƒ 6250,-; Ford Tau¬ 
nus 1600 luxe van le eig. bj. '77 
ƒ8500,-; Opel Kadett m. l.p.g. 
bj. '77, ƒ7500,- Chevette zeer 
goeie auto '77, ƒ 6950,- Ford 
Granada GXL 2000, 4-cyl. ’77, 
fabrieksnieuwe toest. ƒ 6950,-; 
Datsun 120Y met l.p.g sportv., 
trekh. enz. bj. '76 ƒ 5750,-; Vol¬ 
vo 242 GT nieuwpr. ƒ 37000,- 
nu voor ƒ 16.900,- bj. '78, met 
alles d’r op en d'r aan; Merce¬ 
des 280 met l.p.g. centr. deur- 
vergr. elektr. schuifd. trekh. 
enz enz ƒX *«.«»»»,-: Ameri¬ 
kaanse Ford Granada Ghia au¬ 
tom. met l.p.g. ƒ 15.500 steeds 
wisselende voorraad, auto 
„Roda” Heiveldstr, 19 Kerkra¬ 
de-West. 


Gevraagd RELIANT, 
04494-45252. 


tel. 


Te k. RENAULT 14 TL, bj. ’77, 
i.z.g.st., tel. 04454-2503. 


Te k. FORD Capri, bj. ’74, nwe. 
model, niet v.nw. te onder¬ 
scheiden. Rennemigstr. 29, 
Heerlerheide. 


FIAT 127 bj. '78. Citroëndealer 
Kousen, Domaniale Mijnstraat 
25, Kerkrade, tel. 045-457065. 


RENAULT R12 TL, bj. '77. Ci¬ 
troëndealer Kousen, Domania¬ 
le Mijnstraat 25, Kerkrade, tel. 
045-457065. 


DYANE 6, bj. '76. Citroëndea¬ 
ler Kousen, Domaniale Mijn¬ 
straat 25, Kerkade, tel. 045- 
457065. 


CITROEN GS Special, bj. '76. 
Citroëndealer Kousen, Doma¬ 
niale Mijnstraat 25, Kerkrade, 
tel. 045-457065. 


CITROËN Mehari, 4-zits., bj. 
’78. Citroëndealer Kousen, Do¬ 
maniale Mijnstraat 25, Kerkra¬ 
de, tel. 045-457065. 


OPEL Ascona 2.0 met gasinst. 
Citroëndealer Kousen, Doma¬ 
niale Mijnstraat 25, Kerkrade, 
tel. 045-457065. 


LADA 1200 S, rood, bj. ’79; La¬ 
da 1200 Combi, groen, '78; La¬ 
da 1600 GL, groen, '77; Fiat 128 
CL, groen, '78; Lada 1500 S, 
rood, '78; Lada 1500 S, rood, 
’76: Lada 1300 S, groen, ’77; Re¬ 
nault 14 TL, '78, wit; Dyane 6, 
groen, ’77; Simca 1100 special, 
geel, '76. Autobedrijf Keulartz, 
Kerkstraat 60a, Ubachsberg. 
Tel. 04446-2122. 


BMW 525 bwj. '76, 90.000 km 
keuring toegest. Tel. 045- 
713347, b.g.g. 453046. 


Te k. weg. vertrek GOLF die¬ 
sel, bwj. eind 1977, kleur geel, 
km 87.000. In uitstek, st. 
ƒ 7850,-, tel. 04490-11927. 


Te k. OPEL Kadett, bj. '75, 
vr.pr. ƒ 2950,-, Rennemigstr. 
29, Heerlerheide. 


HONDA 1000 K3, eind 1978, 
Polaris-kuip + ond.stuk., 3 
kr.kof. + Amer. zadel, h. stuur, 
km.stand 12.000, kl. zw.-wit, 
zeer mooi. Weyenbergstraat 60, 
Hoensbroek, tel. 045-221244, 
na 18.00 uur. 


AANBIEDING Simca 1100, 
’74, ƒ 300,-, Raadhuisstraat 21, 
Beek. 


Te k. FIAT 127, bwjr. 1971, 
i.g.st., koopje! Amoldenstr. 18, 
Stein. 


SCIROCCO, bj. ’75. Citroën¬ 
dealer Kousen, Domaniale 
Mijnstraat 25, Kerkrade, tel. 
045-457065. 

RENAULT R5 TL, bj. ’79, 

zwart. Citroëndealer Kousen, 
Domaniale Mijnstraat 25, 

Kerkrade, tel. 045-457065. 

RENAULT R16 TL, bj. ’76, met 
gasinst. Citroëndealer Kousen, 
Domaniale Mijnstraat 25, 

Kerkrade, tel. 045-457065. 

VW GOLF Extra, groen met., 
bj. '78. Citroëndealer Kousen, 
Domaniale Mijnstraat 25, 

Kerkrade, tel. 045-457065. 


CITROËN lNA-ö 
verbruik 17,5 . 
Kousen, Dorn^h 
25, Kerkrade^ 

MITSUBISHI 
GL, bj. '78. Citf 
sen, Domaniai^ 
Kerkrade, tel. ’ 

RENAULT 6 Ql 
Citroëndealer , 
niale Mynstra» 1 
tel. 045-45708 5^ 

CITROËN GS, 0 

Citroëndealer 
niale Mjjnstra* 1 
tel. 045-457065. Wegens uitbreiding vragen wij vo^ P 
SPAUBEEK en SWEIKHUIZEN 4 


Bezorger* 
Melden: Markt 3, Geleen 
Tel. 04494-46868 
tussen 8.30 en 17.00 uur 

Limburgs Dagbld 

’n fijne krafl* 


j 


r o«»ii4a»()a»()a»oaw.o«»{)^»i)4».o«a 


jfO 
WONINGINRICHTING 

Heerlen-Noord, Ganzeweide 64-66-68-70. Tel. 045-212156, donderdag koopavond 

PEUGEOT 504 GLD bwj. '78, 
vr.pr. ƒ 8750,-. Keuring toe¬ 
gest. te bevr. Reet. Meussenstr. 
24, Schaesberg, Leenhof, tel. 
045-314760. 


Te k. CROSSMOTOR 250 cc. 
Narcissensingel 74, Geleen. 

Charmante BARDAME gevr. 
v.d. avonduren, goede ver- 
dienst. Franky’s saloon, Rijks¬ 
weg 3. Nieuwstadt. Tel. 04498- 
3070 na 14 uur. 

Te k. MERCEDES 280 SE au- 
tomatic nieuw model, in 
st.v.nw. Tel. 045-320612. 

Te k. door part, aan particulier 
VOLVO 343 L bwj. '79, km.st. 
29.800, te bezicht. Hoofdstr. 
389, Schaesberg. Van 17.00 tot 
19.00 uur. 


AANBIEDING 

X 

MATRASSEN 


80x190 

ƒ 89,- 

90x190 

ƒ 98,- 

90x200 

/ 118,- 

120x190 

/ 139,- 

1 30x190 

ƒ 158,- 

140x190 

/ 178,- 

140x200 

/ 198,- 

Maandags 


gesloten. 
Zwaar massieve 
eiken eethoek 


ƒ 2150,- Zwaar massief eiken , onoc 

bankstel, div. stoffen ƒ £90U f ~ L I I I luui mo gei ij Kneden v.a. j iliu, | 


Slaapkamer hoogbouw 

div. kleuren , 14Jfl 

1001 mogelijkheden v.a. ƒ iZ^Uy” 


i 


AANBie* 5 ' 

TAP'Jl 

400 cm. hoogP 0 
400 cm. btoeffl 1$ 
Wollen berber $ 
Keuken 200 ft 
Tegel 50/50 
10 j. garantie 1 
Tegelslpk. jf<! 
40x40 I 

Ribcord teg® 1 
40x40 i* 3 


Vrijdag 10 okt ober 1980 • Pagina 2 7 

limburgs dagblad ) 


ulti functioneel gebouw ook ingericht voor gehandicapten door jo gerards 

- Maandag¬ 
gen de zaalvoetbal- 
Groen en Mare- 
^ elkaar (20.30) ge- 
for de wedstrijd ZVV 
-p*C. Deze voetballers 
eerste sportbeoefe- 
® gebruik maken van 
” e riantesporthal aan 
prstraat, de tweede 
in de gemeente 
***• De officiële ope- 
l deze hal, die met een 
P e rvlakte van bijna 
u’ ®en van de grootste 
grootste) hal van 
zal tegen het einde 
e *hber geschieden. De 
®, c tionele hal, die ook 
ingericht voor ge- 
Mensport, kost 
gulden. 

^ e rou uit Venray heeft 
3an alles gedacht. De ont- 
^~ ^bij de ingang is groots 

gdzwem- 
nipetitie 

^ - Dit weekend 
tweede deel van de 

4 e, Ucompetitie van 
Udag 12 oktober 
1 in Eindhoven om 
Maastricht, Mo- 
Jenlo, ZON Heerlen 
^ihdhoven tegen el- 

e divisie zwemmen zondag 
£ Hellas Sittard. De Rog 
** & Spel Hoensbroek en 
jjhoven. Deze wedstrijd 
gezwommen om 15 

oktober zwemmen om 17 
5 de volgende ploegen te- 
, CB Brunssum, Roersop- 
c > HZPC Horst en DTZ 
vierde divisie afdeling 
A v alo Gennep, Manta Ber- 
v 6nray en Thalassa Gel- 
.^edstrijd is in Geldrop 
v* Uur. Afdeling 54 bestaat 
l*}*L Haelen, PSV 2 Eind- 
SJ? Helmond. Afdeling 55 
faunen, Mosa Regio 2 Ven- 
ri^ond en ROB Reuver. Af- 
t^hit in Heerlen: MZPC 2 
kcpN 2 Heerlen, Meedam 
'dbria Maastricht. 


van opzet, een ruime garderobe waar¬ 
in bij minder gebruik ook tafeltennis¬ 
verenigingen kunnen oefenen en een 
in tweeën te splitsen restaurant met 
een vloeroppervlakte van 200 m2, zijn 
de eerste dingen die opvallen bij het 
betreden van het gebouw. 

Imposant is de sporthal zelf en de bij¬ 
behorende tribune met 400 zitplaat¬ 
sen. Een voetbalveld, tevens handbal¬ 
en korfbalveld zijn centraal uitgezet. 
Daarnaast zijn er nog drie basketvel- 
den. twaalf badmmtonvelden, drie 
wedstrijd-volleybal en vier oefenvol- 
leybalvelden. Er kunnen met speciaal 
daarvoor bestemde tapes tennisvelden 
en aparte centercourts worden uitge¬ 
zet. Vaste tennisbanken zijn niet uitge¬ 
zet. Er zijn al vele tennishallen in de 


regio te vinden en men is er van uitge¬ 
gaan dat eerst de andere sporten voor¬ 
rang moeten krijgen. 

Voor de drie scholen die gebruik gaan 
maken van de hal, het Romboutscolle- 
ge, de Louisaschool en de Bijzondere 
Protestantenschool in de Beemden, 
zijn de normale voorzieningen aange¬ 
bracht voor gymnastieklessen. Tevens 
is er rekening gehouden met interna¬ 
tionale gymnastiekwedstrijden. 

Toeschouwers 

Vanaf de tribune die via de entree di¬ 
rect te bereiken is kunnen alle toe¬ 
schouwers de wedstrijden volgen om¬ 
dat de velden waarop de sporten be- Zaterdag 15 uur sport- 
tjtri'Vest: Furos - Concordia 
•topdag 17 uur Forus - HBC. 

- Zaterdag 16.30 uur 
^Cfberg: Geevers/P&P 2 - 
19 uur Geevers/P&P - 

jbal 

v y 

'Ü-ftPudag 14 uur, stadsspor- 
tófttardia/DVO - v.d. Voort 
dames). 

igw" Zondag 14 uur, sport- 
'fljV^fclaan: Swift - Mosam 


• Druk gebarend praat Harry Ehlen over voetbal in het alge¬ 
meen en Fortuna Sittard in het bijzonder. Foto: PETER roozen 

Vroegere goaltjesdief weer terug bij Fortuna Sittard 

Voetbalfanaat 

Harry Ehlen 


ii^hfi ÜUr ’ sporthal Koningin- 
SL 1 , ' V.d. Voort Quintus 
5 A t 0e N — Zondag 12.30 
m de Bende, BC Trim- 


r&ALl 


) t) e E - Zaterdag 17.15 uur 
$45, De yb Nepomuk 2 - 
N ^ z, Ur Nepomuk - Rush. 
Vk 0nda g 15.30 uur sport- 
Braggarts - Octopus. 


viirT baandag 20.30 uur 
ïl.g^straat: Wit Groen - 
hur ZW Brunssum - 


~ Zaterdag 12 uur 
- koningskegelen Blief 

viP Uur baan Pijls: ko- 
KK -70 


i e ,^ E N - Zaterdag 19 uur 
- trïlbiovenbach: distrikt 5 
5 ^|&PC. 

01 " j-°ndag 18 uur zwem- 
£v” e W. bond (KNZB): 
öolar (Den Bosch). 


Beo T Saterdag 14 uur 
g- Nederland-Luxem- 


door jo gerards 

SITTARD/BRUNSSUM 
Harry Ehien is steeds dezelf¬ 
de gebleven. Zijn nog altijd 
slimme oogjes kijken vanuit 
een gezicht, dat nu, in tegen¬ 
stelling tot vroeger, versierd 
is door een flinke rossige 
snor. Voor de rest is hij her¬ 
kenbaar gebleven zoals hij in 
de vijftiger — en begin zes* 
tiger jaren als de uitgekookte 
goaltjesdief bekend stond. Hij 
heeft alleen maar in Sittard 
gespeeld en heeft eindelijk na 
vele jaren de weg naar Fortu¬ 
na Sittard weer gevonden. 
Harry was verleden zaterdag 
bij de wedstrijd van de Baan- 
dertploeg tegen Eindhoven en 
kon constateren dat hij nog 
lang niet vergeten was. 

„Ik kon het niet verdragen dat ze eigen 
jongens gingen verkopen, zoals Leike 
Ehlen, Hub Stevens, Hans Erkens en 
Hub Smeets. Wat moeten we dan met 
mensen als Joop van Daele. De goede 
spelers hadden we zelf. Maar Fortuna 
sittard van nu blijkt toch wel erg veel 
te verschillen van de club van vroe¬ 
ger”, zegt Harry Ehlen. 

Op de tribune kan hij het niet nalaten 
zijn visie op het spel van de twee ploe¬ 
gen te spuien. Logisch dat vaker het 
woord „vroeger” valt en er steeds wel 
weer een vergelijking te trekken is 
met het heden. De onverbiddelijke 
mandekking van Jaap van de Berg op 
de uit België afkomstige Eindhoven¬ 
spits Thaeter, laat Harry terug denken 
aan Pierre van Mulken van Maurits: 


„Daar had ik weinig tegen in te bren¬ 
gen. Die was voor mij de moeilijkste 
tegenstander. Tegen hem kwam ik zel¬ 
den tot scoren”. 

Harry Ehlen heeft al zijn voetbaljaren 
bij Sittardse clubs doorgebracht. „Van 
WS naar Sittardse Boys en later Sit- 
tardia. Eén seizoen hebben we 99 goals 
gemaakt. De honderdste werd afge¬ 
keurd. Maar van dat grote aantal nam 
ik er toen 66 voor mijn rekening, dat 
kan tegenwoordig schijnbaar niet 
meer”. 


dreven worden ver van de tribune uit¬ 
gezet zijn. Er zijn dus geen dode hoe¬ 
ken voor de toeschouwers. Het om¬ 
roepsysteem dat overal is aange¬ 
bracht, tot in de kleinste cabines, 
wordt bediend vanaf de beheerders- 
ruimte of vanaf de ruimte voor de 
wedstrijdleiding op de tribune. 

Het meest opvallende zijn de schei¬ 
dingswanden die, electrisch bediend, 
vanuit het plafond naar beneden gela¬ 
ten kunnen worden en de hal in twee 
of drie delen splitst. Door deze wan¬ 
den worden ook de tribunes geschei¬ 
den en de geluidwerende uitvoering 
zorgt ervoor dat men niet kan horen 
welke sport er in het andere partje be¬ 
dreven wordt. „Tafeltennis en jazzbal- 
let kunnen naast elkaar uitgeoefend 
worden’, zegt Henk Bongaerts, ge¬ 
meentelijk ambtenaar van sportzaken. 

Zaaluren 

Om de exploitatie zo goedkoop moge¬ 
lijk te houden zijn er dubbele isolaties 
toegepast. De airconditioning kan ook 
in de winter een zomerventilatie bren¬ 
gen en de warmtevoorziening gebeurt 
nadat het water via eco's is gegaan en 
dus maar weinig opgewarmd behoeft 
te worden. 

Rest nog te vermelden dat in de zaal 
een verende vloer is aangebracht met 
dezelfde covering die verleden jaar op¬ 
nieuw is aangebracht in de Brunnahal. 

Henk Bongaerts is bijzonder blij met 
de hal: „Het liep met de Brunahal en 
de microhal in Brunssum-Noord de 
spuigaten uit. Wij hebben in de ge¬ 
meente een groot aantal verenigin¬ 
gen die zaalsporten beoefenen. Deze 
hal wil niet zeggen dat we uit de 
urenzorg zijn, want nu beginnen ze 
meer uren te vragen, maar we kun¬ 
nen vanaf zes uur iedere dag in dit 
gebouw en dat scheelt wel even wat.” 
Nog vóór de hal in gebruik genomen 
wordt zijn er al vijfendertig uur per 
week besproken.” 

Het gemeentebestuur wil, net als bij 
de Brunahal, de naam van de sport¬ 
hal middels een prijsvraag door de 
bevolking van Brunssum laten kie¬ 
zen. 


Van Houten VCH 
tegen Deltalloyd/AMVJ 

HEERLEN - Zowel Van Hou¬ 
ten VCH als VCJ Sutherland 
reizen zaterdag naar Amstel¬ 
veen om in de Bankrashal aan 
te treden tegen respectieve¬ 
lijk de damesploeg en de he¬ 
renformatie van Deltalloyd/ 
AMVJ. 

„Wij moeten op ons qui-vive zijn tegen 
deze tegenstander. Het is een ploeg die 
zich volledig leegknokt” weet Van 
Houten VCH coach Ger Spijkers te 
melden. Deltalloyd/AMVJ is aan het 
einde van het afgelopen seizoen com¬ 
pleet leeggelopen en met veel kunst¬ 
en vliegwerk heeft de Amstelveense 
clubleiding een nieuw team op de 
been kunnen brengen, met als as het 
voormalige Starliftduo Annelies Vis¬ 
ser en Nona Haitsma. In de nog prille 
kompetitie is Deltalloyd tot tweemaal 
toe erin geslaagd een 0-2 achterstand 
in sets toch nog in krappe 3-2 zeges 
om te zetten. Van Houten VCH is der¬ 
halve gewaarschuwd. VCJ Sutherland 
weet zich aanzienlijk minder kansrijk 
tegen de regerende landskampioen, 
die ondanks het vertrek van Bert 
Goedkoop en Geert Trompetter weer 
ijzersterk van start gegaan zijn. „Veel 
hangt af van onze opslag, pass en net- 
verdediging” meent Sutherland-oe- 
fenmeester Jos Geraedts. 

In de Eerste Divisie wachten SDO, 
Van Houten VCH en Linne zware uit¬ 
wedstrijden tegen respectievelijk Cer- 
verbo/O. Polaris en V&A Zevenhui¬ 
zen. Geevers/P&P heeft lichte winst¬ 
kansen tegen het eveneens zwak ge- 
startte Radius (Banebérg Schaesberg, 
19.00 uur). Het Limburgse damesploe- 
gentrio gaat op „verplaatsing” in de 
volgende ontmoetingen: Voilkei-Su- 
therland, Polaris-Van Houten VCH 2 
en Gemini/K-Geevers/P&P. • Een foto, genomen vanaf de aan 400 personen plaats biedende tribune, geeft een goed beeld 
van de grootte van de nieuwe sporthal in Brunssum. Foto: 3-POOT/THEO GIJZEN 


Drie Limburgse judoka’s 
met Geesink naar Italië 


HEERLEN - De Kerkraadse 
scholieren Jo Elsbergen en 
Joep Greven maken samen 
met Eric Otermans uit Ey- 
gelshoven komend weekeinde 
de trip van hun leven. Op uit¬ 
nodiging van Anton Geesink, 
mogen de drie Zuidlimburgse 
judoka’s samen met een af¬ 
vaardiging van de sectie judo 
van de Stichting Nederlandse 
Schoolsport naar Milaan. 

Daar zullen ze deelnemen aan een in¬ 
ternationale sportmanifestatie, die 
georganiseerd wordt door de Lions 

Interland 

gewichtheffen 

SIMPELVELD - Zaterdag wordt in 
sporthal De Heeg te Maastricht de in¬ 
terland gewichtheffen Nederland-Lu- 
xemburg gehouden. Met gewichthef- 
fers uit het westen zyn in de ploeg ook 
opgesteld de jonge zwaargewicht Bert 
Rutters van Helios Simpelveld en de 
trainer-coach van Atlas Maastricht Mi- 
chel Beckers. Het jongste en oudste 
lid van het team. Voor Bert Rutters 
vooral een kans om zijn nationale re¬ 
cords, die hij zowel in trekken, stoten 
als algemeen in zijn bezit heeft, een 
kans om deze records scherper te stel¬ 
len. Dit is in de normale competitie 
niet mogelijk, daar bij een recordver- 
betering, drie erkende kamprechters 
aanwezig moeten zijn. De wedstrijden 
beginnen om 15.00 uur. 


Club International uit Milaan. Er vindt 
een scherm- en volleybal-, gymnas¬ 
tiek- en judotoernooi plaats met teams 
uit Italië, Hongarije, Polen, België en 
Nederland. In de avonduren vindt een 
grootscheeps opgezet gala plaats met 
medewerking van een aantal sportco¬ 
ryfeeën, kunstenaars en artiesten die 
demonstraties zullen verzorgen. 

Anton Geesink neemt die avond het 
judoblok voor zijn rekening bijgestaan 
door de Nederlandse scholieren die 
Oranje-judopakken zullen dragen. De 


opbrengst van de avond in Milaan 
komt geheel ten goede aan de gehan¬ 
dicapte medemens. Alvorens de SNS- 
afvaardiging zondagavond weer huis¬ 
waarts keert, woont de groep nog een 
vriendschapsfeest bij waaraan alle 
deelnemers aan de sportactiviteiten 
van de zaterdag zullen deelnemen, sa¬ 
men met de Milanese jeugd. Eric Oter¬ 
mans zal uitkomen in de gewichtsklas- 
se tot 30 kilogram; Joep Greven in de 
gewichtsklasse tot 36 kilogram en Jo 
Elsbergen in de gewichtsklasse tot 60 
kilogram. 


Schaesberg verliest 
derde damwedstrijd 


SCHAESBERG - Na een goe¬ 
de start door een overwin¬ 
ning op kampioenskandidaat 
NOAD en een kleine neder¬ 
laag (11-9) tegen de andere ti¬ 
tel kandidaat Excelsior, 
moesten de mannen uit 
Schaesberg nu naar Den 
Haag. 

In de tweede klasse B heeft De Ridder 
veel meer moeite met Damas gehad 
dan verwacht mocht worden. Mis¬ 
schien hadden de mannen van De Rid¬ 
der hun tegenstanders wel onderschat 
en er werd door enkele heel slecht ge¬ 
speeld. Aan de andere kant is geble¬ 
ken dat Damas beslist ook over enkele 
goede spelers beschikt. Door de 12-8 
overwinning blijft De Ridder samen 


Geslaagde Rabo 
schaaksimultaan 


HEERLEN - Het eerste Rabo schaak- 
simultaantoernooi is uiterst succesvol 
verlopen. Negen grootmeesters- en in¬ 
ternationale meesters bonden gedu¬ 
rende drie dagen in negen verschillen¬ 
de plaatsen de strijd aan met maar 
liefst 604 schakers en schaaksters. On¬ 
der de grootmeesters de twee oud-we- 
reldkampioenen. Onze oud-wereld- 
kampioen, dr. Max Euwe bond in Hae¬ 
len op 79-jarige leeftijd nog de strijd 
aan met veertig schakers. Hij verloor 
van Boekholt uit Ospel en van Keizer 
uit Haelen. Hij moest bovendien drie 
remises toestaan, maar de prestatie 
van 91,5% was er niet minder om. Gro¬ 
te haast hadden de.grootmeesters Lar- 
sen en Hort in Sittard. Eerstgenoemde 
wervelde in twee uur en vijftien minu¬ 
ten langs 35 borden en behaalde een 
score van 94%. Verlies tegen Renet en 
Caessens. Grootmeester Hort deed er 
nog een schepje bovenop en was nog 


een half uur vroeger klaar aan 33 bor¬ 
den. Hij verloor van Douven sr. en re¬ 
miseerde met Simon en mevr. Mer- 
gelsberg. De meeste partijen werden 
gespeeld door Portisch en Sosonko, 
beiden in drie dagen 108 tegenstan¬ 
ders. Sosonko verloor hiervan 2 partij¬ 
en en remiseerde acht keer. Portisch 
verloor drie keer en stond twaalf remi¬ 
ses toe. 

De meeste tegenstanders in één séan¬ 
ce had Larsen. Hij bond in Venlo de 
strijd aan met 48 spelers. 

- Ook bij de Limburgse schakers enkele 
opvallende resultaten. Limburgs kam¬ 
pioen André Bouwmeester won twee 
keer en wel van Larsen en Portisch. 
Hetzelfde resultaat tegen dezelfde 
grootmeesters was voor Rob Caessens 
weggelegd. Jacq Renet kwam tot 
winst tegen Larsen en remiseerde met 
Portisch. 


met Doetinchem aan de kop. Damas 
treft zaterdag mede-degradatie kandi¬ 
daat Apeldoorn. Misschien begint dan 
de Victorie voor Damas in Kerkrade. 
Eureka overklaste Treebeek door met 
13-7 te winnen. De enige die bij Tree¬ 
beek de volle winst binnenhaalde was 
Leen de Rooy. Bij Eureka gebeurde 
dit door: F. Verdel, F. Okrogelnik, E. 
Zijlstra en John v.d. Borst. Alle andere 
partijen eindigden in remise. Zaterdag 
a.s. moet Eureka naar Lent en Tree¬ 
beek naar Ons Genoegen 2 (Utrecht). 
De Ridder speelt thuis tegen Amers¬ 
foort. 

Worstelwedstrijd 
Prins Hendrik 

HEERLEN - Het danig gehandicapte 
Prins Hendrik, worstelhoofdklasser 
uit Heerlen, krijgt morgenavond in 
sporthal Palemig (aanvang 20 uur) dé 
gelegenheid haar niet zo rooskleurige 
positie op de ranglijst te verbeteren. 
Men dient dan wel tegen het even¬ 
eens zwakke Hercules uit Dordrecht 
de volle winst binnen te halen. 

Om 19 uur worstelt de jeugd van Prins 
Hendrik tegen Sabdow A. uit Arnhem. 
Beide wedstrijden staan onder leiding 
van scheidsrechter Van Oost uit 
Brunssum. Simson Schaesberg gaat 
op bezoek bij Simson KDO in Den 
Haag en heeft reëele kansen op de vol¬ 
le winst, evenals de Schaesbergse ju¬ 
nioren. In Venlo staat de Limburgse 
derby KDO Venlo-Excelsior Bruns¬ 
sum (2e klasse) op het programma. De 
Brunssummers zijn nog steeds onge¬ 
slagen en een nieuwe zege zou een 
goede basis kunnen vormen voor een 
toekomstig kampioenschap. 


• WIJNANDSRADE - Tijdens de 
bondswedstrijden van de NJJA ge¬ 
houden te Maasbree boekten twee ju¬ 
doka’s uit Wijnandsrade uitstekende 
resultaten. In de zwarte-bandklasse 
werd Frans Stals kampioen na een 
fraaie overwinning in de finale op L. 
Geurts. P. Stals won de stijlprijs. Deze 
prijs werd beschikbaar gesteld door 
de organiserende vereniging voor de 
judoka met de beste inzet, houding en 
souplesse. 


Limburgia 


Als Tini Ruys deskundig tegen de 
vlakte wordt gelopen komt bij hem 
onwillekeurig de Limburgia-achter- 
hoede van weleer voor de geest. „Die 
konden er wat van. Na de wedstrijd 
waren het allemaal fijne kerels maar 
tijdens het spel konden ze je erg klein 
maken. Vooral Jan Huizen, Hens van 
Lubeck en de gebroeders Cox wisten 
van wanten. Toch heb ik tegen Lim¬ 
burgia altijd mijn goaltje kunnen mee¬ 
pikken”, zegt Harry Ehlen glunde¬ 
rend. 

Hens Lubeck wil over zijn vroegere te¬ 
genstander ook best nog wel een 
woordje kwijt: „Harry was een sportie¬ 
ve voetballer, in ieder geval sportiever 
dan ik. Hij was zo ongelofelijk goed 
met zijn kopballen. Daar hadden we 
de meeste angst voor. Hij sprong uit 
stand boven iedereen uit. Dan moes¬ 
ten wij wel eens naar andere middelen 
grijpen”. 

Harry Ehlen diö tien jaar lang in het 
Limburgse elftal heeft gespeeld en na 
het beëindigen van zijn voetballoop- 
baan nog enkele jaartjes bij RIOS is 
gaan trainen, vindt het toch wel fijn 
dat hij weer opgenomen is in de Sit¬ 
tardse voetbalclub. Voorzitter Paul 
Boels nodigde hem uit door te zeggen: 
„We hopen je nu vaker te zien, Harry”. 


Vereniging heeft alleen nog geen voorzitter 

Kerkdorp Rimburg is 
trots op voetbalclub 


Van onze medewerker 
HARRY SCHOLTES 

RIMBURG - Het is verbazingwek¬ 
kend dat de springlevende voetbal¬ 
vereniging Rimburg reeds 72 jaren 
lang op de schouders gedragen wordt 
door de 820 inwoners tellende ge¬ 
meenschap van dit kleine kerkdorp¬ 
se- 

Neem nu de pure Rimburgse familie 
Verreck. De 54 jaar oude Nol Verreck 
is penningmeester van de vereniging 
en manusje van alles. Zijn vrouw be¬ 
heert de kantine. De 23-jarige Hans 
Verreck is een van de uitblinkers van 
het eerste. De 12-jarige Ronnie dartelt 


vrolijk rond bij de Rimburgse jeugd. 
De schoonzoons Fröls en Van Steen- 
brugge voetballen op het eerste, ter¬ 
wijl dochter Nettie Fröls-Verreck 
voorzitster is van het V.V. Rimburg- 
damescomité. De aanstaande schoon¬ 
dochters van Nol Verreck bieden 
waardevolle hulp in de kantine. 


Rimburg is trots op haar voetbalver¬ 
eniging. Penningmeester Nol Verreck: 
„Met het vierdeklasserschap zitten wij 
hier in het kleine Rimburg feitelijk 
aan de top van ons kunnen”. Natuur¬ 
lijk heeft Rimburg de grootst mogelij¬ 


ke moeite de financiële touwtjes aan 
elkaar te knopen. Nol Verreck: „Als 
wij een broep op de gemeenschap 
doen, staat men altijd voor ons klaar”. 

De goed lopende kantine biedt een 
bron van inkomsten, terwijl het nij¬ 
vere damescomité goede steun ver¬ 
leent. Maar daarmee heeft Rimburg 
dan ook al haar financieel kruit ver¬ 
schoten. Het is wellicht dékrom dat 
een aantal goede voetballers Rim¬ 
burg de rug toekeerden en hun heil 
zochten bij andere verenigingen. 


De jeugd is met twee elftallen verte¬ 
genwoordigd. Rimburg schreeuwt als 
het ware om bestuurderen. Sedert 18 
augustus van dit jaar is de voetbalver¬ 
eniging voorzitterloos. Nol Verreck: 
„Ik wou wel eens weten wie uit de ano¬ 
nimiteit opstaat en ons gaat leiden”. 
Ook om jeugdleiders zit men dringend 
verlegen. Een duidelijke zaak dat by 
de V.V. Rimburg niet alles van een 
leien dakje loopt. Sedert een jaar 
wordt de vereniging getraind door 
Piet Bakker van Heerlerheide. Over de 
accommodatie tenslotte behoeven ze 
in Rimburg niet te klagen. Het hoofd- 
veld ligt er prachtig bij, terwijl het ver¬ 
harde oefenterrein er zijn mag. 


Limburgs uagbtaa 


tmjudy iu üKioDer i»öu • H Heerlen, Promenade 12, 
Geleen, Raadhuisstraat 23-25 


DE TALBOT HORIZON, 


Ruim: plaats voor 4 a 5 personen. 
Handig: de achterbank neerklappen en u 
vergroot uw bagageruimte bijna 
driemaal. Zuinig, duurzaam en veilig. 

Kies de Horizon die 't best bij upast. 
Vijf uitvoeringen: 1.1 LS, 1.3 LS, 1.3 GL, 

1.5 GLS en de elektronische 1.5 SX Auto¬ 
matic. Plus als zesde uitvoering het S- 
pakket voor de - toch al volledig uitge¬ 
ruste - GLS: 61 kW(83 pk) motor, extra 


brede wielen en halogeen koplampen. 

Talbot geeft als eerste Franse auto¬ 
merk 6 volle jaren garantie op de 
carrosserie tegen doorroesten van 
binnenuit. 

6 Jaar rijden zonder zorgen, slechts 
om de 15.000 km een grote onderhouds¬ 
beurt en natuurlijk kunt u rekenen op 
de persoonlijke service van uw 
dealer. 


'N AUTO OM TROTS OPTE ZIJN. 


Afleveringskosten f. 302,70 


Vanaf 13 . 990 ,- inclusief BTW. 


Uw Talbot dealer . 


Firma W. Steins & Zn. Rob van Ham Auto’s B.V. 

Kerkradeweg 13-15,Tel. 045-714717/710503 - deKoumen7, Tel, 045-22 24 55 

Heerlen Hoensbroek 
WHÊfflm 


_I _ k.. w _ .W.B.-O.K.-auto’s 

in de autosalon bij Canton Reiss , 


000 00 ®® ®®® 
0 ® ®®< 3 » ® 0®0 

®S^®®®^I® 

® ®x®>® 00» ® ® 

®®®®wr®®®® 
®®®®®®®®®® 
0000000 ®®® 
© ® ® ® ® ® ® ® ® ® 

MERCEDES-BENZ 

BEDRIJFSWAGENS 

Van de lichtste bestelwagen 
tot de zwaarste vrachtwagen, 

OOK DISTRICTSPECIALIST 6x6 

AGAM b.v. 

ZUID -LIMBURG 

Industriepark ”de HorseP’NUTH. Tel. 04447 - 2525. 


HALLO HALLO 

Koop tijdens de Heerlen- 
se kermisdagen de enige 
echte lekkere IJssel- 
meer-paling bij het van¬ 
ouds bekende adres 

de wed. Jansje 
en haar assistenten 

(U beter bekend als Jansje van Jaap 
en Jansje) 

Standplaats: 
hoek Saroleastraat 
tegenover station 

Geopend van zaterdagmiddag 
15 uur t/m dinsdagavond 


Najaars- 

caravanshow 

Vouwcaravans: 

Alpen-Kreuzer 

Esterel 

(vaste wanden) 

T ourcaravans: 
Bürstner 
Eifelland 
Eriba 
Hobby 
Munsterland 
Wolf 

Stacaravans: 

Boston 

Hudson 

Spider 

Chalet 

diverse 

aanbiedingen 

CARAVAN- 

IMPORT 

FEIJTS 

Hoofdstraat 76 
Amstenrade-Oirsbeek 
04492-1860 


Auto’s en motoren 


Buitengewone aanbieding 
voor liefhebber: V. part. we¬ 
gens omst. MERCEDES 250/6 
1972 ± 82.000 echte km, stuur- 
en rembekrachtiging, trek¬ 
haak, stereo-inst. Hoofdzake¬ 
lijk bereden tijdens vakantie 
en weekends. Deze automo¬ 
biel verk. zowel uiterlijk als 
technisch in practisch nieuwe 
st. Ie lak, originele bekleding 
etc. Nu te koop tegen elk aann. 
bod boven ƒ 8000,-. Voor even¬ 
tuele bezichtiging en/of proef¬ 
rit te bevragen tel. 04494-45976. 
Op werkdagen na 19.00 uur. 

ALFETTA GTV ’77, Geusselt 
auto’s inruil, garantie, fmanc. 
Tel. 043-621861. 

Te k. OPEL Record 2.0 S, type 
’78, 4-drs., als nieuw, inr. mog. 
Leliestr. 4, Sittard. 

Te k. CITROEN GS club, bj. 
eind ’74, i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 2250,-. j 
Tel. 04495-3744. 

Te k. SIMCA 1000 Rally, bwj.j 
’72, prijs ƒ350,-. Tel. 045- 
419486. 

Te k. weg. omst.hed., van da¬ 
me, TRIUMPH Spitfire, bj. ’75, 
t.e.a.b. Laurierstr. 209, Heer- 
len-Passart. 

Te k. DATSUN 160 J, violet, bj. 
’78, blikschade, prijs ƒ4000,-. 
Tel. 045-319558. j 

FORD Escort 1300 Sport, bjr. 
’74, Anjelierstraat 21, Heerlen, 
tel. 045-219265. Na 14.00 uur. 


Autohandel „correct” biedt 
een collectie goede gebruikte 
auto’s aan tegen scherpe, lage 
prijzen. Wij geven 6 maanden 
schriftelijke garantie, financie¬ 
ring binnen 2 uur geregeld 
ƒ 200,- contant. Wij ruilen AL¬ 
LES in ook motoren en brom¬ 
fietsen. Ook inkoop. Toyota 
Cressida hardtop coupé, m. 
sportwielen ’78 ƒ 8200,-; Toyo¬ 
ta 1000 de lux '76 ƒ 2900,-; Peu¬ 
geot 504 de lux ’76 ƒ4400.-; 
Ford Capri 1600 XL 3-deurs, 
nieuw type ’76 ƒ 5400,-; Ford 
Capri 1700 GTXL ’72 ƒ 2400,-; 
Ford Taunus 1600 XL combi 5- 
deurs ’75 ƒ 34as0Opel Admi¬ 
raal 28 S automatic, schuifdak. 
radio ’73 ƒ 2900,-; 4 x Opel Re¬ 
cord met gasinstallatie ’75 
ƒ2900,-; Opel 1900 GT sport¬ 
wagen '72 ƒ 4500,-; Opel Ka- 
dett, nieuw type ’75 ƒ 3500,-; 
Opel Kadett combi, nieuw ty¬ 
pe ’75 ƒ 3500,-; Fiat 124 sport 
spider 1600 met nieuwe kap en 
sportwielen '73 ƒ 3200,-; Simca 
1100 XL ’78 ƒ 4500,-; Alfa Sud 
TI 76 ƒ2700,-; Mazda 929 
hardtop coupé 75 ƒ 3900.-; 
Mazda 929,4-deurs 76 ƒ 3900,-; 
Mazda 818 coupé '75 ƒ 3700,-; 
Mazda 828, 4-deurs '75 ƒ 2900,-; 
Austin Allegro 1300 77 

ƒ 3950,-; Morris Marina coupé 
76 ƒ2750,-; Morris 1304 77 
ƒ3200,-; VW-bus 73 ƒ2400,-. 
Brunssummerweg 81, Ubach 
over Worms, bij Heerlen, tel. 
045-315024. 

Goede auto verkopen, groot of 
klein, cont. GELD, moet u bij 
P. Joosten zijn. Scharnerweg 
3, M’str. 043-627308. 


Grote OCCASIONSHOW Maz¬ 
da Autobedrijf Loven Heerlen 
b.v. Mazda, Palemigerboord 
401, Heerlen, tel. 722451. Maz¬ 
da 626 2,0+trekhaak 1979 
ƒ 14.750,-; Mazda 626 1,6 de- 
monstratieauto 1980 ƒ 15.000,-; 
Mazda 929 Hardtop 1976 
ƒ 6.450,-; Mazda 616 automatic 

1977 ƒ 7.000,-; Mazda 818 1978 
ƒ7.950,-; Mazda 818+gasin- 
stallatie 1975 ƒ 3.000,-; Mazda 
323 ES 5 1977 f 8.250,-; Mazda 
323 ES 3 1978 ƒ 8.250,-; Mazda 
323 ES 3V 1977 ƒ 7.750,-, Maz¬ 
da 323 ES 3 1977 vanaf ƒ 6.950- 
; Mazda 323 EL 3 1977 ƒ 7.450.-; 
Datsun 120A coupé 1976 
ƒ 5.950,-; Datsun FII automa¬ 
tic 1978 ƒ 7.650,-; Fiat 131 Mira- 
fiorie 1976 ƒ4.750.-; Fiat 131 
Mirafiori 1978 ƒ 7.750,-; Ford 
1600L 1977 ƒ7.250,-; Honda 
Accord 1978 ƒ 9.950.-; Opel As- 
cona 19N 1977 ƒ9.950,-: Opel 
Ascona 19 1977 ƒ 9.000,-; Opel 
Rekord 20N+gasinstallatie 

1978 ƒ 15.000,-; Renault 5 GTL 

1978 ƒ9.950,-; Renault 20 L 
1977 ƒ 9.950,-; Renault 15 TL 

1979 ƒ 13.950,-; Simca 1100 LE 
19 6 ƒ 2.500,-; Toyota Corona 
1800 Lux 1975 ƒ 3.250,-; Volvo 
245 stationcar+trekhaak+gas- 
installatie 1977 ƒ 16.500,-; 
Volkswagen Passat LS 1977 
ƒ 8.000,-. 3 maanden garantie 
op arbeidsloon en onderdelen. 
Inruil en financiering ter plaat¬ 
se mogelijk. 

Te k. BMW 316, 318, 320, 1802 
m. gas, ’74 t/m '78, Bovaggaran- 
tie, fmanc. mogel. Garage Vi- 
tesse, Brunssummerwg. 112, 

Nieuwenhagen 


zame VOLVO 242 GT. bj. '78, I 
overdrive, stuurbefr., injec- j 
tion, getint glas, sportveigen, j 
trekh. enz. enz. ANWB-dag- I 
waarde ƒ 21.000.-. Onze prijs 
ƒ 16.900,-. AutoRoda Heiveld- 
straat 19, Kerkrade-West. 

TOYOTA Celica Liftback 2~Ö 
'78; Toyota Tercel 2-deurs ’79; 
Toyota Starlet 5-deurs '79. 
Toyota Corolla 2-deurs ’80. 
Toyota Corolla 30 4-deurs ’78; 
Toyota Corolla 20 '78; Toyota 
9-persoons busje '75; Ford 
Taunus 1600 L ’76; Fiat 124 '77; 
Renault 12 stationcar '77; Re¬ 
nault R6 TL ’77; Renault R5 TL 
’76; Mazda 929 hardtop ’76; 
Opel Kadett stationcar ’77; 
Simca 1100 3-deurs ’78; DAF 
66 ’75: Mini 1100 Clubman '77; 
Fiat gesloten bestelwagen ’79 
met gas. Jo te Oever, Toyota- 
verkoop en service. Vaesrade 
50, Vaesrade, tel. 04447-2025. 
Tevens gehele auto-onder- 
houd. Gasinbouw Vialle. 

KAWAZAKI 1000 ZIR bwj., 
'79, km.st. 5500, z.g.a.n. met 
verzekering. Vr.pr. ƒ 6000,-. 
Tel. 045-411583. 

TOYOTA Corolla autom. bjr. 
’72, km.st. 49.000. Tel 045- 
442379. Na 17 uur. 

Weg. omst. te k. 1 jr. oude 2 
CV6, inz. onderh.rek., met ra¬ 
dio en andere ace. Dorpstr. 14, 
Neerbeek. 

Te k. FIAT 600 L, Stassen- 
straat 10, Heerlen, tel. 045- 
716964. Na 18 uur. 


Autoruit kapot? INTERAU- 
TOGLAS, Leliestr. 4, Sittard, 
tel. 04490-11235. Dag- en nacht- 
service. 

Voor betere occasions tegen 
laagste prijzen, Ger Lukassen 
autornob. VOLVO 244 DL bei¬ 
ge 79, 4 drs., gasinstall., weinig 
gelopen dealerprijs ƒ 20.500. 
Bij ons ƒ 15.000. Volvo 244 DL 
oker type 78, autom. gas als 
nieuw. Let op! ƒ 1).500. Alfa 
2000 GTV 79 zilver ƒ 12.500. Al¬ 
fa 1600 Sprint type 79 5 ver- 
snell. 33.000 km gel. show- 
roomconditie, koopje. BMW 
320 rood 78. BMW 633 CSI 78. 
BMW 528 type 79. Kadett type 
80 goudkl. Manta GTE 79, 
rood. Golf MX 4 deurs, duurste 
uitv., veel access., type 80, 
zeldz. mooi. Mini Cooper type 
80 rood. Peugeot 104 GL 79, 
roud 30.000 km gelopen. Ci¬ 
troen CX 78, zilver. Escort 78 
oranje sportuitvoer. Renault 
R5 Alpini 79 zilver. R5 TS 78 
groen. Fiat 129 sport 78 groen. 
Golf L diesel 78, groen. Merce¬ 
des 220 diesel 72, blauw, ruil- 
motor als nieuw. Koopje. Mer¬ 
cedes 200 diesel 76 beige. Mer¬ 
cedes 280 SE 79 biauw. Merce¬ 
des sport 230 SL wit 190 SL 56 
wit. Capri 3x 77, 74. Porsche 
911 turbo-uitvoer., zilver, 
koopje. Chevrolet Corvette 
Stingray type 80 groen, abso¬ 
luut duurste uitvoer. voor laag¬ 
ste prijs. Diverse inruilwag. en 
oldtimers, inruil en fmanc., di- 
rekt. garantie en alle keuring., 
tev. mooie auto’s te k. ge¬ 
vraagd. Lukassen Holzstr. 67, 
Kerkrade, tel. 045-456963. 


Te k. VOLKSE 
i.z.g.st. pr. ƒ 3250jJ 
5, Hrl. Tel. 045- 7*; 

Te koop BMW 3-J 
75.000 km. T.e.a> 
18, Amste nrade^ 

+ 80 AUTO’S te \ 
1972. Beslist 
CrombacherstrP^ 

VOLVO stationf 
'79, tel. 043-621 3^ 

CX Super 2500 & 
staat ’78, GeU 59 
Maastricht. y 

Te k. MINI HO». 1 
'77, 48.000 km, V 
04493-2333. 

Te k. OPEL 
i.pr.st. Bexdelle^' 
sum. 

Te k. FORD Ta^ 
bj. ’72, weg. ove* 
dellestr. 4, Bnm f> 

Te k. goudkl. 
ROMEO GTV, W 
sluitb. sportvel 
tioning, radi 
enz. In prima s 
toegest., 36.000 
Prijs ƒ 10.000,- , 
Heerlen, tel. 045 
uur. > 

Te k. BMW~ s 
vraagpr. ƒ 2000 ,- 5 
weg 169 Heen* 1 
721510 na 18 

HONDA Civic.J^ 
radio, bj. ’75, S , 
227 Na 18 u. j 
Tgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 29 
GELPALEIS 

HEERLEN 


% 
K vil 


11 


Etnmastraat 7a, tel. 045-715159 

(re maandag dansen 
net levende muziek 

^®uken open tot 1.30 uur ’s nachts 


HOOFDSTRAAT 40 

*rdag 11 oktober DANSEN in 
café „De Mecher 

MET HET ORKEST 

THE HIPPY’S 

Aanvang 20.00 uur 


ar-dancing 
le caveau 

GELEEN 

r ® vrijdag vanaf 20.00 uur geopend 
Saterdag dansen met orkest 

VIKING 

ZONDAG 

DISCO 


^ * -* « 
ansschool 

tOCITS 

Zaterdag het orkest: 

ALCAPULCO 


V/H THE STRIPES 

Nieuwstraat 140 
Kerkrade 
Tel. 045-455609 


fcl *»*»**»»**»***■* 


» *• * * 


* * 
* 
* 
* 
* 
* 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
* 
★ 
* 
* 
★ 
•k 
* 

_* 

* * 


^RMIS te Schinnen 

café tcentrum 

Wmisdagen zaterdag, zondag en maandag 
speelt voor u het orkest 

HENNY LUBBERS 


[J* Dancing 


^AIIRFFk 


TOTTIY 
^terdag dansen met orkest 

He peanuts 


* ANC ING 
MNUELA 

Bootste en mooiste 

IN HEERLEN 

v, 'id 


\ IQ ag, zaterdag en zondag 

: J ‘ RENÉ BOONSTRA 
TIR0LER GASTHOF 
EYGELSH0VEM 

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
spelen voor u het trio: 

QUPITA’S 

Marktstraat 7, Eygelshoven 


m Raadhuisstraat 118, HULSBERG 

Tel. 04405-1305 

Morgen zaterdag 11 oktober gezellige 

DANSAVOND 

met ons huisorkest 

Tot ziens bij Winy en Lou 


’T CENTRUM GEULLE 

Zaterdag 11 oktober: 

MILLIONAIRES 

Zaterdag 18 oktober: 

VIKING 

Hulserstraal 89, tel. 043-641368 


BAR ’T HEEMELKE GELEEN 

(RIJKSWEG-ZUID) 

organiseert iedere 14 dagen zondagmiddag van 14.00 tot 
plm. 18.00 uur SPECIALS 
19 oktober: Jimi Hondrix; 2 november 

Rainbow + Deep Purple; 16 november: Pink Floyd 

Er volgen nog andere specials. 


DANCING 
MART GEELEN 
HAELEN 


ZONDAG 12 OKTOBER: 

HIGHLIGHT 

ZONDAG 19 OKTOBER: 

MIDNIGHT 

ZONDAG 26 OKTOBER: 

SUNRAY 
DISCO DANCING 

De Bokkerijder Hulsberg 

Zaterdag en zondag 

DISCO met 
Discjockey J0-J0 


h\ J^ ri na DL cou- 
WHanden, ra- 
jsj' Sernhardstr. 

Nig pr \ n 1600 GT 
V S £ el °Pen, vr.pr. 

• 11, Schaes- 

& h ^ fi PELMan - 
xJU’ evt - inr 

A 

v” kaalheider- 
V®l6 r ^rade-West, 

V 9a n . J>at-dealer 
JhT,-diverse ge- 
W.OOq JUSTIN Mini 
Sn’ïoiJl’ Princess 

JllO^laoOL.’TS; 
75; Lada 

i e « k 2 rd bestel > 
LwS?’ ’ 7? ;Peu- 

! VTm o' 7 ’ Peugeot 
)i^” ! ’6 8 | S; Peugeot 
l(|r| Sin,; ^mca 1000, 
f U 00, ’75; 

Xl '76; Al- 

’7fi Ud Tl, 75; 
S&O, 7'q Vauxhall 
5^ Karil Jubileu- 

V 3 ' ft L - ’ ? 6; 

»\F'i at 8 ’ Autobian- 
7 9‘S 124 E, 73; 

. ’7 7 *l at 127 2- en 
Wl97 4 , 127 900 

n^OO PT 1050 CL ' 

V CL ’ 2-drs., ■ 
3p 0r ?ma, 78; 

Cj >at 1 - !300, 77; 
leJo 1 ? 1600, 78; 
*V]->o' drs -> ’ 7 8; 

V n s jy B -keurmgs- 
s Puh dres voor 

de Lu-! 
n a iR Ppusstr - 19 > 


Aangeboden VESTIGINGS- 
PAPIEREN voor het auto-, 
motor- en bromfietsbedrijf. 
Tel. 045-215557. 

Te k. DATSUN 12 Y de lux, bj. 
sept. 74, type 75, op gas, pr. 
2700,-. Hoofdstr. 191, Hoens- 
broek. 

Inruilauto's met Bovaggaran- 
tiebewijs. RENAULT 20TL, bj. 
77; Honda Accord, 77; Allegro 
1100 L, 79; Ford Taunus L, 78; 
Innocenti 90, 79; Opel Manta 
S, LPG-jnst., 76; Fiesta 1100 L, 
78. Autobedrijf W. Vonken, 
Nieuwstr. 18, Hoensbroek, tel. 
045-212459. 

AUDI 100 LSE, 77, le eig., kl. 
met. groen, i.z.g.st., 8750,-; Au¬ 
di lpO LS, 77, kl. oker, stereo, 
7750,-; Volvo 244 DL 2,1 L, 75, 
gas, autom., kl. wit, 6900,-; Vol¬ 
vo 242 DL, autom., 75, gas, kl. 
rood, 6750,-; Mazda 121 coupé, 
77, kl. met. blauw, 6750,-; Al- 
fetta GT type 76, kl. zilvergrijs, 
zeer mooi, 5750,-; Peugeot 504 
GL, autom.. type 77, kl. met. 
grijs, 6250,-; Peugeot 504 L, 77, 
kl. rood, stereo, 5500,-; Opel 
Ascona 16 S, 4-drs., 76, gas, kl. 
met. bruin, 6700,-; Ford Tau¬ 
nus 16 L, 76, gas, kl. rood, 
5750,-; Ford Taunus 16 L, 76, 
kl. met. blauw, 5750,-; Ford 
Taunus 16 L, 76, kl. wit, 
i.z.g.st., 5500,-; VW Golf, 75, kl. 
geel, i.z.g.st, 4750,-; Audi 100 
GL, 74, gas, kl. bruin, i.z.g.st., 
3250,-; Citroen CX 2200 Pallas, 

75, kl. bruin, echt leder, 4750,-; 
Citroen CX 2000, 75, gas, kl. 
met. grijs, zeer mooi, 4850,-; 
Pontiac Firebird Formula, 75, 
gas, kl. rood, 5550,-; Alfasud L, 

76, kl. geel, i.z.g.st, 3500,-; Opel 
Kadett, 74, kl. geel, 2750,-; Fiat 
131 Mirafiori stationcar, 77, kl. 
geel, 4750,-; Fiat 131 Mirafiori, 
\75, autom., kl. geel, 2500,-; 
Ford Capri 1600, 73, kl. groen, 
1500,-; VW Kever, 72, kl. 
groen, zeer mooi, 1600,-; BMW 
520, 75, kl. rood, i.z.g.st., 6750,-. 
Bovagbedrijf BP-garage, Pa¬ 
rallelweg 1, Spaubeek, direkt 
aan afrit snelweg. 


Autobedrijf G. Simons biedt te 
koop aan o.a. OPEL Kadett 
Hatchback 12N, groen, '80; Ka¬ 
dett special, oranje, ’80; Kadett 
Luxe, blauw, '79; Kadett Luxe, 
signaal oranje, 78; Kadett J, 
77, oranje; Kadett Luxe, 76, 
geel; Kadett City Luxe, groen, 
76; Kadett special, wit, 74; 
Opel Ascona 1.9 N, blauw, 4- 
drs. 77; Ascona 1.9 SR, groen, 
75; Ford Fiesta 1100 Ghia, 
groen metallic, 78; Fiesta 1.1 
Luxe, rood, 78; Ford Capri 11, 
geel, 75; VW Golf diesel, 
groen, 77; luxe uitv. Mini 850 
Luxe, bruin, 79, le eig.; Volvo 
244 DL, oranje, 78, met LPG: 
Toyota Corolla 30, bruin, 78; 
Mitsubishi Lancer 1400 GL, 
rood, 78. Inr. en fin. mog., ei¬ 
gen serv.dienst, 3 mnd. garan¬ 
tie. Autobedrijf G. Simons, 
Nieuwstr. 127, Hoensbroek. 

Te k. zeer mooie occasions te¬ 
gen zeer concurerende prijzen 
m. Bovaggarantie + volle tank 
+ 10.000 km-beurt. OPEL Ka¬ 
dett City, 76, le eig., m. radio- 
cass., 5950,-; VW Golf LS, okt. 
74, m. gas, en zeer veel acc., 
4750,-, sept. 74, i.z.g.st., kl. 
geel, 4350,-; Opel Kadett, 75, 
leeig.,m. schuifd., 4750,-; Opel 
Kadett, 75, bruin metallic, le 
eig., i.z.g.st., 4550,-; Ford Es¬ 
cort, 76, le eig., als nw., 5150,-; 
Peugeot 104, bj. 75, i.z.g.st., 
3250,-; Opel Manta, 73, autom., 
i.z.g.st., 2650,-. Serv.-station 
Schaepkens, Klimmenderstr. 
110, Klimmen, tel. 04405-2896, 
tankstation geopend tot 21 
uur. 

Te k. v. part. MINI 850, okt. 77, 
km.st. 19.000, rood, i.z.g.st. 
Epen, tel. 04455-1307. 

LADA 1200 L, okt. 79, rood, 
zeer goed onderh., km.st. 
19.500, pr. ƒ 6750,-. Tel. 04455- 
1297. 

Te k. SIMCA Talbot 1308 GLS, 
bj. 78, kl. rood, 40.000 km, 
trekh. als nw. ƒ 6800. Mei- 
doornstr. 21, Lindenheuvel 
Geleen. 


KERMIS SCHIMMERT 


CAFÉ HOFMAN 

ZAT., ZON. EN MAANDAG 
Orkest „Duo v.d. Horst” 

CAFÉ THEUNISSEN 

ZON- EN MAANDAG 

Orkest „Trio Lari Couque” 

CAFÉ HABETS 

ZON- EN MAANDAG 

Orkest „The new Fratelli’s” 

CAFÉ DE WEVER 

ZON- EN MAANDAG 

Orkest „The Cavelli’s” ★ CAFÉ SMITH 

ZAT., ZON. EN MAANDAG 
Orkest „Duo de Modena's” 
Zondag frühschoppen DANCING KISS 

Bokstraat 41a (v/h Nationaal) Heerlerheide 

Zaterdag 11 oktober; 

FORMATIE JOY 

Zaterdag 18 oktober: 

FORMATIE SNAKES 

Vrijdag 24 oktober: 

”BIG FAT” John Russel 

Geopend tot 3 uur. Entree ƒ 4,- 


Het grootste en modernste uitgaanscentrum van het 
Zuiden vindt u in Nieuwenhagen aan de Markt, met de 
super internationale discotheeks 
GflkAHV 


OPENINGSTIJDEN: 

Iedere vrijdag-, zaterdag- en 
zondagavond van 20.00-2.00 uur. En 
zondagmiddag matinee van 
14.00-18.00 uur 


.Vt* • « • . * 

**•• • %***♦*•*- • ■ ■ ‘ qfegos 


OPENINGSTIJDEN: 

Iedere zaterdag en zondagavond 


DANCING HOUSMANS MONTFORT 
ZATERDAG 11 okt. CHINCHILLA 


GEMEENSCHAPS¬ 

HUIS 

SCHIMMERT 

ZATERDAG 

DISCO 


DANCING 

GORISSEN 

BRUNSSUM 

As. zaterdag 

GEEN DANSEN 


kelderbar 

Ja cave” wilhelminaplein 20 

heerlen 

045 714300 


Voor een gezellige avond; 

* Goede muziek van disco tot evergreen 

* Dansvloer 

* Twee bars met aangepaste muzieksterkte 

* Een goed glas bier 

* Uitstekende bediening 

* Geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag vanaf 20.00 uur 18 okt. Midnight - 19 okt. B.Z.N, - 22 okt. -i orkesten 


Iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur DISCO 

DE BEITEL 90, HEERLEN 

Autobaan vanuit Heerlen 
afrit Kerkrade-West-Simpelveld 
richting Simpelveld 


eppermill club 


STREEPERKRUIS 

SCHAESBERG 

Nederlandse d.j.-kampioenschappen 

M.M.V. MAYWOOD 

Iedere zaterdag en zondag dansen 
Aanvang 19.30 uur 


THE BLUE WALKERS LA DILIGENCE 

Imstenraderbos Heerlen 
PREDIKANT WIM FRIJNS 

ZONDAG: PIEPE L0EL 
AS. WOENSDAG: NEW F0UR 


Mooi! Mooier! Nog mooier! 

zegt men. Hier is gewoon de beste!!! 

r— STAR DISCO 

[ Bloemendalstr. 32 (hoek Maastrichterlaan), 

! Vaals, tel. 04454-3784. 

I 4* 

J.B.L. -INSTALLA TIE 

ELECTRONISCH GESTUURDE DANSVLOER 

Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag van 19 tot 2.00 uur 
Zondagavond van 19.00 tot 2.00 uur 

ZONDAGMIDDAG MATINEE 
15.00 TOT 19.00 UUR 

Uitnodigend 

Jack Otten 


Te k. RENAULT 6, bj. 72, v. 
onderdelen, pr. 200,-. Tel. 045- 
253420. 

Wij bieden aan: CHRYSLER 
Simca 1308 GT, exclusieve me- 
tallicgroen met LPG-installa- 
tie 78 ƒ 9500. Chrysler Simca 
1308 GLS metallicblauw 79 
ƒ 12.000. Chrysler Simca 1308 
S metallicblauw 77 ƒ 8000. 
Chrysler Simca 1307 S metall- 
.blauw 76 ƒ6500. Chrysler 

Simca 1307 GLS metall.grijs 
77 ƒ 7500. Chrysler Simca 1307 
GLS metall.groen 78 ƒ 9000. 
Chrysler Simca 1307 GLS. geel 
77 ƒ 8000. Simca 150 S metall- 
.groen 75 ƒ2500. Simca 1100 
LE rood 79 ƒ 9000. Simca 1100 
GLX metall.bruin 77 ƒ 6000. 
Simca 1100 LE rood 76 ƒ 3500. 
Simca 1100 LE rood 75 ƒ 2750. 
Simca 1100 GLS groen 76 
ƒ4000. Simca 1100 Tourist LS 
geel 76 ƒ2250. Simca 1100 
Fourgonnette blauw 75 ƒ 2500. 
Simca 1000 LS geel 76 ƒ 2000. 
Simca 1000 GLS blauw 74 
ƒ 1500. Sunbeam Avenger 1.6, 
Stationcar metall.groen 78 
ƒ9000. Lada 125 P geel 75 
f 2000 j Mini 1000 oranje 75 
ƒ 2500. Mitsubishi Lancer GL 
geel, 76 ƒ 5300, Toyota Corolla 
1200 coupe blauw 71 ƒ 200. 
Volkswagen Scirocco metali- 
.grijs 79 ƒ 16.000. Mercedes 208 
bestelwagen open laadbak met 
huif. 78 ƒ 16.500. Aankopen bo¬ 
ven ƒ 10.000 zes maanden 
garantie. Aankopen boven 
ƒ 3000 drie maanden garantie. 
Autobedrijf W. Steins en zn„ 
Kerkraderweg 15, tel. 045- 
714717 en 710503, Molenberg 
Heerlen. 

Te k. OPEL Kadett 1200 i.g.st., 
trekh., radiocass., schapenv., 
vr.pr. ƒ950. Anjelierstr. 112, 
Hrln. 

Te k. VW GOLF, bj. 78, kmst. 
50.000, kleur oranje/bruin. Tel. 
04494-44910. Alleen vrijdag. 

Te k. FORD Taunus GL. Type 
80, 4-drs. Nieuwstaat. Tel. 
04494-51777. 


Opgelet, opgelet, kijk en ver¬ 
gelijk. AUTO’S van zeer gere¬ 
nommeerde zaak te k. voor 
weggeefpr. BMW 2002 Til 74 
ƒ 3750. Mazda 1300 Combi 76 
ƒ 2450. Peugeot 504 coupe in 
nieuwst. electr. ramen, 
schuifd. 75, vr.pr. ƒ 5750. Ford 
1600 75 Combi ƒ2650. Mazda 
818 75 ƒ2750. Simca 1501 76 
ƒ 1650. Mazda 1300 74 ƒ 1450. 
Vauxhall Viva 74 ƒ750. Ford 
Escort 74 ƒ 1450. Mercedes 
coupe 70 ƒ 1950. Datsun Cher- 
ry 75 ƒ2650. Opel Kadett 75 
ƒ 3450. Opel Rekord 73 ƒ 1450. 
Ford 1600 75 gas ƒ2650. Dat¬ 
sun 1200 73 ƒ 950. Mazda 1000 
76 ƒ 2450. Inruil mogelijk. 
Crombacherstr. 7 Kerkrade 
Gracht. Laatste str. links voor 
grensovergang Locht. 

AMC Pacer autom. ’78, kl. 
bruin; Honda Accord 4-deurs 
’79, kl. groen; Honda Accord 
autom. 4-deurs ’78, kl. grijs; 
Honda Accord 4-deurs ’78, kl. 
rood m. gas; Renault R 18 GTL 
'79,. kl. blauw metall. Opel 
Manta GTE '76, kl. geel + 
zwart; Opel Ascona 19N ’78, 4- 
deurs luxe m. gas; Opel Asco¬ 
na 16S 78, 4-drs. luxe m. gas; 
Opel Ascona 16N '76, kl. oran¬ 
je; Opel Kadett City 16 SR type 
'78, kl. rood; Ford Taunus 16 L 
4-deurs '78, kl. blauw; Ford 
Taunus 16 Ghia ’76 kl. blauw + 
zwart; Manta Cavalier HL '78 
kl. oranje. Mini 1100 speciaal 
'78 m. schuifd. Mini 1100 spe¬ 
ciaal ’78, kl. zilver + zwart; 
Mazda 323, 3-deurs 1300 luxe 
'78, kl. zilver; Volvo 242 DL m. 
gas ’75, kl. groen; Honda Civic 
30 Luxe ’76, kl. blauw; Toyota 
1000 ’77 kl. groen; Escort 1300 
L '76 kl. oranje; Fiat 127 '77. kl. 
groen; Datsun 100 A ’77, kl. 
rood; Citroen 2000 CX ’75. kl. 
wit; Fiat 127 '74, kl. groen; 
Toyota 2000 Corona ’77, kl. 
blauw. Inr. en fin. mog. Bovag¬ 
garantie. Automobielbedrijf 
Ton BV Rotscherweg 60 
Ubach over Worms, tel. 045- 
313588. 


Te k. VOLVO 343, grijs metall. 
bj. 7-’79, tel. 045-459944. 

Te k. BMW 316, bj. '78, als 
nieuw, div. extra’s. Wilhelmi- 
nastr. 146 Hoensbroek. 

Te k. CITROËN CX 2200 su- 
per, bj. ’75, Simca 1000 ralley 1, 
bj. '73. Oud-Lemiers 28, Le- 
miers-Vaals, tel. 04454-3927. 

Te k. z.g.a.n. HONDA 750 cc. 
zeer mooi, bj. mei 1977 na 14.00 
uur O.L. Vrouwestr. 25 Kerkra¬ 
de. 

Te k. ASCONA ’72, km. 60.000, 
pr. ƒ 1250,- Bern. Pothaststr. 58 
Vink-Chevrèmont, tel. 045- 
453368. 

Morris MARINA 1300 te k. als 
nieuw 100% in orde, bj. ’76 
ƒ 2500,-, tel. 045-456666. 

Te k. VOLVO 164 6-cyl., lpg- 
gasinst., radio, eerste eig. 
ƒ 1900. ( Meidoomstr. 21, Lin- 
I denheüvel Geleen, 
— 

Te k. FIAT 127 ’73, t.e.a.b. Tel. 
04405-2587, liefst na 17.00 uur 
bellen. 

Te k. directiewagen MERCE¬ 
DES 280 S, bj. '73, autom., 
LPG, le eig. R.v. Gelrestraat 
45, Nieuwstadt, vrijdag na 17 
uur. 

Te k. VAUXHALL Chevette 
GLS, bj. ’76, km.st. 61.000 met 
sportwielen, ƒ3350,-. Haven¬ 
weg 40a, Buchten-Born, na 17 
uur. 

Te k. MAZDA 323 D.L. 1300 
met derde deur, bj. 4 mnd. ’77, 
keuring toegest., pr. ƒ 5950,-. 
Tel. 04490-17956. 

Te k. FORD Granada 2300, 
weg. aanschaf stationcar, 
schuifd., gasinst., div. extra’s, 
trekh., bj. '78, km.st. 57.000, tel 
04497-1215. 

Te k. AMERICAN Hornet, 6 
cil-, coupé, bj. ’74, vr.pr. 
ƒ3950,-. Inruil kleinere auto 
mog. Dr. Poelsstr. 30, Schaes- 
berg-Kakert, tel. 045-320937. 


Te k. RENAULT 4 type ’75 m 
z.g.st. ƒ 1250,- Tunnelweg 49 
Kerkrade-West. 

BMW motor type 60/6' ’74, 
vr.pr. ƒ 2700,- Hoogveldweg 41 
Meerssen. 

Te k. CITROËN GS bj. ’72i 
ƒ 650,- Stationsstr. 21 Geleen, 
na 18.00 uur, tel. 50423. 

Te k. VOLVO 343 autom. L~ 
uitv., bj. 12-10-79. Apel- 
doomstr. 41, Heerlen. 

Door dame te k. aangeb. SIM¬ 
CA 1100, 4-drs., bj. ”76, t.e.a.b. 
Tel. 413074. _ 

Te k. van part. SIMCA bestel 
1100, bj. eind ’73, i.g.st. Te 
bevr. Eyserweg 36a, Trintelen- 
Eys, na 18 uur._ 

OPEL Rekord 2.0 diesel, eind 
’77, als nieuw. „Moonen Occa¬ 
sions”, Schelsberg 33, Heerlen, 
tel. 045-721670. 

CHEVROLET Camaro met 
LPG, bj. ’74, inr. mog. „Moo¬ 
nen Occasions”, Schelsberg 
33, Heerlen, tel. 045-721670. 

FORD Escort 1.3 L, 4-drs., ’78T 
met gas, ƒ 7900,-; Mazda 323 ES 
3, ’78, met gas, ƒ 7500.-. „Moo¬ 
nen Occasions”, Schelsberg 
33, Hperlen, tel. 045-721670. 

Te k. DATSUN 120 Y Coupé, 
type ’77, 61.000 km gel., 

i.z.g.st., pr. ƒ3750,-. Kerkstr, 
91, Nieuwenhagen. 

Te k. FIAT Mirafiori 131 s' 
1300, bj. ’75. Te bevr. Wilmen- 
weg 16, Merkelbeek. 

Te k. TOYOTA Corolla, bj. ’76, 
m. access., nw. band., radio, pr. 
3750,-. Tel. 045-253908. 

Te k. PEUGEOT 504 GL aut. 
m. schuifd. type ’76, L.P.G., 
nw. uitlaat. Pr. ƒ 5400,- tel. 
04750-15210. 

Te k. goed onderhouden 
i.z.g.st. OPÉL Ascona 16S au¬ 
tom. Duivenbergstr. 16, Bruns- 
sum-Schuttersveld. 


VOLVO 264 GLE-automaat, 
bruin, 1979-09 met 31.000 km. 
aircond. Nieuwprijs 56.000, nu 

37.500, -. Incl. sportvelgen en 
stereo, Volvo 345, gl, automaat. 
Kopermetallic, 1979-10. 24.000 
km met schuifd. + spoiler. Als 
nieuw, nu 17.500, Volvo 345 
GL, schuifd. en als extra een 
Volvo opvoerset. brownmetal- 
lic met 24.000 km, 1979-10, 

17.500, Volvo 343 DL Special, 

1979-05 met maar 17.000 km, 
silvermetallic 15.250- Volvo 
Amazone 121, 1967, groen 

3000,-, autobedr. A. Klijn, Kas- 
tanjelaan 82, Hoensbroek, 045- 
220055. 

Te k. MITSUBISHI Lancer 
’78, i.z.g.st. ƒ 6750,-, tel. 045- 
216606. 

Te k. VOLVO 244 DL ’78, 
61.000 km, met gas, ƒ 13.800,-, 
tel. 045-220940. 

Te k. OPEL Ascona Voyage, 
bwj. ’71 ƒ 800,-, inr. mog. Gose- 
lingstr. 156, Hrl. of Gose- 
lingstr. 176, Hrl. 

Te k. mooie TOYOTA Corolla, 
bwj. "71, vr.pr. ƒ650,-, Zonne- 
str. 15, Treebeek. 

Te k. onder garantie en servi¬ 
ce: FORD Escort 4-drs. 1600 
Ghia ’79 ƒ 12.500,— Cavalier 
1600 luxe ’78 ƒ 11.750,-, Asco¬ 
na 19 S 4-drs. de luxe ’78 
ƒ 12.500,-, Ascona 1600 S luxe 
op gas ’77, ƒ 9750,-, Ascona 
1600 S Luxe op gas ’77 ƒ 9750- 
, Ascona 1600 S '76 ƒ 7250,-, 
Ford Granada Coupé ’75 
ƒ 5750-, Kadett coupé ’75 
ƒ 5750,-, Golf LF ’75 ƒ 6250,-, 
Simca 1000 Rally I ’78 ƒ 5250,-, 
Ford 1600 L ’75 ƒ 4250,-, Simca 
1100 LX 75 ƒ 2450,-, inruil fi- 
nanc., gar., mog. Autoh. Leo 
Franken, Ganzeweide 59, 
Heerlerheide, 045-216475. 

Te k. OPEL Kadett coupé, mo¬ 
torisch 100% in orde, trekh., ra¬ 
dio enz., bj. 71, ƒ 1300,-; Fiat 
128, bj. 73, ƒ 1750,-. Torenstr. 
27, Oirsbeek. 


Autobedrijf M. Hogenhout 
biedt te koop aan: BMW 316 
78; Volvo 66 DL automaat '76: 
Volvo 244 DL 78. 30.000 km le 
eigenaar: Opel Rekord 1700 4- 
drs. 75; Toyota Corolla 30 de 
Luxe: Honda Civic 1200 auto- 
matic 76; Mercedes 220 D 76. 
Inruil garantie en financiering 
mogelijk. Wilhelmïnastr. 146. 
Hoensbroek. 

Te k. MAZDA 929 Hardtop, bj. 
okt. 78, km.st. 29.000. Inl. Tijs- 
sen, V. Merodestr. 3, Voeren- 
daal. na 17 uur. 


Renault R.5 GTL. 1978; Opel 
Kadett 1200 S. 1978: Mazda 323 
ES-3. 1979: Peugeot 305 GL. 
1978: VW Scirocco GTI, 1977; 
Ford Escort 1300 L. 1978; Maz¬ 
da 818 coupe. 1979; Daf 46. 
1976: Fiat 131 S. stationcar. 
1977; Opel Ascona. automaat. 
1978: Mazda 929 Sedan, 1978: 
Mazda 323 Estate, 1979; Volvo 
244 DL met gas. 1978: Triumph 
Spitfire met zomer- en wmter- 
kap. 1978: Renault R.16 TX. 
1978: Mazda automobielbedrijf 
A. CAUBO NV. Langheckweg 
2. Kerkrade. tel. 045-457976. 


Te k. TOYOTA Mark 2000 Co- Te k. FORD Transit 100. bwi 
rona. bj. 73, met LPG, tel. 045- 71. V.E.M.-mode). Trompstr. 5. 
219721. Brunssum. tel. 252764. 

Te k. DATSUN 120 Y coupé. !t^ k. VRACHTWAGEN Ley- 
bj. 75; VW Kever. bj. 73. Te j land m. gesloten alum. bak + 

bevr. Kleine Stegei 26, Eygels- I nw. motor. Bel 224337 of 

hoven. ; 223841. 


Te k. z. g. onderh. DAF C6 SL. 
bj. 73. nw. banden, vr.pr. 
ƒ 2500,-. tel. 04498-3061. 

Te k. ALFA Romeo Gulia 1.6, 
bj. 74. Achter de Kerk 22. 
Broeksittard. 

TAUNUS 1.6 L. bwj. dec. 78. 
met LPG. vaste prijs f 7950.-. 
tel. 045-414202. 

Te k. v. part. excl. sportauto 
MATRA T. Bagheera, bj. 75. 
met veel extra’s, verk. i.z.g.st.. 
ƒ 6400,-, inl. 04490-20643, te k. 
als nw. Mazda 818. 4-drs., 76. 
km.st. 44.000, f 3900,-, tel. 043- 
17246. 

Te k. FORD Granada GLS 2.6 
L. bj. 75, tel. 045-419372. 

Te k. CITROËN GS. bj. 74. 
i.z.g.st. Marshallsingel 38. Hrl. 
Pr. n.o.t.k. tel. 045-212135. 

Te k. HONDA 500 cc bwj. 75. 
pas gekeurd, vr.pr. ƒ 2.500,-. 
Voorstr. 19b. Brunssum. Tel. 
270034. 

Te k. weg. omstandigh. SIM¬ 
CA 1100 LX bwj. 75. km.st. 
87.150. z. mooi. pr. ƒ 500,-. Hel¬ 
weg 160. Bocholtz. 


Te k. GRANADA 2.3 L. 79, als 
nw. rad.-cass. schadevrij, 
koopje. Inr.-financ. mogel. 
Rdr. Bexstr. 10 Brunssum. 

Te k. OPEL Ascona, 4-drs., bj. 
77. m. nw. LPG-mst. Venweg 
5. Brunssum. 

Schadevrije occasions met Bo¬ 
vaggarantie en eventueel 
ANWB-keuring. Renault R 6 
TL 78. le eig. beige. Mini 1100 
SP 78. le eig. rood. Ford Tau¬ 
nus 1.6 L 78. le eig. zilver met.. 
Audi 89 LS autom. 77. beige, 
le eig.. Peugeot 504 GL autom. 
75. blauw met.. VW Golf L 76. 
i.z.g.st. geel. VW pers.bus 76 
met gas i.z.g.st. BMW 525 '74. 
Opel Manta Berlinetta i.g.st. 
73. Daf 66 Marathon 73. rood. 
VW Kever 70. zeer mooi. Dat¬ 
sun 120 Y '74 f 1600.-, Peugeot 
404 '73 ƒ 90Ó.- Auto EKAS 
Kerkradersteenweg 69 Kerkra¬ 
de. tel. 045-453502. 

Te k. MAZDA 323, bj. 79, m. 
gasinstall. kl. met. blauw, 
pr.n.o.t.k. Kohlbergsgracht 75. 
Kerkrade. 

Te k. RENAULT 16 TL 72, 
motor defect f 350.- tel. 045- 
455086. 

Voor advies en opgave 
van uw advertenties 
voor deze rubriek 


© 


045-739382 

045-739383 

Telefonische advertentieverkoop. 


Uit voorraad 

ORIGINELE CARROSSERIEONDERDELEN 
EUROPESE PERSONENAUTO’S 


W. VAN DEELEN 
HEERLEN 

AUTOMATERIALEN 
EN ACCESSOIRES 
GROOTHANDELSPRIJZEN 


DEZE WEEK RUITEWISSERS ALLE MATEN 
ƒ12,50 

SET HELLA MISTLAMPEN ƒ 39,50 
ALLES VOOR UW AUTO 


aan u hoeft te verdienen: 


PRIEM ROZENBERG 
MAASTRICHT 


ü'% VOLKSKREDIETBANK 

STADSKANTOOR 

Promenade 54 (2e etage) 

Heerlen, tel. 715247 


Steeds 9& 
nooit geë'i' 
Boschstraai; 
Telefoon 0*“ 
Telex 562* 


Prijzen incl. BTW 


*5 eever 
AUTOBEDRIJF 

AUTO-ONDERDELEN 

INDUSTRIETERREIN „DE HORSEL” 
NUTH. TEL. 04447-4242 
GEHARDE EN GELAAGDE VOORRUITEN 
VERWARMDE ACHTERRUITEN 

Heerlen, In de Cramer 31 
I 9 Telefoon: 045-716951 
^ Kerkrade-W : Kampstraat 69 

b.V. Telef °on: 045-414353 Daar gaat t toch om? Laat u niet verleiden tot een 
overhaaste aankoop. Laat de auto eerst grondig keuren. 
Door de ANWB. Dan bent u zeker van uw zaak. 

De ANWB doet het binnen één week voor u... en wat het 

aanbod betreft, er is keus 

genoeg. Kijk maar 'ns op /g\ I 

deze pagina. Bel voor vrij- JM. | ■_ 

blijvende 

voor maken 
van een afspraak 
zowel voor ^ 

Heerlen als Maastrichr~^g^glgWM^BBBWB|||gg|rT-^oj 
toestel25. Doen! r III / 


I De ANWB is er voor u. I 


DUITSE: 

Opel-Ford-BMW- 

AudiVW-Mercedes 

FRANSE: 

Renault-Simca- 

Peugeot-Citroën 


Verkoop van alle 
OPEL- en LADA-modellen 

SCHAESBERG, TEL 314646 
AMPERESTRAAT18 


DEP00LSE 

UITDAGING 

De bouwers van de vijfdeurs Polonez dagen AMÊÊÊÊÊÊÊÊêÊÊÊ ÉP*' 
iedereen uit die een sportieve en komplete auto ff f 

wil njden om de Polonez te testen. ff jf' 

De Polonez is nnm van binnen en ff ’ ff 

kompakt van buiten, zuinig» erg mooi 

ƒ 13.495,-. U bent dus ge-waar-J^^f^SM^ 
schuwd. Want wie een 

proefrit met een Polonez maakt» TrTl iib 1 

is verkocht ƒ -| J 


Parallelweg 251 


Tel. 045-716983 


Uw Opel-specialist 

IN ONZE SHOWROOM VRIJWEL 
ALLE OPEL-MODELLEN... 

BERG EN TERBLIJT 

Rijksweg 61, tel. 04406-40595 UVTUAHSfl 


Heerlen: In de Cramer 

bij Limburgs Dagblad en ANWB-technostation 


Romax uitlat* 

• extra sterke kwaliteit • prijsafspraak * 

• voordeliger door specialisatie 

• snelle • vakkundige 
montage 

• desgewenst direkt 
klaar 

• garantie 


romax oriGinaL 


D.H.Z. & SERVICE! 


Lambermonstr. 28 - Sch 
Tel. 311784 

«'■'/ U kunt ze bij ons koperK 
yt / la,en onderbouwen t 
tlrL f of zelt onderbouwen J 
I jl y (5 hefbrug gen) 

y Ook hebben wij 

1 NETT0PRIJZEN 

in: waterpompen accu’s - ban'" ' 


schokbrekers 


trekhaken 
rem en kopp- 


NEEM DE UrTDAGING AAN, 
MAAK'N PROEFRIT BU: 
AUTOM. BEDRIJF COR VAESSEN BOCHOLTZ 

Rouwkoulerweg 1. Telefoon 045-442480 

GAR.BEDRIJF THIEU VROOMEN SITTARD 

Tuddernderweg 53. Telefoon 04490-15005 

AUTO NATIONAL IN HEERLEN 

Pater Beatusstraat 30. Telefoon 045-711470 

AUTOBEDRIJF MOERS B.V. HEERLEN 

Apollolaan 154. Telefoon 045-714922 

AUTOM.BEDRIJF R. LEMMENS URMOND 

Heierstraat 28. Telefoon 04495-1510 
BANDENCONTROLE 

EN EEN KANS OM DUIZENDEN KILOMETERS 

BANDENSLIJTAGE TE VERMIJDEN 


Wat is de oorzaak van slijtage aan autobanden?. 
Een vraag die door ons te beantwoorden is. 

Een té lage bandenspanning veroorzaakt een ver¬ 
hoogde rolweerstand. 

Door te kiezen voor radiaalbanden met een stalen 
gordel vermindert u de slijtage van uw banden. 
(Natuurlijk indien de banden de juiste spanning 
hebben) 


UITLIJNEN - BALANCEREN 

Slijten uw banden eenzijdig, dan moet uw auto uit¬ 
gelijnd worden. 

Trilt uw stuur tijdens het rijden, dan dienen de ban¬ 
den uitgebalanceerd te worden. 

Wij geven u gratis advies. 


autobanden 
ed.van MAAK GEBRUIK VAN DIT GRATIS AANBOD 


HAEFLAND 16 
INDUSTRIETERREIN 
BRUNSSUM 
TEL.: 045-253741 


Auto’s en motoren 


Te k. BMW 318, autom.. bj. '76. 
VW Golf diesel. '78: Opel Ka- 
dett. 76. Inr. mog. Beekstraat 
8. Obbicht. 

Te k. DATSUN 100 A. bj. 76. 
i.z.g.st. Oosterweg 24, Valken¬ 
burg. tel. 04406-12926. 

OPEL Kadett stat.car. bj. 75; 
Kadett automatic. '75; Kadett. 
4-drs., ’76; Manta 19 S de luxe. 
’76; Ascona 16 S, '76 en '78; As- 
cona 19 SR, 4-drs., luxe, '77; 
Record diesel type ’78; Ford 
Capri II 16 S, '77; VW Polo, '76. 
Automobielbedrijf J. Denne- 
man, Raadhuisstraat 107. Huls¬ 
berg. 

Te k. DAF 33 ƒ 600,- i.z.g.st. 
Kasteel Hillenraedtstr. 98, 
Roermond, tel. 04750-24405. 

Te k. BMW 518 le eign. i.z.g.st. 
bj. ’77 evt. ruil kl. auto mog. 
Tel. 04750-17617. 

LADA 1200, bwj. 1979 met 
trekhaak en gasinst. te k. we¬ 
gens omst. Pr.n.o.t.k. Tel. 
04454-1957. 

Te k. MOFFELCABINE merk 
Marina. tel. 04451-2068, na 
19.00 u. 

Te k. ESCORT 1300 bwj. '77.; 
trekh., gas vr.pr. ƒ5500.-, Golf; 
LS bwj. ’74, gas, vr.pr. ƒ 3250,-.' 
Volvo 142. bwj. ’70, vr.pr. 
ƒ 1000,-. Mazda 616 de luxe 
bwj. '73, vr.pr. ƒ 1000,-. Inr. 
mog. 04490-17391. 

Te k. MINI Special, kleur 
zwart, bwj. '79. Prijs ƒ 7500,-. 
Te bevr. V. Mourik, Prof. Ka¬ 
merling, Onnesstr. 43, Hoens- 
broek, tel. 045-217175. 

Te k. TOYOTA Corolla 1200 E. 
bwjr. okt. ’76. 4 nwe. banden, 
nwe. uitlaat, matten, achter- 
ruitverw. en radio. Pr. ƒ 4800,-, 
Callistusstr. 69, Kerkrade. 

Te k. FORD Capri 2, bwj. ’76, 
t.e.a.b. Wolfshoofdplein 6, 
H’broek, tel. 045-218615. 

Te k. VW 1300, bwj. ’73, te bevr. 
Lmdestr. 20, Kakert, tel. 045- 
316784. 

Te koop BMW 520, bj. 1975, 
i.z.g.st. Wil ook kleinere auto 
inr. Tel. 04750-26030. 

Te k. van dame zeer mooie 
SIMCA 1100, z.g.a.n., iedere 
keuring toegest. t.e.a.b., tel. 
045-725017, na 18 uur. 

Te k. weg. omst. zeldzaam 
mooie exclusieve JAVELIN 
op gas, iedere keuring toegest. 
Inruil kleinere mogelijk. Dr. 
Kuijperstr. 38, Heerlen-Mee- 
zenbroek. 

Te k. OPEL Rekord 1900 SH 
de Luxe, bj. 75, kmst. 80.000 
ƒ 3900. Te bevr. na 18.30 u. Tel. 
045-254044, Bouwbergstr. 44, 
Brunssum. 

Koopje TOYOTA 2000 Crown 
de luxe, type '74 Prof. Cobben- 
hagenstr. 25 Kerkrade. 

MAZDA 929 luxe coupé '77, 
tel. 045-457777. 

Koopje Alfetta 1.8 Itr. ’74, tel. 
045-457777. 


I BMW 2002, 74, 5900,-; Kadett, 
174. 3200,-; Manta, 73, 3600,-; 

| Rekord, '72, 1000,-; Commodo- 
! re automaat, 72, 2200,-; Fiat 
i 127 special, 75, 2950,-; Fiat 131 
S, '75, 3800.-; Ford Granada, 
75. met gas, 5500,-; Taunus 
2000 XL. 74. met gas, 3800,-; 
Escort 1300 sport, 74, 3500,-; 
Taunus 1600 XL, 72, 1500,-; 
Taunus 1300. 73, 800,-; Simca 
1100, '75, 1650,-; Peugeot 104, 

74. 2300,-; Daf 46, 76, 3700,-; 
Daf 44. '74, 2250,-; Datsun 100 
A. '73. 1500,-; VW Kever, 74, 
2900,-; Ascona 1600 N, 71, 
1250,,-. N euwstr. 41, Schaes- 
berg (einde Nieuwstraat, links¬ 
af grindweg), tel. 311078. 

FIAT 132 5 speed, 78, 8750,-; 
Mazda 1000, 77, 5200,-; Simca 
1100, 5-drs., automatic, 6800,-; 
Kadett, 73, automatic, 2500,-; 
BMW 320, nov. 76; Golf L, 
groen, '76. 6800,-: Golf L, geel, 

75. 5800,-; Kadett City, 76, 

6500.-; Kadett special, 76, 
6200,-; Kadett, 76, 4-drs., 

groen; Kadett, 75, met. blauw; 
Simca 1100. grijs, 5-drs., 2400,-; 
Manta GT/E autom., nw. mo¬ 
del. 75. Gar. fïn., inruil. Bert 
Aretz, Barbarastr. 10. Palemig- 
Heerlen. 

Koopje SIMCA Matra bj. ’80, 
tel. 045-223841 of 224337. 

Te k. HONDA Accord Honda- 
matic dec. 78, 18.000 km. 
goudkl. Inl. bellen 045-453495 
na 18.00 uur 045-459400. 

Opel KADETT 1200 spec. au¬ 
tom. 79, Opel Ascona 1600 78, 
Opel Kadett 1200 spec. 78, 
Ford Fiesta 1100 lux. 77, V.W. 
Polo 1100 lux. 77, Mazda 323 
5-drs. 1300 78, Opel Kadett 
1200 spec. 74, auto’s met 
garantie inr. + financ. autobe¬ 
drijf Martin, tel. 04447-2412 
Pastorijstr. 106 Nuth. 

Te k. oranje VW-KEVER 1200 
72, in zeer goede staat. P. 
Schunckstraat 364, Heerlen, 
tel. 421440. 

Te k. z.g.a.n. SIMCA Chrysler 
1308 GLS bwj. 78 38.000 km 
gel. Iedere keuring toegest. Pa- 
lestinastr. 153 Hrl. tel. 415222. 

Te k. PEUGEOT 305 GR bwj. 
78 38.000 km. Tel. 045-312942. 

Te k. van part. BMW 318 au¬ 
tom. bwj. juni '78 i.z.g.st. 
ANWB-gekeurd, le klas rap¬ 
port. Pr. n.o.t.k. Tel. 045- 
416787. 

OPEL Kadett 71, i.g.st. Peli- 
kaanstr. 8, Heksenberg, na 
17.00 uur. 

Te k. GOLF, bwj. 75, kl. zwart 
5-drs. sunroof. dakr., hoofdst, 
trekh., radio, tel. 04498-3769. 

AUTOSHOW Auto Lux b.v. 
Vaals. Gebruikte auto’s. Maas- 
trichterlaan 85, Vaals, tel. 
04454-2121. 

AUTOSHOW Auto BV, VC 
Vaals, gebruikte auto’s, Maas- 
trichterlaan 85, Vaals, tel. 
04454-2121. 

AUTOSHOW Auto Lux BV, 
Vaals, gebruikte auto’s, Maas- 
trichterlaan 85, Vaals, tel. 
04454-2121. 


AUTOSHOW Auto Lux BV, 
Vaals, gebruikte auto’s, Maas- 
trichterlaan 85, Vaals, tel. 
04454-2121. 

OPEL Kadett beige, 77, Re¬ 
nault 6 TL, beige 78. Garage 
Schoenmakers, Geerweg 33, 
Sittard. 

FORD 1600 beige, 77, Opel Ka¬ 
dett City geel, 77, Garage 
Schoenmakers, Geerweg 33, 
Sittard. 

OPEL Kadett, geel, 76, Mazda 
323 zilver 79, Garage Schoen¬ 
makers, Geerweg 33, Sittard. 

LADA 1500 S bruin, 79, Re¬ 
nault 4 blauw', 77, Garage 
Schoenmakers, Geerweg 33, 
Sittard. 

BMW R60-6, iets aparts, 76, 
Garage Schoenmakers, Geer¬ 
weg 33, Sittard. 

Te k. VW GOLF L, bwj. 1976, 
kl. geel, Akerstraat 23, Bruns¬ 
sum, tel. 045-253442. 


Bromfietsen 


Onderwijs 


Let op 10 LESSEN gratis voor 
iedere 10e kandidaat, verder 
ƒ 30 per uur, dan naar rijkser- 
kende autorijschool S. Heynen 
voor een prettige, vlugge en 
correcte manier, ruime erv. 
M.I. nieuwe stijl. Tel. 045- 
255289. _ 

TAE KWON DO (Koreaans ka¬ 
rate). De Koreaanse groot¬ 
meester Lee Sang Hoon 5e 
dan. Training ma. 18.45 tot 
19.45 uur. gymzaal Diepen- 
broekstr. Vrijd. van 18.30 tot 
20.00 uur, Burettestr. 

Welke v/m kan ook 65+ zijn 
v.w.o.-niveau wil enkele uren 
per schooldag tegen verg. onze 
zoon, gymnasiast, BEGELEI¬ 
DEN bij zijn studie. Hoens- 
broek of direkte omg. Br.o.nr. 
B 176 LD Heerleni 


Te koop 2 hectare LAND¬ 
BOUWGROND, gel. langs gr. 
weg Sibbe-Margraten, vrij te 
aanv. tel. 04446-1439. 

Doorlopend te k. HOOI en spe¬ 
ciaal paardehooi, alle soorten 
stro en rode winterwortelen. 
Tel. 043-30534. Franco thuis. 

Mest CHAMPIGNONMEST 
ƒ 35,- per m3 thuis bezorgd. 
Tel. 045-310273. 

Te k. VEEKARREN, 4 è 5 
koeien, aardappelsorteerma¬ 
chines met en zonder lees- 
band. Weidesiepen op 3 punts, 
pluk- en snoeikarren. A. Geur- 
ten, Bemelen, tel. 04407-1337. 

SCHAPEN te koop, tel. 04405- 
2560. 

Te k. gevraagd SNIJMAIS op 
basis van 5-jarig contract, in¬ 
gaande 1981. Hoogstraat 88, 
Echt, tel. 04754-1065. 


Vakantie 


Te k. gevr. KREIDLERS of 
Zündapp. Tel. 045-314978. 

ZÜNDAPP, Kreidler, Yamaha 
en Puch Maxi, v.a. ƒ 400,-. 
Amerstr. 4, Heerlen-Beersdal. 

1-I- 

Inruilaktieü! Bij aankoop van 
een Gilera BROMFIETS met 
Vespa-motor van ƒ 1465,- met 
kilometerteller, met gietwie- 
len, met buddyseat, met voor- 
en achtervering, ƒ400,- terug 
voor uw oude fiets of brom¬ 
fiets. Rekers speciaalzaak 
Hoensbroek, tel. 045-212537, 
Rekers serviceshop Bruns¬ 
sum, tel. 045-252361. 

Te k. ZÜNDAPP KS 50, bwj. 
78, Rozenlaan 70, Geleen, tel. 
04494-50918. 

Te k. ZÜNDAPP ƒ 850,-; Ves- 
pa Ciao ƒ 295,-; Peugeot ƒ 95,-. 
Groenstr. 202, Waubach. 

Te k. VESPA Bravo, i.z.g.st. Te 
bevr. Ranzaerstr. 13, Klim- 
men-Ransdaal. 

Te k. ZÜNDAPP KS 50 model 
'80, vr.pr. ƒ 2000,-. Molenweg 
43, Eygelshoven, na 18.00 uur. 

Te k. YAMAHA motor 100 cc, 
z.g.a.n., ƒ 500,-. Einderstr. 7, 
Schinveld, tel. 045-251405. 

Te k. crosser HONDA CR 125, 
1 mnd. oud, m. white powers. 
Nieuw! Geen wedstrijden, tel. 
045-215557. 


Landbouw 


Geld en goed 


TOONDERSPAARBEWIJ- 
ZEN van elke bank verzilve¬ 
ren wij a kontant tegen de 
hoogste waarden E.P.M. 
Hoolstr. 28, Voerendaal, tel. 
04446-3296. 

SPAARBRIEF kollektief ver¬ 
zilvert al jarenlang, tussen- 
tijdsspaarbrieven, tegen de 
hoogste waarde è contant. Be¬ 
rekening per computer. Dis¬ 
cretie verzekerd. Kantoren inl: 
A’dam, Apeldoorn, Rijswijk, 
Leeuwarden, Eindhoven, tel. 
040-437124. 


Wij hebben steeds voorradig 
sport- en recreatiepaarden in 
iedere prijsklasse, ruime keu¬ 
ze. Inr. mog. W. Janssen, Hum- 
coven 6, Ulestraten, tel. 043- 
642141. _ 

Gebruikte TRACTOREN 
Deutz D 13006 A 120 pk; D 
7206 72 pk, D 6806 68 pk, D 
5206 50 pk, D 4005 40 pk, Re¬ 
nault R 96 88 pk, IHC 744 70 
pk. Verder nog een tiental trac¬ 
toren als ingeruild. Tevens een 
John Deere graaf-laad-combi- 
natie. Fa. Collé, Nusterweg 90 
Sittard tel. 04490-19980. 

De volgende nieuwe MACHI¬ 
NES kunnen wij direct uit 
voorraad leveren tegen onge¬ 
kend lage prijzen. Lemken tril- 
tand cultivatoren en ploegen; 
Vicon strooiers en vaste tand 
cultivator; Tecnoma sproeima- 
chines; Colfra ondergrond- 
woelers, transportbakken, hy¬ 
draulische topstangen; Roger 
zaaimachines, Van Lengerich 
kuilvoersnijders, Colfra 12 
tons tandemkipper, Miedema 
boxenvullers, transportban¬ 
den, stortbunkers en kippers, 
Lely strooiers, Becker triltand- 
cultivatoren, Veenhuis meng- 
mestverspreiders, mengmest- 
mixers en kippers, Posch 
houtzagen en splijters, Kar- 
cher hogedrukreinigers, Kux- 
mann aardappelrooiers en 
kunstmeststrooiers, Mullos af- 
schuifvorken. Fa. Collé Nus¬ 
terweg 90 Sittard tel. 04490- 
19980. 

TRACTORBANDEN o.a. KJé- 
ber, Pirelli e.a. Dubbellucht- 
banden en rubber stalmatten. 
J. Rouwette. Klimmen. 04405- 
1286. 


Husqvama en Homelite MO- 
TORZAGEN va. ƒ 325,- met 1 
jaar garantie en onze onover¬ 
troffen service. Firma Gielen, 
Wolfhagen 3, Schinnen, tel. 
04493-1995. 


Steeds keuze uit 60 CARA¬ 
VANS, nieuw en gebruikt. 
Corvam BV, In de Cramer 1, 
Heerlen. Tel. 045-717868. 

Met LUXBUS REIZEN weke¬ 
lijks naar Spanje, het gehele 
jaar door, 10 dg. vanaf ƒ 269,- 
Wekelijks naar Oostenrijk, 
wintersport, 10 dg. vanaf 
ƒ 175 - Zeer bekend om de lu¬ 
xe touringcars met toilet, bar, 
TV, video enz. Luxbus Reizen 
Geleen b.v. 04494-45151/45324, 
04750-10004/13556. 

Te k. pol. SPEEDBOOT 33 pk. 
bwjr. 77. Prijs ƒ3750,-. Te 
bevr. tel. 045-312874. 

Te k. Skipper KAJUIT-ZEIL- 
BOOT, 4 slp.pl., 518x214x38/ 
110, bwj. 79, gr. zeil 8 m 2 , Ge¬ 
nua 7 m 2 , incl. rolreef op Ge¬ 
nua en gr. zeil. Onkantelb. on- 
zinkb. Pr. ƒ9975,-. Tel. 045- 
441922. 

ZOMERHUIS te k. te Lana- 
ken-België van alle gemakken 
voorzien 4-pers., 6-pers. Pr. 
n.o.t.k. Tel. 04406-15732 en 09- 
49240226480, na 17 uur. 

Te k. SPEEDBOOT met 140 
pk Ford binnenboord motor 
en trailer in pr. staat ƒ 4700,-, 
met event. ligplaats, tel. 04455- 
1700, _ 

Te k. nieuwe CARAVAN Eifel- 
land 300 m. voortent, gesch. 
voor wintersport, te bevr. 
Poststr. 15, Amstenrade, tel. 
04492-1637. 

CARAVAN te k. bwj. 1979, 
merk Tabbert, type Burggraaf 
530 TN, 2-asser, tel. 045-455 405. 

Op 2-10-’80 werd mijn CARA¬ 
VAN gestolen, ik loof een belo¬ 
ning uit van ƒ 1500,- voor die¬ 
gene die mijn Adria 465 Q wit 
met br. blauwe streep terug 
bezorgd. Discr. is vanzelfspr. 
Tel. 045-419502. 


Te k. 4 è 5 pers. CARAVAN 
merk Roller, i.z.g.st. met nw. 
voortent, m. alle toebeh., 
startklaar, tel. 045-310655. 


Kleine SPEEDBOOT te k. met 
motor. Tel. 045-310142. 


burgs Dagblad 


Vrijdag 10 oktober 1980 • Pagina 31 Limburgse 

van de OCCASIONMARKT 


Automobielbedrijf 
SPEETJENS - STEIN 

| Kruisstraat 51. Telefoon: 04495-2419 
Sün tune up-centre - benzine en LPG 


Landau LTD ’79 C8 aut. 

uitvoering, aircond., cruise control, radio + ste- 
risch bediende ramen, deuren en stoelen, vinyl 
top, spaakwielen. Incl. LPG-apparatuur. 

fymouth Volare stationcar ’78 
Ford Transit ’76 uw 

BMW-DEALER 
KERA B.V. 

Kerkradersteenweg 5 
Kerkrade. Telefoon 045-452121 VW-AUDI-DEALER 

NIJSTEN B.V 


AUTOBEDRIJF 
P.J. TUMMERS B.V. 


I 

i 


leder merk LPG-apparatuur op aan- 
a 9 met 10% korting en volle tank 

^ et adres voor het oplossen van problemen met 
i benzinemotoren. Wij zijn uitgerust met de 
L/°hiputer Sun infrarood tune-apparatuur. 


BMW 316 
BMW 318 
BMW 320 
BMW 518 
BMW 520 
BMW 525 
BMW 728 
BMW 733 i A 
Volvo 244 GLE 
Alfa 200 GTV 
Peugeot 305 SR 
Peugeot 504 GL 
Peugeot 304 SL 
Fiat 128 (LPG) 

Toyota Tercel 

Ford Escort 1600 Sport 


’77, ’78, ’79 
’79 
’77, ’78 
’76 
’78 
’76 
’78, ’79 
’77, >78 
’80 
’78 
’78 
'78 
’77 
’77 
’79 
’79 


Audi 80 L ’7 
Audi 80 LS 
Audi 80 LS op gas 
Audi 100 LS 
Audi 100 5-S 
Peugeot 304 SLS 


BUNDE 


76,77 Lada1300 
78 Citroën GSX 
is 78 Passat LS 5-deurs 
78 Simca 1308GT 
78 VW Kever 1600 
j 77 VW Golf diesel 


HUB NIJSTEN b.v« 


3 maanden BOVAG-garantie 
Zaterdag geopend tot 17.00 uur. 


ZOMER- EN WINTERCARAVAN BERGLAND 


SPORTLAAN 22, BUNDE 

TEL. 04461-1644 OF 1781 


*lk 


sweg-zuid 212 Slttard Tel. 04490-21000. 


Mt R18TL 

79 wit 

leot 104S 

79 zwart 

Htv 

j 

79 blauwmet. 

]a 929S coupé LPG-gas 

79 rood 

We 924 

79 blauwmet. 

911 SC Targa 

79 zilver 

taGTV 

77 rood 

T aunus 1600L 

76, 78 

A| fetta’s 

1.6-1.8-2.0 

^asuds 


ar 

78 blauw aut. 

^ lr occo 

78 zitvermet. 

■nruil en financiering mogelijk Toyota Celica 1600 SL coupé 1978 rood, VW Derby LS 
1978 rood, VW Golf S 1978 wit, Volvo 343 DL 1978 blauw, 
Simca Horizon 1978 zilvermetall., Austin Allegro 1100 

1978 zilvermetall., VW Derby LS 1979 zilvermetall., Dat- 
sun 100A F11 1978 rood, VW Golf 1979 oranje, Renault 5 
TL 1979 bruin, Renault 12 TL 1976 groen, VW Golf 1980 
beige, Honda Civic 3-drs. 5 speed 1980 blauw, Fiat Ritmo 
75 CL 1979 wit, Mazda 323 ES 1977 goudmetall., Mazda 
323 ES 1977 rood, Fiat 128 1300 Sport 1978 zilver/zwart, 
Peugeot 304 4-drs. 1977 groen, Daihatsu Charmant 1400 

1979 zilvermetall., Datsun Cherry 1200 GL 1980 blauw, 
Ford Taunus 1600 L 1978 zilvermetall.. Ford Taunus 2000 
L 1978 goudmetall., Ford Taunus 1600 1978 rood, Ford 
Escort 1300 L 1978 blauw, Ford Fiësta 1978 goudmetall., 
Opel Kadett 1977 oranje, Opel Kadett 1976 oranje. Kadert 
City 1976 groen, Opel Ascona 19 automaat 1978 geel, 
Opel Ascona 1975 blauw, Opel Ascona 16S 1977 4-drs. 
geel. 


VOOR BETERE GEBRUIKTE AUTO’S 
Mercedes 280 S '80 nieuw model 20.000 km 
Mercedes 280 S 77 met vete acc. 
Mercedes 350 SLC 78 als nieuw met vete acc. I 


A.M. 


GARAGE 

SUSTEREN 


dagen gratis proefrijden; wilt u een auto ko- 
tft BOVAG-garantiebewijs? Wilt u keus heb- 
400 auto’s in alle prijsklassen? ' 


Camaro LT 75, '77, 78; Vega 74; Belair 75; 
76; Nova 78; Pontiac Firebird Esprit 73, 78; 
L® Cutlass Salon 75; Mustang II Ghia 77; Mus- 
l ,® n '79; Mini 1000 76; Cooper 1300 74; Princess 
Rover 80 3500 72; BMW 1502 75; 2.8 L 75; 
JU' 7 - '79; 320 76, 77; 518 76; 520 78, 73; 525 
\ |v/4; 528 aut. 76; 728 78; Citroën CX-2000 78; 
tj.^sun 1000 L 73; 120A-Cherry Coupé 75; 120Y 
Fiat 131 Mirafiori 1300 75, 77; XI/9 76, 79; 
W 1 W 100 76; id. Estate 1100 L'78; 1300 L 78; 
;T ra 7° Sedan 74; 2000 Sedan 74; Granada 2300 
L'^ S| | 100 76; Ford Capri II 1600 GL 77; Taunus 
'd. Combi 74; 2000 GXL 75; Honda Accord 
to' c hieuw, 78, '80; Mazda 1300 76; 818S’76 2x; 
VV 78 2x; 323 79; Mercedes 200 D 75; 240 
7?.' 74 : 2400 3.0 75; 250 C 73; 280 S 73, 77; 
%l’ 'Jpel bestel 77; GT, Commodore 76; Opel Re- 
Vl2rvc> ^ 733 7 ® ; diesel 74; Caravan 19N 78; id. 
ïlyu* ^8; Ascona 74, 77; 12S 73; 16S 2x 76, 77; 
^3)T'-l a ' 74 * 16N 77; GT/E '77; Kadett 3x 74; aut. 
S V ;8; City 76, 77; Peugeot 104 75; 204 75; 305 
C' 304 74, 76; 304 diesel 2x 78; 504 diesel 2x 
; 76; 504L 2x 76, 78; Break LD 78; Renault 

> 4 ° TL 75, 77; R5 GTL 79; R6-1100 75; Simca 
’Oön r V sler 180 ’ 74 : 1308 GT ’ 76 : 1307 GLS 76; 

; 3^ S '74. Ce |j ca LT 73. LT 78; Co r. 1200 Econo- 
Vw L '75; 30 Hardtop Coupé; Daf-Volvo 78; 244 
ftjjSoif L 2x 75; Passat S 74; TS aut. 74; Derby 
Bestel 76; VW-11 74; bus 75. Diversen: 
(ÖTriumph Spitfire 1500 TC 75, 76; Mitsubishi 
^ GL 77; Colt Galant 1600 wagon 77; Celeste 


OCCASIONS 
NET NO-RISK 
GARANTIE 
(12 maanden) 

Keuze uit ± 120 occasions 
van alle merken in 
onze ruim 2000 m 2 grote 
showroom 

(§ Verkoop Centrum 

oVencken 

Peter Schunckstraat 
(Hoek Heerlerbaan) Heerlen. 
. doorlopend geopend van 9.00-18.30 uur. 
/ ‘0n°°P avond 1 Qt 20.00 uur. Zaterdags van 
u ur. Rijksweg-Nrd. Susteren, tel. 04499- 


JANSSEN-0PEL 

De Griend 2. Maastricht, tel. 043-16447 

UW ADRES VOOR EEN GOEDEl 
GEBRUIKTE AUTO! 

Wij hebben auto's met BOVAG-garantie. 
OK-garantie, eventueel ANWB-keunng. 

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN! 
LAAT UW AUTO 
VRIJBLIJVEND TAXEREN! 

Iedere donderdagavond koopavond tot 21 00 
uur. Zaterdags gehele dag geopend. Man 52 alst. zoekt kenmsm. m. PACHA Maastricht, de enige 
nette VROUW. Ben fin. onafh. echte. Mariastraat 21, tel. 043- 
Br.o.nr. 011 LD Heerlen. 17919. Ook voor uw party’s. 


R n 30 jr. m. 

}• zkt. ser. 
L 5 e JONGE 
Jaar, liefst 
kind. geen 
'Heven met 
; n ret. o. nr. 

—- 

1 kind, zkt. 

^°üw n i s f makmg 
inZ of mels 1 e 

v 11 bezit v. wo- 

trw 11 b e ,ii r - on geh„ 
hnl Z u Van aut0 - 

Sf s en gou - 

vr l ' 6611 bef 
uw (24 ' 30) * 
kennis 

tS/Vlater event. 

fc.8r ^? nend niet 
befst m. foto 
’ p ostbus 736, 

(ïoT: -- 

,, & B ' baan, zkt. 
* lke S n16 -22 jr. 
fe.lt aji = tn ^ r en zoek 
,’n vaste 
fVribhit ntuner ’ maar 

xSvh7 e , rtrouwen ? 

bb j^beantw. on. 


Elke vrijdag VRIJGEZEL¬ 
LENBAL, in de Oude Carou- 
sel, Rijksweg 4, Centrum-Ge- 
leen. Tot ziens in de Caroussel. 
Het bestuur. Tel. 04494-47595. 

Heer 42 jr, zkt kennism. met 
nette VROUW tot 40 jr. 
Br.o.nr. 7717 LD Schaesberg. 

Vitale dame 54 jaar jong uiter¬ 
lijk zoekt betrouwbare 
VRIEND. Br. met foto op erw. 
ret. Geen buitenlanders. 
Br.o.nr. SH 017 LD Heerlen. 

Weduwnaar 49 jr. met 2 kinde¬ 
ren, zoekt langs deze weg 
VROUW met goed karakter en 
goed voor kinderen. Geen uit- 
gaanstype. Br.o.nr. SP 34 LD 
Spekholzerheide. 

Jongeman 26 jr. z. kennism. m. 
aardig lief MEISJE. Br. o.nr. 
Ro 558 LD Roermond, Postb. 
45, 6040 AA. 

Jongeman 32 j. schuldl. ge¬ 
scheiden met 1 kind zoekt jon¬ 
ge VROUW tussen 26 en 34 jr., 
kind geen bezwaar. 
Br.l.m.f.o.n. Ma 130 LD M’str. 
6221 BN. 

Weduwe zoekt kennismaking 
met lieve en nette MAN geen 
uitgaanstype, Ift. tussen 55 en 
60 jr. Br.nr. 7719 LS Sch. 

Gescheiden vrouw zoekt nette 
en leuke VRIEND tussen 45 en 
55 jr. Geen bartype, Br. o.nr. 
7718 LD Schaesberg. 

Alleenstaanden vrijdag 10 ok¬ 
tober gezellige DANSAVOND 
met levende muziek. Soc. 
Neerlandia Markt Geleen. 

Jonge vrouw 29 jr. zkt VRIEN¬ 
DIN om mee uit te gaan liefst 
m. auto, tel. 045-454849. 


I Contacten/clubs 


BICKY’S privé-club: het beste 
en discrete adres, zeer goede 
service. Eenheidsprijs all-in. 
Zat. en zond. gesloten, Agatha- 
gracht 3, Kerkrade-West. Tel. 
045-421879. 


Chistien, PETRA en José. 
Breulingstr. 18, M’str., tel. 043- 
16981. 

PRIVÈCLUB 18, Breulingstr. 
18, M’str. Van maand, t/m 
vrijd. 13 tot 24 uur. Tel. 043- 
16981. 

Privé vertoeven bij CHAN- 
TALLE, 04499-2303. 

Nette, jonge VROUW gezocht, 
die zelfstandig leiding kan ge¬ 
ven in een privéclub. Ervaring 
is niet vereist. Wel een goede 
omgang met mensen. Stations¬ 
straat 116 te Hoensbroek, tel. 
045-215876. 

Uw PRIVÉADRES bij Sonja 
incl. video en drank all-in prijs, 
tel. 043-623196. 

De club met stijl. Intiem GE¬ 
ZELLIG relaxen. Club de 
Bonte Koe, Akerstr. 10, Kerk¬ 
rade-West. Tevens nog 2 zeer 
goed uitziende bardames gevr. 
Tel. 045-415654. 

Kontakbureau Limburg, privé 
relax adr. (huisvrouwen) keuze 
d.m.v. naaktfoto’s dames die 
thuis bijverd. zoeken gelieven 
te bellen. Ook weekends van 
11.00 tot 23.00 uur. Tel. 04494- 
46884 Rijksweg Z 178b Geleen. 

LA PALOMA Kraanpoort 13, 
hoek Roerkade in Roermond. 
Onze club is geopend ma-vr. 
vanaf 14 uur tot 2 uur ’s nachts. 
Helga, Marlies, Brigitte, Ros- 
witha en Ina verwachten u. 

Kom naar FRENZIS Relax- 
club, Bockstr. 26/hoek Fabri- 
tiusstr. in Kerkrade, geopend 
ma.-vr. vanaf 15 tot 1 uur ’s - 
nachts, om nooit te vergeten. 
Tevens jonge meisjes ge¬ 
vraagd. 

Doorl. GELUIDSFILMVOOR- 
STELLINGEN 11.00 tot 22.00 
uur, Stationsstr. 31, Sittard, 
04490-12526, shop privé. 

PRIVÉ relaxen 11 tot 22 uur 
shop privé, Stationsstr. 31, Sit¬ 
tard, 04490-12526. 


occasions 

van de BMW-dealer 


BMW 320 groennwt. ’79 
BMW 318 beige ’78 
BMW 316 beige ’79 
BMW 630 CS 
coupé blauwmet. ’78 
Chevrolet Nova 
Concours ’77 met extra’s 

B.V. Automobielbedrijf 
AG0 

Daalstraat 38, Geleen, tel. 04494-47676 
Magazijn geopend zaterdag van 9.00-12.00 uur. 


Inrull en financiering mogelijk, 3 mnd. Bovag-garantie 
boven f 4000,-. Iedere keuring Incl. ANWB. 

Dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur n.m. Zaterdag 
vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Zondags gesloten. 


FIHA SERVICESTATION 

HEERLENERWEG 39, SITTARD 
TEL. 04490-12077 - 16650 


Garantie zonder eigen risico. 

Datsuns Cherry ’77-’78, Datsun 120 Y 2-drs. + coupé 76. 
Datsun 1800 4-drs. ’77 met LP6-install. 

VW Golf extra blauwmet. 78. 

DATSUN SUNNY DEMONSTRATIE. ’80 
Jonge inruilers ook in leasing 


DATSUN BQSTWQNS Heerlen, Spoorsingel 50, tel. 045-724141 


Renault dealer 


occasions met 
Garantie. 
— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. 

Renault R5 TL, 74, 75. Renault R12 TL stationcar 
77, Renault R12 78. Renault R14 TL 77, Renault 
16 TX 76, 77 (met LPG + schuifdak). Renault 20 
TL 76, 78. Renault 20 TS 78. Renault R5 TS 78. 
Renault R5 GTL 76. Peugeot 304 SLS 77. Peugeot 
504 GL 74. Ford Fiesta 1100 77. Ford 1600 L 76. 
Simca 1308 GLS 78. Fiat 126 persona! '80. Fiat 131 
Mirafiori 78. Citroën GS 78. Citroën GS break 75. 
Simca 1100 special met LPG 78. 

KERRES B.V. 
KERKRADE 

Roiduckerstraat 16 
Tel. 045-453801/452424. 


occasions 


GEBRUIKTE AUTO’S 
MET BOVAG-GARANTIE 

Mercedes 280 SE aut. nieuwste model, demenstratieauto, 
5000 km, 3 mnd. oud. 

Mercedes 280 SE aut. sopt. 78, zilvermetalllc. 

Mercedes 450 SLC ’77, 60.000 km. 

Mercedes 240 O 79, Ie eig., 40.000 km. 

Mercedes 200 0 okt. 79,18.000 km, wit. 

Mercedes 300 D 79, zHvêrmetailic, aircond., 62.000 km. 
Mercedes 300 D autom. 78, Ie eig., 60.000 km. 

Mercedes 3000 type 78, 32.000 km, geel. 

Mercedes 230 78, rood, Ie eig. 

Mercedes 230 benzine automaat type 77. 

Mercedes 240 TD (combi) type 78, 48.000 km, geel. 

Mercedes 200 0 nov. 76, Ie eig., oranje. 

Mercedes 240 0 3.0 75, beige. 

Mercedes 230.6 automaat 74, groen, LP6. 

Mercedes 280 S autom. 75, i.g.st. 

Mercedes 280 S 74, beige. 

BMW 525 nov. 78, 55.000 km, gr.metall. 

BMW 525 autom. ’77, 60.000 km, zilvermetall. 

Simca Chrysler 1308 GT 78, grijsmetallic, 44.000 km. 

Volvo 343 DL 'TI autom. 

Nieuwe Mecedessen, alle types diesel en 
benzine uit voorraad of op zeer korte ter- 
_mijn leverbaar. 


©P Automobielbedrijf 


1 


JURGEN BV 
KERKRADE 

LANGHECKWEG 40 IND.TERR. DENTGENBACH 
TEL. 045-452570. 


Leuk BLONDJE, 18, geheel 
privé en echt oké. Tel. 043- 
624278, Concordiastr. 4, v. 
13.00-24.00 uur. 

BARDAMES gevr. voor direct. 
Hoog garantieloon. Vervoer 
vrij. Bellen v.a. 14 u. 045- 
317032. Brunssummerweg 158, 
Ubach over Worms. 

Holland heropend. PRIVE- 
CLUB Elle, Kapoenstr. 29 
Maastricht van 11.00 tot 23.00 
uur. Ma. t/m vrijd. tel. 043- 
18884. 

Nieuw, nieuw, ook voor u in 
Zuid-Limburg een van de 
mooiste besloten ver. U bent 
van harte welkom van ’s maan¬ 
dags t/m vrijdags, 2 km van 
Nuth, ASPASIA, Provinciale- 
weg 12, Aalbeek, tel. 04405- 
1697. 

Bij NATALIE is het gezellig 
vertoeven v. ma. t/m vr. 10.00 
tot 23.00 uur. Te l. 045-319492. 

Discreet privé relaxen bij 
SYLVIAvan 11 tot 23 uur, prij¬ 
zen incl. video en drankje, ook 
sm mogelijk, tel. 045-222537. 

Privé va. 12.00 uur bij MIR¬ 
JAM, tel. 04490-20464. 

Privé MARJO Maastricht, tel. 
043-17081. 

Excl. 20 jr. meisje discreet 
PRIVÉ Maastricht, 043-623416. 

GABRIELLE ma t/m vrij. Tel. 
045-415432. 

Gezellig en discreet RELA¬ 
XEN in ongedwongen sfeer. 
Ma. t/m vrij. 045-415432. 

Nu ook VIDEO in bar Op de 
Hei, zonder extra kosten. 
Hoogstr. 82 Nieuwenhagen. 
Geopend v. 14-2 uur za. en 
zond. gesloten. 


Exclusief discreet PRIVÉ rela¬ 
xen? tel. 045-222537. 


ANNY, Vossekuil 300, Heer¬ 
len, tel. 045-419071, tev. ass. 
gevr. 


ANNY, Vossekuil 300, Heer¬ 
len. Tel. 045-419071, tev. ass. 
gevr. 


SEXFILMS? Video? Sexcabi- 
nes? Waar? natuurlijk in de Vi¬ 
deoclub te Heerlen, Parallel- 
weg 71 A, tel. 717996. _ 

Privé TANJA, 21 jr., ontv. 
vrouwen. Besl. geen mannen. 
Tussen 10-16.00 uur. Tel. 043- 
623918. 


GOEDE MORGEN heren, 
mijn naam is Ria (ben 21 jaar). 
U kunt met mij en mijn vrien¬ 
din een uur gezellig relaxen 
vanaf 10.00 uur, tel. 045-721759. 


SUSY vanaf 19.00 uur tot 24.00 
uur, tel. 045-721759. 


Sexy BLONDJE vanaf 10.00 
uur ’s morgens, tel. 045-721759. 


ESCORTS dag en nacht be¬ 
reikbaar voor een of meerdere 
uren. Ook weekends bij u in 
hotel of thuis. Voor tel.afsprk. 
043-72538, Tongerseweg 498- 
499, M’str. 


Privé bij TAMARA tel. 043- 
31440. 


DIANA ontvangt in privé, tel. 
043-72538. 


Privé bij MARINA met video 
van 11-22 uur. Tel. 045-413619. 


Leuk MEISJE bezorgt heren 
gezellig uurtje thuis of in hotel. 
Tel. 045-320822. 


Leuke JONGEMAN bezorgt 
heren gezellig uurtje thuis of in 
hotel. Tel. 045-320822. 


Privacy GIRL, 043-623416. 


MEISJE, die zelfst. privé wil HEREN, wilt u een gezellig 
werken appartement aangeb. uurtje thuis of in hotel. Bel. 
Br. o. nr. B 1027 LD Brunssum. 045-418392. 

MARY, Vossekuil 300, Heer- Bel JANE nu meteen van 11.00 
len. Tel. 045-419071, tev. ass. tot 23.00 uur, tel. 045-225008. 
gevr. Weekend gesloten. 

MARY, Vossekuil 300, Heer- Leuk MEISJE bezorgt heren 
len, tel. 045-419071, tev. ass. gezellig uurtje thuis of in hotel, 
gevr. Tel. 045-225009. 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! Leuke 
charmante jonge DAME 
brengt bezoek bij u aan huis of 
in hotel. Bel voor afspraak 045- 
225009. _ 

DAME 35 jr. ontvangt heren 
van 12.00 tot 22.00 uur, tel. 045- 
714006. 

Nieuw, wij brengen u de film 
thuis, voor privé of partij, de 
nieuwste PORNO. Inl. tel. 
459239 van 11.00 tot 16.00 u. 


BARDAMES gevraagd. Postil¬ 
lon bar, Linne, tel. 04746-1329. 

HEREN! Van het werken 
moe? Kom naar bar de Jacht¬ 
hut toe. Wij zijn open vanaf 
20.00 uur, Grensstr. 23, Kerkra- 
de-Haanrade. 

Nieuw! Sexy en lief, negerin- 
netje, PRIVÉ, 21 jaar. Tel. 045- 
222537. 

DAME 35 jr. ontvangt heren 
van 12 tot 22 uur, tel. 045- 
714006. 

VIDEOPORNO prijzenslag... 2 
uur cass. ƒ 89,-. Vraag gratis 
folder. Intervideo box 9094, 
5000 HB Tilburg. Onze winkel: 
Lovensestraat 53, tel. 013- 
322779/320217. 

Jongeman 29 jr. zkt vriendin 
tot 40 jr, uit goed millieu, discr. 
verzek. geen financ. bedoel. 
Br.o.no. KE 4551 LD Kerkra¬ 
de. 

Gezellig RELAXEN in de 
Country club. Prov. Weg-Z 
144, Oirsbeek, tel. 04492-1260, 
vanaf 20.00 uur geopend. 

HEER, begin veertig is op zoek 
naar kontakt met HEER tus¬ 
sen 25 en 45 jaar, gehuwd geen 
bezwaar. Geheimhouding 
verz., inl. tel. 043-72181. _ 

Gezellig uit Bar La CHAN- 
DELLE, Nieuwstr. 134, 
H.broek, naast Wijko Friture. 

2 JONGENS (26 jaar), zoeken 
larigs deze onsympathieke weg 
vriendin voor de maandag en 
donderdag om er een leuke 
dag/avond van te maken (win¬ 
kelen, uitgaan, enz.). Leeft, tot 
± 35 jaar. Br.o.nr. Ro 556 LD 
Roermond, postb. 46, 6040 AA. 


Zoekt u een gezellige sfeervol¬ 
le KLUB met altijd goede gast¬ 
vrouwen aanwezig? Kom dan 
eens naar ons toe! Club Denise 
Boschstraat 48 te Maastricht 
tel. 043-50785. __ 

JONGEMAN biedt zich aan 
voor dames en echtp. Tel. 045- 
412709. _ 

Heren wilt u een leuk uurtje, 
kom dan naar EVELIN. Tel. 
045-412709. Leuke ass. gevr. 


Altijd 5 GASTVROUWEN aan¬ 
wezig. Wij bieden u gratis 
drankjes, sauna, zonnebank, 
gezellige sfeer en natuurlijk 
een goede service. Cub Rusti- 
ca, V.d. Weyerstraat 9 te Kerk¬ 
rade-West. tel. 045-412762. 

SONJA voor alle massages, 30 
jr. Dr. Nolenslaan 85, tel. 
04490-20796. _ 

DORIS, 30 jr. Dr. Nolenslaan 
85-HI, tel. 04490-20796. _ 

SINDY, 19 jr., gratis drankje 
en film. Dr. Nolenslaan 85-III, 
tel. 04490-20796. _ 

Echtpaar m. kind zkt. dito 
ECHTPAAR voor vriendschap, 
en p.r. Br.ond.nr. S 975 LD Sit¬ 
tard. 

ECHTPAAR zoekt echtpaar 
voor vriendschap plm. 30 jaar. 
Br. o. nr. VA 536 LD Valken- 
burg 6301 GG. _ 

Dames, goeduitziende atle¬ 
tisch‘gebouwde JONGEMAN 
van 25 jaar vervult uw wensen, 
ook als chauffeur en escorte op 
niveau. 100% discr. verz. 
Br.o.nr. S 978 LD Sittard. 

DRIEVOGELCLUB, een ech- 
te club v.a. 21.00 uur. Drievo- 
gelstraat 4, Spekholzerheide, 
045-420750. 

Geheel PRIVÉ, van 10 tot 12 
uur en van 2 tot 20 uur. Rozen¬ 
laan 4, richting Elen, station 
Rothem (B.). 

Stille dromen zijn vaak zoet, 
maar realiteit is hoe het moet. 
Daarom laat u zich verrassen 
door onze dames van alle ras¬ 
sen. OMEGACLUB Bredestr. 
31 M’str. tel. 043-14485 met vi¬ 
deo. 


Voor advies over en opgave van 
uw advertenties voor deze 
rubriek 

045-739383 

Telefonische advertentieverkoop 
mevr. E. Swaans 
G-Keur Occasions. 3 Maanden volledige 
Garantie op onderdelen en 
arbeidsloon zonder kilometerbeperking. 


B.V. Autobedrijf 
Spronken-Beckers 


oranje. 

groen, 

zilver. 

rood. 

groen. 

groen. 

wit. 

groen. 

groen, 

groen, 

blauw, 

zilver. 

zilver. 


Fiat 127 Sport 
Rover 3500 aut. 

Rover 3500 aut. 

Morris Marina 1.3 coupé 
Mini 1000 
BMW 525 
Triumph Dolomite 
Maxi 

Princess 1800 
Simca 1308 GT 
Aliegro Estate 
Mitsubishi Galant 1600 
Allegro 1100 TALBOT - SIMCA - DEALER 

COUMANS 

DSM-straat 7, Beek 
t o Makado in Beek 
Tel. 04402-1243 

Simca 1308 GT, exclusief ’78 

Simca 1308 GLS ’78 

Simca 1307 GLS ’76,’77 

Simca 110O LE ’75, ’76, ’77 

Simca 1100 Fourgonette ’75 

Simca 100 LX ’75,’77 

Sunbeam 1600 GLS ’73 

Simca Horizon GL ’78 

Simca Horizon GLS ’78 

Simca Horizon LS ’78 

Datsun 1000 stationcar ’76 

Opel Rekord 2000 met LPG ’77 

Peugeot 304 ’75 

Toyota Carina Aut. ’ 7 g 

Honda Accord >78 

Alle auto’s boven ƒ 4000 - garantie op uurloon 
en onderdelen. 

Iedere techn. Reuring toegestaan, 
s Donderdags koopavond ^^wij bieden aan met 
BOVAG-garantiebewijs 


Chrysler 2.0 Itr. 

Opel Kadett 1200 N 
Opel Kadett City 
Simca 1100 LE 
Simca 1000 Ralley I 
Simca 1000 GLS 
Simca 1100 LE 
Simca 1100 GLX Special 
Simca 1307 1308 
Dodge Aspen coupé 
Toyota Carina 1600 Aut. 
Fiat 131 

Simca Horizon GLS 


1975 automatic 

1976 

1978 

1979 automatic 

1976 

1977 

1976 1977 1978 

1977 1978 

1976 1977 
1979 automatic 

1977 
1976 

1978 


Autobedrijf Bos 
Heerlen B.V. 

Showroom: Grasbroekerweg 9 
Heerlen. Tel. 045-720800, b.g.g. 724545 


ÈïriiTW Vanaf maandag 13 oktober, 
nieuw in Sittard Club CECI¬ 
LE, Rijksweg Zuid 89, tel. 
04490-18350. Geopend van 11- 
24 uur. 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Inter¬ 
nationale gastvrouwen aanwe¬ 
zig in DONAUBAR. Pr. Hen- 
driklaan, Brunssum. Geopend 
vanaf 16 uur, ook zaterdags. 

SEXSHOP Passage. Nu super- 
8-projector met gratis film, 
voor ƒ 80. Tevens 460-m-films 
voor ƒ 85. Nu ook videobanden 
ƒ 65. Ook zijn er aanbiedingen 
in lingerie hulpstukken, lec¬ 
tuur. Putgraaf 15 t.o. Passage- 
theater Heerlen. 


„LEIDA" Antiek en curiosa, 
o.a.: Bretonse sacristiekast; 
mahonie schnjfkabinet, 

bruidsvitrine. div. halbanken. 
schrijftafels, jachtkasten. ka- 
pelkasten. div. eethoeken. ook 
veel kleingoed. Dag. geopend, 
ook ’s zondags, ’t oud Kerkske. 
Plenkertstr. 45. Valkenburg. 

ANTIEKBEURS in het Socio- 
projekt in Eygelshoven. Vrij¬ 
dag 10 oktober van 19 tot 22 
uur, zaterdag 11 oktober van 
12 tot 18 uur, zondag 12 okt. 
van 11 tot 18 uur. 


Diversen 


Limburgse BOERENANTIEK 
en grootmoedersspullen (Hoe¬ 
ve de Baak) Palemig-Hrl, 

Onze 3000 m 2 showroom staat 
garant voor een grandioze keu¬ 
ze in ANTIEK. Kom naar onze 
toonzalen en overtuig u zelf. 
Antiekhandel Wijshoff BV 
Hoensbroek, Amstenraderweg 
9, tel. 045-211976, eigen par¬ 
keerplaats naast de zaak. 

INLIJSTEN en restauratie 
naar kunsthandel Hub. Vleu¬ 
gels, Einderstraat 40 (voetg- 
.dom.), Kerkrade, tel. 455770. 

Deze week uit Frankrijk, 
prachtige jacht + Henri II kas¬ 
ten, BOEKENKASTEN, slaap¬ 
kamers, tafels, stoelen, klok¬ 
ken, kleingoed. Elke 2 weken 
nieuwe handel. Door grote om¬ 
zet kleinste«prijzen, interes¬ 
sant voor handel, Klimmen- 
derstr. 20, Klimmen, tel. 04405- 
2367. 

Te k. aangeb. 2-drs. eiken 
KAST geloogd en tafel met 4 
stoelen. Geerstr. 2, Bingelrade, 
tel. 04492-2861. 

Alleen bij ons in Nuth antieke 
MEUBELEN naar uw keuze 
en prijzen naar uw portemon¬ 
nee. Kom rustig eens kijken 
bij antiekhandel Simons, 
Kerkstraat 45a Nuth t.o. kerk. 
Dond. koopavond, tel. 04447- 
3437. H. handel, spec. prijzen. 


Café-rest. KOTA RADJA, 
Dautzenbergstr. 49, Heerlen. 
Speciale Indische kokkin. 
Iedere dag kunt u genieten van 
onze heerlijke rijsttafel. 

Voor snelle kleu- 

ren-tv-REPARATTE met voor¬ 
af prijsopgave. Aben. Parallel¬ 
weg 29, Heerlen, tel. 716830. er¬ 
kende, gedipl. Philips-Blauw- 
punkt-, Saba-, Loewe-Op- 
ta-serviee. 

Uw KUNSTGEBIT gebroken, 
klaar terwijl u wacht. Bors- 
boom, Frans Erenslaan 53 (v.d. 
oude Streperberg), Schaes¬ 
berg, tel. 045-315921. 

TV DEFECT? KI. zw. wit Ser¬ 
vice PINO komt direct, tel. 
045-253687, jaren bekend. 

HELDERZIENDE. Voor al uw 
adviezen. Tel. 043-73309. 

Gratis verwarmde zaal voor al¬ 
le partijen en BRUILOFTEN. 
04406-13343. 500 zitplaatsen. 

Chong Wha voorheen Blue Lo¬ 
tus, Rumpenerstr. 82, Bruns¬ 
sum, heeft nieuwe eigenaar en 
koks met nw. diners. We zien u 
graag in onze zaak CHONG 
WHA, Ko JCP. 

Wilt u nog AFSLANKEN voor 
de feestdagen? Kom dan nu 
naar Weight Watchers! Cursus 
op dinsdagmorgen 10.00; dins¬ 
dagavond 19.30 u. en woens¬ 
dagavond 19.30 u. Bourgog- 
nestr. 10c, Maastricht. 


Meubelen STOFFEREN bel ot 
schrijf en wij komen u vrijblij¬ 
vend bezoeken. J. v.d. Zwaag, 
Kantstr. 35. Ubach over 
Worms tel. 045-314522 of 
312756. _ 

TV-REPARATIE, zonder 
voorrijkosten. Zuid-Limburg. 
TV-service. tel. 045-314122. 

Elektro service Limburg, uw 
specialist voor alle WASAU¬ 
TOMATEN onderdelen. Te¬ 
vens de reparatie van wasauto¬ 
maten. koelkasten en diepvrie¬ 
zers. Geen voorrijkosten. Eli- 
sabethstraat 7-9. Geleen, tel. 
04494-42695. Maandag’s geslo¬ 
ten. 


Te k. eiken BALKEN en boe¬ 
ren plavuizen. Tevens Opel 
Rekord + Renault bestel ’72. 
04494-48026. 

Heren ondernemers, wüt u nu 
veranderen van SPEELAU¬ 
TOMAAT. flipperkast etc.: bij 
ons geen ontevreden klanten! 
Steeds de nieuwste apparaten 
leverbaar. Bel voor een af-j 
spraak: 045-215876. 

Te k. ZEILBOOT type FJ, incl 
b.b.motor 4 pk en trailer plu? 
reserve-onderdelen voor mo 
tor. Te k. alles voor ƒ 3500.-. T« 
bevr. Kerkraderstr. 51, 647] 
BK Eygelshoven. tel. 045 
351592. _ 

Voor al uw PARTIJEN en re 
cepties thuis bezorgd, zalen t« 
h. Landgoed Lotbroek. Lot 
broekerweg 19, Hoensbroek 
Tel. 045-213148 of 045-451166. 

Voor al uw reclame en sportar 
tikelen met bedrukking IN 
TERFLOCK Geleen. Indu 
strieterrein Borrekuil. tel 
04494-51719. _ 

Jongeman wil HORECAPA- 
PIEREN rendabel maken (ver¬ 
huren). Br.o.nr. S 976 LD Sit¬ 
tard. 

J. vr. 28 jr. zoekt vriendin om 
mee uit te gaan. Br.o.nr. Ma 
131 LD M.str. 6221 BN. ! 

] Hartelijk dank aan autorij- 
i school J. Hendrix. instructeur, 
P. Curfs en F. Kruitz. voor het 
behalen van mijn RIJBEWIJS. 
I A. Ritterbeeks. 


Albert Heijn historische 

U kent de naam 
'^SpnfiF van de wijngod ? 1 

dan ook de Grieken die-al ver 
voor Christus - de wijn naar West- 
Europa brachten De zon, de aarde, 
eeuwen ervaring... ze brengen nog 
steeds goede wijnen voort! 

Wijnen die aandacht verdienen. 

Uw bewondering komt vanzelf. 

Archanes. 

Oorsprong: de zachte 1 glooiende 
hellingen van het eiland Kreta. En - 
ontdekt door de AH-keldermeesters 
nu een wijn dit? u geproefd moet 
hebben. Slechts de prijs is achter¬ 
gebleven... O QQ 

Fk?s 0.7 liter , 2 3 4 5 Z.i/O 

Kleine, rode ode aan de 
levenskunst. 

t Hoeft niet altijd kostbaar en 
gekomjdu. eerd. Ook een eenvou¬ 
dige r< xlew ijn schenkt zn plezierige 

Ie beginnen 

prijzen, j _ 

Savoir vivre!, CV^ 

/(, gt • ie /” 

I ransman. • 'ji'M 


Metéén 
lare wij 
ter op 't 
s - aeze> 

Pinard Vin de Table, 

rouge, blanc or rosé, 

fles 1 liter 12345 ; 


3.75 


Chateau d’Ornaissons, 

V.D.Q.S. Corbière.v i nr 

1 1tas 0.7 liter 12 3 4 s J 


Chateau de Vaissières, 


V D.Q.S. Minervois, 
tles 0.7 liter 


445 


Ook wit schenkt kleur! 

Vriendelijke tafelgenoot, sfeer- 
schenkerbij t samen zijn: 

Witte wijn. Drink - en - klink - klaar, 
steeds meer in opmars. Even goed 
koelen, meteen ontkurken. 

Op de gezelligheid! Mn du Patron, 

sec, 

fles 1 liter 1 .: 
4.95 


Blanc de Blancs, 

fles 1 liter 1 2 . 3.4 5 3.95 


\ 
ÊLECTION 

UÉMENSl 


m 
PTO<juM<i«r 


fejiööfi! 


?m la w mm iSïm 4 —- - 3 - - *»- 
: ,.„r mPX dodit 1 

Moselblümchen. \W:~ 
Ongekompliceerd, koel te 
serveren sfeerschenker van 
de Moezel - oevers. 

Fris - rins, ’n ietsje zoet En vriende¬ 
lijk, ook in prijs! w A FaUHT 

Fles 0.7 liter O 


Pale sherry 887. \ 

Geen land ter wereld waar 
zoveel sherry gedronken 
wordt als in Nederland. 

Geen sherry die zoveel aftrek 
vindt als AH’s Fale 
sherry 887. Dat 
ÉB||l|| ^fc moet meer zijn dan 
S e een bescheiden 

prijs... medium dry. 
RSP’’ fles 0.7 liter 


^ eel 7lt soort "'fWdo 

dex e ^ c i e Xle ^ eS 

i „ wV\£t tl ■ pM\ 

\ uc nok _- ^ 


Cream 


1 


3.98 

4.95 

4.95 


Rosé d’Anjou. 

Ze stamt uit de liefelijke Loire - 
streek. Is - fijngeurig en fris - 
’s lands meest bekende rosé. 

De zachte prijs spreekt 

voor zichzelf. O AQ 

Fles 0.7 IiterWvfhf ©d>®®® 0 #tIO 


jF Cavelli vermouth. 

De AH-fijnproevers benoemt 
haar tot huismerk. De aparte 
smaak - mengeling van h tikj 
zoet - en - toch - pittig schuilt 
in de uitgelezen kruiden. 
Liefhebbers vóór! Biancoof 
Rosso, 

fles 0.75 liter 3t9fT O Fa l 


a>(2xMX5. 


sliM Da- 


3.41 H o** 


mwmsm 


Cótes du Roussillon. 
Cótcaux du Languedoc, 
Cóteaux de l'Ardèche, 
Minervois, 


zz Wmmmi 


Heeft ook ów Albert Heijn t geadver¬ 
teerde artikel in huis? 

Dat kunt u zien aan de cijfers die er 
bij staan. Komt eén van die cijfers 
( ! 2 3 4 5 overeen met t cijfer op uw 
AH-winkeldeur dan is het artikel daar k 
verkrijgbaar. M 
Qih/zet/fï 
ffia/ue e/i&et? 

Vin de Table: 

Eenvoudige tafelwijn. 

Vin de Pays: 

Ook een vin de table, maar van 
bepaalde kwaliteit. De streek van 
herkomst is vermeld. 

V.D.Q.S.: 

Vin delimité de qualité supérieure. 
De kwaliteitseisen zijn strenger. 

Appellation Contrölée: 

Wijn uit betere wij nbouwgebieden. 
die aan nog hogere kwaliteitseisen 
voldoet. De eisen verschillen per 
streek en worden door officiële 
instanties opgesteld. du Chateau 
(M.D.C.): 

Op het wijngoed zeil op 
fles gebracht. 

Chateau: 

Letterlijk "kasteel!’ maar in de 
praktijk ”wijnbe/.itting”en dat kan 
.evengoed een eenvoudige 
boerderij z.ijn. 

Embouteillé par 
Timportateur: 

Gebotteld of op fles gebracht door 
de importeur. 


* 

AH weet wat wijn is. Al jaren. 


A.P. nummer: 

Iedere Duitse kwaliteitswijs 
draagt een "Amtliches PrüD 11 
nummer.” Bewijs, dat de wijs 1 
officiële instanties werd g eco^ 
leerd. 

Tafelwein: 

Een eenvoudige Duitse wijn- 

Q.B.A.: 

Qualitatswein BestimmtesA 
gebiet. Te vergelijken met hd 
Franse V.D.Q.S. 'iV Mosa.-*£j, 

*• 1 '< F» MESJES 


Liebfraumilch. 

'n Iets zoete-maar frisse kw'3 
wijn uit Rheinhessen. Niette 
bewaren. Koel serveren. En 
niet aan tafel - met volle 
genieten! Fles 0.7 liter 

1 2 3 45 

Zeiler Schwarze Ka^. 

'n Fris - rinse Duitse Moezel ^ 
omgeving van liet stadje Ze 
P roost. 

Fles 0.7 liter ,. 2 3 . 4 ® 

Niersteiner Gutes 
Domthal. ( 

De Rijnwijnen zijn steviger v ( 
karakter dan de Moe zeis. P röi? 
deze niet tc 1 droge 1 kreatie,d'*j 
naam van't Niersteiner Wij r 
Gustav Adolf Schmitt moei 
hoog houdt. Fles 0.7 liter 


Qifyfi 6j/c/evnafl% 

In de omringende wijnla 1 
is een maaltijd zonder wijn' 
denkbaar. Een glas wijn,o° h 
eenvoudiger kom-af verhol 
sfeer en bevordert de spij sVt: 
tering. In wijnlanden drink* 
de wijn van de streek, ol dl* 
een rode of een witte is. In ^ 
algemeen geldt echter, dat e 
rode wijn het beste 
smaakt bij rode, een 
witte bij lichte vlees 
soorten en vis. Rosé 
kan bij alle gerechten 
worden geserveerd 
Hoewel het natuurlijk 
al hangt van persoon 
lijke smaak, zijn 
zoete wijnen bij 
de maaltijd 
minder geschikt. 


Valdepehas. 

Soepele, rode, 
droge wijn uit 
één van de 
betere 

wijngebieden 
van Spanje. 

Fles 0.7 liter 
Of '' 


<V®X3)(*)(§) 
* Partijvoordeel zolang de 
Prijzen gelden t/m zaterda 

41 . 10-80 
albert h 0